БГ закони

НАРЕДБА № 11 от 21 май 2010 г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна ...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 11 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на без- възмездна финансова помощ по мярка 2.3. „Мерки за опазване здравето на потребите- ля“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработ- ка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на ...

Повече

Закон за рибарството и аквакултурите - изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април ...

Повече

НАРЕДБА № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

НАРЕДБА № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.2005 г., в сила от 9.08.2005 г., доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 12.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г. Раздел I Общи ...

Повече

Проект на Наредба по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на ...

НАРЕДБА № ........ от __.__.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и места за временно укритие на рибарски кораби” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство ” (ОПРСР) на ...

Повече

НАРЕДБА № 35 от 8 октомври 2008 г."Производствени инвестиции в аквакултурата"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 35 от 8 октомври 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъз-мездна финансова помощ по мярка 2.1. „Про-изводствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и марке-тинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на ...

Повече

НАРЕДБА № 34 от 8 октомври 2008 г.„Инвестиции на борда на риболовните кораби и ...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 34 от 8 октомври 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъз-мездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" на Република ...

Повече

Закон за биологичното разнообразие

Закон за биологичното разнообразие Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г. Сборник ...

Повече

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на република ...

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.; изм., бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2005 г.; бр. 45 от 2005 г. – Решение № 5 от 10.05.2005 г. по к.д. № 10 от 2004 г.; доп., бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 88 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 ...

Повече

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 
Нагоре