БГ закони

Наредба за изменение и допълнение на На-редба № 22 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. „Мeрки, предназначени флора“

Наредба за изменение и допълнение на На- редба № 22 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. „Мeрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) на Република България, финансирана от Ев- ропейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 79 от 2009 г.) § 1. В наименованието на наредбата думите „Европейския фонд по рибарство“ се заменят с „Европейския фонд за рибарство“. § 2. В чл. 1 след думите „Европейския фонд за рибарство (ЕФР)“ се добавя „на Европейския съюз (ЕС)“. § 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Бенефициенти по ал. 1, които се явя- ват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), провеждат съ- ответните процедури при избор на изпълнител за дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.“ § 4. В чл. 4, ал. 3 думите „Приоритетна ос № 3“ се заменят с „ОПРСР“. § 5. Член 5 се изменя така: „Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности по сектор 01: „Из- граждане и/или монтаж на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора“, посочени в заявлението за кандидат- стване съгласно приложение № 1.“ § 6. В чл. 7 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думата „инвестиционни“ се залича- ва, а думите „Европейския фонд по рибарство“ се заменят с „Европейския фонд за рибарство“. 2. В ал. 3 думата „трябва се заменя с „може“. 3. В ал. 4 думите „трябва да надвишава“ се заменят с „може да бъде по-малък от“. 4. В ал. 5 думата „инвестиционни“ се за- личава. 5. Алинея 6 се изменя така: „(6) Максималният и минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, изразена в проценти, се определя на база критериите за определяне размера на финансовата помощ съгласно приложение № 2.“ § 7. В чл. 8 думите „авансови“ и „оконча- телни“ се заменят съответно с „авансово“ и „окончателно“. § 8. В чл. 10 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват публичноправни или полупубличноправни организации, както и търговски организации с предмет на дейност в сектор „Рибарство“.“ 2. Алинея 2 се отменя. 3. Алинея 3 се отменя. 4. В ал. 5, т. 2 думите „на юридическите лица“ се заличават. 5. В ал. 6 думата „представят“ се заменя с „подават“. § 9. В чл. 11 т. 2 се изменя така: „2. са представили документи с невяр- но съдържание, неистински или подправени документи при осигуряване на информация, поискана от ИАРА и ДФЗ, или не предоставят тази информация.“ § 10. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. Подпомагат се проекти, които допри- насят за постигане целта на мярката по чл. 2 и съответстват на целите на Общата политика по рибарство на ЕС.“ § 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „рибарите и/или произво- дителите на аквакултури“ се заменят с „лицата и организациите в сектор „Рибарство“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Изкуствените рифове се използват единствено, при положение че риболовната смъртност в даден район се регулира чрез прекратяване на риболова или посредством технически мерки.“ 3. В ал. 4 след думите „се поставят след“ се добавя „предварително“. 4.Създава се ал. 5: „(5) Не се предоставя безвъзмездна финан- сова помощ за проекти, включващи дейности в защитените зони, част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, когато тези БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 7 3 инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и съответните подзаконови нормативни актове, както и на предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.“ § 12. Член 14 се изменя така: „Чл. 14. В случай на пренасочване на рибо- ловен кораб по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ от ОПРСР за нуждите на изграждането на из- куствен риф компенсацията за този кораб се определя при условията и по реда на наредбата по мярка 1.1, като за постоянното прекратява- не на риболовна дейност се изплаща премия по мярка 1.1 на собственика на риболовния кораб след получаването на предварително уведомление за одобрен проект по реда на тази наредба.“ § 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се изменят така: „1. изграждане на места за възпроизводство на риба и други морски организми (изкуствени рифове); 2. предварителни дейности преди монтажа на изкуствения риф, включително търсене, сондиране, драгиране, подводни инспекции/ работа и проучвания; 3. закупуване или изграждане на съставни елементи на рифа; 4. почистване на риболовни кораби, предназ- начени за потапяне, като част от изкуствения риф; 5. транспортни разходи, включително наем на спомагателно оборудване; 6. сглобяване, позициониране и потапяне на рифа; 7. разходи за сигнализация (обозначаване) и предпазно оборудване, включително за мор- ските защитени зони/резервати; 8. научен мониторинг на проектите;“. 2. В ал. 2 т. 9 и 10 се отменят. 3. В ал. 2 се създава т. 13: „13. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 35, т. 3.“ 4. В ал. 4 числото „2015“ се заменя с „2013“. § 14. В чл. 16 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) точка 1 се изменя така: „1. стойността или премията за постоянно прекратяване на риболовни дейности на ри- боловния кораб, предназначен за потапяне;“ б) точка 5 се отменя; в) точка 8 се изменя така: „8. разходи за инфраструктура, сгради и оборудване;“ г) точка 11 се изменя така: „11. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата рав- ностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съ- поставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване, с изключение на разходите по чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12; за недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого, Единен идентификационен код (ЕИК) на оферента, срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, дата на офертата, подпис и печат на оферента; оферентите чуждестранни лица следва да представят документ за право- субектност съгласно националното им законо- дателство; тази точка не се прилага в случай, че кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и чл. 1, ал. 4 НВМОП;“ д) точка 13 се отменя. 2. Алинея 2 се отменя. § 15. В чл. 17, ал. 2 думите „Министерството на земеделието и храните и на РА“ се заменят с „ОПРСР“. § 16. В чл. 18 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване съгласно приложение № 1 в ИАРА – София.“ 2. В ал. 2 думите „изрично представя“ се заменят с „представя изрично“. 3. Основният текст на ал. 3 се изменя така: „(3) Документите, придружаващи заявлени- ето за кандидатстване, трябва да отговарят на следните изисквания:“. 4. В ал. 3 т. 1 се изменя така: „1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от законния представител на кандидата, подредени по реда съгласно приложение № 1; в случай на пред- ставяне на заверени от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА;“. 5. Алинея 4 се изменя така: „(4) При подаване на документите в ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените към заявлението за кандидат- стване документи.“ 6. Алинея 5 се изменя така: „(5) При непълнота на документите ИАРА връща заявлението за кандидатстване на кан- дидата за отстраняване на непълнотите заедно с копие от контролен лист с отбелязаните непълноти.“ 7. В ал. 6 думата „прието“ се заменя с „ре- гистрирано“. 8. Алинея 7 се изменя така: „(7) При приемане и регистриране на заяв- лението за кандидатстване се издава входящ номер на заявлението за кандидатстване.“ § 17. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: СТР. 7 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В срок до 2 месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване в ИАРА – Со- фия, се: 1. извършват административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване; 2. извършва проверка на място, когато е приложимо; 3. одобрява или мотивирано отхвърля заяв- лението за кандидатстване на база съответстви- ето на заявлението за кандидатстване с целта, дейностите и изискванията на тази наредба и гарантирания бюджет по чл. 6.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случаите на нередовност на документи- те или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани посочените нередовност и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/ или нови документи, включително документи извън посочените съгласно приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.“ 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до по- лучаване на отговор, когато: 1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовност по ал. 2; 2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция; 3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност или измама, до изясняване на случая от компетентните органи.“ 4. Алинея 5 се изменя така: „(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на канди- дата и проекта, се разглеждат от Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА.“ 5. Алинея 6 се изменя така: „(6) При необходимост в състава на ЕКОП могат да бъдат включвани и външни експерти, специалисти в съответната област, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.“ 6. Алинея 7 се изменя така: „(7) Член на ЕКОП не може да взема учас- тие при обсъждане на конкретно заявление за кандидатстване, в случай че: 1. има интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване; 3. е участвал в подготовката и разработва- нето на заявлението за кандидатстване или е консултирал кандидата.“ 7. Създават се ал. 8 и 9: „(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете є подписват декларация за конфиденциалност и липса на обстоятелствата по ал. 7, т. 1 – 3. (9) Експертната комисия за осигуряване на прозрачност изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА за одобрение или отхвърляне на проекта.“ § 18. Създава се чл. 19а: „Чл. 19а. (1) Заявлението за кандидатстване може да получи пълен отказ за финансиране в случай на: 1. нередовност на документите, непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при проверките по чл. 19, ал. 1, т. 1; 2. несъответствие с условията на чл. 19, ал. 1, т. 2; 3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 19, ал. 2; 4. недостатъчен бюджет по мярката; 5. установен опит за измама. (2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 4 кандидатът има право да кандидатства отново за същата премия по реда на тази наредба.“ § 19. В чл. 20 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за канди- датстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроце- суалния кодекс, за което писмено уведомява кандидата.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът лично, чрез законния си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено пълно- мощно се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или ако не е представил със заявлението за кандидатстване, сключва договор за взаимо- действие със собственик на риболовен кораб, който ще кандидатства да получи премия по сектор 03 от мярка 1.1 на ОПРСР. В този слу- чай договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидата по тази наредба се сключва в 10-дневен срок от получаване на уведомително писмо от изпълнителния дирек- тор на ДФЗ – РА, за извършено изплащане на премията по мярка 1.1, сектор 03. При подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидатът представя актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответ- ната териториална дирекция на Националната БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 7 5 агенция за приходите (ТД на НАП), и документ, удостоверяващ открита разплащателна сметка на името на кандидата.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) При неявяване, непредставяне на доку- ментите по ал. 2 или неподписване на договора в определения срок кандидатът губи право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда на тази наредба.“ § 20. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. (1) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, провеждат съот- ветните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна фи- нансова помощ с изключение на процедурите за избор на изпълнител/и за предварителни разходи по чл. 15, ал. 2, т. 11 и 12. Процеду- рите се провеждат в съответствие със ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и НВМОП. (2) Контролът по реда на Наредбата за осъ- ществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финанси- рани напълно или частично със средства от европейските фондове (ДВ, бр. 34 от 2009 г.) се осъществява от ИАРА. (3) В състава на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка се включва като наблюдател представител на ИАРА в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Наредбата за осъществяване на предварите- лен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. (4) Във всички останали случаи, извън по- сочените в ал. 2, представител на ИАРА има право да присъства като наблюдател в коми- сията за възлагане на обществена поръчка във всички етапи от работата є. (5) Бенефициентът започва изпълнение на дейностите по проекта след одобрение от ИАРА на настъпилите промени в графика, стойност- та или дейностите по проекта, вследствие на избора на изпълнител. (6) Оригинал от всеки договор с избраните изпълнители по съответната процедура, както и заверени копия от решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, про- токолите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на участниците се предоставят от бенефициента на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя. (7) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи и писмено уведомява бенефициента за подписване на анекс към договора по чл. 20, ал. 2. При открито нарушение на нормативните изисквания по провеждане и възлагане на обществена поръчка ИАРА отказва сключването на анекс. (8) В срок до 10 работни дни от получава- не на уведомлението по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител или упълномощено от бенефициента лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 20, ал. 2. В анекса се определя оконча- телният размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка. (9) За предварителните разходи по чл. 15, ал. 2, т. 12, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 ЗОП и/или чл. 1, ал. 4 НВМОП, при подаване на заявлението за кандидатстване представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител/и.“ § 21. В наименованието на глава четвърта думите „и контрол върху изпълнението на проектите“ се заличават. § 22. В чл. 23 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „извършване на всички дейности по одобрения проект“ се заменят с „изпълнение на всички дейности в договора по чл. 20, ал. 2“. 2. В ал. 2 думите „осъществяването на проекта“ се заменят с „изпълнение на всички дейности по договора по чл. 20, ал. 2“. § 23. В чл. 24, ал. 2 числото „20“ се заменя с „30“. § 24. В чл. 25 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за авансово пла- щане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията съгласно заявка за авансово плащане (приложение № 3).“ 2. В ал. 3 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.“ 4. В ал. 5 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. 5. Алинея 6 се изменя така: „(6) След приемане на документите за из- плащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.“ 6. Алинея 7 се изменя така: „(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА изплаща одобрената сума или със заповед на изпълни- телния директор на ДФЗ – РА, мотивирано отказва авансовото плащане.“ § 25. В чл. 26 се правят следните изменения: СТР. 7 6 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) При кандидатстване за окончателно плащане бенефициентът подава заявка за окончателно плащане в РРА – РА, по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно заявка за плащане (при- ложение № 4).“ 2. В ал. 3 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. 3. В ал. 4 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. 4. Алинея 6 се изменя така: „(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от което са видни липсите и нередовността.“ 5. В ал. 7 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. 6. Алинея 8 се изменя така: „(8) След приемане на документите за из- плащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициентът получава номер на заявката за плащане.“ § 26. В чл. 27 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, т. 3 думите „РА“ се заменят с „ДФЗ – РА“, а думите „одобрения инвестици- онен проект и извършената инвестиция“ се заменят с „одобрените и реално извършени разходи“. 2. В ал. 1, т. 4 думите „ползвателя на по- мощта“ се заменят с „бенефициента“. 3. В ал. 1, т. 5 думите „ползвателя на помо- щта“ се заменят с „бенефициента“. 4. Алинея 2 се изменя така: „(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 или непълнота и неяснота в заяве- ните данни и посочените факти РА писмено уведомява бенефициента, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи извън посочените съгласно приложение № 4.“ 5. Алинея 3 се изменя така: „(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи: 1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, този срок се удължава със срока за получаване на отговор по ал. 2; 2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или ин- ституции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.“ § 27. В чл. 28 се правят следните изменения: 1. Основният текст на ал. 1 се изменя така: „(1) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:“. 2. В ал. 1, т. 2 думата „фактически“ се за- меня с „ реално“. 3. В ал. 1, т. 3 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. § 28. В чл. 29 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициента“. § 29. В чл. 30, ал. 2 в края на изречението се добавя „или от датата на подписването на анекс в случаите по чл. 22, ал. 8, когато е приложимо“. § 30. Член 31 се изменя така: „Чл. 31. Бенефициентът е отговорен за изпъл- нението на одобрения проект съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, условията по тази наредба, както и приложимото национално законодателство и правото на Европейския съюз.“ § 31. В чл. 32 думите „ползвателя на помощта“ се заменят с „бенефициентът“. § 32. В чл. 33 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В случай на необходимост от извърш- ване на промени в изпълнението на проекта бенефициентът представя в ИАРА искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 20, ал. 2 с приложени документи, обосно- ваващи искането.“ 2. В ал. 2 думата „Предложенията“ се заменя с „Исканията“. 3. В ал. 3 думата „предложения“ се заменя с „искания“. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) В срок до един месец от регистриране на искането по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА одобрява или мотивирано отказва изменението и допълнението на договора по чл. 20, ал. 2, за което писмено уведомява бе- нефициента.“ 5. Алинея 5 се изменя така: „(5) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление бенефициентът се явява в ИАРА – София, за подписване на анекс към договора по чл. 20, ал. 2.“ § 33. В чл. 34 думите „ползвателят на по- мощта“ се заменят с „бенефициентът“. § 34. В чл. 35 се правят следните изменения: 1. Основният текст става ал. 1 и се изменя така: „(1) За период 5 години от датата на сключ- ване на договора по чл. 20, ал. 2 бенефициентът е длъжен:“. 2. В ал. 1 т. 1 се заличава. 3. В ал. 1 т. 3 се изменя така: „3. в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова по- мощ да постави на административната сграда по местонахождение на седалището му табела, указваща, че проектът е осъществен с безвъз- мездната финансова помощ по ОПРСР и ЕФР; бенефициентът е длъжен да включи в табелата следните елементи: БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 7 7 а) емблемата на ЕС да е в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложе- ние II на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г., и позоваване на ЕС; б) позоваване на ЕФР: „Европейски фонд за рибарство“; в) изречение, което подчертава положител- ния аспект от намесата на Общността, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.“ 4. Създава се ал. 2: „(2) В срок до 2018 г. включително бенефици- ентът е длъжен да съхранява всички документи, свързани с одобрения проект.“ § 35. Създава се чл. 35а: „Чл. 35а. Изпълнителната агенция по ри- барство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпусна- тата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 35.“ § 36. Създава се чл. 35б: „Чл. 35б. Всяка печалба, получена като резул- тат от реализацията на проект по реда на тази наредба, се приспада от нивото на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.“ § 37. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предме- та на проекта, на упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финанси- те, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с изма- мите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички договори на бенефициента и неговите подизпълнители и доставчици, свързани с осъществяването на проекта.“ 2. В ал. 3 думите „ползвателят на помощта“ се заменят с „бенефициентът“. 3. В ал. 4 думите „ползвателят на помощта“ се заменят с „бенефициентът“, а думите „екс- пертите от“ се заличават. § 38. В чл. 37 думите „ползвателят на по- мощта“ се заменят с „бенефициентът“. § 39. Член 38 се изменя така: „Чл. 38. При неспазване на условията по чл. 30 – 32 и чл. 35 – 37 включително полу- чената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ се обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.“ § 40. Създава се чл. 38а: „Чл. 38а. Лицата, които участват в одобрени- ето, финансирането и контрола на проектите, са длъжни да не разпространяват информацията, станала им известна при осъществяването на тези дейности.“ § 41. Член 39 се изменя така: „Чл. 39. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната страница на ОПРСР следната информация за всеки проект: 1. име на бенефициента и наименование на проекта с местоположение на обекта на инвестицията; 2. приоритетна ос и мярка; 3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта; 4. общ размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проекта; 5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.“ § 42. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 7 се изменя така: „7. „Бенефициент“ е организацията, която е крайният получател на безвъзмездната фи- нансова помощ.“ 2. Точка 8 се отменя. 3. Точка 13 се изменя така: „13. „Административни проверки“ са провер- ки съгласно условията и разпоредбите на чл. 59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и чл. 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.“ 4. Точка 20 се изменя така: „20. „Публичноправна организация“ е юриди- ческо лице, което независимо от неговия тър- говски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от следните условия: а) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от общинските бюджети или държавен орган; б) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от държавен орган; в) обект е на управленски контрол от стра- на на държавен орган; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице.“ 5. Точка 21 се изменя така: „21. „Полупубличноправна организация“ е юридическо лице, което независимо от него- вия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси.“ 6. Създава се т. 22: „22. „Търговска организация“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по Закона за кооперациите, с предмет на дейност в сектор „Рибарство“.“ СТР. 7 8 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 § 43. Приложение № 1 се изменя така: „Приложение № 1 към чл. 5 1. 3. г. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Част А от _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ЕИК /Булстат _____________________________________________________________________________________ 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА _____________________________________________________________________________________ Входящ номер на ИАРА Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната Заявление за кандидатстване по Мярка 3.2. Презиме Фамилия ИАРА Европейски фонд за рибарство ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА фауна и флора ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес Постоянен адрес Име л.к. № издадена на Данни за кандидата Име на кандидата и правна форма (публичноправната, полупубличноправната или търговската организация) Трите имена на лицето, представляващо кандидата ЕГН Попълва се само от служител на ИАРА Уникален номер на кандидата Уникален номер на проекта БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 7 9 4. 5.1. Трите имена на упълномощено лице 5.2. Номер на пълномощно 6. Седалище Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 7. Адрес на управление Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща Име Презиме Пощенски код Област Град Община Страна Област Страна Град Община Правен статус на лицето, представляващо кандидата Фамилия 5. Попълва се при упълномощаване Пощенски код СТР. 8 0 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 8. Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране) Електронна поща 9. Адрес за кореспонденция Пощенски код Информация за проектите Предишно финансиране: Да Не Да Не Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от Страна Община Ако “Да ”, моля да посочите подробности. 11. Европейския фонд за рибарство по друг проект? Част Б Област Град Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото)( Моля посочете главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или т.5 ) 10.2. IBAN Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от други фондове и програми за същия проект или за обособена част от него? 12. Ако “Да”, моля да посочите подробности. 10. Информация за банковата сметка на кандидата 10.1. Име и адрес на банката БРОЙ 4 4 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 8 1 Кандидатствам за: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 �� да Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА �� да �� да �� непр Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето, представляващо кандидата �� да �� непр Копие от документ за създаване на кандидата Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 3, т. 2 �� да �� да �� непр Най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал за всяка доставка/услуга, на стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, в случай че тя е част от доставки/ услуги, оферирани от един доставчик/ изпълнител на обща стойност поовече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената на офертите следва да бъде определена в лева или евро и описан ДДС. Офертите следва да бъдат валидни най- малко 5 месеца след датата на подаване на заявлението за кандидатстване. В офертите се описват основните модел, марка, както и техните технологични характеристики, параметри, единични цени и др. За дейности и разходи под 15 000 евро, както и за разходите за придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи се предоставя една оферта. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 от ЗОП, оферти по тази точка не се представят. �� и. Съгласувателно становище или друг еквивалентен акт от Министерството на околната среда и водите съгласно чл. 13, ал. 4. �� да Част В �� �� �� в. г. изграждане на места за възпроизводство на риба и други морски организми (изкуствени рифове) з. е. ж. �� б. Допустими разходи, свързани с посочения в т. 13 сектор. (Отбележете вида на разхода, за който кандидаствате) �� сглобяване, позициониране и потапяне на рифа �� �� да �� непр �� да �� непр �� да �� І. Общи документи за одобрение на проекта л. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 35, ал. 3 закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне на проекта Проектна обосновка Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за кандидатстване по мярката транспортни разходи, включително наем на спомагателно оборудване 16. Придружаващи документи към Заявление за кандидатстване: �� к. �� д. предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта �� Размер на помощта _____________________ лева, съгласно Приложение № 2 , който представлява _____________%; предварителни дейности преди монтажа на изкуствения риф, включително търсене, сондиране, драгиране, подводни инспекции/работа и проучвания закупуване или изграждане на съставни елементи на рифа а. Сектор 01 – Изграждане и/или монтаж на стационарни преносими съоръжения, предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора. 13. �� да Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от един месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за кандидатстване Копие от положително решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007) в предвидените от посочената наредба случаи; Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст в случай, че не е регистриран. Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ почистване на риболовни кораби, предназначени за потапяне, като част от изкуствения риф 14. научен мониторинг на проектите разходи за сигнализация /обозначаване/ и предпазно оборудване,които не са втора употреба, включително за морските защитени зони/ резервати 15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ за сумата от ________________________ лева, съгласно приложената Проектна обосновка. �� да СТР. 8 2 Д Ъ РЖА В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 4 4 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 Това заявление е попълнено от: Кандидата Упълномощено от кандидата лице Подпис Дата Договор за взаимодействие с кандидат по мярка 1.1. Сектор 03 �� да �� непр ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи Заявлението за кандидатстване Копие от положително решение на ОВОС или решение, че не е необходимо извършването на процедура по ОВОС в случаите, предвидени от Закона за опазване на околната среда; �� да �� да �� да Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФ "Земеделие" Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за кандидатстване �� да �� да �� да Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни задължения към ИАРА Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други държавни органи �� да 5. 2. Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други програми на Общността за същата инвестиция 3. 4. Декларации (моля отбележете вярното) �� да �� непр �� да �� да Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи. Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка нев

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре