БГ закони

Проект! Тарифа за таксите, които се събират от българската агенция по безопасност на храните

ЧАСТ ПЪРВА
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 1. За фитосанитарен контрол на стоки, предназначени за износ, за които се издава фитосанитарен сертификат, таксата се заплаща при подаване на заявлението.
Чл. 2. За фитосанитарен контрол на стоки от внос се заплаща такса при предварително деклариране на вноса в ОДБХ или при контрол на вноса в ГИФП на ГКПП.
Чл. 3. (1) При реекспорт на стоки, включително претоварвани на граничния пункт, таксите се заплащат при подаване на заявлението за фитосанитарен сертификат за ре експорт .
Чл. 4. При промяна на адресанта на транспортните средства таксата се заплаща в брой на граничния пункт или в ОДБХ.
Чл. 5. За стоките, подлежащи на фитосанитарен контрол, преминаващи транзитно през страната, се заплаща такса за документален контрол.
Чл. 6. (1) Таксите за издаване на разрешение за търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители, се заплащат по банков път при подаване на заявлението.
(2) В случаите на отказ за издаване на разрешение, на заявителя се връща (възстановява) пълният размер на таксата по чл. 7, ал. 1, т.2, 3, 4 и 5, в едномесечен срок от направения отказ.


ЧАСТ ВТОРА
Глава първа.
ТАКСИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ФИТОСАНИТАРНАТА ДЕЙНОСТ, ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА , ТОРОВЕТЕ, ПОДОБРИТЕЛИТЕ НА ПОЧВАТА И ХРАНИТЕЛНИТЕ СУБСТРАТИ
Раздел I.
Такси за издаване на разрешение за търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители
Чл. 7. (1) За издаване на разрешение за търговия с ПРЗ, преопаковане на ПРЗ и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители се събират следните такси:


Лева
1. За за обработка на документи и издаване на становище от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) за един обект 50.00
2. За издаване на разрешение за търговия на дребно с ПРЗ за един обект за търговия 650.00
3. За издаване на разрешение за търговия на едро с ПРЗ за един обект за търговия 1100.00
4. За издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители за един обект за съхранение на ПРЗ 1100.00
5. За издаване на разрешение за преопаковане на ПРЗ за един цех за преопаковане 2050.00
6. За вписване на промени в разрешението за едно разрешение 50.00
7. За преиздаване на разрешение (загубено, унищожено, повредено) за едно разрешение 20.00

(2) При промяна в местоположението на обекта се заплаща таксата по ал.1, т.1 и т.6.
Раздел ІІ.
Такси за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Чл. 8. За регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати се събират следните такси:
Лева
1. За регистрация на продукт за един продукт 4200.00
2. За регистрация на група продукти за група от 2 продукта 5500.00
3. За всеки следващ продукт в група продукти за продукт 1000.00
Раздел ІІІ.
Такси за одобряване на активни вещества, разрешаване на ПРЗ за пускане на пазара и употреба
Чл. 9. (1) За извършване на експертна оценка на документацията за одобрение и подновяване на одобрението на активно вещество се заплащат такси, както следва:
Лева
1. Администриране, оценка на физикохимични, токсикологични, екотоксикологични характеристики, остатъчни количества, ефикасност и поведение в околната среда на активно вещество, включително микроорганизъм, антидот, синергист и изготвяне на доклад за одобряване на европейско ниво по чл. 4 на Регламент 1107/2009 област на оценка 25000.00
2. Подновяване на одобрението на активно вещество, включително микроорганизъм, на европейско ниво по чл. 43 на Регламент 1107/2009 за допълнителен документ към досието 5000.00

(2). За оценка на еквивалентност на нов източник на производство на активно вещество, антидот или синергист, или при промяна на производствения процес, се заплаща такса, както следва:
Лева
1. Верифициране на наличен доклад от друга държава-членка източник 500.00
2. За оценка на еквивалентност по чл. 38 на регламент 1107/2009 източник 2500.00

Чл. 10. (1) За извършване на експертна оценка на документацията за разрешаване на ПРЗ се заплаща такса, както следва:
Лева
1. Разрешаване на ПРЗ, който съдържа активни вещества, включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗЗР продукт 10000.00
2. Администриране и оценяване на документация за зонално разрешаване или промяна в разрешаването и пускане на пазара ПРЗ по чл. 33 от регламент 1107/2009, когато Република България е докладчик Нов продукт

Допълнителна употреба 80000.00

20000.00
3. Приемане на документация за зонално разрешаване или промяна в разрешаването и пускане на пазара ПРЗ по чл. 33 от регламент 1107/2009, когато Република България е заинтересована страна Нов продукт
или
Допълнителна употреба 2000.00
4. Сравнителна оценка на ПРЗ, съдържащи кандидати за замяна по чл. 50 на Регламент 1107/2009 продукт 20000.00
5. Разрешаване на ПРЗ чрез взаимно признаване на разрешенията Нов продукт

Допълнителна употреба 8000.00

2000.00
6. Разрешаване на допълнителни употреби на ПРЗ по чл. 15e от ЗЗР вредител/култура 3500.00
7. Разрешаване на паралелна търговия на ПРЗ продукт 3800.00
8. Разрешаване на ПРЗ, съдържащ съществуващо активно вещество, което не е включено в списъка по чл. 15, ал. 1 ЗЗР, но е нотифицирано за включване За нотифицирано активно вещество
За одобрено активно вещество в състава на продукта 6400.00

10200.00
9. Разрешаване на ПРЗ, съдържащ ново активно вещество, което не е включено в списъка по чл. 15, ал. 1 ЗЗР, но е нотифицирано за включване За нотифицирано активно вещество
За одобрено активно вещество в състава на продукта 6400.00

10200.00
10. Разрешаване пускането на пазара на третирани семена по чл. 49 на регламент 1107/2009 Продукт/култура 5000.00

(2) За продължаване срока на разрешаването на ПРЗ се заплащат такси както следва:

Лева
1. За подновяване на разрешаването на ПРЗ в случаите, когато активните вещества, които съдържа, бъдат включени в списъка по чл. 15, ал. 1 от ЗЗР За оценка на документацията за идентичност на активното вещество

За оценка на документацията за продукта при доказана идентичност на активното вещество 3200.00
4000.00
2. Продължаване срока на разрешението, получено по реда на чл. 15г или подновено по реда на чл. 15л ЗЗР продукт 2600.00
3. Подновяване на разрешаването на продукт по чл. 43 на Регламент 1107/2009, когато България е докладчик продукт 20000.00
4. Подновяване на разрешаването на продукт по чл. 43 на Регламент 1107/2009, когато България е заинтересована страна продукт 5000.00

(3) За разрешаване на ограничена и контролирана употреба на ПРЗ за използване в определени райони за период до 120 дни в рамките на една календарна година при поява на непредвидена опасност за растенията, която не може да бъде предотвратена по друг начин, се заплаща такса като следва:
Лева
1. Разрешаване на ограничена и контролирана употреба на ПРЗ за период от 120 дни в определени райони по чл. 16 от ЗЗР продукт 2000.00

Чл. 11. За разрешаване на минимална промяна във формулацията на ПРЗ по чл. 15о от ЗЗР, се заплаща такса като следва:
Лева
1. Администриране и оценяване на документация за разрешаване на минимална промяна във формулацията на ПРЗ чл. 15о от ЗЗР продукт 500.00

Чл. 12. За промяна в разрешаването на ПРЗ:
Лева
1. Администриране и оценяване на документация за промяна в разрешаването на ПРЗ чл. 15п от ЗЗР продукт 500.00

Чл. 13. За издаване на ново удостоверение на ПРЗ:
Лева
1. Издаване на ново удостоверение в случаите по чл. 15н от ЗЗР продукт 200.00
Раздел ІV.
Такси за контрол за съответствие на показателите на ПРЗ, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Чл. 14. (1) За контрол на съответствието на показателите за състав и физикохимични свойства на продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, се заплащат такси по смисъла на чл. 74 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и чл. 29 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно торовете.
(2) Дължимите такси за вземане на проби и за лабораторен анализ на всички показатели, обект на контрол, се заплащат от лицето, което пуска продукта на пазара, съгласно ценоразпис на съответната лаборатория.
Раздел V.
Такси за фитосанитарен контрол
Чл. 15. За фитосанитарен контрол на посевен материал при износ и движение на територията на ЕС, се събират следните такси:
Лева
1. за зърнено-житни, до 1 т 8.00
зърнено-бобови партида
и технически над 1 т 0.008
култури лв./кг
2. за зеленчукови
и цветни култури:
а) дребносеменни до 1 кг 8.40
видове партида
над 1 кг 3.20
лв./кг
б) дребносеменни до 1 кг 4.20
видове с посевна партида
норма над 2 кг на над 1 кг 1.60
декар (спанак, лук, лв./кг
аспержи, салатно
цвекло)
в) едросеменни до 10 кг 8.40
видове партида
над 10 кг 0.85
лв./кг
3. за лекарствени и лв./кг 0.40
етеричномаслени
култури
4. за семена от горски, лв./кг 0.35
дървесни и храстови
видове


Чл. 16. За фитосанитарен контрол при внос от трети страни на растения, растителни и други продукти:
№ Наименование Количество Лева
по
ред
1. За проверка на документи на пратка 17.50
2. За проверка за идентичност на пратка:
- до размерите 17.50
на товара на ка-
мион, жп вагон
или контейнер
със сравним обем
- над тези размери 35.00
3. За растително-здравна проверка
съгласно
следните правила:
а) резници, разсад на пратка:
(с изключение на горски - до 10 000 бройки 44.00
посадъчен материал), - за всеки допъл- 1.75
млад посадъчен мате- нителни
риал от ягоди или 1000 бройки
зеленчуци - максимална 304.00
цена
б) храсти, дървета на пратка:
(с изключение на - до 1000 бройки 44.00
отсечени новогодишни - за всеки допъл- 1.10
елхи), други дървесни нителни
растения от разсадник, 100 бройки
включително горски - максимална 304.00
посадъчен материал цена
(с изключение на
семената)
в) луковици, грудки, на пратка:
ризоми, клубени, пред- - до 200 кг 44.00
назначени за засаждане - за всеки допъл-
(с изключение на нителни 10 кг 0.40
клубени от картофи) - максимална 304.00
цена
г) семена, тъканни на пратка:
култури - до 100 кг 18.88
- за всеки допъл- 0.44
нителни 10 кг
- максимална 304.00
цена
д) други растения, на пратка:
предназначени за - до 5000 бройки 44.00
засаждане - за всеки допъл- 0.43
нителни
100 бройки
- максимална 304.00
цена
е) рязан цвят на пратка:
- до 20 000 бройки 44.00
- за всеки допъл- 0.35
нителни
1000 бройки
- максимална 304.00
цена
ж) клони с листа, на пратка:
части от иглолистни - до 100 кг 44.00
(с изключение на - за всеки допъл- 4.40
отсечени ново- нителни 100 кг
годишни елхи) - максимална 304.00
цена
з) отсечени нового- на пратка:
дишни елхи - до 1000 бройки 44.00
- за всеки допъл- 4.40
нителни
100 бройки
- максимална 304.00
цена
и) листа от растения на пратка:
като подправки, билки - до 100 кг 44.00
или листни зеленчуци - за всеки допъл- 4.40
нителни 10 кг
- максимална 304.00
цена
к) плодове, зеленчуци на пратка:
(с изключение на - до 25 000 кг 44.00
листните зеленчуци) - за всеки допъл- 1.76
нителни 1000 кг
л) клубени от картофи на партида:
- до 25 000 кг 132.00
- за всеки допъл- 132.00
нителни 25 000 кг
м) дървесина на пратка:
(с изключение на - до обем 100 м3 44.00
кората) - на всеки допъл- 0.44
нителен м3
н) почва и растителни на пратка:
среди, кори - до 25 000 кг 44.00
- за всеки допъл- 1.76
нителни 1000 кг
- максимална 304.00
цена
о) зърнени култури на пратка:
- до 25 000 кг 44.00
- за всеки допъл- 1.76
нителни 1000 кг
- максимална 1750.00
цена
п) други растения или на пратка 44.00
растителни продукти,
непосочени в таблицата
Забележка. Когато една
пратка не се състои са-
мо от продукти, съответ-
стващи на описанието
срещу дадена буква,
частите от пратката,
които се състоят от
продукти, съответст-
ващи на описанието
срещу буквата (партида
или партиди), се трети-
рат като отделни пратки.

Чл. 17. За фитосанитарен контрол на посадъчен материал при износ и движение на територията на ЕС, се събират следните такси:
Мярка Лева
1. за вкоренени
дръвчета и
храсти:
а) горски и декора- До 100 бр. 20.00
тивни дръвчета и От 100 до 1000 20.00 + 0.10 бр.
храсти до двегодишна Над 1000 бр. 20.00 + 0.05 бр.
възраст
б) горски и декоративни До 100 бр. 30.00
дръвчета и храсти над От 100 до 1000 бр. 30.00 + 0.30 бр.
двегодишна възраст Над 1000 бр. 30.00 + 0.20 бр.
Над 10000 бр. 30.00 + 0.10 бр.

в) овощни дървета До 100 бр 20.00
От 100 до 1000 бр. 20.00 + 0.20 бр
Над 1000 бр. 20.00 + 0.10 бр
Над 10000 20.00 + 0.05 бр.
г) вкоренени ло-
зички, рози и До 100 бр 20.00
ягодоплодни храсти Над 10000 20.00 + 0.05 бр.
Над 1000 бр 20.00 + 0.10 бр
Над 10000 бр. 20.00 + 0.05 бр.


2. за резници, калеми, До 100 бр 20.00
коренища и др. Над 100 бр. 20.00 + 0.10 бр


3. за ягоди, щеклинги, До 100 бр 20.00
зеленчукови разсади и др. От 100 до 1000 бр. 20.00 + 0.08 бр.
Над 1000 бр 20.00+ 0.04 бр.

4. за растения в саксии До 100 бр. 20.00
От 100 до 1000 бр. 20.00 + 0.10 бр.
Над 1000 бр. 20.00+ 0.08 бр.
5. за разсади в саксии До 100 бр. 10.00
От 100 до 1000 бр. 10.00 + 0.05 бр.
Над 1000 бр. 10.00+ 0.04бр.
6. за луковици, клубени и До 10 кг. 10.00
клубено-луковици от цветни От 10 до 100 кг. 10.00 + 0.10 бр.
и декоративни видове От 100 до 1000 кг. 10+ 0.08бр.
Над 1000 кг. 10+ 0.06бр.
7. за луковици, клубени и клу- лв./т 6.70
бено-луковици от зеленчуко-
ви и други култури
8. за посадъчен материал от картофи лв./т 6.70

Чл. 18. За фитосанитарен контрол на стоки за преработка и консумация при износ и движение на територията на ЕС, се събират следните такси:
Лева
1. за пресни до 1 т 15.10
и охладени партида
плодове и над 1 т 3.35
и зеленчуци лв./т
2. за сушени плодове до 1 т 31.88
и зеленчуци, билки, партида
чай, гъби, семена над 1 т 8.40
от сенникоцветни, лв./т
етеричномаслени
и лекарствени за
промишлена обра-
ботка, индустриал-
ни влакна за пре-
работка и др.
3. за какао и кафе на до 1 т 31.88
зърна, ядки, орехи с партида
черупки, под- над 1 т 16.78
правки и др. лв./т
4. за тютюн и до 1 т 85.58
тютюневи партида
изделия над 1 т 0.013
лв./кг
5. за зърно, брашно, до 10 т 31.88
шротове, фуражни партида
смески и компо- над 10 т 3.35
ненти за тях и др. лв./т


6. за дървен материал:
а) отпадъчна дърве- лв./т 5.00
сина, дърва за огрев,
подпори и др.
б) дървен материал, лв./куб. м 6.71
трупи, дъски,
елементи и др.
7. за луковични, клу- лв./т 6.71
бени и клубено-
луковични видове
за консумация
8. за рязан цвят и до 100 бр. 5.00
свежи рязани части над100 бр. лв./бр. 0.01
от растения

Чл. 19. За фитосанитарен контрол на други стоки при износ и движение на територията на ЕС, се събират следните такси:
Лева
1. за преработени и непреработени до 20 т 16.78
суровини, материали и други, подлежащи на фитосанитарен контрол и неупоменати в тарифата партида
2. за дребни пратки, мостри, лв./бр. 5.00
пренасяни от пътници, и колети, на които се извършва фитосанитарен преглед

Чл. 20. За фитосанитарен контрол на растенията, растителните материали и стоки по чл.15 до чл. 19 извън рамките на официалното работно време, определено в Устройствения правилник на БАБХ таксите, определени в съответния член се завишават със 100%.
Чл. 21. За издаване на документи се събират следните такси:
Лева
1. при промяна на адресанта на превозни средства на граничен пункт - подмяна на документацията за направлението за съответната държава лв./бр.

10.00
2. за фитосанитарен сертификат лв./бр.


21.00


3. за растителен /фитосанитарен/ паспорт лв./бр. 13.00
4. за заверка на ксерокопие на сертификат
5.00
5. за копие /дубликат/ на сертификат
за фитосанитарен контрол
10.00
6.
непосредствено след проведена фумигация
фумигирана единица
112.46ЧАСТ ТРЕТА
ТАКСИ ЗА КОНТРОЛ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ И СТРАНИЧНИТЕ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА
Глава първа.
Такси за клиничен преглед, туберкулинилизация и вземане на проби при внос на животни, обследвания, евтаназии, аутопсии и за престой на животни в места за почивка управлявани от БАБХ
Раздел I.
Такси за клиничен преглед, туберкулинилизация и вземане на проби при внос на животни
Чл. 22. (1) При извършване на общ клиничен преглед преди издаване на ветеринарномедицински документ за придвижване на живи животни и зародишни продукти се заплаща такса за служител на БАБХ по 16,00 лв. за един час.
(2) При извършване на изследвания за туберкулоза и вземане на проби, при контрол на вносни животни и контрол при вътреобщностна търговия с животни, извършвани от служители на БАБХ, се събират следните такси:
Лева
1. Изследване за туберкулоза:
а) едро преживно животно 5,00
б) свиня 4,00
в) птица 0,40
2. Вземане на фекална проба 0,50
3. Вземане на клоакална и трахиална проба 0,80
4. Вземане на кръвна проба от:
а) едро животно 4,00
б) дребно животно (включително птица) 2,00
в) отделяне и приготвяне на кръвен серум-за една проба 0,50
5. Вземане на проба от мозък (за ТСЕ) от:
а) едро животно 6,00
б) дребно животно 3,00
6. Вземане на трахеална проба (шпутум), слъзен, носен секрет
а) за едро животно 5,00
б) за дребно животно 2,00
7. Вземане на проба от кожата на животно или от рога, копита и др.:
а) за едро животно 3,00
б) за дребно животно 1,50
8. Вземане на проба от трупен материал за изследване-за една проба 5,00
9. Вземане на смивки от мъжки едри и дребни преживни животни 10,00

Раздел II.
Обследвания, евтаназии, аутопсии
Чл. 23. При извършване на обследвания, евтаназии и аутопсии с диагностична и научна цел по искане на собственика на животните или на негов представител на служител на БАБХ се заплащат 16,00 лв. за един час.
Раздел III.
Престой на животни в места за почивка, предоставени за управление на БАБХ
Чл. 24. За престой на животни за 24 часа в места за почивка, предоставени за управление на БАБХ, на 24 часа, се събират следните такси:
Лева
1. Еднокопитни - за едно животно 30,00
2. Едри преживни животни - за едно животно 20,00
3. Дребни преживни животни (овце, кози) - за едно животно 10,00
4. Свине - за едно животно 10,00
5. Подрастващи дребни преживни животни (агнета, ярета) - за едно животно 3,00
6. Подрастващи прасета 3,00

Глава втора.
ТАКСИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНТРОЛ
Раздел I.
Такси за внасяне на пратки с месо и месни продукти, риба и рибни продукти
Чл. 25. (1) При внасяне на пратки с месо и месни продукти, риба и рибни продукти БАБХ събира следните такси:
Лева
1. пратки до 6 т - за пратка 108,00
2. за пратки от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв. за всеки тон над 6 т
3. пратки над 46 т - за пратка 821,50
(2) За официален контрол при внасяне на пратки с рибни продукти, транспортирани като насипни товари в плавателен съд, се събират следните такси:
Лева
1. до 500 т - за пратка 1 173,50
2. до 1000 т - за пратка 2347,00
3. до 2000 т - за пратка 4 694,00
4. над 2000 т - за пратка 7 041,00
(3) При внасяне на рибни продукти и аквакултури, уловени в тяхната естествена среда и разтоварени на сушата от риболовен кораб, плаващ под флага на трета страна, БАБХ събира такси в размер:
1. при първото предлагане на пазара - по 2,00 лв. на тон за първите 50 т в рамките на един месец;
2. над 50 т. - по 1,00 лв. на тон за всеки следващ тон.

Раздел II.
Такси за внасяне на животински продукти, странични животински продукти и фуражи
Чл. 26. (1) При внасяне на животински продукти, различни от посочените в раздел І, на странични животински продукти и фуражи, БАБХ събира следните такси:

Лева
1. пратки до 6 т - за пратка 108,00
2. за пратки от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв. за всеки тон над 6 т
3. пратки над 46 т - за пратка 821,50
(2) При внасяне на продукти от животински произход, различни от посочените в раздел І, странични продукти от животински произход и фуражи, транспортирани като насипни товари, БАБХ събира следните такси:
Лева
1. до 500 т - за пратка 1 173,50
2. до 1000 т - за пратка 2 347,00
3. до 2000 т - за пратка 4 694,00
4. над 2000 т - за пратка 7 041,00

Раздел III.
Такси за внасяне на живи животни
Чл. 27. (1) При внасяне на едри и дребни преживни животни, еднокопитни, свине, птици, зайци, дребен и едър дивеч (диви прасета и диви преживни), пернат дивеч БАБХ събира следните такси:
Лева
1. пратки до 6 т - за пратка 108,00
2. за пратки от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв. за всеки тон над 6 т
3. пратки над 46 т - за пратка 821,50
(2) При внасяне на различни от посочените в ал. 1 видове животни се събират следните такси:
Лева
1. пратки до 6 т - за пратка 108,00
2. за пратки от 6 до 46 т 108,00 + 18,00 лв. за всеки тон над 6 т
3. пратки над 46 т - за пратка 821,50
(3) При внасяне на разплоден материал (семенна течност, яйцеклетки, оплоден хайвер) за пратка - 108,00 лв.
(4) За домашни любимци и други животни, различни от ал. 1 и ал. 2, включително екзотични и циркови животни, внасяни с нетърговска цел, за един брой животно - 20,00 лв.
Раздел IV.
Такси за внасяне на пратки с продукти от животински произход и живи животни от Нова Зеландия (Такси съгласно приложение VIII, т. Б, параграф 2 от Решение 97/131 на Съвета на Европейския съюз и споразумение (OJ, L 057, 26/02/1997 P. 0005-0059)
Чл. 28. (1) При внасяне на пратки с продукти от животински произход БАБХ събира такса за пратка на всеки един тон 3,40 лв., но не по-малко от 59 лв. и не повече от 684,55 лв.
(2) При внасяне на пратки с живи животни БАБХ събира такса за пратка на всеки един тон 10,00 лв., но не по-малко от 59 лв. и не повече от 684,55 лв.

Раздел V.
Транзитно преминаване на продукти от животински произход и живи животни
Чл. 29. (1) За проверка при транзитно преминаване на продукти от животински произход и живи животни през територията на Република България, подлежащи на граничен ветеринарен контрол, БАБХ събира такса в размер 60,00 лв. за проверка на пратка.
(2) Таксата по ал. 1 се увеличава с 40 лв. на служител, участващ в проверката, на всеки 15 минути.
(3) При извършване на документална проверка (след 7-мия ден, но преди 20-тия ден) и създаване ЕВДВ за трансшипмент в системата ТРЕЙСИС, БАБХ събира такса в размер 60,00 лв. на пратка (за граничен пункт пристанище).
(4) При извършване на документална проверка ( след 12-ия час, но преди 48-ия час) и създаване ЕВДВ за трансшипмънт в системата ТРЕЙСИС, БАБХ събира такса в размер 60,00 лв. на пратка. (за граничен пункт летище).

Раздел VI.
Такси за престой на животни по време на карантина
Чл. 30. За престой на животни по време на карантина при внасяне в съоръженията на ГИВП, предоставени за управление на БАБХ, се събират следните такси:
Лева
1. За едно едро животно за всеки започнат ден с храна от собственика 20,00
2. За едно едро животно за всеки започнат ден с храна от БАБХ 30,00
3. За едно дребно животно за всеки започнат ден с храна от собственика 10,00
4. За едно дребно животно за всеки започнат ден с храна от БАБХ 20,00
5. За животно (домашен любимец) за всеки започнат ден с храна от собственика. 10,00
6. За животно (домашен любимец) за всеки започнат ден с храна от БАБХ. 15,00

Раздел VII.
Такси за извършване на дезинфекция на влизащи в страната превозни средства
Чл. 31. При осъществяване на дезинфекция на влизащи в страната превозни средства от БАБХ се събират следните такси.
1. Дезинфекция на ходовата част на автомобили с товароподемност до 3,5 тона
а) За превозни средства с българска регистрация: Лева
- леки автомобили 4,00
- микробуси и лекотоварни автомобили с товароподемност до 3,5 тона 10,00
- автобуси 10,00
б) За превозни средства с чуждестранна регистрация Евро
- леки автомобили 2,00
- микробуси и лекотоварни автомобили с товароподемност до 3,5 тона 5,00
- автобуси 5,00
2. Външна дезинфекция на товарни автомобили с товароподемност над 3,5 тона
а) За превозни средства с българска регистрация (в лева) 20,00
б) За превозни средства с чуждестранна регистрация (в евро) 10,00


Раздел VIIІ.
Такси за извършване на официален контрол при внасяне на продукти за човешка консумация от неживотински произход.
Чл. 32. (1) При внасяне на пратки с продукти за човешка консумация от неживотински произход, БАБХ събира следните такси:
Лева
1. пратки до 6 т. - за пратка 108,00
2. за пратки от 6 до 46 т. 108,00 + 18,00 лв. за всеки тон над 6 т.
3. пратки над 46 т. - за пратка 821,50


Раздел ІХ.
За извършване на официален контрол при внасяне на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и специалния административен район Хонконг, Китай
Чл. 33. (1) При внасяне на пратки с пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин, БАБХ събира следните такси:
1. При внасяне на пратки с пластмасови кухненски съдове, прибори от полиамид и меламин, съгласно Регл. 284/2011/ЕС, с произход Китай или административен район Хонконг:
а) за пратка 108,00

Чл. 34. (1) Не се събират такси за извършване на ветеринарни проверки при внасяне на:
1. стоки за лична употреба, мостри за научни цели, анализи, изложби и пратки за дипломатически представителства;
2. стоки, предназначени като хуманитарна помощ или дарение;
3. животни, предназначени за зоологически градини.
(2) Не се събират такси за дезинфекция на МПС със специално предназначение (МВР, ЧП, ЧК, КФОР, НАТО, МО и др.) и автомобили, извършващи служебна дейност в района на ГКПП.
Чл. 35. Дължимите такси за взети проби за лабораторен анализ при внос на живи животни, хранителни продукти от животински и неживотински произход, фуражи и други на граничния пункт или във вътрешността на страната се заплащат от лицата, отговорни за товара, съгласно тарифа или ценоразпис на съответната лаборатория.

Глава трета.
ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕВАСТАЦИЯ
Чл. 36. (1) При осъществяване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация, БАБХ събира следните такси:
Лева
1. Дезинфекция чрез механизирано пръскане - на 1 кв.м 0,30
2. Дезинфекция чрез пръскане с гръбна пръскачка - на 1 кв.м 0,60
3. Фумигация - за всеки 1000 куб.м 20,00
4. Дезинфекция на МПС чрез механизирано пръскане - на 1 кв.м 0,50
5. Дезинсекция чрез пръскане с гръбна пръскачка или нанасяне на 0,60
инсектициден лак с четка - за 1 кв.м
6. Дезинсекция чрез механизирано пръскане - на 1 кв.м 0,25
7. Дезинсекция чрез аерозолно пръскане - за 1 куб.м 0,20
8. Индивидуална обработка срещу ектопаразити чрез опръскване:
а) за едно едро животно 1,00
б) за едно дребно животно 0,40
9. Групова обработка срещу ектопаразити чрез опръскване на 0,05
птици - за всяка птица по
10. Групова обработка срещу ектопаразити на дребни животни чрез 0,35
изкъпване в противопаразитна баня - за всяко животно по
11. Дератизация:
а) зареждане на отровна точка (без ВМП) 0,80
б) на 1 кв.м 0,20
12. Девастация на пасища и водоеми - за 1 кв.м 0,05
(2) В размера на таксите не са включени разходите за препаратите и горивно-смазочните материали при извършване на тези услуги.
(3) Таксите по ал. 1, заплащани от лица, които имат сключен годишен договор за неколкократна обработка, се намаляват, както следва:
1. с 10 % при договор за двукратна обработка;
2. с 30 % при договор за трикратна обработка;
3. с 50 % при договор за четири и повече обработки.
Глава четвърта.
ТАКСИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ, РЕГИСТРАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ ПО ИЗДАВАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Раздел I.
Такси за съгласуване на проекти
Чл. 37. (1) За издаване на становище за съгласуване на проекти за изграждане или реконструкция, разширяване или модернизация на обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол, БАБХ събира следните такси:
1. За обекти до 100 кв.м 1,60/кв.м
2. За обекти от 101 до 300 кв.м 1,20/кв.м
3. За обекти над 300 кв.м 1,00/кв м
(2) При повторно разглеждане на преработен проект за изграждане или реконструкция на обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол, се заплаща на служител по 21,07 лв. на час.
(3) При издаване на писмени становища за съответствие с ветеринарномедицинските изисквания на обектите, БАБХ събира следните такси:
1. За събиране, съхранение, обработка, преработка, обезвреждане и 215,80
търговия на странични животински продукти
2. За търговия на дребно със странични животински продукти и 53,95
продукти, получени от тях
3. За добив на живи двучерупчести мекотели 215,80

4. За други обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол 66,00

5. За тържище, център за изложби, тренировъчни полигони и манежи 400,00
за тренинг и провеждане на спортни състезания с животни
6. За съгласуване на екзекутив към проект за реконструкция на обекти,
подлежащи на ветеринарномедицински контрол:
а) за обекти до 100 кв.м 25,00
б) за обекти над 100 кв.м 50,00
в) за тържище, център за изложби, тренировъчни полигони и манежи за 100,00
тренинг и провеждане на спортни състезания с животни
7. За издаване на писмени становища за съответствие на
животновъдните обекти с ветеринарномедицинските изисквания:
а) за обекти до 100 кв.м 50,00
б) за обекти над 100 кв.м 100,00
8. Издаване на становище за строителна готовност на обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол 50,00
Раздел II.
Такси за регистрация и одобрение на обекти по регистрационни, лицензионни и разрешителни режими, промяна на регистрирани обстоятелства
Чл. 38. (1) За регистрация на обекти по регистрационни, лицензионни и разрешителни режими, промяна на регистрирани обстоятелства, се събират следните такси:
1. Регистрация на: Лева
а) ветеринарна амбулатория (кабинет) 80,00
б) ветеринарна клиника (лечебница) 300,00
в) ветеринарна лаборатория 500,00
г) ветеринарен лекар за упражняване на ветеринарномедицинска 20,00
практика в регистрирано ветеринарно лечебно заведение
2. Ветеринарномедицинско разрешение за изнасяне 40,00
3. Допълнение към ветеринарномедицинско разрешение за изнасяне 20,00
4. Регистрация на обект за обезвреждане, съхранение и търговия на странични животински продукти и на продукти, получени от СЖП 200,00
5. Регистрация на промени в технологията на производство, оборудва- 150
нето или основно преустройство на сградния фонд на обекти по т. 4
6. Регистрация на търговец, който получава пратки животни, 100,00
зародишни продукти, странични животински продукти и продукти,
получени от тях, от държави - членки на Европейския съюз
7. Регистрация на промяна на технологията на производство, на 100,00
оборудването и/или при основно преустройство на сградния фонд в обектите по чл. 259 ЗВД
8. Одобряване на обекти и/или зони за улов и/или отглеждане на
водни животни и земноводни:
а) до 100 хектара водна площ
40,00
б) за всеки следващ хектар над 100 хектара водна площ по 0,50
9.
Регистрация на зони за добив на живи двучерупчести мекотели
20,97

10.
Лицензиране на превоз на животни:

а)
издаване на лиценз и вписване в регистъра
300,00

б)
допълване в регистъра на нови транспортни средства - за всяко новорегистрирано превозно средство
50,00
11.
Разрешение за използване на животни в опити:

а)
Разрешение за използване на животни в опити
300,00

б) Допълнение към издадено разрешение за използване на животни в опити 150,00
12. Регистрация на промени във вписани обстоятелства на регистриран обект 50,00
13. Одобряване на транспортни средства (в т.ч. сухопътни, контейнери,
жп вагони и плавателни съдове) за транспортиране на животни:

а) за квадратен метър от цялата площ на транспортното средство
2,00
б) за преиздаване на сертификата при дописване в него на нови
обстоятелства - за квадратен метър от цялата площ на транспортното средство
1,00
14. Регистрация на карантинни помещения за:

а)
едри и дребни животни
150,00

б)
люпилня за люпене на разплодни яйца и склад за съхранението им
80,00

в) карантинно помещение, предназначено за птици 100,00
г) люпилня и карантинно помещение за люпене на яйца и еднодневни птици 80,00
д) карантинна люпилня и водоем за карантиниране на хайвер и риби 100,00
е) карантинно помещение за екзотични животни и птици, влечуги, членестоноги и риби 100,00
15. Одобрение на екипи за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки
100
16. Регистрация на други обекти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол
50,00

(2) Таксата по ал. 1, т. 10 се отнася за превозвачите на животни.


Чл. 39. (1) За регистрация на животновъден обект БАБХ събира следните такси:
Лева
1. За животновъден обект, предназначен за едри преживни
животни за разплод:

а) за животновъдни обекти до 5 бр. - за едно животно 2,00
б) за животновъдни обекти за 6 до 10 бр. 20,00
в) за животновъдни обекти за 10 до 50 бр. 20,00 + 2,00 лв. за
всяко животно над 10 бр.
г) за животновъдни обекти над 50 бр. 100,00 + 1,00 лв. за
всяко животно над 50 бр.
2. За животновъден обект, предназначен за едри преживни
животни за доотглеждане:
а) за животновъдни обекти до 5 бр. - за едно животно 1,00
б) за животновъдни обекти за 6 до 10 бр. 10,00
в) за животновъдни обекти за 10 до 50 бр. 10,00 + 1,00 лв. за
всяко животно над 10 бр.
г) за животновъдни обекти над 50 бр. 50,00 + 0,50 лв. за
всяко животно над 50 бр.
3. За животновъден обект, предназначен за свине за разплод:
а) за животновъдни обекти до 5 бр. - за едно животно 2,00
б) за животновъдни обекти за 6 до 10 бр. 20,00
в) за 10 до 20 бр. 20,00 + 1,00 лв. за
всяко животно над 10 бр.
г) над 20 бр. 40,00 + 0,50 лв. за
всяко животно над 20 бр.
4. За животновъден обект, предназначен за свине за доотглеждане:
а) за животновъдни обекти до 5 бр. - за едно животно 1,00
б) за животновъдни обекти за 6 до 10 бр. 10,00
в) за животновъдни обекти за 10 до 20 бр. 10,00 + 0,50 лв. за
всяко животно над 10 бр.
г) за животновъдни обекти над 20 бр. 20,00 + 0,25 лв. за
всяко животно над 20 бр.
5. За животновъден обект, предназначен за дребни преживни
животни за разплод:
а) за животновъдни обекти до 20 бр. - за едно животно 0,50
б) за животновъдни обекти за 21 до 30 бр. 20,00
в) за животновъдни обекти за 30 до 50 бр. 20,00 + 0,50 лв. за
всяко животно над 30 бр.
г) за животновъдни обекти над 50 бр. 40,00 + 0,30 лв. за
всяко животно над 50 бр.
6. За животновъден обект, предназначен за дребни преживни
животни за доотглеждане:
а) за животновъдни обекти до 20 бр. - за едно животно по 0,25
б) за животновъдни обекти за 21 до 30 бр. 10,00
в) за животновъдни обекти за 30 до 50 бр. 10,00 + 0,25 лв. за
всяко животно над 30 бр.
г) за животновъдни обекти над 50 бр. 20,00 + 0,15 лв. за
всяко животно над 50 бр.
7. За животновъден обект за еднокопитни животни:
а) за животновъдни обекти до 5 бр. - за всяко животно 5,00
б) за животновъдни обекти над 5 бр. + 3,00 лв. за всяко 25,00
животно над 5 бр.
8. За животновъден обект, предназначен за зайци 50,00
9. За животновъден обект, предназначен за птици:
а) за доотглеждане (бройлери)
- до 500 бр. 15,00
- за 501 до 2000 бр. 30,00
- за 2001 до 5000 бр. 30,00 + 0,05 лв. за
всяка птица над 2000 бр.
- над 5000 бр. 180 + 0,03 лв. за
всяка птица над 5000 бр.
б) за разплод (носачки):
- до 500 бр. 30,00
- за 501 до 1000 бр. 50,00
- за 1001 до 3000 бр. 50,00 + 0,08 лв. за
всяка птица над 1000 бр.
- над 3000 бр. 360,00 + 0,06 лв. за
всяка птица над 3000 бр.
10. За люпилня за птици:
а) с капацитет до 10 000 яйца 100,00
б) с капацитет над 10 000 яйца 200,00
11. За рибовъдна ферма и животновъден обект за молюски:
а) с площ до 10 дка 50,00
б) с площ от 11 до 50 дка 50,00 + 5,00 лв. за
всеки декар над 10 дка
в) с площ над 50 дка 250,00 + 2,00 лв. за
всеки декар над 50 дка
12. За волиер за отглеждане на дивеч 100,00
13. За животновъден обект, терариум, зоокът, предназначени за 50,00
декоративни, екзотични животни, птици, влечуги, земноводни и членестоноги
14. За животновъден обект за охлюви, жаби, езерен рак и 50,00
калифорнийски червей
15.1. За пчелин до 100 бр. пчелни семейства 20,00
15.2. За

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре