БГ закони

НАРЕДБА № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

НАРЕДБА № 9
от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 65 от 9.08.2005 г., в сила от 9.08.2005 г., доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., изм., бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 30.06.2006 г., изм. и доп., бр. 100 от 12.12.2006 г., бр. 103 от 7.12.2007 г.

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и пристанищните терминали, за квалификация на работната сила и за издаване на удостоверения за експлоатационна годност.
(2) С наредбата се определят и условията и редът за преустановяване или за временно или постоянно ограничаване експлоатацията на пристанищата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Наредбата се прилага за всички български пристанища, с изключение на военните.
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Удостоверение за експлоатационна годност се издава в случай, че са изпълнени едновременно следните изисквания:
1. пристанището или терминалът са построени, съоръжени и поддържани в съответствие с изискванията на тази наредба така, че да обезпечават безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща;
2. пристанищният оператор обезпечава организацията на работа и използва такава техника и технологии, които отговарят на изискванията за безопасно извършване на пристанищните услуги и дейности.
Чл. 3. (1) Пристанищните оператори предоставят достъп и оказват съдействие на служителите на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (ИА "ПА") при изпълнението на служебните им задължения на територията на съответното пристанище.
(2) Пристанищните оператори предоставят достъп на служителите и изпълняват предписанията на всички контролни органи, имащи отношение към експлоатационната годност на пристанищата, вкл. и на органите за оценяване на съответствието.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Пристанищните оператори уведомяват съответните териториални дирекции на ИА "ПА" при извършване на проверки от контролни органи по чл. 3, ал. 2 , както и:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) представят в съответните териториални дирекции на ИА "ПА" копия от констативните протоколи и документите за наложени ограничения и наказания от посочените контролни органи;
2. информират незабавно ИА "ПА" за възникването на аварийни ситуации в пристанищата и за предприетите от тях мерки за преодоляване или ограничаване на последствията от тях.

Раздел II
Изисквания за експлоатационна годност на пристанищата

Чл. 5. (Предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Пристанищата за обществен транспорт трябва да са изградени в съответствие с действащите по време на изграждането им строително-технически норми, да са снабдени с изискуемите строителни книжа, в т.ч. и с акт за въвеждане в експлоатация и да отговарят на правилата, регламентирани в останалите текстове в този раздел.
(Ал. 2, отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.).
Чл. 6. Подходите, фарватерите и акваторията на пристанищата е необходимо да позволяват безопасното подхождане, маневриране, заставане на кей и престой на най-големия разчетен кораб за съответното пристанище, а също така и:
1. да са обезпечени обявените със заповед на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") безопасни дълбочини на каналите, подходите и пред корабните места;
2. подходните канали, фарватерите и акваторията на пристанището да са означени с брегови и плаващи навигационни знаци съгласно изискванията и предписанията на Международните правила за предотвратяване на сблъскванията на кораби по море, Комбинираната система от морски плаващи знаци, Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав и разпорежданията на ИА "МА" и на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в кръга на предоставените им от закона правомощия;
3. по повърхността и в дълбочина да са свободни от препятствия, затрудняващи маневрирането на плавателните съдове.
Чл. 7. Вълноломите и другите хидротехнически защитни съоръжения е необходимо:
1. да нямат деформации и повреди в конструкцията, които да създават опасност за корабоплаването и съоръженията, които защитават от вълнение;
2. да нямат необозначени или необезопасени за корабоплаването подводни или надводни елементи.
Чл. 8. (1) Кейовите стени, понтоните и другите места за заставане на корабите (за обработка и престой) е необходимо:
1. да нямат деформации и повреди в конструкцията, застрашаващи нормалната им и безопасна експлоатация;
2. да са съоръжени със здрави, надеждно закрепени еднотипни отбивни съоръжения, осигуряващи целостта и защитата на кея и на корабите;
3. да имат устройства за завързване, осигуряващи необходимото надеждно швартоване на корабите, вкл. при екстремни условия;
4. да са оборудвани с електрозахранване, с водопроводи и с противопожарни хидранти с капацитет, предвиден в строително-техническата документация;
5. повърхността на кея, понтона или кейовото съоръжение да е покрита или обработена така, че да не бъде хлъзгава за хора, оборудване или механизация.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Кейовете, понтоните и пристаните, на които се извършват пътнически услуги и обслужване на яхти, се оборудват с изправни спасителни средства, както и с оградителни и ограничителни съоръжения и знаци, регулиращи движението и обслужването на пътниците.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Понтоните или другите плаващи съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега, трябва да са:
1. освидетелствани от Изпълнителна агенция "Морска администрация" съгласно изискванията на глава осемнадесета "Изисквания към плаващите устройства" от Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища;
2. разположени на места, съгласувани с Изпълнителна агенция "Морска администрация";
3. обозначени с поставена на видно място табела с идентификационен номер.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.).
Чл. 9. Територията на пристанищата или на терминала е необходимо да съответства на следните изисквания:
1. да е оградена и оборудвана с технически средства за охрана на плавателните съдове, машините, съоръженията и товарите;
2. да е установен контролно-пропускателен режим на входно-изходните пунктове, вкл. от страна на обслужващата железопътна гара, в съответствие с действащите нормативни изисквания, в т. ч. и на Наредба № 53 от 2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
3. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) пътищата, пресечните точки на пътищата и границите на работните площадки и складове да са обозначени с пътни знаци и маркировка в съответствие със Закона за движение по пътищата и с наредбата по чл. 30, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт и схемата за организация на вътрешен и междутерминален транспорт, подготвена в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите по безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г.);
4. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) повърхността на работните зони да е здрава и равна, нехлъзгава и с осигурено бързо оттичане на дъждовната вода; в работните зони не трябва да има стърчащи предмети и незащитени отвори, както и натрупване на замърсители, предмети и растителност, пречещи на нормалната работа на персонала и движението на транспортните средства и механизацията; работните зони, складовите площадки и пътищата следва да са очертани с трайни разноцветни сигнални бои;
5. настилките на работните зони и на откритите и покритите складове да имат достатъчна носимост за поемане на натоварванията от транспортните средства и от товарите на склад, като не се допуска натоварване на инфраструктурните обекти над допустимите норми, съгласно проектно- строителната документация;
6. техническата инфраструктура (водоснабдителна и канализационна мрежа, топлоснабдяване, газификация и електрозахранване) да е защитена от влиянието на преминаващи машини, механични въздействия и замърсяване.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Крановите пътища трябва да са регистрирани и освидетелствани от съответните контролни органи на Министерството на транспорта и на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН).
(2) Техническото състояние на железопътните коловози се проверява от съответното териториално поделение на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и годността им се удостоверява с протокол.
Чл. 11. (1) Покритите, откритите и специализираните складове, водоснабдяването, канализацията и другите елементи на пристанищната инфраструктура, както и утвърдените технологии на работа трябва да съответстват на санитарните изисквания и на изискванията за опазване на околната среда и водите, удостоверено с протоколи на съответните регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и по околна среда и водите (РИОСВ) или на оправомощени от тези организации лица.
(2) Условията на труд, вкл. осветлението на работните площадки, складове и работни помещения, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
(9) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 103 от 2007 г.).
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Всяко пристанище (терминал) трябва да разполага със:
1. подходящи приемни съоръжения, които осигуряват приемането на отпадъците без необосновано забавяне на корабите;
2. план за приемане и обработване на отпадъците;
3. програма за управлението на дейностите по отпадъците - резултат от дейността на пристанището (терминала); програмата се изготвя и утвърждава в случаите и по реда, предвидени в Закона за управление на отпадъците.
Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Подходящи са тези пристанищни приемни съоръжения, които са в състояние да поемат видовете и количествата отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъците от товари, произхождащи от корабите, които обикновено използват пристанището (терминала), като се имат предвид оперативните нужди на ползвателите на услуги в това пристанище (терминал), значението, големината и географското му положение, броят и видът на корабите, които го посещават, както и регламентираните в действащото законодателство освобождавания от задължения.
(2) Капитаните на кораби могат да уведомяват изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за всеки случай на несъответствие на пристанищни приемни съоръжения.
(3) Уведомленията, оформени в съответствие с приложение № 1, се подават чрез териториалните дирекции на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" или чрез държавата на знамето.
(4) По всяко уведомление, получено по реда на ал. 3, инспекторите на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" извършват проверка, която приключва с доклад. Въз основа на констатациите, съдържащи се в доклада, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" може да издаде задължителни предписания към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за пристанищата за обществен транспорт с национално значение, и към собствениците - за всички останали пристанища.
(5) В началото на всяко тримесечие изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" представя на министъра на транспорта доклад за заявените несъответствия на пристанищни приемни съоръжения, за извършените проверки и предприетите мерки през предходния тримесечен период. Към доклада се прилагат:
1. копия от постъпилите уведомления по ал. 2;
2. постановените по реда на ал. 4 задължителни предписания;
3. издадените наказателни постановления за констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) или тази наредба.
(6) Министърът на транспорта предприема необходимите действия за представяне на копия от получените уведомления за несъответствие на пристанищни приемни съоръжения на Европейската комисия.
Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Планът за приемане и обработване на отпадъци съдържа описание на съобразените с географското положение и големината на пристанището, с броя и вида на корабите, които обикновено имат престой в него, както и с типа и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари, процедури за приемане, събиране, съхранение и предварително обработване на тези отпадъци без необосновано забавяне на кораба.
(2) Планът трябва да включва:
1. описание на географското положение и големината на пристанището;
2. описание на броя и вида на корабите, които обикновено го посещават;
3. оценка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения, съобразно нуждите на корабите, които обикновено го посещават;
4. описание на вида и капацитета на пристанищните приемни съоръжения;
5. описание на процедурите за приемане и събиране на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от товари;
6. описание на методиката за определяне размера на таксите за приемане и обработване на отпадъци;
7. процедурите за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните приемни съоръжения;
8. процедурите за непрекъснати консултации с ползвателите на услуги в пристанището, лицата, с които е сключен договор за преработване на отпадъците, пристанищните оператори и останалите заинтересувани страни;
9. статистически данни за видовете и количеството на предадените и обработени отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари;
10. резюме на действащото законодателство и изискванията за предаване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари;
11. посочване на лицата, отговорни за прилагането на плана;
12. описание на оборудването и начините за предварително третиране, ако се извършва такова;
13. описание на методите за запис на действителното натоварване на пристанищните приемни съоръжения;
14. описание на методите за запис на получените количества отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари;
15. описание на методите за обезвреждане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари;
16. информацията, която се предоставя на всички ползватели на услуги в пристанището и която задължително включва:
а) кратко разяснение за значението и необходимостта от предаването на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари;
б) схема на местоположението на пристанищните приемни съоръжения, обслужващи всяко кейово място;
в) списък на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от корабни товари, които обикновено се приемат в пристанището (терминала);
г) списък на операторите на отпадъци и на предоставяните услуги;
д) списък на местата и лицата за контакт с операторите на отпадъци;
е) описание на процедурите за предаване;
ж) тарифа на таксите за приемане и обработване на отпадъци и описание на системата за определяне на размера им;
з) описание на процедурите за уведомяване за установени несъответствия на пристанищните приемни съоръжения;
и) описание на процедурите за въвеждане на информацията по чл. 11ж, ал. 2, т. 1 - 5 от лицата по чл. 11ж, ал. 3.
(3) Предвидените в плана процедури за приемане, събиране, складиране, обработване и обезвреждане следва да съответстват на програма за управление на околната среда, водеща до прогресивно намаляване на въздействието на тези дейности върху околната среда. Предполага се, че такова съответствие е налице, ако процедурите са в съответствие с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г., относно допускане на доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) (ОВ, L 114 от 24.04.2001 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 196/2006 от 3 февруари 2006 г. (ОВ, L 32 от 4.02.2006 г.) и Регламент (ЕО) № 1791/2006 от 20 ноември 2006 г. (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.).
(4) Описаната в плана методика за определяне размера на таксите за приемане и обработване на отпадъци трябва да се основава на следните принципи:
1. такси да се събират от всички кораби, които имат престой или оперират в пристанищата, независимо от това дали ползват пристанищните приемни съоръжения или не;
2. размерът на таксите да не насърчава изхвърлянето на отпадъци в морето, съответно в р. Дунав;
3. събираните такси да бъдат съобразени с вида и големината на корабите и да покриват не по-малко от 30 % от разходите за осигуряване на пристанищни приемни съоръжения и за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателната дейност;
4. частта от разходите, която не е покрита от таксите (ако има такава), да бъде заплащана на база действително предадените отпадъци по вид и количество;
5. допустимо е намаляване на размера на таксите, ако управлението, проектирането, оборудването и експлоатацията на кораба от екологична гледна точка са такива, че може да се докаже, че той отделя намалени количества отпадъци от експлоатация;
6. от заплащане на такси да се освобождава кораб, който е освободен по установения в наредбата по чл. 371 КТК ред от задължение за предаване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, тъй като отговаря едновременно на следните изисквания:
а) оперира установена корабна линия и
б) корабопритежателят има сключен договор с пристанищен оператор за предаване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, в някое от пристанищата по линията и заплаща такси в това пристанище или на оператора за услугата;
7. точки 3 - 6 не се прилагат при определяне размера на таксите, дължими за рибарските кораби и яхтите.
(5) Плановете се изготвят от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за пристанищата за обществен транспорт с национално значение, и от собствениците - за пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ .
(6) В процеса на изготвяне на плановете лицата по ал. 5 са длъжни да проведат консултации с ползвателите на услуги в пристанището или техни представители. За целта те уведомят ползвателите на пристанищни услуги и техните браншови организации за изготвения проект на план чрез публикуване в официалната си електронна страница или по друг подходящ начин и:
1. предоставят на заинтересуваните лица подходящ срок, който не може да бъде по-кратък от четиринадесет дни, за изразяване на писмени предложения и възражения или
2. провеждат обществено обсъждане.
(7) Проектът на план се изготвя в два екземпляра и се представя за одобряване на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", придружен от:
1. доказателства за проведените по реда на ал. 6 консултации;
2. заверени копия от договорите, сключени с оператори на отпадъци;
3. документ за платена такса по чл. 83е от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта (одобрена с ПМС № 81 от 10.V.2000 г.; обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47 и 62 от 2001 г.; доп., бр. 104 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.; изм., бр. 68 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г. и бр. 101 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г. и бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2007 г.).
(8) Ако планът за приемане и обработване на отпадъци не отговаря на някое от изискванията на ал. 1 - 4 или не е представено някое от приложенията по ал. 7, както и ако някой от операторите на отпадъци, с когото е сключен договор, не е вписан в Регистъра на пристанищните оператори в Република България (когато такова вписване се изисква), изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" предоставя на лицето по ал. 5 подходящ срок за отстраняване на недостатъците. В случай че същите не бъдат отстранени в определения срок, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" отказва да одобри плана с мотивирана заповед.
Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Планът за приемане и обработване на отпадъци може да бъде разработен и на регионален принцип за няколко пристанища или терминали.
(2) В случаите по ал. 1 планът за приемане и обработване на отпадъци трябва да съдържа обосновка на необходимостта от пристанищни приемни съоръжения и описание на наличните съоръжения и на организацията на работата поотделно за всяко пристанище (терминал).
Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Промени в плановете за приемане и обработване на отпадъци се правят, когато е налице:
1. необходимост от усъвършенстване на предвидените в него процедури;
2. смяна на някой от операторите на отпадъци;
3. някое от обстоятелствата по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 .
(2) Промените в плановете за приемане и обработване на отпадъци се одобряват при спазване на изискванията по чл. 11в, ал. 6 - 8 .
(3) Плановете за приемане и обработване на отпадъци подлежат на преразглеждане и одобряване на всеки 3 години.
Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" - за пристанищата за обществен транспорт с национално значение, и собствениците - за пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ , са длъжни да предоставят информацията по чл. 11в, ал. 2, т. 16 на всички ползватели на услуги в пристанището по такъв начин, че тя да бъде достъпна и лесно разбираема.
Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" набира информация за функционирането на изградената в българските пристанища организация по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари и осъществява контрол за съоръжаването им с подходящи пристанищни приемни съоръжения и за прилагането на плановете за приемане и обработване на отпадъци.
(2) С цел набиране на информацията и осъществяване на контрола по ал. 1 се въвежда в действие информационна система, чрез която се набират данни най-малко за:
1. броя, вида и идентификационните данни на корабите, които посещават българските пристанища;
2. пристанището, от което пристига, и пристанището, към което отплава, всеки от корабите по т. 1;
3. данни за агента на всеки от корабите по т. 1 (ако има такъв);
4. вида и количеството на предаваните отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари;
5. оператора на отпадъци, който е приел отпадъците на кораб по т. 1;
6. случаите на освобождаване от заплащане на такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност.
(3) Операторите на отпадъци и корабопритежателите или техни надлежно упълномощени представители са длъжни да въвеждат съответните данни по т. 1 - 5 в информационната система по ал. 2.
(4) В началото на всяко тримесечие Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и собствениците на пристанища за обществен транспорт с регионално значение предоставят на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" информацията по ал. 2, т. 6.
Чл. 11з. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2007 г.) (1) Министърът на транспорта или упълномощено от него лице изпраща на Европейската комисия докладите по чл. 9, ал. 2 и по чл. 17, ал. 1 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ, L 332 от 28.12.2000 г.), изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (ОВ, L 324 от 29.11.2002 г.).
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" подготвя необходимата информация във връзка с докладите по ал. 1 в частта относно освобождаването от заплащане на такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и относно изпълнението на разпоредбите за приемането и обработването на отпадъците - резултат от корабоплавателната дейност, и на остатъците от корабни товари.
Чл. 12. (1) Отделните елементи на пристанищната инфраструктура, сградите, складовете, тръбопроводите, конструкциите и инсталациите трябва да бъдат пожарно и аварийно обезопасени съгласно изискванията на Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм., бр. 33 от 1994 г.), удостоверено от регионалните звена на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" (НСПАБ) или от друго, упълномощено от НСПАБ лице в съответствие с изискванията на законодателството.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) Обработката и съхранението на опасни товари на специализирани и неспециализирани корабни места и терминали трябва да става в съответствие с изискванията на Наредбата за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища.
(3) Пристанищата и терминалите, специализирани за обработване на опасни товари от клас 1 до клас 4 по класификацията на Международната морска организация на Организацията на обединените нации, трябва да притежават валиден сертификат за съответствие с нормативните изисквания за пожарна безопасност - приложение № 21 към чл. 33, ал. 1, т. 2 на Наредба № I-117 от 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (ДВ, бр. 53 от 2003 г.).
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) (1) Съоръженията с повишена опасност, намиращи се на територията на пристанището (терминала), следва да са регистрирани по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и след пускането им в действие подлежат на технически надзор за съответствието на тяхната експлоатация с изискванията на наредбите към този закон.
(2) Съоръженията, които не са с повишена опасност, електрическите уредби и всички други съоръжения, използвани на територията на пристанището (терминала), следва да се използват съобразно тяхното предназначение, правилата и нормите на тяхната безопасна експлоатация, ремонтиране и поддържане и изискванията на действащото законодателство.
Чл. 14. Пристанищният оператор се вписва в регистъра на пристанищните оператори в съответствие със законодателството за регистриране на пристанищните оператори и организира работата си в съответствие с наредбата по чл. 104, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Пристанищният оператор трябва да разполага с предварително разработени и съгласувани със съответната териториална дирекция на ИА "ПА" технологии за обработка на различните видове товари (товарни единици) с определен вид техника и при определена организация на работа - карти за типов технологичен процес (технологични карти).
(2) Технологичните карти съдържат следните елементи:
1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) наименование на товара, код на товара по ННТТ 176, характеристики и свойства, опаковка, изисквания и ограничения по отношение състоянието на товара и опаковката;
2. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) описание на товарната единица с приложена схема за начина за окачване (укрепване), съответно - шланговане и разположение на лентови или други претоварни съоръжения;
3. описание и изисквания към механизацията, захватните съоръжения и инвентар;
4. схема на технологичните линии и описание на технологичния процес по варианти на работа;
5. описание на работите, които се извършат преди започването, по време на претоварния процес и след завършването му;
6. начин на складиране на товара и изисквания при съхранението му;
7. таблица за броя, квалификацията и задълженията на работниците - докери и механизатори;
8. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) правила за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд, съобразени с изискванията и предписанията на действащата нормативна уредба, в т.ч. на Наредба № 12 от 2005 г. (ДВ, бр. 11 от 2006 г.) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи;
9. санитарно-хигиенни изисквания и изисквания за личните предпазни средства;
10. специфични правила за противопожарна и аварийна безопасност и предписания за действия при аварийни ситуации;
11. изисквания по опазване на околната среда и предписания за действия при замърсяване на околната среда.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., бр. 100 от 2006 г.) При промяна на елементи в технологията на обработка на конкретния вид товар (опаковка, механизация, захватни съоръжения, уреди, начин на складиране и съхраняване, транспортиране и др.) пристанищният оператор променя и/или допълва картата за типов технологичен процес и съгласува промените със съответната териториална дирекция на ИА "ПА" и при опасни и замърсяващи товари - с органите по чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища (издадена от министъра на транспорта (ДВ, бр. 53 от 2006 г.).
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Обработката и обслужването на пътници се извършва в съответствие с разработена от пристанищния оператор и съгласувана със съответната териториална дирекция на ИА "ПА" инструкция за обслужване на пътниците (пътникопотока) в съответствие с изискванията на раздел IX на Наредба № 7 от 23.V.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (издадена от министъра на транспорта и съобщенията (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.; изм., бр. 53 от 2006 г.; доп., бр. 62 от 2006 г.).
(6) Технологичните карти за обработка на насипни товари се изготвят в съответствие с изискванията за безопасна обработка на корабите с насипни товари и се съгласуват и с ИА "МА".
(7) В приложение към технологичните карти за обработка на насипни товари се изготвят информационни издания, съдържащи изискванията в съответствие със списъка, посочен в т. 1.2 на приложение 1 на Кодекса относно правилата на безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари (Blue Code), приет с резолюция на Международната морска организация към Организацията на обединените нации А 8 62 (20) от 27 ноември 1997 г.
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2006 г., в сила от 1.10.2007 г. за операторите на морските пристанища или терминали и от 1.01.2008 г. за операторите на речните пристанища или терминали) (1) Операторите, предоставящи пристанищни услуги по обработка на товари, следва да имат внедрена призната от БДС международна система за управление на качеството, удостоверена с признат по БДС одит на системата.
(2) Признатият компетентен орган може да предостави на операторите на новоизградени и новорегистрирани терминали временно разрешение за извършване на дейност, валидно за не повече от 12 месеца, като въпреки това операторът демонстрира своя план за внедряване на системата за управление на качеството съгласно ал. 1.
(3) Служители на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" осъществяват контрол по отношение на това, дали операторите, които предоставят услуги по обработка на товари, отговарят на изискванията по ал. 1. Контролът включва и извършване на внезапни проверки по време на товаро-разтоварните операции.
(4) На всеки три години Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" изпраща на ЕК доклад за резултатите от упражнявания контрол. Докладът трябва да съдържа оценка на ефективността на хармонизираните процедури за взаимодействие и комуникация между корабите за насипни товари и терминалите. Докладът трябва да бъде изпратен най-късно до 30 април на годината, следваща периода от три календарни години, за който се отнася.

Раздел III
Изисквания по отношение на квалификацията на използваната от пристанищните оператори работна сила

Чл. 16. (1) Пристанищните услуги се предоставят от пристанищни оператори, притежаващи и/или наемащи работна сила, съставляваща управленческия и оперативно-изпълнителския персонал на пристанището.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Оперативно-изпълнителският персонал, пряко участващ в претоварните процеси - докери, стифадори, сигналчици, крановици, водачи на автотранспортни и подемни машини, оператори на специализирани инсталации и линии и др., е необходимо да притежава съответната квалификация за заемане на длъжността, придобита в съответствие с изискванията на Закона за професионално образование и обучение и Закона за техническите изисквания към продуктите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Административният и оперативно-изпълнителският персонал по състав и квалификация трябва да отговаря на предназначението на пристанището и на предоставяните пристанищни услуги в съответствие с утвърдените технологични карти.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Персоналът, извършващ товаро-разтоварни операции на насипни товари, трябва да бъде обучен във всички аспекти на безопасното товарене и разтоварване на кораби с насипни товари в съответствие с техните отговорности, отразени в технологичните карти. Обучението трябва да бъде организирано така, че да запознава обучаемите с основните опасности при товарене и разтоварване на твърди насипни товари и неблагоприятното влияние, което неправилната обработка на товара може да окаже върху безопасността на кораба.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Персоналът, участващ в товаро-разтоварни операции с насипни товари, трябва да бъде осигурен с и да ползва лични предпазни средства, както и да му бъде осигурена необходимата почивка с цел избягване на инциденти поради умора.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Граждани на държави - членки на Европейския съюз (ЕС) и на Европейското икономическо пространство (ЕИП), които желаят да упражняват професия "пристанищен механизатор - оператор на специализирани пристанищни машини" на територията на Република България, в зависимост от конкретната дейност, която ще извършват, следва да притежават една или повече от правоспособностите за "водач на моторно превозно средство", "машинист на кран", "машинист на кофачен товарач/кошотоварач", "водач на мотокар и електрокар" или друга правоспособност.
(2) Признаването на правоспособността, придобита от гражданин на държава - членка на ЕС или на ЕИП, за упражняване на една или повече от видовете професии, включени в професията "пристанищен механизатор - оператор на специализирани пристанищни машини", посочени в ал. 1, се извършва по реда и условията на глава осма от Закона за професионалното образование и обучение .
Чл. 17. Пристанищните служители и работници се назначават на работа, при условие че:
1. са здравословно годни, което се удостоверява с медицинско свидетелство;
2. притежават образованието, изисквано за заемането на съответната длъжност;
3. са професионално подготвени и правоспособни, когато се изисква правоспособност;
4. имат стаж по специалността, когато това се изисква.
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г., бр. 103 от 2007 г.) Териториалните дирекции на ИА "ПА" поддържат на хартиен и електронен носител информационна база данни на правоспособните лица, работещи в пристанищата за обществен транспорт, в състава на пристанищните оператори и специализираните дружества за работна сила (приложение № 2).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2006 г.) Копие от записите в информационната база данни по ал. 1 на съответните териториални дирекции се съхр

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре