БГ закони

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“

БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 4 3 Наредба за изменение и допълнение на На- редба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ ин- терес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република Бъл- гария, финансирана от Европейския фонд по рибарство за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2009 г.) § 1. Наименованието на Наредба № 16 от 2009 г. се изменя така: „Наредба № 16 от 20 май 2009 г. за усло- вията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.“. § 2. В чл. 1 думите „Европейския фонд по рибарство (ЕФР)“ се заменят с „Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС)“. § 3. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 2 се изменя така: „2. насърчават използването на селективни методи или уреди за риболов и допринасят за намаляване на прилова;“. 2. Точка 3 се изменя така: „3. водят до отстраняване на изгубени ри- боловни уреди от морското дъно с цел да се противодейства на т. нар. призрачен (нелегален) риболов;“. 3. Точка 5 се изменя така: „5. допринасят за прозрачност на пазарите на рибни продукти и продукти на аквакул- турата, включително и за възможността за проследяване;“. 4. Точка 8 се изменя така: „8. инвестиции в оборудване за производство, преработка или пласмент и в инфраструктура, включително и по отношение третирането на отпадъци;“. 5. В т. 13 след думите „местни планове за управление“ се добавя „одобрени от министъра на земеделието и храните“. 6. Точка 14 се изменя така: „14. създаване на организации на производи- телите, признати съгласно Регламент на Съвета на ЕС № 104/2000 г. за общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултура, тяхното преструктуриране и из- пълнението на техните планове за подобряване на качеството (ОВ, 21.1.2000, L 17);“. § 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и се из- меня така: „(1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за оп- ределяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 и Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 де- кември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури.“ 2. Създава се ал. 2: „(2) Бенефициенти по ал. 1, които се явя- ват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.), провеждат съответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.“ § 5. В чл. 4, ал. 3 думите „Приоритетна ос № 3“ се заменят с „ОПРСР“. § 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 6 думите „мрежа и обмен на опит“ се заменят с „мрежа за обмен на опит“. 2. В т. 7 след думата „дейности“ се поставя запетая и се добавя „свързани с изпълнение на целите на мярката по чл. 2, в частност и дейности, съответстващи на дейностите, финан- сирани по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР“. § 7. В чл. 7 ал. 6 се изменя така: „(6) Максималният месечен размер на разхо- дите за едно лице, свързани с възнаграждения и заплати по реда на чл. 21, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 2 и ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 1, не трябва да надвишава размера на една средна месечна работна заплата за един нает, обявена от Националния статис- тически институт за икономическата дейност „Селско, ловно, горско и рибно стопанство“ към датата на кандидатстване.“ § 8. В чл. 10 т. 6 се изменя така: „6. организатори на пазари на производи- телите“. § 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 т. 1 се изменя така: „1. да са признати като организации на производители на риба и други водни орга- низми или браншови организации съгласно приложимото законодателство;“. 2. В ал. 2 т. 2 се изменя така: „2. членовете є да произвеждат, преработ- ват или продават не по-малко от 7 на сто от продукцията от риболов и аквакултура за страната за предходната календарна година за кандидатите по чл. 10, т. 3.“ 3. В основния текст на ал. 3 след думите „по чл. 10, т. 4“ се добавя „и т. 6“. 4. В ал. 4 думите „на чл. 14, ал. 5“ се заменят с „чл. 3а, ал. 2“. 5. Алинея 7 се отменя. § 10. В чл. 12 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: СТР. 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 „(1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността на проекта.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случаите на инвестиции за изграждане на инфраструктура за обучение с предвидени строително-монтажни работи (СМР) кандидатът представя технически проект и разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.“ 3. Алинея 3 се отменя. § 11. Член 13 се изменя така: „Чл. 13. Не се предоставя безвъзмездна фи- нансова помощ от ЕФР на кандидати, които: 1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект; 2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени до- кументи при осигуряване на информация, по- искана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.“ § 12. Член 14 се изменя така: „Чл. 14. Инвестициите по реда на тази наредба трябва да съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.“ § 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 2 се изменя така: „2. са от общ интерес за лицата и органи- зациите в сектор „Рибарство“ или като цяло за широката общественост;“. 2. В т. 3 думата „сектора“ се заменя със „сектор „Рибарство“. 3. В т. 4 след думата „услуги“ се добавя „и по- добряване организацията в сектор „Рибарство“. § 14. В чл. 16 ал. 3 се изменя така: „(3) За кандидатстване по реда на сектор 02 организацията на производителите представя оперативна програма и утвърден правилник на организацията на производителите, отговарящи на изискванията на приложимото законода- телство.“ § 15. В чл. 17, ал. 4 думата „препраща“ се заменя с „изпраща“. § 16. В чл. 18 думите „и които не се финан- сират от държавния и от общинските бюджети“ се заличават. § 17. В чл. 19 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя в определени случаи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на ОПРСР.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Дейностите по ал. 1 се прилагат по реда на тази наредба, в случай че се осъщест- вяват колективно от кандидатите и обхватът на дейностите е от общ интерес. В случаите, когато безвъзмездна финансова помощ се отпуска за мерки, съответстващи на тези от Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на ОПРСР, се прилагат условията и размерът на безвъзмездната финансова помощ, определени по наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2, при спазване разпоредбите на тази наредба.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Дейностите, свързани с реалното по- добряване на управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони, финансирани по мерките „Постоянно прекра- тяване на риболовни дейности“, „Временно прекратяване на риболовни дейности“ и „Ин- вестиции на борда на риболовните кораби и селективност“, се подпомагат по Приоритетна ос № 1 с изключение на разходите по чл. 21, ал. 8, т. 1.“ 4. В ал. 4 думите „чл. 21, ал. 5, т. 1“ се за- менят с „чл. 21, ал. 8, т. 1“. § 18. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и се из- меня така: „(1) За всеки проект кандидатите подават за- явление за кандидатстване съгласно приложение № 1, като при кандидатстването за дейности, съответстващи на дейностите, допустими за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Прио- ритетна ос № 2 от ОПРСР, кандидатите подават и заявление за кандидатстване по съответната/ съответните мярка/мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.“ 2. Създава се ал. 2: „(2) За всеки проект бенефициентите по тази наредба подават заявка/и за плащане, като при одобрени дейности, съответстващи на дейност- ите по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2, бенефициентите подават и заявка/и за плащане по съответната/съответните мярка/ мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.“ § 19. Наименованието на раздел V се из- меня така: „Допустимост на разходите“. § 20. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „дейностите“ се заменя с „разходите“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Допустими за финансиране по сектор 01 са следните административни разходи, действи- телно направени от организацията на произво- дители по създаването и функционирането є: 1. свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и изготвянето на учредителния акт и устава; 2. за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от оси- гурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации; 3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнение целите на проекта; 4. за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване, необходими за изпълнение целите на проекта; БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 4 5 5. за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на производителите, използвано за целите на проекта; 6. за наем, действително заплатен, както и за други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията, използвани за административното функциониране на орга- низацията на производители, използвани за целите на проекта; 7. по застраховки, свързани с транспортното средство по т. 5, административни сгради и съдържащото се в тях оборудване.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Допустими за финансиране по сектор 02 са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по нейното функциониране: 1. свързани с изменението на учредителния акт и устав; 2. за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от оси- гурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации; 3. за кореспонденция и телекомуникации, из- вършени за изпълнението на целите на проекта; 4. за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване, необходими за изпълнение целите на проекта; 5. за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на производителите, използвано за целите на проекта; 6. за наем, действително заплатен, както и за други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията, използвани за административното функциониране на орга- низацията на производители, използвани за изпълнение целите на проекта; 7. по застраховки, свързани с транспортното средство по т. 5, административни сгради и съдържащото се в тях оборудване.“ 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Допустими за финансиране по сектор 03 са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по изготвянето и изпълнението на плана за подобряване на качеството: 1. във връзка с предварителните проучвания, изготвянето и изменението на плана; 2. за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от оси- гурителя), разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации; 3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнение целите на проекта; 4. за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване, необходими за изпълнение целите на проекта; 5. по издаването на информационни матери- али, касаещи техническите средства и умения за подобряване на качеството на продуктите, разпространявани сред членовете на организа- цията на производителите; 6. по провеждането на контролни проверки за изпълнение на мерките за прилагане на плана за подобряване на качеството на продуктите от страна на членовете на организацията на производителите.“ 5. Алинея 5 се изменя така: „(5) Допустими за финансиране по сектор 04 са следните разходи, действително напра- вени от организаторите с цел провеждането на обучения: 1. разходи за персонал (възнаграждения, заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за командировки; 2. разходи за проучвания, технически услуги и консултации; 3. разходи за кореспонденция и телекому- никации; 4. разходи за наем на зали, наемане или закупуване на оборудване, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта; 5. разходи за обучителни материали и кон- сумативи; 6. други преки разходи, свързани с изпъл- нението на дейностите по проекта.“ 6. Алинея 6 се изменя така: „(6) Допустими за финансиране по сектор 05 са следните разходи, действително направени от кандидатите, с цел изграждане на партньорства: 1. разходи за командировки на представители на партниращите си организации; 2. разходи за организиране на семинари, срещи и консултации; 3. разходи за публикации, преводи и ин- формация; 4. разходи за разпространение и приложение на резултатите; 5. други разходи, пряко свързани с изпъл- нението на дейностите по проекта.“ 7. Алинея 7 се изменя така: „(7) Допустими за финансиране по сектор 06 са следните разходи, действително направени разходи от организациите с цел изграждане на мрежа за обмен на добри практики: 1. разходи за участия в изложения, борси, конференции и срещи; 2. разходи за разработване и поддръжка на уеббазирана база данни за обмен на добри практики, както и оборудване, пряко свързано с изграждането є, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта; 3. разходи за популяризация, разпростране- ние на резултатите от обмена чрез средствата за масова информация и интернет страница; 4. разходи за организиране на семинари, срещи и обучения; 5. разходи за възнаграждения на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата.“ 8. Алинея 8 се изменя така: „(8) Допустими за финансиране по сектор 07 са колективно извършените разходи от кан- дидатите по чл. 10: СТР. 4 6 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 1. за проучвания, срещи и консултации, свързани с изготвяне на местни планове за управление, които подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до рибо- ловните райони; 2. за провеждане на кампании за събиране на потънали риболовни приспособления; 3. за проучвания, отнасящи се до осъщест- вяването на сътрудничество в областта на рибарството с трети страни; 4. разходи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.“ 9. Алинея 9 се изменя така: „(9) Допустими са разходите по сектори 01 – 07, свързани със: 1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 2. предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в размер до 5 на сто от размера на общите до- пустими разходи, свързани пряко с дейността на инвестицията; 3. закупуване на земя, която има пряка връзка с дейностите по проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта; 4. изграждане на инфраструктура за обучение в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта; 5. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 43, т. 4.“ 10. Създава се ал. 10: „(10) Разходите по ал. 9, т. 1 – 3 са до- пустими, ако са извършени през периода 01.01.2007 г. – 31.XII.2013 г.“ 11. Създава се ал. 11: „(11) Всички останали разходи са допус- тими, ако са извършени след подписването на договора по чл. 27, ал. 2.“ § 21. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за: 1. данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване; 2. разходи за жилищни помещения и сгради; 3. прехвърляне на участия в търговски дружества; 4. лизинг извън рамките на срока на из- пълнение на проектите и остатъчна стойност, която не става притежание на бенефициента; 5. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг; 6. банкови такси и разходи, свързани с га- ранции и други подобни на тях; 7. инвестиции, които не са свързани с дей- ността на финансирания проект; 8. инвестиции, свързани с търговия на дребно; 9. закупуването на техника и оборудване втора употреба; 10. закупуване на транспортни средства; 11. прилежаща инфраструктура, която няма пряка връзка с дейността на проекта; 12. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които нямат пряка връзка с дейността на проекта; 13. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата рав- ностойност на 15 000 евро, за която няма референтни цени и/или за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съ- поставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 21, ал. 9, т. 1 – 3; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого, Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис и печат на оферента; оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за право- субектност съгласно националното им законо- дателство; тази точка не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП; 14. плащане в натура; 15. данъци, мита и вносни такси; 16. изследователски риболов.“ § 22. Член 23 се отменя. § 23. В чл. 24, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“, както“ се заменят с „ОПРСР“. § 24. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ИАРА – София.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, законния му представител или от упълномощено от кандидата лице, което представя нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.“ 3. Основният текст на ал. 3 се изменя така: „(3) Документите, придружаващи заявлени- ето за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:“. 4. В ал. 3 т. 1 се изменя така: „1. представят се в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от канди- дата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;“. 5. Алинея 5 се изменя така: „(5) При непълнота на документите съглас- но приложение № 1 ИАРА връща заявлението на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбеляза- ните непълноти.“ 6. Алинея 6 се изменя така: БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 4 7 „(6) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.“ 7. Алинея 7 се изменя така: „(7) При приемане и регистриране на заяв- лението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.“ § 25. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване ИАРА: 1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване; 2. извършва проверка на място; 3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на за- явлението със: а) целите, дейностите и изискванията по тази наредба и критериите за приоритизация на проектите в условията на ограничен бюджет (приложение № 2), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР; б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случаите на нередовност на документи- те, непълнота и/или неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности и/или непълноти и/ или неясноти, включително чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, как- то и документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до по- лучаване на отговор, когато: 1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2; 2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция; 3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.“ 4. Алинея 5 се изменя така: „(5) Проектите, по които в резултат на из- вършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат от Екс- пертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.“ 5. Алинея 6 се изменя така: „(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.“ 6. Алинея 7 се изменя така: „(7) Член на ЕКОП не може да участва при обсъждане на конкретно заявление за канди- датстване в случай, че: 1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ на кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 3. е участвал в подготовката и разработва- нето на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.“ 7. Създава се ал. 8: „(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете є подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3.“ 8. Създава се ал. 9: „(9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.“ § 26. Създава се чл. 26а: „Чл. 26а. (1) Заявлението за кандидатства- не получава пълен отказ за финансиране в случай на: 1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 26, ал. 1, т. 1; 2. несъответствие с условията на чл. 26, ал. 1, т. 2; 3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 26, ал. 2; 4. недостатъчен бюджет по мярката; 5. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер по чл. 7, ал. 5; 6. установен опит за измама. (2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 5 кан- дидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.“ § 27. В чл. 27 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за канди- датстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроце- суалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълно- мощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по- мощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответ- СТР. 4 8 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 ната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) При неявяване, непредставяне на доку- ментите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.“ § 28. В чл. 28 ал. 1 се изменя така: „(1) Когато сумата на безвъзмездната финан- сова помощ за допустимите разходи, одобрени по проекти, надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти в условията на ограничен бюджет по приложение № 2, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред.“ § 29. Член 29 се изменя така: „Чл. 29. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и /или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съот- ветните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна фи- нансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за предварителни разходи по чл. 21, ал. 9, т. 1 – 3. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП, Правил- ника за прилагане на ЗОП и НВМОП. (2) Контролът по реда на Наредбата за осъ- ществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финанси- рани напълно или частично със средства от европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.), се осъществява от ИАРА. (3) В състава на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка се включва като наблюдател представител на ИАРА в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Наредбата за осъществяване на предварите- лен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. (4) Във всички останали случаи извън посо- чените в ал. 2 представител на ИАРА има право да присъства като наблюдател в комисията за възлагане на обществена поръчка във всички етапи от работата є. (5) Бенефициентът започва изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от ИАРА на настъпили промени в графика, стойността или дейностите по проекта вследствие на избора на изпълнител. (6) Оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, про- токолите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя. (7) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 27, ал. 2. При открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА отказва сключването на анекс. (8) В срок до 10 работни дни от получава- не на уведомлението по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 27, ал. 2. В анекса се определя оконча- телният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. (9) За предварителните разходи по чл. 21, ал. 9, т. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“ § 30. В наименованието на глава четвърта думите „и контрол върху изпълнението на проектите“ се заличават. § 31. В чл. 31 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 цифрата „20“ се заменя с „30“. 2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобож- дава след извършване на окончателно плащане от страна на РА.“ § 32. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово пла- щане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията, като прилага документите съгласно заявка за авансово плащане (прило- жение № 3).“ 2. В ал. 3 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 3. В ал. 4 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 4. В ал. 5 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 5. В ал. 6 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 6. В ал. 7 след думите „В срок“ се добавя „до“, а след думите „изпълнителния директор на“ се добавя „ДФЗ“. § 33. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Междинно плащане може да бъде извър- шено само след завършване на обособена част от инвестицията (етап на проекта), заложена като такава в договора по чл. 27, ал. 2.“ 2. В ал. 3 след думите „обособена част от инвестицията“ се добавя „етап на проекта“. § 34. В чл. 34 се правят следните изменения: БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 4 9 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане съгласно приложение № 4 в РРА – РА по място на извършване на ин- вестицията и прилага документите съгласно заявката за плащане.“ 2. В ал. 3 думата „ползвателя“ и изразът „ползвателя на помощта“ се заменят с „бене- фициента“. 3. В ал. 4 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 4. В ал. 6 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 5. В ал. 7 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 6. Алинея 8 се изменя така: „(8) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката за плащане.“ § 35. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 3 думите „одобрения инвести- ционен проект и извършената инвестиция“ се заменят с „одобрените и реално извършени разходи“. 2. В ал. 1, т. 4 изразът „ползвателя на по- мощта“ се заменя с „бенефициента“. 3. В ал. 1, т. 5 изразът „ползвателя на по- мощта“ се заменя с „бенефициента“. 4. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заяве- ните данни и посочените факти РА писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.“ 5. В ал. 3 т. 1 се изменя така: „1. когато е изпратено писмо за отстраня- ване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2;“. 6. В ал. 3, т. 2 думата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“. § 36. В чл. 36 се правят следните промени: 1. В ал. 1 думата „РА“ се заменя с „ДФЗ – РА“. 2. В ал. 1, т. 3 изразът „ползвателя на по- мощта“ се заменя с „бенефициента“. § 37. В чл. 37 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“, а думите „същата инвестиция“ се заменят със „същия проект“. § 38. В чл. 38 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 т. 1 се изменя така: „1. датата на признаване на организацията на производители – за сектор 01;“. 2. В ал. 2 т. 2 се изменя така: „2. датата на решението за преструктури- ране на организацията на производители – за сектор 02;“. 3. В ал. 2 т. 3 се изменя така: „3. датата на получаване на специално признаване на организацията на произво- дител по реда на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 г. – за сектор 03.“ 4. Алинея 3 се изменя така: „(3) За всички останали случаи срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 27, ал. 2 или от датата на подписването на анекс в случаите по чл. 29, ал. 8, когато е приложимо.“ § 39. Член 39 се изменя така: „Чл. 39. Бенефициентът е отговорен за изпъл- нението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.“ § 40. Член 40 се изменя така: „Чл. 40. Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съобразно описанието на проекта, съ- държащо се в проектната обосновка и с оглед изпълнение на предвидените в него цели.“ § 41. В чл. 41 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. 2. В ал. 2 думата „Заявленията“ се заменя с „Исканията“. 3. В ал. 3 думата „предложения“ се заменя с „искания“. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на догово- ра по чл. 27, ал. 2, за което писмено уведомява бенефициента.“ 5. Алинея 5 се изменя така: „(5) В срок до 10 работни дни от получа- ване на писменото уведомление бенефици- ентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице, с изрично нотариално заверено пълномощно, се явява в ИАРА – София, за подписване на анекс към договора по чл. 27, ал. 2.“ § 42. Член 42 се изменя така: „Чл. 42. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря на всички нормативно установени изисквания, свързани с одобрения проект.“ § 43. Член 43 се изменя така: „Чл. 43. (1) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 27, ал. 2 бе- нефициентът е длъжен: 1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение; 2. да не продава, дарява, преотстъпва соб- ствеността и ползването на активите – предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на случаите, когато това се изис- ква по закон; 3. за проекти, надвишаващи левовата рав- ностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмезд- ната финансова помощ да постави на видно място на обекта или ако това не е възможно, на административната сграда на бенефициента табела, указваща, че изграждането на обекта СТР. 5 0 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 или закупуването на оборудването е осъщест- вено с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР. (2) В срок до 2018 г. включително бенефици- ентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.“ § 44. Създава се чл. 43а: „Чл. 43а. Бенефициентът е длъжен да включи в табелата по чл. 43, т. 4 следните елементи: 1. емблемата на ЕС в съответствие с графич- ните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г., и позоваване на ЕС; 2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд за рибарство“; 3. изречение, което подчертава положител- ния аспект от намесата на Общността, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“. § 45. В чл. 44 изразът „ползвателя на помощта“ се заменя с „бенефициента“. § 46. В чл. 45 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думите „чрез съответните длъж- ностни лица“ се заличават. 2. В ал. 3 думата „избора“ се заменя с „одобрението“. § 47. В чл. 46: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предме- та на проекта, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Евро- пейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички дог

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
 
 
Нагоре