БГ закони

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2009 г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) § 1. В наименованието на наредбата думите „Европейския фонд по рибарство за периода“ се заменят с „Европейския фонд за рибарство за Програмен период“. § 2. В чл. 1 думите „Европейския фонд по рибарство“ се заменят с „Европейския фонд за рибарство“, а в края на изречението се добавят думите „на Европейския съюз (ЕС)“. § 3. В чл. 2 се правят следните изменения: 1. Точка 3 се изменя така: „3. развиване на нови пазари и нови пазарни ниши за продуктите от риболов и аквакултура;“. 2. Точка 4 се изменя така: „4. прилагане на политика за повишаване на качеството и стойността на продуктите от риболов и аквакултура.“. § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става алинея 1 и се изменя така: „(1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 2 1 № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223), публикуван на български език в Специално издание 2007 г. на Официален вестник, глава 04 – Рибарство, том 09, стр. 224, на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски про- дукти и храни (ОВ, 31.03.2006, L 93).“ 2. Създава се алинея 2: „(2) Бенефициенти, които се явяват възло- жители по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), провеждат съответните про- цедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.“ § 5. В чл. 4, ал. 3 думите „Приоритетна ос № 3“ се заменят с „ОПРСР“. § 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. В основния текст думата „проекти“ се заменя с „дейности“. 2. В т. 1 дейност 2 думата „имиджа“ се за- меня с „престижа“. 3. Точка 3 се изменя така: „3. сектор 03. Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифи- циране на продукти, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни про- изводствени методи;“. 4. Точка 4 се изменя така: „4. сектор 04. Извършване на пазарни про- учвания;“. 5. В т. 5 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „които обичайно се из- хвърлят или за които няма търговски интерес.“ § 7. В чл. 7, ал. 6 думите „като резултат от реализацията“ се заменят с „по време на изпълнение“. § 8. В чл. 8, ал. 1 думите „авансови“ и „окон- чателни“ се заменят съответно с „авансово“ и „окончателно“. § 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 т. 3 се изменя така: „3. организатори на пазари на производи- телите;“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Кандидатите по ал. 1, с изключение на тези по т. 2, трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания: 1. да притежават валидно разрешително за стопански риболов; 2. да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми; 3. да са регистрирани като производители на риба, други водни организми и продукти от тях; 4. да са признати като организации на про- изводители на риба и други водни организми; 5. да са регистрирани като браншови ор- ганизации; 6. за кандидатите по т. 3 да са регистрирани по Закона за стоковите борси и тържищата.“ 3. Алинея 3 се отменя. 4. В ал. 4, т. 1 след думата „или“ се поставя частицата „не“. 5. В ал. 6 т. 2 се изменя така: „2. са представили документи с невяр- но съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.“ § 10. Член 11 се изменя така: „Чл. 11. Подпомагат се проекти, които съ- ответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.“ § 11. В чл. 12 думите „посочени в“ се за- менят с „по“. § 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. Основният текст на чл. 13 се изменя така: „Чл. 13. Проектите следва да се отнасят до:“. 2. В т. 1 думите „панаири изложения“ се заменят с „панаири и изложения“, а думите „и други подобни“ се заличават. 3. В т. 2 думите „подлежат на връщане в морето“ се заменят със „се изхвърлят“. 4. В т. 8 думите „на територията на Репу- блика България“ се заличават. § 13. В чл. 15 се правят следните изменения: 1. В т. 3 думите „и становище на Минис- терството на здравеопазването относно здрав- ните последици, на които те се позовават“ се заличават. 2. В т. 4 думите „професионалните органи- зации“ се заменят с „организациите“. 3. Точка 5 се изменя така: „5. материалите, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, се използват при отчита- не на правата, произтичащи от договорите за тяхното изготвяне и предоставяне;“. § 14. В чл. 16 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Проектите, финансирани по сектор 03. Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифициране на про- дуктите, уловени или произведени чрез използ- ването на природосъобразни производствени методи, следва да отговарят на изискванията за етикетиране и представяне на храните съгласно приложимото законодателство.“ 2. Алинея 2 се отменя. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Свръхпроизвежданите или слабоекс- плоатираните видове за проекти по сектор 05. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове трябва да бъдат предварително обявени със заповед на изпъл- СТР. 2 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 нителния директор на ИАРА след извършени проучвания и анализи. Данните за видовете се публикуват на интернет страницата на ИАРА и се актуализират при настъпване на изменения.“ § 15. В чл. 17 се правят следните изменения: 1. В ал. 2: а) в т. 2 думите „пътни и дневни разходи“ се заменят с „разходи за командировки“; б) в т. 3 думите „компютърни технологии“ се заменят с „компютърна техника“; в) в т. 9 думите „включително и команди- ровъчни разходи“ се заличават; г) в ал. 2, т. 12 числото „25 000“ се заменя с „15 000“. 2. В ал. 4 числото „2015“ се заменя с „2013“. § 16. В чл. 18 се правят следните изменения: 1. В т. 3 думите „изграждане на жилищни помещения и на сгради“ се заменят със „стро- ителство и жилища, земя и сгради“. 2. В т. 5 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 3. Точка 9 се отменя. 4. В т. 10 думите „втора употреба“ се за- личават. 5. Точка 12 се изменя така: „12. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата рав- ностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съ- поставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 2, т. 12; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого, Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис и печат на оферента; оферентите чуждестран- ни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 ЗОП;“. 6. Точки 14 и 15 се отменят. § 17. В чл. 19, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните и на Разплащателната агенция (РА)“ се заменят с „ОПРСР“. § 18. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „по образец“ се заличават. 2. В ал. 3 основният текст се изменя така: „(3) Документите, придружаващи заявлени- ето за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:“. 3. Алинея 5 се изменя така: „(5) При непълнота на документите ИАРА връща заявлението за кандидатстване на кан- дидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.“ 4. В ал. 6 думата „прието“ се заменя с „ре- гистрирано“. 5. Алинея 7 се изменя така: „(7) При приемане и регистриране на заяв- лението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.“ § 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. В основния текст на ал. 1 думите „три месеца“ се заменят с „два месеца“. 2. В ал. 1, т. 2 думите „за дейностите по сек- тор 02 и 05“ се заменят с „когато е приложимо“. 3. В ал. 1, т. 3, буква „б“ се изменя така: „б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.“ 4. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случаите на нередовност на докумен- тите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уве- домява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности и/или не- пълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, вкл. доку- менти извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.“ 5. Алинея 3 се изменя така: „(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до по- лучаване на отговор, когато: 1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2; 2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция; 3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.“ 6. Алинея 5 се изменя така: „(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.“ 7. Алинеи 6 и 7 се изменят така: „(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. (7) Член на ЕКОП не може да взема учас- тие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че: 1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 2 3 финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 3. е участвал в подготовката и разработва- нето на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.“ 8. Създават се ал. 8 и 9: „(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете є подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3. (9) ЕКОП изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.“ § 20. Създава се член 21а: „Чл. 21а. (1) Заявлението за кандидатства- не получава пълен отказ за финансиране в случай на: 1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 21, ал. 1, т. 1; 2. несъответствие с условията на чл. 21, ал. 1, т. 2; 3. неотстраняване на непълнотите и пропу- ските в срока по чл. 21, ал. 2; 4. недостатъчен бюджет по мярката; 5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер по чл. 7, ал. 5; 6. установен опит за измама. (2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 5 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.“ § 21. В чл. 22 се правят следните изменения: 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така: „(1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за канди- датстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроце- суалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата. (2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълно- мощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по- мощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответ- ната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) При неявяване, непредставяне на доку- ментите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.“ § 22. В чл. 23 ал. 1 се изменя така: „(1) Когато сумата на безвъзмездната фи- нансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти в условията на ограничен бюджет съгласно приложение № 3 и се одобряват в низходящ ред.“ § 23. Член 24 се изменя така: „Чл. 24. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съот- ветните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна фи- нансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за предварителни разходи по чл. 17, ал. 2, т. 12. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП. (2) Контролът по реда на Наредбата за осъ- ществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финанси- рани напълно или частично със средства от европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.), се осъществява от ИАРА. (3) В състава на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка се включва като наблюдател представител на ИАРА в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Наредбата за осъществяване на предварите- лен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. (4) Във всички останали случаи, извън посо- чените в ал. 2, представител на ИАРА има право да присъства като наблюдател в комисията за възлагане на обществена поръчка във всички етапи от работата є. (5) Бенефициентът започва изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от ИАРА на настъпилите промени в графика, стойност- та или дейностите по проекта, вследствие на избора на изпълнител. (6) Оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, про- токолите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя. (7) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 22, ал. 2. При открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА отказва сключването на анекс. СТР. 2 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 (8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 7 бенефициентът чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за под- писване на анекс към договора по чл. 22, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. (9) За предварителните разходи по чл. 17, ал. 2, т. 12, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“ § 24. В наименованието на глава четвърта думите „и контрол върху изпълнението на проектите“ се заличават. § 25. В чл. 26 ал. 7 се изменя така: „(7) Банковата гаранция по ал. 5 се осво- бождава след извършено окончателно плащане от страна на РА.“ § 26. В чл. 27 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово пла- щане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място на регистрация на кандидата съгласно заявка за авансово плащане (приложение № 4).“ 2. Алинеи 6 и 7 се изменят така: „(6) След приемане на документите за из- плащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за авансово плащане. (7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или със заповед на изпъл- нителния директор на ДФЗ – РА мотивирано отказва авансовото плащане.“ § 27. В чл. 28 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При кандидатстване за окончателно плащане бенефициентът подава заявка за окончателно плащане в РРА – РА по място на регистрация на кандидата и прилага документите съгласно заявка за плащане (приложение № 5).“ 2. Алинея 8 се изменя така: „(8) След приемане на документите за из- плащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за окончателно плащане.“ § 28. В чл. 29 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, т. 3 думата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“, а думите „одобрения инвестици- онен проект и извършената инвестиция“ се заменят с „одобрените и реално извършени разходи“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случай на нередовност на докумен- тите по ал. 1 или непълнота и неяснота в зая- вените данни и посочените факти РА писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 5.“ 3. В ал. 3 т. 1 се изменя така: „1. когато е изпратено писмо за отстраня- ване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;“. 4. В ал. 3, т. 2 думата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“. § 29. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: 1. Основният текст на ал. 1 се изменя така: „(1) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:“. 2. В ал. 1, т. 2 думата „фактически“ се за- меня с „реално“. 3. В ал. 1, т. 3 изразът „ползвателя на по- мощта“ се заменя с „бенефициентът“. § 30. В чл. 31 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициентът“. § 31. В чл. 32, ал. 2 в края се добавя „или от датата на подписването на анекс в случаите по чл. 24, ал. 8, когато е приложимо“. § 32. Член 33 се изменя така: „Чл. 33. Бенефициентът е отговорен за изпъл- нението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.“ § 33. В чл. 34 изразът „ползвателят на по- мощта“ се заменя с „бенефициентът“. § 34. В чл. 35 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В случай на необходимост от извърш- ване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 22, ал. 2 с приложени документи, обосно- ваващи искането.“ 2. В ал. 2 думата „Заявленията“ се заменя с „Исканията“. 3. В ал. 3 думата „предложения“ се заменя с „искания“. 4. Алинеи 4 и 5 се изменят така: „(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или мотивирано отказва изменението и допълнението на договора по чл. 22, ал. 2, за което писмено уведомява бе- нефициента. (5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът се явява в ИАРА – София за подписване на анекс към договора по чл. 22, ал. 2.“ § 35. В чл. 36 изразът „ползвателят на по- мощта“ се заменя с „бенефициентът“. § 36. Член 37 се изменя така: БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 2 5 „Чл. 37. Бенефициентът е длъжен: 1. в срок до 2018 г. включително да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект; 2. за период 5 години от датата на сключ- ване на договора по чл. 22, ал. 2 да използва инвестициите по предназначение; 3. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро и свързани с дейности по сектор 02, сектор 03 и сектор 05, в 6-ме- сечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно място на обекта табела, указваща, че проектът е осъществен с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР.“ § 37. Член 38 се изменя така: „Чл. 38. Бенефициентът е длъжен да вклю- чи в табелата и във всички печатни рекламни материали и документи, които се отнасят до изпълнението на проекта по тази наредба, следните елементи: 1. емблемата на ЕС да е в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г., и позоваване на ЕС; 2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд за рибарство“; 3. изречение, което подчертава положител- ния аспект от намесата на Общността, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.“ § 38. Член 39 се изменя така: „Чл. 39. Изпълнителната агенция по рибар- ство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпусна- тата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 37.“ § 39. В чл. 40 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Служителите на ИАРА осъществяват“ се заменят с „Изпълнителна аген- ция по рибарство и аквакултури осъществява“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.“ § 40. В чл. 41 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предме- та на проекта, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финанси- те, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с изма- мите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.“ 2. В ал. 3 изразът „ползвателят на помощта“ се заменя с „бенефициентът“. 3. В ал. 4 изразът „ползвателят на помощта“ се заменя с „бенефициентът“. § 41. В чл. 42 изразът „ползвателят на по- мощта“ се заменя с „бенефициентът“. § 42. Член 43 се изменя така: „Чл. 43. При неспазване на условията по чл. 37 – 42 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова по- мощ се обявява за изискуема от изпълнител- ния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.“ § 43. Член 44 се изменя така: „Чл. 44. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект: 1. име на бенефициента и наименование на проекта с местоположение на обекта на инвестицията; 2. приоритетна ос, мярка, сектор и дейност; 3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта; 4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта; 5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.“ § 44. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 6 думите „физическо лице“ се за- личават. 2. Точка 7 се изменя така: „7. „Бенефициентът“ е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният полу- чател на безвъзмездната финансова помощ.“ 3. В т. 10 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. 4. В т. 12 се добавя изречение второ със следния текст: „Икономически оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от фонда, с изключение на държа- вата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт.“ 5. Точка 13 се изменя така: „13. „Административни проверки“ са провер- ки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за ри- барство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.“ 6. Създава се т. 19: „19. „Организатор на пазара на производите- лите“ е търговец или юридическо лице, вписано в Регистъра на пазара на производителите, воден от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.“ СТР. 2 6 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 § 45. Приложение № 1 се изменя така: „Приложение № 1 към чл. 5 1. 3. г. 4. 5.1. Трите имена на упълномощено лице 5.2. Номер на пълномощно 6. Седалище Име Презиме ИАРА Европейски фонд за рибарство Развитие на нови пазари и промоционални кампании ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА по Мярка 3.4. Заявление за кандидатстване Входящ номер на ИАРА Попълва се само от служител на ИАРА Уникален номер на кандидата Уникален номер на проекта Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес ЕГН л.к. № издадена на Трите имена на лицето, представляващо кандидата Име Презиме Фамилия НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Част А Данни за кандидата от Постоянен адрес Правен статус на лицето, представляващо кандидата Фамилия 5. Попълва се при упълномощаване 2. ЕИК/ БУЛСТАТ Име на кандидата и правна форма (ЮЛ, ЕТ, Община, Областна управа, Агенция и др.) БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 2 7 Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 7. Адрес на управление Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 8. Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 9. Адрес за кореспонденция Пощенски код 10.2. IBAN Страна Град Пощенски код 10. Информация за банковата сметка на кандидата 10.1. Име и адрес на банката Град Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или т.5 ) Страна Община Област Област Област Община Град Община Страна Пощенски код СТР. 2 8 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 Информация за проектите Предишно финансиране: Да Не Да Не Кандидатствам за: Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми �� �� �� �� �� �� �� Сектор 03 – Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифициране на продукти, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни производствени методи Част В за същия проект или за обособена част от него? 12. Европейския фонд по рибарство по друг проект? б. разходи за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение разходи по закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания разходи за наемане на материали, консумативи и обурудване (включително компютърни техника) за провеждане на промоционалната кампания разходи за създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания Част Б �� д. разходи свързани с организация и участие в рекламни кампании, научни мисии и семинари, търговски панаири и изложения от национално и европейско значение, включително командировки за участниците, както и такси за участие, разходи за наемане на зали, помещения и рекламни щандове за изпълнение целите на промоционалната кампания �� 11. 13. е. г. 14. Сектор 05- Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес Ако “Да ”, моля да посочите подробности. Сектор 02 – Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура Дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006 Допустими сектори и дейности (Отбележете сектора, за който кандидаствате) Ако “Да”, моля да посочите подробности. Сектор 01 – Промоционални кампании Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори и дейности (Отбележете вида на разхода, за който кандидаствате) Сектор 04 - Извършване на пазарни проучвания Дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор „Рибарство” Дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и аквакултура Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да се попълнят всички допустими разходи, за които се кандидатства, дори и при използване на външна експертна помощ и осигуряване на комплексна услуга за организация и участие на мероприятия по допустимите дейности. Дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи щадящи околната среда �� �� �� �� �� �� разходи за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на промоционална кампанията в. ж. �� разходи за допълнителни помощни дейности, свързани с промоционалната кампания а. БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 2 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IV 15. 16. Копие от сертификат за въведени системи за управление на качеството Копие от сертификат за въведени международно признати стандарти IFS /International Food Standard /, ISO 22000:2005 и други Прилагане на политика на качеството на продукти от риболов и аквакултура �� да �� непр �� да �� непр Сертификация на качеството, включително създаването на етикет и сертификация на продуктите, уловени или добити чрез използването на методи, щадящи околната среда Специфични документи по видове разходи �� о. разходи, свързани със сертифицирането на въведени международно признати стандарти �� �� Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 3, т. 4 Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за кандидатстване Копие от удостоверение издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо избора на кмета на общината �� �� �� �� да �� непр �� да �� да �� да �� да Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето, представляващо кандидата Копие от решение на Общинския съвет за кандидатстване по мярката �� да �� да �� непр Община �� да �� непр �� да ІII Специфични документи които се прилагат от: ІІ. Разрешителни и документи Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/услуга, на стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част от доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност поовече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде определена в лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 5 месеца след датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите се описват основните модел, марка, както и техните технологични характеристики, параметри, единични цени и др. За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за разходите за придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи се предоставя една оферта. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 и от ЗОП, оферти по тази точка не се представят. За предварителните разходи по чл. 17, ал 2, т. 12 кандидатът предоставя договор с изпълнител в оригинал. �� да �� непр Регистрация в МЗХ за продуктите от земеделски хранителен произход по Регламент (ЕО) 510/2006 в случай, че се кандидатства за промоция на продукти от риболов и аквакултура, признати съгласно условията на регламента Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА �� да �� непр �� �� да �� да �� непр п. з. разходи по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционалната кампаниия разходи oрганизация на посещения с цел проучване на пазара м. н. �� л. �� разходи за търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно к. й. разходи за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания и. разходи за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за целите на промоционалната кампания (от и на български език) предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на сто от размера на инвестиционните разходи, но не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Размер на субсидията _____________________ лева, съгласно Приложение № 2 , който представлява _____________%; 15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ в размер на ________________________ лева, съгласно приложената проектна обосновка. разходи за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продуктите от риболов и аквакултура разходи, свързани с внедряване на системи за управление на качеството Промоционална програма в свободен текст Проектна обосновка �� да Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за кандидатстване по мярката Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст в случай, че не е регистриран. Копие от документ за създаване на кандидата Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ І. Общи документи за одобрение на проекта 16. Придружаващи документи към заявление за кандидатстване: �� да СТР. 3 0 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 а б в г д е ж 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Това заявление е попълнено от: Кандидата Упълномощено от кандидата лице Подпис Дата Част Г Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФ "Земеделие" �� да Копие на документ, удостоверяващ признаването на кандидата като браншова организация по реда на ЗРА �� да 3. �� да �� непр Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи. Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на финансова помощ. Декларирам, че проектът включва послания, които не противиречат на законодателството на държавата, в която ще се представя продуктът (за Сектор 01) �� да �� непр �� да �� да (моля отбележете вярното) �� да �� да �� да �� да Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други програми на Общността за същата инвестиция Декларирам, ч

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре