БГ закони

НАРЕДБА № 12 от 21 май 2010 г.за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“

СТР. 6 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 2 НАРЕДБА № 12 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на без- възмездна финансова помощ по мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Републи- ка България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови- ята и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5 „Социално- икономически компенсации за управлението на флота“ на Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на Република България (ОПРСР), финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС). Чл. 2. (1) Безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5 „Социално-икономически компен- сации за управлението на флота“ се предоставя във вид на премии за рибари и собственици на риболовни кораби. (2) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва: 1. повишаване на професионалните умения, по-специално за млади рибари; 2. придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст. Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за оп- ределяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006. Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ се кандидатства с отделен проект. (2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателното плащане по предходен проект. (3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните наредби за прилагане на ОПРСР. Г л а в а в т о р а УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗ- ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Раздел І Обхват на дейностите Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя във вид на премии по проекти на рибари и собственици на риболовни кораби по следните сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1: 1. сектор 01 – компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на професионалните умения; 2. сектор 02 – придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст. Раздел ІІ Финансови условия Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в глава 7 на ОПРСР. Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 на сто от размера на изчисле- ните премии, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България. (2) Размерът на безвъзмездната финансова помощ се изчислява съгласно реда и условията, указани в приложение № 2. (3) Намаляване на размера на безвъзмезд- ната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 21. Чл. 8. Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 02 се предоставя еднократно за целия програмен период. Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същия проект е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от национал- ния бюджет и/или от друга/и програми на Общността. Раздел ІІІ Изисквания към кандидатите Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. (2) Кандидатите по сектор 01 трябва да са собственици на риболовни кораби, регистри- рани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аква- култури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността. (3) Кандидатите по сектор 02 трябва през последните 5 години към датата на кандидат- стване да са работили като рибари или да имат еквивалентно професионално обучение и да БРОЙ 4 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 6 3 придобиват за първи път право на собственост върху част или върху цял кораб с дължина под 24 метра, който кораб да е оборудван за риболов в морето и да е на възраст между 5 и 30 години. (4) По сектор 02 могат да кандидатстват само еднолични търговци. (5) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата; 2. да нямат изискуеми и ликвидни задълже- ния към ИАРА и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ „Земеделие“); 3. едноличните търговци, търговските упра- вители и членовете на управителните органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството, освен ако не са реабилитирани, както и да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или мате- риалноотговорна длъжност; 4. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в открито производство по несъсто- ятелност; 5. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ); 6. да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; 7. да притежават валидно разрешително за стопански риболов по Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – по сектор 01; 8. да притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за годината на кандидатстване, в предвидените случаи – по сектор 01; 9. да нямат навършени 40 години към датата на кандидатстване – по сектор 02. (6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които: 1. са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ по предходен проект; 2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени до- кументи при осигуряване на информация, по- искана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация. Раздел ІV Изисквания към проектите Чл. 11. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти, които са в съответствие с политиките и приоритетите на Общата по- литика по рибарство на ЕС. Чл. 12. (1) Дейностите по проект по реда на тази наредба се отнасят за риболовни кора- би, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА. (2) Изключение по ал. 1 се допуска при кандидатстване по сектор 02, в случай че кан- дидатът е осигурил риболовен капацитет за регистрация на кораба. Чл. 13. (1) За всеки проект кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1. (2) За проекти по сектор 01, които се отнасят за обучение на членовете на екипаж, проектът се подава от собственика на риболовния кораб. Раздел V Допустими премии Чл. 14. (1) Допустими за финансиране са премии по секторите, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1, за разходи, извършени след подписването на договора по чл. 20, ал. 2. (2) Премиите по ал. 1 се отпускат при стриктно изпълнение на условията, посочени в договора по чл. 20, ал. 2. (3) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за постигане на целите по чл. 2, както следва: 1. по сектор 01 – премии за компенсиране на загуба на доходи за времето за участие в обучения за придобиване и повишаване на професионалните умения на собствениците и членовете на екипажите на риболовните кораби; 2. по сектор 02 – премии за придобиване за първи път на право на собственост върху част или върху цял кораб от рибари под 40-годишна възраст. Чл. 15. По сектор 01 са допустими следните обучения за собственици и членове на екипаж на риболовни кораби с габаритна дължина над 12 метра или риболовни кораби с габаритна дължина под 12 метра, съоръжени с влачещ риболовен уред, като посочените в приложение № 3: 1. по безопасност за млади рибари, с продъл- жителност на обучението не повече от 10 дни; 2. по извършване на отговорен риболов, с продължителност на обучението не повече от 10 дни; 3. по използване на нови технологии и методи за риболов, с продължителност на обучението не повече от 10 дни. Г л а в а т р е т а РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗ- МЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Раздел І Ред за кандидатстване и процедура за одобря- ване на проектите Чл. 16. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповед на изпълнителния ди- ректор на ИАРА. (2) Заповедта по ал. 1 се обявява 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване на приема на СТР. 6 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 2 заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на ОПРСР и на общодос- тъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА. Чл. 17. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистрация на риболовния кораб. (2) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата, от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР. (3) Документите, придружаващи заявлени- ето за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания: 1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от канди- дата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА; 2. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде при- дружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.). (4) При подаване на документите в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи. (5) При непълнота на документите заявле- нието за кандидатстване се връща на кандидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти. (6) В случаите по ал. 5 заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде регистрирано в ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието. (7) При приемане и регистриране на заяв- лението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване. Чл. 18. (1) В срок до два месеца от реги- стриране на заявлението за кандидатстване ИАРА – София: 1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване; 2. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на за- явлението за кандидатстване със: а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба и критериите за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет (приложение № 4), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР; б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6. (2) В случаите на нередовност на документите и/или непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или посочените факти ИАРА уведо- мява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, вклю- чително документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване. (3) Срокът по ал. 1 спира да тече до полу- чаване на отговор, когато: 1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2; 2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция; 3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи. (4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана заповед за отказ, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата. (5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на канди- дата и премията, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА. (6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. (7) Член на ЕКОП не може да взема учас- тие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че: 1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 3. е участвал в подготовката и разработва- нето на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата. (8) За всяко заседание на ЕКОП членовете є подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3. БРОЙ 4 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 6 5 (9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта. Чл. 19. (1) Заявлението за кандидатстване получава пълен или частичен отказ за финан- сиране в случай на: 1. нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените данни и/или по- сочените факти, установени при проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1; 2. несъответствие с условията на чл. 18, ал. 1, т. 2; 3. неотстраняване на непълнотите и пропу- ските в срока по чл. 18, ал. 2; 4. недостатъчен бюджет по мярката; 5. установен опит за измама. (2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 4 кан- дидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба. Чл. 20. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля с мотивирана заповед заявленията за кандидатстване по про- екти, за което писмено уведомява кандидата. (2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предос- тавяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът представя актуално удостоверение за наличието или лип- сата на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната аген- ция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата. (3) Към договора по ал. 2 за сектор 01 се прилага програма на обучението, изготвена от обучаващата институция. (4) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднооб- разни екземпляра. (5) При неявяване, непредставяне на до- кументите по ал. 2 и 3 или неподписване на договора и декларациите в определения срок кандидатът губи право на получаване на безвъз- мездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба. Чл. 21. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи по одобрените проекти надхвърли 90 на сто от определения бюджет по мярката, проектите се класират в съответствие с критериите за прио- ритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет съгласно приложение № 4 и се одобряват в низходящ ред. (2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълни- телно класиране в съответствие с датата на регистриране на заявленията за кандидатстване. Г л а в а ч е т в ъ р т а ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИ- НАНСОВА ПОМОЩ Чл. 22. Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след изпълнение на всички дейности в договора по чл. 20, ал. 2. Чл. 23. (1) Бенефициентът подава заявка за плащане в регионалните разплащателни агенции (РРА) на ДФЗ – Разплащателна агенция (РА), по място на регистрация на кораба и прилага документите съгласно приложение № 5. (2) Заявката за плащане се подава след из- вършване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока, посочен в договора по чл. 20, ал. 2. (3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефици- ента копия на документи техните оригинали се предоставят за преглед от служителите на РА. (4) В РРА – РА, се извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на бе- нефициента или негов пълномощник. (5) Документите по ал. 1 се представят на български език. В случаите, когато оригинал- ният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. (6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА – РА, връща доку- ментите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността. (7) След отстраняване на нередовността бенефициентът има право в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане. (8) След приемане на документите за из- плащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане. Чл. 24. (1) В срок до два месеца от регистри- ране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи изпълне- нието на дейностите, посочени в договора по чл. 20, ал. 2, РА: 1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане; 2. извършва проверка на място за устано- вяване на фактическото съответствие с пред- ставените документи; 3. одобрява или мотивирано отказва със за- повед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи; СТР. 6 6 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 2 4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента; 5. изпраща уведомително писмо на бенефи- циента за извършеното плащане. (2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявени- те данни и посочените факти РА уведомява писмено бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 5. (3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи: 1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2; 2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или ин- ституции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност. Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или на цялата помощ, когато: 1. установи при проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите или не- пълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти; 2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените разходи и дейности; 3. бенефициентът не отстрани нередовността, непълнотите и пропуските в срока по чл. 24, ал. 2. (2) Отказът за изплащане на безвъзмездната финансова помощ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните. Чл. 26. В случаите, когато е отказано из- плащане на безвъзмездната финансова помощ, бенефициентът не може да подаде друга заявка за плащане по същия проект. Г л а в а п е т а ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ Чл. 27. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок 12 месеца. (2) Срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата на сключване на договора по чл. 20, ал. 2. (3) За периода на времето за обучение по сектор 01 ИАРА извършва проверка на място за установяване на фактическото съответствие на заявените в заявлението за кандидатстване и договора по чл. 20, ал. 2 обучения и целе- вото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ. Чл. 28. (1) Бенефициентът е отговорен за изпълнението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията на тази наредба, както и приложимото национално законодател- ство и правото на Европейския съюз. (2) За период 5 години от датата на сключване на договора по чл. 20, ал. 2 бенефициентът е длъжен да използва придобития въз основа на одобрения проект риболовен кораб по предназ- начение, да не го продава, дарява, преотстъпва под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон. Чл. 29. (1) Най-късно до края на изпълне- нието на проект по сектор 02 бенефициентът трябва да придобие разрешително за стопански риболов за риболовния кораб, предмет на под- помагане, Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми за съответната календарна година, както и да осигури съответствието му с всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до експлоатацията му. (2) В срок до 2018 г. включително бенефици- ентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект. Чл. 30. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свър- зана с предмета на проекта по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Евро- пейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички бенефициенти и техните подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта. (2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 29, ал. 2. (3) В случаите, когато ИАРА или Европей- ската комисия извършва оценка или наблю- дение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да осигури както преди започване, така и в хода на изпълнение на проверката на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта, изискана преди започването или в процеса на извършване на проверката. (4) Бенефициентът трябва да оказва пълно съдействие на експертите от институциите, посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до местата, където се изпълнява проектът. Чл. 31. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетовод- ството, като поддържа отделна аналитична счетоводна сметка за проектите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР, за период 5 години считано от датата на подписване на договора по чл. 20, ал. 2. БРОЙ 4 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 6 7 Чл. 32. При неспазване на условията по чл. 28 – 31 включително получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова по- мощ се обявява за изискуема от изпълнител- ния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ. Чл. 33. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на дейностите по проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъ- ществяването на тези дейности. Г л а в а ш е с т а ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ Чл. 34. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект: 1. име на бенефициента, наименование на проекта и риболовния кораб, за който е от- пусната премията; 2. приоритетна ос, мярка и сектор; 3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта; 4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта; 5. общ размер на финансовия принос от ЕФР. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1. По смисъла на тази наредба: 1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от ико- номиката, който обхваща всички дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура. 2. „Оперативна програма“ е отделен доку- мент, изготвен от държавата членка и одобрен от комисията, съдържащ съгласуван пакет от приоритетни оси, които да бъдат постигнати с помощта от ЕФР. 3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни измерими цели. 4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към изпълнение на дадена приоритетна ос. 5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени към изпълнение на дадена мярка. 6. „Кандидат“ е едноличен търговец или юридическо лице, което кандидатства за по- лучаване на безвъзмездната финансова помощ. 7. „Бенефициент“ е едноличен търговец или юридическо лице, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ. 8. „Допустими за финансиране разходи“ е общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента дейности. 9. „Премия“ и „публична помощ“ е финан- сова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на еднократна субсидия. 10. „Безвъзмездна финансова помощ“ е фи- нансова помощ, предоставяна на кандидатите под формата на премия. 11. „Проект“ e заявление за кандидатстване, придружено от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и немате- риални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и допустими за финан- сиране от ОПРСР. 12. „Нередност“ е всяко нарушение на раз- поредба от законодателството на Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход. Икономически оператор е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на помощта от ЕФР, с изключе- ние на държавата при изпълнение на нейните правомощия на публична власт. 13. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на член 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г. 14. „Рибар“ или „член на екипаж“ е всяко лице, занимаващо се с професионален риболов на борда на активен риболовен кораб, регистриран в Регистъра на риболовните кораби. Членовете на екипажа на риболовен кораб се считат за рибари по смисъла на настоящата точка. 15. „Отговорен риболов“ е система от прави- ла, които регламентират методите и средствата за улов на риба и други водни организми и изискванията за тяхното ползване, с цел запаз- ване на устойчивото им развитие. 16. „Млад рибар“ е всяко лице под 40 години, занимаващо се с професионален риболов на борда на активен риболовен кораб, регистриран в Регистъра на риболовните кораби. 17. „Еквивалентно професионално обучение“ е средно или висше образование в областта на морското и речното корабоплаване, както и придобита професионална квалификация в лицензирани центрове за професионално обу- чение в същата област. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 2. Наредбата се издава на основание § 54, ал. 1 от преходните и заключителните разпо- редби на Закона за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 36 от 2008 г.). § 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на изпъл- нителния директор на ДФ „Земеделие“ – Раз- плащателна агенция. § 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“. Министър: М. Найденов СТР. 6 8 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 2 1. 2. 3. г. 4. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Заявление за кандидатстване по Мярка 1.5 Социално-икономически компенсации за управлението на флота НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ______________________________________________________________________________________ Уникален номер на кандидата ______________________________________________________________________________________ Уникален номер на проекта Входящ номер на ИАРА ИАРА ______________________________________________________________________________________ Попълва се само от служител на ИАРА Европейски фонд за рибарство риболовeн флот Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване на българския ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЕИК по Булстат л.к. № издадена на от Име Име на кандидата и правно-организационна форма ______________________________________________________________________________________ Постоянен адрес Част А Данни за кандидата Презиме ЕГН Трите имена на представляващия ЕТ или ЮЛ Правен статус на лицето, представляващо ЕТ или ЮЛ Фамилия Приложение № 1 към чл. 5 БРОЙ 4 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 6 9 5. Данни за риболовния кораб (съгласно данните от регистрация ): 6.1. Трите имена на упълномощено лице 6.2. Номер на пълномощното 7. Адрес на кандидата (адрес на седалището на ЕТили ЮЛ) Пощенски код Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 8. Телефонен номер (включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 9. Адрес за кореспонденция Пощенски код Община Област Страна Лице за контакт 6. Попълва се при упълномощаване Име Презиме Код на пристанището на регистрация B G - Област Единен идентификационен номер на риболовния кораб (CFR) Тонаж БТ Обща дължина в метри Община Възраст на кораба B G - Име на кораба Външна маркировка Основни мощности на двигателя (kW) Име на капитана Фамилия Град/село Страна Град/село 9.2. Име и адрес на банката 9.1. Информация за банковата сметка на кандидата СТР. 7 0 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 2 Информация за проектите Да Не Да Не Кандидатствам за: • • 14.3 Размер на премията ____________________ лева, изчислена съгласно Приложение № 2, т. 2; 02 1. Част от риболовния кораб 02 2. Целия риболовен кораб

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре