Multivac

Новини

БГ ФИШ в рибопреработката

БГ ФИШ в рибопреработката

В Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ членуват фирми, собственици на 25 бр. предприятия, които представляват половината от общо 50 работещи в страната. През 2018 г преработените количества риба и нерибни хидробионти от нашите членове са 20 849 329, 56 кг. Това включва риби и черупчести от риболов и аквакултура от страната, такива от вътреобщностна търговия, а също и от внос от трети страни. Изчислено в ...

Повече

Официално заявихме желание да участваме в писането на Рибарската програма

Официално заявихме желание да участваме в писането на Рибарската програма

БГ ФИШ подаде заявление за участие в тематична работна група за разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Според ПМС №142 от 07 юни 2019 г., в тематичната работна група могат да участват само юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Ние обаче изразяваме несъгласието си от това, заинтересованите лица от страна на бизнеса да не могат да изразят мнението си относно ...

Повече

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ

Участие на БГ ФИШ в работна група към МЗХГ

На 31.07.2019 г. БГ ФИШ взе участие в работна среща по покана на МЗХГ. Темата на работната среща бе обсъждането на Проект на Наредба за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България и Проект на Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя. Проведохме и разговор относно представителността на БГ ФИШ към момента относно ...

Повече

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

Активност на БГ ФИШ през последната седмица

През изминалата седмица БГ ФИШ предприе редица действия, доказващи представителността на Асоциацията относно аквакултурата, уловите, преработката и търговията. За целта, Асоциацията изпрати писма до БАБХ и НСИ относно информация за количествата преработена и продадена риба и други водни организми, които можете да намерите тук и

Повече

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

БГ ФИШ внесе документи за проверка на съответствието ни като междубраншова организация

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе комплект документи относно стартиралата от страна на МЗХГ процедура по проверка съответствието на БГ ФИШ като Междубраншова организация, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Наредба №7 от 22 ноември 2018 г. Количествените показатели, които внесохме в МЗХГ и ...

Повече

Кораби поставят етикети, опаковат и експедират суровини и храни без да имат право на това

Кораби опаковат и етекитират/риба/ директно от борда на плавателните съдове бедз да имат законово право за това. Корабите по твърдение на сдружение „Черноморски изгрев“ имат такова право и нещо повече, Асоциация БГ ФИШ беше обвинена публично на проведено заседание ...

Повече

Единствената междубраншова организация в България е БГ ФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ е единствената между браншова организация на територията на Р България. В нея членуват представители на всички подсектори на сектор рибарство. Асоциацията обединява собствениците на 57 бр. риболовни съдове/кораби и лодки/, ...

Повече

БГ ФИШ с предложения към Министъра

БГ ФИШ с предложения към Министъра

АПРП БГ ФИШ взе активно участие в проведеното заседание на Консултативния съвет по Рибарство към Министъра на земеделието, храните и горите, проведено на 09.04.2019 г. в зала "Голям колегиум", МЗХГ. Всички наши теми бяха съпроводени с конкретни предложения за решението им. Нашите предложения са: 1. Провеждане на научен експеримент с практическа насоченост за установяване възможностите за улов на ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре