Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА на Междубраншова организация АПРП БГ ФИШ

 

Чл. 1. /1/ Сдружението ще извършва дейност в частна полза – в полза на своите членове.

/2/ Дейността на сдружението ще обхваща следните основни направления:

1. Взаимодействие с органите на държавната администрация с цел постигане на по-добра защита на социално - икономическите интереси на Република България в преговорите с Европейския съюз по глава "Рибарство" с приоритетни области: Организация на пазара за риба и рибни продукти и Международни риболовни споразумения;

3. Иницииране на мерки за подобряване конкурентноспособността на отрасъл "Рибарство" на вътрешния и международните пазари;

4. Активизиране участието на България в Международни споразумения и конвенции в областта на рибарството, с цел осигуряване на риболовни права и други икономически изгоди.

 

Чл. 2. Основните цели на "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ", както са залегнали в Регламент (ЕС) № 1379/2013 са:

Да подобряват координацията на предоставянето на пазара на Съюза на продукти от риболов и аквакултури и условията за предоставяне на тези продукти на пазара.

За постигане на целите, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, междубраншовата организация „АПРП БГ ФИШ“ ще използва поне една от следните мерки:

  1. изготвяне на стандартни договори, които са в съответствие със законодателството на Съюза;

б) рекламиране на продуктите от риболов и аквакултури от Съюза по недискриминационен начин чрез използване например на сертифициране и по-специално наименования за произход, печати за качество, географските означения, традиционно специфичен характер, както и на ползите от устойчивостта;

в) установяване на правила за производство и предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури, които са по-строги от установените в законодателството на Съюза или в националното законодателство;

г) подобряване на качеството, знанията и прозрачността в областта на производството и пазара, както и провеждане на дейности за професионално обучение, например по въпросите на качеството и проследяването, безопасността на храните и с цел насърчаване на инициативите в областта на научните изследвания;

д) провеждане на изследвания и пазарни проучвания и разработване на техники за оптимизиране на функционирането на пазара, включително чрез използването на информационни и комуникационни технологии, както и събиране на социално-икономически данни;

  1. е) предоставяне на информация и провеждане на необходимите изследвания за осигуряване на устойчиво предлагане с обем, качество и цена, съответстващи на пазарните изисквания и потребителските очаквания;
  2. ж) популяризиране сред потребителите на видове рибни запаси, които са в устойчиво състояние, имат съществена хранителна стойност и не са широко консумирани;
  3. з) контролиране и вземане на мерки за осигуряване на съответствие на дейностите на техните членове с правилата, установени от съответната междубраншова организация.

2. Запознаване на членовете на сдружението с изискванията на Вътрешния пазар и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз.

3. Подпомагане създаването на действаща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла.

4. Стимулиране увеличаването на производството на риба и рибни продукти чрез съвместни действия с органите на държавната администрация за намиране на външни пазари.

5. Предприемане на мерки за стимулиране развитието и модернизацията на рибопроизводствените и преработвателни бази в страната и привличането на чуждестранни инвестиции в отрасъла.

6. Запознаване на членовете с възможностите, които се предоставят от Европейските програми и фондове.

7. Предприемане на мерки за ефективно участие на България в международни организации и конвенции в областта на рибарството с цел получаване на квоти за улов и други риболовни права.

8. Установяване на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството.

9. Укрепване на международния престиж на България в областта на рибарството.

10. Изготвяне за нуждите на членовете на сдружението ежемесечно на актуална информация по въпроси, свързани с дейността на рибарството, пазарите, качеството и безопасността на продуктите.

11. Подпомагане координацията при пускането на пазара на риба и други водни организми, чрез извършването на пазарни проучвания.

12. Организиране на проучвания и разработване на техники за оптимизиране функционирането на пазара, включително използването на информационни и комуникационни технологии.

13. Прилагане на стандартни договори, съвместими с правилата на ЕС

14. Организиране на проучвания и предоставяне на информация за стимулиране производството на продукти, които съответстват на изискванията на потребителите по отношение на качеството и допринасят за устойчивото използване на ресурсите.

15. Разработване на методи и схеми за обучение, насочени към подобряване качеството на продуктите.

16. Прилагане на мерки за защита на наименованията за произход и географските означения.

17. Подпомагане чрез реклама на разпространението на риба и други водни организми.

 

Чл. 3. /1/ Финансовите средства, с които сдружението ще постига своите цели се формират от:

1. встъпителни вноски;

2. членски внос;

3. допълнителни имуществени вноски от членовете на сдружението по решение на Общото събрание;

4. спонсорства, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на сдружението от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина;

5. приходи от управление на собствено имущество;

6. допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се използват за постигане на определените в този Устав цели. Предмета на стопанската дейност включва: рекламна дейност, организиране на курсове, семинари и други образователно-квалификационни мероприятия в областта на рибарството и аквакултурите, както и на рибопроизводството и производството на рибни продукти и маркетингови проучвания в тези области.

/2/ Сдружението може да бъде собственик на движимо и недвижимо имущество и да управлява това имущество за постигане на нестопанските си цели.

/3/ Сдружението съхранява финансовите си средства в самостоятелна банкова сметка, има печат и лого.

 

Чл.4. /1/ Член на сдружението може да бъде всяко лице, извършващо стопанска дейност, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, което има предмет на дейност, свързана с производство и преработка на риба и други водни организми или съпътстващи дейности, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос.

/2/ Членството е доброволно и свободно.

/3/ За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

/4/ Задължително условие е членовете и асоциираните членове на Сдружението да не участват в други браншови организации със сходна дейност, за което следва да подпишат декларация.

Чл. 5. /1/ Сдружението може да приема и асоциирани членове, които не са регистрирани по реда на ЗРА и/или ЗВМД. Асоциираните членове са физически или юридически лица, имащи дейност, интереси или знания в областта на дейност на Сдружението

/2/ Асоциираните членове не заплащат встъпителна вноска и членски внос.

/3/ Асоциираните членове се приемат и изключват съгласно разпоредбите за редовните членове на Сдружението.

/4/ В работата на Общото събрание асоциираните членове участват само със съвещателен глас.

Чл. 6. /1/ Приемането на нов член в Асоциацията става по писмена молба на кандидата, отправена до Управителния съвет, който я разглежда в едномесечен срок.

/2/ Молбата трябва да съдържа: данни за кандидата - наименование на кандидата, седалище и адрес на управление, удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и декларация, че приема да бъде член на Сдружението при условията на настоящия Устав. Към молбата се прилага и документ за платена встъпителна вноска.

/3/ Приемането на нов член става с решение на УС, взето с единодушие от всички членове.

/4/ На новоприетите членове се издава официален документ за членство – лична членска карта.

 

Чл. 7. Всеки член на сдружението има право:

1. Да участва в дейността на сдружението за осъществяване на неговите цели и задачи;

2. Да участва в Общото събрание на Сдружението;

3. Да избира и да бъде избиран в органите за управление на сдружението;

4. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите му на управление;

5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;

6. Да внася в Управителния съвет предложения и препоръки, касаещи дейността на Сдружението.

 

Чл. 8. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да изпълнява разпоредбите на настоящия Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

2. Да внася редовно и в срок, определените с настоящия Устав и Решенията на Общото събрание имуществени вноски. Плащането да става чрез съгласие за незабавно инкасо, което е валидно за всеки приет нов член и се подписва от настоящите членове.

3. Да съдейства и работи активно за организационното и финансово укрепване на сдружението, за увеличаване на имуществото му и издигане на неговия обществен авторитет.

 

Чл. 9./1/ Всички членове на Сдружението имат равни права и задължения.

/2/ Членските права и задължения са непрехвърлими, ненаследими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението.

/3/ Упражняването на членски права може да бъде извършвано лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

 

Чл. 10. /1/ Членството в Сдружението се прекратява:

1. С едностранно писмено волеизявление на членуващия до сдружението, с минимално предизвестие – 1 месец. В седмодневен срок от изтичане срока на предизвестието, лицето е длъжно да върне личната си членска карта;

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членуващия;

3. Когато член на сдружението е юридическо лице – с прекратяването му по Решение на Окръжния Съд по регистрация;

4. С прекратяване юридическото лице с нестопанска цел.

5. С изключване от сдружението.

6. При отпадане.

/2/ При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

/3/ Член на Сдружението се изключва при установено виновно поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, а именно:

1. при груби нарушения на настоящия Устав, и издадените въз основа на него вътрешни актове;

2. при неизпълнение Решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението;

3. при действия уронващи престижа и авторитета на сдружението.

/4/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство, след като бъдат поискани обяснения от изключвания. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание, в седмодневен срок от произнасянето на Управителния съвет. Жалбата се подава чрез Управителния съвет, който е длъжен да я внесе за разглеждане на първото заседание на Общото събрание. Общото събрание се произнася по жалбата с обикновено мнозинство и това Решение е окончателно.

Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане най-малко на една календарна година от датата на изключването.

/5/ Отпадане на членството е налице, при системно невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира по документи и настъпва по Решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство, с което се прекратява членството.

 

Чл. 11. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски, направени от членовете на сдружението, вземания, дарения, спонсорства, както и други права в зависимост от действащите нормативни актове и останалите изчерпателно изброени източници на имуществени права, съгласно чл.7 от настоящия Устав.

 

Чл. 12. /1/ Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на: встъпителни вноски; членски внос; и допълнителни имуществени вноски, определени по решение на Общото събрание. Размерът на членския внос и на останалите имуществени вноски и сроковете за изплащането им се определят от Общото събрание.

/2/ По решение на Общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на точно определена цел, в съответствие с устава. В Решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението.

/3/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и да сключва договори за спонсорство.

/4/ Встъпителните вноски се определят в размер на 100 лв. (сто лева), а за всички новоприети след годишното общо събрание от 7 април 2006 в размер на 1000 лв.(хиляда лева).

 

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре