БГ закони

Проект! Тарифа за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на ...

ЧАСТ ПЪРВА Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. За фитосанитарен контрол на стоки, предназначени за износ, за които се издава фитосанитарен сертификат, таксата се заплаща при подаване на заявлението. Чл. 2. За фитосанитарен контрол на стоки от внос се заплаща такса при предварително деклариране на вноса в ОДБХ или при контрол на ...

Повече

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и ...

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от ...

Повече

Проект на ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ-месец ноември 2010 г.

В зелен цвят – новоприети текстове В розов цвят – текстове от сега действащия закон, които ще отпаднат ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от ...

Повече

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 22 от 2009 г. за условията и реда за ...

Наредба за изменение и допълнение на На- редба № 22 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. „Мeрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) на Република България, финансирана от Ев- ропейския фонд по ...

Повече

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 16 от 2009 г. за условията и реда за ...

БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 4 3 Наредба за изменение и допълнение на На- редба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ ин- терес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република Бъл- гария, финансирана от Европейския фонд по рибарство за ...

Повече

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2009 г. по мярка 3.4. ...

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – ...

Повече

НАРЕДБА № 12 от 21 май 2010 г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна ...

СТР. 6 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 2 НАРЕДБА № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на без- възмездна финансова помощ по мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Републи- ка България, ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре