Устав

ЦипураДружеството е учредено 2002 година.


Чл. 1. /1/ Учредява се "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" като самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в частна полза, по смисъла на чл. 19 /1/ във връзка с чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/2/ "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" е отделно от членовете си, автономно, доброволно, демократично, самоуправляващо се, неполитическо сдружение с нестопанска цел в частна полза на своите членове.
/3/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/4/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на същото.
/5/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Чл. 2. /1/ Наименованието на сдружението е: "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ". Наименованието се изписва на български език и може да бъде допълнително изписано на чужд език.
/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за: седалището, адреса на управление, данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер, трябва да бъдат посочвани във всяко писмено изявление от името на сдружението.

Чл. 3./1/ Седалището на "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" е: Република България, град София.
/2/ Адресът на управление е: град София, Столична община, бул. "Витоша" № 31-33, етаж 6.

Чл. 4. Като сдружение с нестопанска цел - "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ", не се ограничава със срок на съществуване.

Чл. 5. /1/ Сдружението ще извършва дейност в частна полза – в полза на своите членове.
/2/ Дейността на сдружението ще обхваща следните основни направления:
1. Подпомагане преструктурирането и адаптацията на отрасъл "Рибарство" в процеса на подготовка и след постигане на пълноправно членство на България в Европейския съюз;
2. Взаимодействие с органите на държавната администрация с цел постигане на по-добра защита на социално - икономическите интереси на Република България в преговорите с Европейския съюз по глава "Рибарство" с приоритетни области: Организация на пазара за риба и рибни продукт, Структурни мерки и Международни риболовни споразумения;
3. Иницииране на мерки за подобряване конкурентноспособността на отрасъл "Рибарство" на вътрешния и международните пазари;
4. Активизиране процеса на възстановяване участието на България в Международни споразумения и конвенции в областта на рибарството, с цел осигуряване на риболовни права и други икономически изгоди.

Чл. 6. Основните цели на "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ" са:
1. Защитаване правата и интересите на членовете на сдружението пред изпълнителната и законодателна власт в процеса на водене на преговори и след постигане на пълноправно членство на България в Европейския съюз.
2. Запознаване на членовете на сдружението с изискванията на Вътрешния пазар и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз, с цел успешно устояване на конкурентния натиск след датата на присъединяване.
3. Подпомагане създаването на действуваща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла.
4. Стимулиране увеличаването на производството на риба и рибни продукти чрез съвместни действия с органите на държавната администрация за намиране на външни пазари и договаряне на по-изгодни митнически ставки за износ и внос.
5. Предприемане на мерки за стимулиране развитието и модернизацията на рибопроизводствените и преработвателни бази в страната и привличането на чуждестранни инвестиции в отрасъла.
6. Защитаване интересите на членовете на сдружението при разпределянето и усвояването на финансовите средства по линия на структурните фондове в областта на рибарството на Европейския съюз.
7. Предприемане на мерки за ефективно участие на България в международни организации и конвенции в областта на рибарството с цел получаване на квоти за улов и други риболовни права.
8. Установяване на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството.
9. Укрепване на международния престиж на България в областта на рибарството.
10. Изготвяне за нуждите на членовете на сдружението на ежемесечен журнал с актуална международна информация по въпроси, свързани с дейността на сдружението.
11. Подпомагане координацията при пускането на пазара на риба и други водни организми, чрез извършването на пазарни проучвания.
12. Организиране на проучвания и разработване на техники за оптимизиране функционирането на пазара, включително използването на информационни и комуникационни технологии.
13. Разработване и прилагане на стандартни договори, съвместими с правилата на ЕС
14. Организиране на проучвания и предоставяне на информация за стимулиране производството на продукти, които съответстват на изискванията на потребителите по отношение на качеството и допринасят за устойчивото използване на ресурсите.
15. Разработване на методи и схеми за обучение, насочени към подобряване качеството на продуктите.
16. Прилагане на мерки за защита на наименованията за произход и географските означения
17. Подпомагане чрез реклама на разпространението на риба и други водни организми

Чл. 7. /1/ Финансовите средства, с които сдружението ще постига своите цели се формират от:
1. встъпителни вноски;
2. членски внос;
3. допълнителни имуществени вноски от членовете на сдружението по решение на Общото събрание;
4. спонсорства, дарения, завещания в пари и вещи, направени в полза на сдружението от физически и юридически лица, правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина;
5. приходи от управление на собствено имущество;
6. допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, приходите от която ще се използуват за постигане на определените в този Устав цели. Предмета на стопанската дейност включва: рекламна дейност, организиране на курсове, семинари и други образователно-квалификационни мероприятия в областта на рибарството и аквакултурите, както и на рибопроизводството и производството на рибни продукти и маркетингови проучвания в тези области.
/2/ Сдружението може да бъде собственик на движимо и недвижимо имущество и да управлява това имущество за постигане на нестопанските си цели.
/3/ Сдружението съхранява финансовите си средства в самостоятелна банкова сметка, има печат и лого.

Чл. 8. /1/ Член на сдружението може да бъде всяко лице, извършващо стопанска дейност, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, което има предмет на дейност, свързана с производство и преработка на риба и други водни организми или съпътстващи дейности, споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос.
/2/ Членството е доброволно и свободно.
/3/ За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
/4/ Задължително условие е членовете и асоциираните членове на Сдружението да не участват в други признати браншови организации със сходна дейност, за което следва да подпишат декларация.
Чл. 8а. /1/ Сдружението може да приема и асоциирани членове, които не са регистрирани по реда на ЗРА и/или ЗВМД. Асоциираните членове са физически или юридически лица, имащи дейност, интереси или знания в областта на дейност на Сдружението
/2/ Асоциираните членове не заплащат встъпителна вноска и членски внос.
/3/ Асоциираните членове се приемат и изключват съгласно разпоредбите за редовните членове на Сдружението.
/4/ В работата на Общото събрание асоциираните членове участват само със съвещателен глас.
Чл. 9. /1/ Приемането на нов член в Асоциацията става по писмена молба на кандидата, отправена до Управителния съвет, който я разглежда в едномесечен срок.
/2/ Молбата трябва да съдържа: данни за кандидата - наименование на кандидата, седалище и адрес на управление, удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и декларация, че приема да бъде член на Сдружението при условията на настоящия Устав. Към молбата се прилага и документ за платена встъпителна вноска.
/3/ Приемането на нов член става с решение на УС, взето с единодушие от всички членове.
/4/ На новоприетите членове се издава официален документ за членство – лична членска карта.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:
1. Да участвува в дейността на сдружението за осъществяване на неговите цели и задачи;
2. Да участвува в Общото събрание на Сдружението;
3. Да избира и да бъде избиран в органите за управление на сдружението;
4. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите му на управление;
5. Да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му;
6. Да внася в Управителния съвет предложения и препоръки, касаещи дейността на Сдружението.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да изпълнява разпоредбите на настоящия Устав, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
2. Да внася редовно и в срок, определените с настоящия Устав и Решенията на Общото събрание имуществени вноски. Плащането да става чрез съгласие за незабавно инкасо, което е валидно за всеки приет нов член и се подписва от настоящите членове.
3. Да съдействува и работи активно за организационното и финансово укрепване на сдружението, за увеличаване на имуществото му и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 12./1/ Всички членове на Сдружението имат равни права и задължения.
/2/ Членските права и задължения са непрехвърлими, ненаследими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението.
/3/ Упражняването на членски права може да бъде извършвано лично или от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 13. /1/ Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление на членуващия до сдружението, с минимално предизвестие – 1 месец. В седмодневен срок от изтичане срока на предизвестието, лицето е длъжно да върне личната си членска карта;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членуващия;
3. Когато член на сдружението е юридическо лице – с прекратяването му по Решение на Окръжния Съд по регистрация;
4. С прекратяване юридическото лице с нестопанска цел.
5. С изключване от сдружението.
6. При отпадане.
/2/ При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.
/3/ Член на Сдружението се изключва при установено виновно поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо, а именно:
1. при груби нарушения на настоящия Устав, и издадените въз основа на него вътрешни актове;
2. при неизпълнение Решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на сдружението;
3. при действия уронващи престижа и авторитета на сдружението.
/4/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство, след като бъдат поискани обяснения от изключвания. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание, в седмодневен срок от произнасянето на Управителния съвет. Жалбата се подава чрез Управителния съвет, който е длъжен да я внесе за разглеждане на първото заседание на Общото събрание. Общото събрание се произнася по жалбата с обикновено мнозинство и това Решение е окончателно.
Възстановяване на членството може да се поиска и разгледа по общия ред за приемане на членове, след изтичане най-малко на една календарна година от датата на изключването.
/5/ Отпадане на членството е налице, при системно невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира по документи и настъпва по Решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство, с което се прекратява членството.

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски, направени от членовете на сдружението, вземания, дарения, спонсорства, както и други права в зависимост от действуващите нормативни актове и останалите изчерпателно изброени източници на имуществени права, съгласно чл.7 от настоящия Устав.

Чл. 15. /1/ Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на: встъпителни вноски; членски внос; и допълнителни имуществени вноски, определени по решение на Общото събрание. Размерът на членския внос и на останалите имуществени вноски и сроковете за изплащането им се определят от Общото събрание.
/2/ По решение на Общото събрание, членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на точно определена цел, в съответствие с устава. В Решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението.
/3/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, както и да сключва договори за спонсорство.
/4/ Встъпителните вноски се определят в размер на 100 лв. (сто лева), а за всички новоприети след годишното общо събрание от 7 април 2006 в размер на 1000 лв.(хиляда лева).

Чл. 16. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс, Общото събрание може да вземе Решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението.

Чл. 17. /1/ Ръководни органи на Сдружението са:
1. Общо събрание на членовете;
2. Управителен съвет;
Чл. 18. /1/ Висш орган на Сдружението е Общото събрание.
/2/ Общото събрание включва всички членове на Сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 19. /1/ Членовете юридически лица се представляват в Общото събрание от законните си представители или от представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.
/2/ Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
/3/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Общото събрание.
/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
/5/ Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Компетентност на Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава на сдружението;
2. Приема други вътрешни актове на сдружението;
3. Преобразува и прекратява сдружението;
4. Приема членове и разглежда жалбите срещу Решенията на Управителния съвет за изключване на членове;
5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; Назначава ликвидатор/ри и ги освобождава от отговорност.
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет и утвърждава бюджета на сдружението за всяка календарна година;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други организации;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на другите имуществени вноски;
10. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
12. Отменя Решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
13. Взема и други решения предвидени в устава;
14. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
15. Решава всички въпроси от особено значение за сдружението, по които според Управителния съвет, следва да се произнесе Общото събрание;
16. Контролира дейността на Управителния съвет.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото Общо събрание може да се проведе най-късно 3 месеца след учредяване на сдружението.
/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, отправено до Управителния съвет.
/2/ Ако Управителния съвет не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание в едномесечен срок, от постъпване на искането на 1/3 от членовете на сдружението, то се свиква от съда по седалището на сдружението, след сезирането му от заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
/3/ За свикването на Общо събрание Управителния съвет изпраща до членовете писмена покана по адреса на съдебната му регистрация или друг посочен от него адрес, с писмо с обратна разписка, на електронен адрес, по факс или по друг начин, удостоверяващ получаването на съобщението. Същата покана се поставя и на видно място в сградата, в която се намира управлението на асоциацията най-малко десет дни преди насрочения ден.
/4/ Поканата за Общо събрание съдържа:
1. Датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание;
2. Дневния ред;
3. По чия инициатива се свиква.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 23. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл. 24. /1/ На заседанието на Общо събрание се изготвя списък на присъствуващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и/или се легитимират с пълномощно.
/2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване, преди което се установява и регистрира наличието на законен кворум за провеждане на заседание на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 25. Общото събрание се провежда, когато са се явили и присъствуват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, и може да се проведе колкото и членове да се явят.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 26. Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27. Член на Общото събрание или негов представител не може да участвува в гласуването при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятствува вземането на решения;
3. предявяване на искове срещу него;
4. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

МНОЗИНСТВО

Чл. 28. /1/Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъствуващите.
/2/ Решенията по чл. 20 точки 1, 3 и 4 се вземат с квалифицирано мнозинство от гласовете на 2/3 от присъствуващите.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, като включени в дневния ред, освен когато всички членове присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародването им.

ПРОТОКОЛ

Чл. 30. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална протоколна книга, според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъствуващите с подпис на явилия се член или представител, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/ Всеки член има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в Протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31. /1/ Управителния съвет е изпълнителен орган, който ръководи дейността на сдружението между заседанията на Общото събрание. Управителния съвет е постоянно действуващ оперативен орган.
/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години.
/3/ Управителният съвет е в състав от минимум 3 (трима) члена, които са членове на сдружението.
/4/ Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
/5/ Първият Управителен съвет, определен в учредителния протокол е в състава от 7 (седем) члена, и е с мандат от пет години.
/6/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 32. /1/ Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит.

Чл. 33. /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от разпределението на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайна на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
/3/ Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.
/4/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако той не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок от постъпване на искането, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.
/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика събрание за обсъждане на отделни въпроси.
/6/ КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
1. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.
2. Приема организационно-управленска структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението и назначава Изпълнителен директор.
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението.
4. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.
5. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
6. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
7. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
8. Управителният съвет разглежда в седмичен срок подадените до него от страна на членове на Асоциацията преписки и в случай, че намери искането за основателно възлага разглеждането на поставения въпрос на Изпълнителния директор.
9. Управителният съвет обсъжда и решава всички въпроси освен тези които са от компетентността на Общото събрание.
10. Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 34. /1/ Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанието присъствуват повече от половината от членовете му, лично или чрез надлежно упълномощен друг член на Управителния съвет. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.
/2/ Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, освен Решенията предвидени в чл.33, ал.6 точки 3, 4 и 6 от Устава, които се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове.
/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил, като протокола за взетото решение бъде подписан от всички членове на Управителния съвет без забележки и възражения. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
/4/ Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществени организационни промени;
2. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
3. вземане на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.
Чл. 35. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 36. /1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.
/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 37. Управителния съвет възлага представителството на сдружението само на един от своите членове – Председателя или на двама свои членове, единия от които е задължително Председателя – при условие да представляват сдружението заедно и поотделно.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 38. Ежегодно до края на месец февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя за заверка на независими одитори, избрани от Общото събрание в предвидените от закона случаи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ОДИТОРИ

Чл. 40. /1/ В случаите, в които законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят с Решение на Общото събрание.
/2/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 41. Годишния финансов отчет, отчетът за дейността и доклада на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.
Чл. 42. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 43. Сдружението не формира и не разпределя печалба, респективно не разпределя и дивиденти между членовете си.

ПРОТОКОЛ И ВОДЕНЕ НА ПРОТОКОЛНИ КНИГИ

Чл. 44. /1/ На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, както и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя и на протоколчика и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от Председателя на Управителния съвет. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.
/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованията и адресите на всички членове, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебната регистрация и БУЛСТАТ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 45. /1/ Сдружението се прекратява:
1. По Решение на Общото събрание;
2. По Решение на Окръжния Съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона, или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора.
/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяването и неговите последици.
/4/ В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от Общото събрание лице. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребрява неговото имущество и удовлетворява кредиторите на сдружението.
/3/ Разпределянето на имуществото останало след удовлетворяването на кредиторите се извършва по реда предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 48. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящия устав е приет с мнозинство от присъствувалите членове на проведеното в град София на 15 май 2015 г. Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ БГ ФИШ", съгласно списък на присъстващите на Общото събрание, неразделна част от Протокола от Общото събрание, проведено на 15.05.2015 г.
Актуализирания Устав е заверен с подписа на Представляващия АПРП БГ ФИШ Изпълнителен Директор.

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре