Новини

Администрацията на ИАРА работи избирателно

Администрацията на ИАРА работи избирателно

В рамките на даване на коментари относно Уведомлението за откриване на производство по издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квоти и улов на калкан за 2020 г. от ИАРА, БГ ФИШ внесе по електронна поща своя коментар и възражения относно проекта на Заповед, който можете да видите тук. В Уведомлението обаче не бяха нанесени ...

Повече

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019

БГ ФИШ проведе Извънредно Общо Събрание на 31.10.2019 г. в гр. Стара Загора, хотел "Мериан Палас". На Събранието присъстваха членове на ОС, външни фирми и представители на МЗХГ, ИАРА, МОСВ и БАБХ. Ивайло Симеонов, директор на дирекция "ОПОР"-МЗХГ официално връчи Заповедта за призната междубраншова организация, подписана от Министъра на МЗХГ Десислава Танева, на Изпълнителния Директор и ...

Повече

БГ ФИШ ще проведе Извънредно Общо Събрание

БГ ФИШ ще проведе Извънредно Общо Събрание

Управителният съвет на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ“ на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 от Устава на АПРП БГ ФИШ свиква Извънредно Общо Събрание, което ще се проведе на 31.10.2019 г. /четвъртък/ от 13:30 ч. в конферентната зала на хотел "Мериан Палас", гр. Стара Загора. На Общото Събрание ще присъстват ...

Повече

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България

БГ ФИШ е първата призната междубраншова организация в България

              Със Заповед №РД09-948/09.10.2019 г. БГ ФИШ стана първата призната междубраншова организация в България в сектора на рибарството за областите производство (на продукти от риболов или аквакултури), предлагане на пазара и преработка. До дни нашето признаване ще бъде нотифицирано в Европейската Комисия, а на предстоящото Общо Събрание на БГ ФИШ, Заповедта ще бъде ...

Повече

Черупките от рапани - безопасни за депониране

Черупките от рапани - безопасни за депониране

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предприе инициатива за разрешаване проблема с депонирането на черупки от рапани и други водни организми. За целта проучихме Европейското и националното законодателство, като отправихме въпроси до МОСВ като компетентно министерство и до БАБХ като институция, контролираща СЖП. Същевременно БГ ФИШ провежда проучване относно акредитираните лаборатории на ...

Повече

БГ ФИШ в рибопреработката

БГ ФИШ в рибопреработката

В Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ членуват фирми, собственици на 25 бр. предприятия, които представляват половината от общо 50 работещи в страната. През 2018 г преработените количества риба и нерибни хидробионти от нашите членове са 20 849 329, 56 кг. Това включва риби и черупчести от риболов и аквакултура от страната, такива от вътреобщностна търговия, а също и от внос от трети страни. Изчислено в ...

Повече

Официално заявихме желание да участваме в писането на Рибарската програма

Официално заявихме желание да участваме в писането на Рибарската програма

БГ ФИШ подаде заявление за участие в тематична работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Според ПМС №142 от 07 юни 2019 г., в тематичната работна група могат да участват само юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Ние обаче изразяваме несъгласието си от това, заинтересованите лица от страна на бизнеса да не могат да изразят мнението си относно ...

Повече

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ

На 31.07.2019 г. БГ ФИШ взе участие в работна среща по покана на МЗХГ. Темата на работната среща бе обсъждането на Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България и Проект на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. Проведохме и разговор относно представителността на БГ ФИШ към момента относно ...

Повече

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

През изминалата седмица БГ ФИШ предприе редица действия, доказващи представителността на Асоциацията относно аквакултурата, уловите, преработката и търговията. За целта, Асоциацията изпрати писма до БАБХ и НСИ относно информация за количествата преработена и продадена риба и други водни организми, които можете да намерите тук и

Повече

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе комплект документи относно стартиралата от страна на МЗХГ процедура по проверка съответствието на БГ ФИШ като Междубраншова организация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Наредба №7 от 22 ноември 2018 г. Количествените показатели, които внесохме в МЗХГ и ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре