БГ закони

Проект на Наредба по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и места за временно укритие на рибарски кораби”

НАРЕДБА № ........ от __.__.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и места за временно укритие на рибарски кораби” по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство ” (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

Издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр..... .........2008 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и места за временно укритие на рибарски кораби” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007г. – 2013г./ (ОПРСР) на Република България финансирана по Европейския фонд за рибарство (ЕФР).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени към модернизация и реконструкция на черноморски рибарски пристанища и места за разтоварване, както и изграждане и/или модернизация на места за временно укритие на рибарски кораби. Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. да се модернизират българските пристанища и места за разтоварване, използвани от рибарите за разтоварване на уловите.
2. подобряване качеството на предлаганите услуги и условията на труд.
3. подобряване на условията при които уловите се разтоварват и съхраняват в пристанищата и местата за разтоварване и се продават в центровете за първа продажба
4. осигуряване безопасността на риболовните дейности
5. осигуряване на поддръжка и ремонт на риболовните съдове
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регламент (ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. (ОВ, 10.05.2007 , L 120) за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес” се кандидатства с отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази наредба с нов проект се кандидатства след извършване на окончателно плащане по предходен проект, но не по-рано от две години от датата на подписване на договора по чл. 22, ал. 2 за предходния проект .
(3) Кандидатите за финансово подпомагане могат да кандидатстват едновременно по повече от една мярка от ОПРСР с отделни проекти, съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма.

Глава втора

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Раздел І
Допустими сектори и дейности


Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ сe предоставя за проекти за модернизация и реконструкция на черноморски рибарски пристанища и места за разтоварване, както и изграждане и/или модернизация на места за временно укритие на рибарски кораби по следните сектори:


1. Сектор 01: Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища

2. Сектор 02: Инвестиции в преструктурирането и модернизация на съществуващи места за разтоварване на уловите

3. Сектор 03: Инвестиции, насочени към изграждането и/или модернизация на малки места за временно укритие на рибарски кораби
Раздел ІІ
Финансови условия

Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, посочено в Глава 7 на ОПРСР.


Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 80 на сто за бенефициентите по чл. 10, б. А и 100 на сто за останалите бенефициенти от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, в зависимост от критериите, посочени в Приложение 2 но не повече от левовата равностойност на 4 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея се допуска само при процедура на ограничен бюджет по чл. 23.

(3) Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 50 000 евро.

(4) Предварителните разходи по чл. 17, ал. 2, т. 6 са в размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по дадената мярка, е както следва:
1. 4 000 000 Евро за сектор 01;
2. 1 000 000 Евро за сектор 02;
3. 750 000 Евро за сектор 03.

Чл. 8. Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.


Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същата инвестиция е одобрен за подпомагане и/или е получил безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Общността.


Раздел ІІІ
Изисквания към кандидатите

Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:

а) юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
б) общини;
в) признати браншови организации и организации на производителите;
г) държавни институции

Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва да бъдат собственици на регистрирани рибарски пристанища и места за разтоварване или да имат учредено право на концесия от поне 15 години от момента на кандидатстване.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
2. да нямат изискуеми задължения към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и ДФ „Земеделие”;
(3) Кандидатите по чл. 10, б. а трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация.
3. юридическите лица да са вписани или да са заявили вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които са били или в момента се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ, в резултат на преместване на производствена дейност в нарушение на чл. 41, т. 3.


Раздел ІV
Изисквания към проектите

Чл. 12. Инвестициите по реда на тази наредба се реализират на територията на Република България.

Чл. 13. Подпомагат се проекти, които:
1. отговарят на целите на мярката по чл. 2
2. са от общ интерес за рибарите и/или производителите на аквакултури
3. осигуряват достъп към резултатите от проекта за всички риболовни кораби при еднакви условия
4. подпомагат за изпълнението на целите на общата политика по рибарството
5. са насочени към подобряването на предлаганите услуги


Чл. 14. (1) Кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец с приложено инвестиционно намерение части А и Б (по образец), съгласно Приложение № 1, което доказва икономическата и техническа жизнеспособност на проекта.

(2) Инвестиционното намерение по ал. 1 се изготвя за период не по-малък от 5 години, а в случаите на подпомагане за строително-монтажни работи (СМР), периодът е 10 години.
.

Чл. 15. Когато в проекта се предвиждат СМР, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж, в съответствие със Закона за устройство на територията.

Чл. 16. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.Раздел V
Допустимост на разходите

Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване, съгласно Приложение № 1.

(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на целите по чл. 2:
1. разходи за строително-монтажни работи;
2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията;
3. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на пристанището: електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери и друга такава техника пряко свързана с обслужването на пристанището или мястото за разтоварване;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация;
6. разходи свързани с консултации, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери:
7. закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
8. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с дейността на пристанището
9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти;
10. съоръжения и оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;
11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда.

(3) Допустими са разходи, извършени след подписването на договора по чл. 22, ал. 2, с изключение на разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7.

(4) Допустими са разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7, извършени в периода 01.01.2007г. - 31.12.2015 г.

Чл. 18. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. закупуване на земя, която няма пряка връзка с дейността.
2. закупуване на земя и изграждане на инфраструктура за обучение, над 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
3. данък добавена стойност /ДДС/, който подлежи на възстановяване;
4. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. разходи за изграждане на жилищни помещения и на сгради, несвързани с производствената дейност;
6. оперативни разходи, вкл. разходи по поддръжка и наеми;
7. закупуване на транспортни средства;
8. доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението за кандидатстване с изключение на разходите по чл.17, ал. 2, т. 4, 6 и 7. За недопустими се считат оферти, които не съдържат следните реквизити: лого на фирмата, срок на валидност на офертата, дата на офертата, подпис и печат на оферента;
9. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
10. частта от разходите за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи, включително финансови, изготвяне на технически и/или технологичен проект, които са на стойност над 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 40 000 евро за сектор 1 и 25 000 евро за сектори 2 и 3;
11. закупуването на техника и оборудване втора употреба;
12. плащане в натура;
13. разходи, извършени преди датата на подписване на договора по чл. 22, ал. 2, с изключение на предвидените в чл. 17, ал. 2, т. 4, 6 и 7;
14. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност, която не става притежание на ползвателя на помощта;
15. прехвърляне на участия в търговски дружества;
16. инвестиции свързани с търговия на дребно с изключение на центрове за първа продажба;
17. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;
18. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
19. плавателни съдове, които не обслужват и не са пряко свързани с дейността на пристанището

Глава трета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел І
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите

Чл. 19. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се определят със заповеди на изпълнителния директор на ИАРА.

(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА, на Министерство на земеделието и храните и на Разплащателната агенция, както и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.

Чл. 20. (1) Кандидатите подават заявление по образец, съгласно Приложение № 1, в ТЗ на ИАРА по място на извършване на инвестицията.

(2) За проекти, за които мястото на извършване на инвестицията попада в териториалния обхват на повече от едно ТЗ, заявлението може да бъде подадено в едно от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава лично от кандидата или от упълномощено от него лице, което представя изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.

(4) Документите за кандидатстване трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда, съгласно Приложение № 1. В случай на представяне на заверени от кандидата или от упълномощено от него лице копия на документи, техните оригинали се представят за преглед от служител на ИАРА.
2. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.

(5) При подаване на документите, в ТЗ на ИАРА в присъствието на кандидата се извършва опис на приложените документи към заявлението за кандидатстване.

(6) При непълнота на документите съгласно Приложение № 1, ТЗ на ИАРА връща заявлението на кандидата за отстраняване на непълнотите.

(7) В случаите по ал. 6, заявлението за кандидатстване в представения вид може да бъде прието в ТЗ на ИАРА, ако кандидатът писмено декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.

(8) При приемане на заявлението, служителят издава входящ номер на заявлението за кандидатстване и изпраща комплекта документи в ИАРА – Централна администрация /ЦА/.

Чл. 21. (1) В срок до три месеца от подаването на заявлението за кандидатстване, ЦА на ИАРА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за кандидатстване;
2. назначава проверка на място.
3. одобрява или отхвърля заявлението за кандидатстване на база съответствието на заявлението с целите, дейностите и изискванията на тази наредба и критериите за избор на проекти (Приложение № 5), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР;

(2) В случаите на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти, ИАРА уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни може да отстрани посочените нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените съгласно Приложение № 1, свързани с одобрението на заявлението за кандидатстване.

(3) В случай, че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередовност, срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор.

(4) При установяване на недопустимост на кандидата или проекта, ИАРА изпраща на кандидата мотивирано писмено уведомление за отхвърляне на проекта.

(5) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която се назначава от изпълнителния директор на ИАРА. ЕКОП изразява писмено становище пред изпълнителния директор на ИАРА.

Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява/отхвърля проекта, съгласно разпоредбите на чл. 21, за което писмено уведомява кандидата.

(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта, кандидатът или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, се явява за подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.

(4) При неявяване или неподписване на договора в определения срок, кандидатът губи право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.


Чл. 23. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане проекти надхвърля наличния бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти, приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемането на заявленията за кандидатстване.

Раздел ІI
Възлагане и изпълнение на одобрените дейности, касаещи министерства и държавни институции

Чл. 24. (1) За възлагане и изпълнение на одобрените дейности, които са обект на обществена поръчка, се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
(2) Възлагането на обществените поръчки и изпълнението на одобрените дейности, се извършват от съответния ползвател на помощта в съответствие с устройствения му правилник и вътрешни правила за работа.
(3) Оригинал от всеки договор за изпълнение на обществената поръчка, както и заверени копия от решението, обявлението и документацията за обществената поръчка, се предоставят от ползвателя на помощта на ИАРА и на РА, в срок до 5 работни дни от сключване на договора.

Чл. 25. (1) Дейностите, определени съгласно Приложение 1 се изпълняват по реда и при условията на Глава трета, Раздел I при спазване на разпоредбите на действащата нормативна уредба устройствения правилник и вътрешните правила за работа на съответния ползвател.

(2) Оригинал от всеки договор за дейност/и, определена/и съгласно Приложение 1 или заповед на ръководителя на съответната организация - ползвател, се предоставя на ИАРА и на РА не по-късно от 5 работни дни, считано от датата на сключването на договора или издаване на заповедта.


Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

РАЗДЕЛ I


Чл. 26. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.

(2) Допуска се плащане преди завършване на цялата инвестиция .

Чл. 27. (1) Авансово плащане се извършва при условие, че е предвидено в договора по чл. 22, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 15 000 (петнадесет хиляди) евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на подписване на договора по чл. 22, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане, се представя неотменима банкова гаранция в полза на РА в размер на 110 на сто от стойността на авансовото плащане.
(6) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 22, ал. 2, удължен с 6 месеца.
(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на безвъзмездната финансова помощ свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.

Чл. 28. (1) При кандидатстване за авансово плащане, ползвателят на помощта подава заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА-РА) по място на извършване на инвестицията като прилага документите съгласно Приложение № 2;

(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от подписване на договора по по чл. 22, ал. 2.
(3) РРА-РА извършва преглед на документите в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1, РРА-РА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4, ползвателя на помощта има право в рамките на срока по чл. 27, ал. 4, отново да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане, ползвателят на помощта получава номер на заявката.
(7) В срок от 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане, РА изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане.


Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо, не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) Междинно плащане може да бъде отпускано само след завършване на обособена част от инвестицията, заложена като такива в договора по чл. 22, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 20 000 (двадесет хиляди) евро.
(4) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията в договора по чл. 22, ал. 2.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане, ползвателят на помощта подава заявка за плащане (по образец), утвърден от изпълнителния директор на РА в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията и прилага документите съгласно Приложение № 3.
(2) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията, но не по-късно от 15 работни дни от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора по чл. 22, ал. 2.
(3) Документите по ал.1 и 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне на заверени от ползвателя на помощта копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) РРА-РА извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(5) Документите по ал.1 и 2 се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.
(6) При непредставяне или нередовност на документите по ал. 1, РРА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с копие от контролен лист за извършена проверка, от който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите, ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 3 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане, ползвателят на помощта получава номер на заявката.

Чл. 31. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане, заедно с всички необходими документи, доказващи извършената инвестиция, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на безвъзмездната финансова помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на ползвателя на помощта;
5. изпраща уведомително писмо на ползвателя на помощта за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите по ал. 1 и 2 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти, ЦУ на РА уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, извън посочените съгласно Приложение № 3;
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава със срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на РА, в случай че по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
Чл. 32. (1) РА може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2, нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти.
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършени инвестиции;
3. ползвателят на помощта не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по чл. 31, ал. 2.
4. установи, че в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са включени недопустими разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и храните.
Чл. 33. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ, ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.


РАЗДЕЛ II.
Изплащане на помощта за дейности, обект на обществена поръчка, касаещи министерства и държавни институции


Чл. 34. (1) Ползвателят на помощта или оправомощено от него длъжностно лице подава заявка за плащане по образец в Централно управление (ЦУ) на РА, заедно с копия от следните документи:
1. заповед за одобрение на заявлението и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, когато това е предвидено;
2. заповед на министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на ИАРА, изпълнителния директор на РА, с която е оправомощено длъжностното лице на ползвателя на помощта, за подаване на заявката за плащане;
3. служебната карта на оправомощеното длъжностно лице, подаващо документите за изплащане на помощта;
4. приемо-предавателен протокол за изпълнението на дейността;
5. сключен договор между ползвателя на помощта и изпълнителя на дейността, за която се отпуска безвъзмездна финансова помощ, и приложенията към него, както и документи, доказващи че за дейности, които са предмет на ЗОП, са проведени процедури по възлагане в съответствие със ЗОП (обявление за обществена поръчка, решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка);
6. попълнена от ползвателя на помощта таблица за разходите към заявката за плащане
7. документи доказващи, че е извършено плащане от ползвателя на помощта към изпълнителя (платежно нареждане и банково извлечение) и фактура от изпълнителя на дейността към ползвателя на помощта, на базата на която е извършено плащането.
(2) Заявката за плащане се подава не по-късно от 15 работни дни след изтичане на срока за изпълнение на одобрената дейност.
(3) Документите по ал.1 се представят се като нотариално заверени копия или копия, заверени от лицето, което подава заявката в присъствието на експерт на РА.
Чл. 35. (1) РА извършва преглед за окомплектованост на документите съгласно Приложение 7 в присъствието на ползвателя на помощта или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) В случай на неокомплектованост на документите по Приложение 7 РА връща документите на ползвателя на помощта, заедно с писмено изложение за липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски, ползвателят има право отново да подаде нова заявка за плащане в срок до 15 дни от получаване на документите по ал.2
(4) След приемане на документите за плащане, ползвателят получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 36. (1) В срок до два месеца от подаване на заявката за плащане РА извършва проверка на разходите, която включва:
1. административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представените документи.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти, ЦУ на РА уведомява писмено ползвателя в срока по ал.1, който в срок до 10 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение 7
(3) В случай че констатираните нередовности, непълноти или неясноти не бъдат отстранени в срока по ал. 2, ползвателят може да получи мотивиран пълен или частичен отказ на подадената заявка за плащане.

Чл. 37. В срок до два месеца от подаване на заявка за плащане, ако са налице условията за плащане, РА изплаща безвъзмездната финансова помощ на ползвателя по банков път.Глава пета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 38. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца;
(2) Срокът за изпълнение на проекта, започва да тече от датата на подписване на договора по чл. 22, ал. 2.
Чл. 39. (1) В случай на необходимост от извършване на промени в изпълнението на проекта, различни от тези по чл. 32, ал. 1 ползвателят на помощта представя в ИАРА искане за изменение и допълнение на договора по чл. 22, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им в ИАРА. ИАРА може да поиска допълнителни уточняващи документи, както и да извърши проверка на място при необходимост.
(3) Не се приемат предложения за изменение и допълнение на договора по чл. 22, ал. 2, които водят до увеличаване на одобрената безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрената инвестиция или до увеличение на срока за изпълнение на инвестицията, надхвърлящ максималния срок, определен в чл.38.
(4) В срок до един месец, ИАРА одобрява или мотивирано отказва заявлението за изменение и допълнение на договора по чл. 22, ал. 2, за което ползвателя получава писмено уведомление.
(5) В срок до 10 дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на промяната, ползвателя трябва да се яви в ИАРА за подписване на анекс към договора по чл. 22, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 22.
Чл. 40. Най-късно до края на изпълнението на проекта, ползвателите на помощта трябва да отговарят на всички задължителни изисквания, отнасящи се до техните дейности, в т.ч. опазването на околната среда, хуманното отношение към животните, ветеринарно-медицинските изисквания, безопасните условия на труд.
Чл. 41. За период от 5 години от датата на сключване на договора по чл. 22, ал. 2, ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите, предмет на подпомагане под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на подпомогнатата дейност;
4. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се изискват в оригинал при подаване на заявлението за кандидатстване или заявката за плащане;
5. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ, да постави на видно място на обекта табела, указваща, че изграждането на обекта или закупуването на оборудването е осъществено с безвъзмездната финансова помощ на ОПРСР и ЕФР.
Чл. 42. ИАРА осъществява последващ контрол върху целевото използване на инвестициите за сроковете по чл. 41.
Чл. 43. (1) Ползвателят е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана с предмета на инвестицията по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, министерство на земеделието и храните, РА, министерство на финансите, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол върху документите и договорните условия на всички ползватели и техните подизпълнители и доставчици, свързани с инвестицията.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока по чл. 41.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури и предостави на упълномощените лица цялата необходима информация, свързана с подпомаганите по реда на тази наредба инвестиции.
Чл. 44. Ползвателите са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводството като поддържат отделна аналитична счетоводна сметка за инвестициите, за които са получили безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период от 5 години, считано от датата на подписване на споразумението по чл. 22, ал. 2.
Чл. 45. (1) Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане в полза на РА, срещу рисковете съгласно Приложение № 6, за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 41 като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът по ал. 1 се сключва при следните условия:
1. при тотална щета на застрахованото имущество, в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ.
2. при частично погиване на застрахованото имущество, обезщетението се изплаща на ползвателя на помощта.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на РА, се намалява размерът на задължението на ползвателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета, ползвателят на помощта е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 46. РА осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 45.
Чл. 47. При неспазване на условията по чл. 41 - 45 включително, се взема решение относно обявяването на получена по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ за изискуема и открива процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова помощ.


Глава Шеста.
ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 48. С цел осигуряване на публичност и прозрачност, всяка година ИАРА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект:
1. име на ползвателя и наименование на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна фин

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре