ЕС закони

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2236 НА СЪВЕТА от 16 декември 2019 година за определяне за 2020 ...

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него, като взе предвид предложението на Европейската комисия, като има предвид, че:

Повече

РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) ...

Повече

Плаващи мрежи-обяснителен мемурандум

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Риболовът с плаващи мрежи традиционно се извършва с мрежи с ограничени дължини и сравнително малък размер на окото за улов на различни пелагични видове с малък/среден размер, предимно обитаващи или мигриращи през крайбрежните райони. По-съществените проблеми възникнаха в края на 70-те и 80-те години на миналия век, когато започна употребата на ...

Повече

Предложение за РЕГЛАМЕНТ за забрана на риболова с плаващи мрежи

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за забрана на риболова с плаващи мрежи, за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре