Молба за членство

Молбата за членство може да свалите от тук:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА АПРП БГ ФИШ

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от __________________________________________________________________

трите имена на физическото лице – Управител, Изпълнителен директор, друго упълномощено лице

като представител на __________________________________________________

наименование на юридическото лице, ЕТ или кооперация

регистрирано по ф.д. № ___________/__________година при ________________

_____________________________________________________________________

 

съответния окръжен съд, пълно посочване на данните по регистрацията, седалище и адрес на управление

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да предложите за разглеждане от Управителния съвет кандидатурата на представляваното от мен дружество/ЕТ/кооперация за член на „Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ”.

Основната дейност се състои в __________________________________________

 

 

 

кратко описание на основната дейност – напр. риболов, аквакултури, преработка, видове риба или други водни организми, също и брой наети лица с цел определяне на дължимия членски внос.

 

Притежаваме регистрация като_________________________________________

посочва се каква регистрация и по кой нормативен акт ЗРА или ЗВМД

 

Желаем да получаваме информация на следните адреси:___________________

_____________________________________________________________________

посочете пощенски и електронен адрес

 

С настоящото декларираме, че сме запознати с разпоредбите на Устава на АПРП БГ ФИШ и приемаме да бъдем членове на АПРП БГ ФИШ при посочените в него условия. Декларираме, че не членуваме в други признати браншови организации със сходна дейност, признати по силата на Наредба № 7 от 22.11.2018 г.

 

Прилагаме документ за внесена първоначална такса по банкова сметка в банка:

Unicredit Bulbank

IBAN-BG32UNCR70001502334136

BIC UNCRBGSF

и удостоверение за актуална съдебна регистрация.

 

 

Дата: Подпис:

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре