БГ закони

НАРЕДБА № 35 от 8 октомври 2008 г."Производствени инвестиции в аквакултурата"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 35 от 8 октомври 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъз-мездна финансова помощ по мярка 2.1. „Про-изводствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и марке-тинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство" на Република България, финансирана от Бвропейския фонд по рибар-ство за програмен период 2007 - 2013 г.
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финан-сова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата" на приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство" (2007-2013 г.) (ОПРСР) на Република Бълга-рия, финансирана от Европейския фонд по ри-барство (ЕфР).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени към изграждане, разширяване, оборудване и модер-низация на производствени мощности. Инвес-тициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. разнообразяване на производството, на-
сочено към нови видове, и производство на ви-
дове с добри пазарни перспективи;
2. прилагане на методи за производство на
аквакултури, чувствително намаляващи отри-
цателното въздействие или повишаващи поло-
жителните ефекти върху околната среда, в срав-
нение с обичайните практики в сектор „Аква-
култура";
3. подпомагане на традиционните аквакул-
турни дейности, които са важни за запазването

и развитието едновременно както на икономи-ческите и социалните аспекти, така и на окол-ната среда;
4. подпомагане закупуването на оборудва-
не за предпазване на стопанствата от диви хищ-
ници;
5. подобряване на условията на труд и безо-
пасност на заетите в сектор „Аквакултура".
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изис-кванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/
2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по
рибарство (ОВ, 15.08.2006, L 223) и на Регла-
мент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от 26 март
2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент
на Съвета (ЕО) № 1198/2006.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни во-доеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" се кандидатства с отде-лен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на тази
наредба с нов проект се кандидатства след из-
вършване на окончателно плащане по предхо-
ден проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по пове-
че от една мярка от ОПРСР с отделни проекти
съгласно условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оператив-
ната програма.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА фИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции в аква-култура по следните сектори, посочени в за-явлението за кандидатстване съгласно при-ложение № 1:
1. сектор 01 - Увеличаване на производстве-
ния капацитет чрез изграждане на нови произ-
водствени мощности за отглеждане и развъж-
дане на аквакултури.
2. сектор 02 - Промяна на производството в
резултат на разширяване и/или модернизация
на съществуващи стопанства.
3. сектор 03 - Изграждане и/или реконструк-
ция на стопанства за производство на зарибите-
лен материал.
Раздел II финансови условия
Чл. 6.(1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, по-сочено в глава 7 на ОПРСР.

СТР. 52

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 91(2) Най-малко 50 на сто от бюджета по тази мярка се предоставя на микро- и малки предп-риятия.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват от ЕфР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмезд-
ната финансова помощ по ал. 1 се допуска само
при процедура на ограничен бюджет по чл. 23.
(3) За предприятия, които не попадат в дефи-
ницията на чл. 10, ал. 2, т. 6, със състав, по-ма-
лък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро,
безвъзмездната финансова помощ е в размер 30
на сто от размера на одобрените и реално извър-
шени инвестиционни разходи, но не повече от
левовата равностойност на 1 000 000 евро, от
които 75 на сто се осигуряват от ЕфР и 25 на сто
от държавния бюджет на Република България.
(4) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва да
бъде по-малък от левовата равностойност на
10 000 евро.
(5)Предварителнитеразходипочл. 17, ал. 2, т. 6 са в размер до 5 на сто от размера на одоб-рените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностой-ност на 25 000 евро.
(6) Максималният размер на безвъзмездна-та финансова помощ за целия програмен пери-од за един кандидат по дадената мярка е лево-вата равностойност на 2 000 000 евро.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане се допуска при усло-
вията и по реда на чл. 25 и 26.
(3) Междинно плащане се допуска при усло-
вията и по реда на чл. 27.
Чл. 9.Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същата инвестиция е одобрен за подпомагане и/или е получил без-възмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на Общността.
Раздел III Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова по-мощ могат да кандидатстват:
1. физически лица, регистрирани като земе-
делски производители по реда на Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регис-
тър на земеделските производители (ДВ, бр. 10
от 1999 г.);
2. юридически лица или еднолични търгов-
ци, регистрирани по Търговския закон или За-
кона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отгова-рят на следните изисквания:


1. да са регистрирани като производители на
риба и други водни организми по реда на чл. 25
ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет
на подпомагането;
2. за съществуващи обекти - предмет на под-
помагане, регистрани по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

3. да нямат изискуеми публични задълже-
ния към държавата;
4. да нямат изискуеми задължения към Из-
пълнителна агенция по рибарство и аквакулту-
ри (ИАРА) и Дф „Земеделие";
5. да са микро, малки и средни предприятия
съгласно Закона за малките и средните пред-
приятия (ЗМСП) и по Декларацията за обстоя-
телства по чл. 3 и 4 ЗМСП (приложение № 2);
6. предприятия, които не попадат в дефини-
цията на т. 5, да са със състав, по-малък от 750
души, или с оборот под 200 млн. евро.
(3) Кандидатите по ал. 1, т. 2 трябва да отго-
варят и на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или да
са в открито производство по несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация (с
изключение на еднолични търговци (ЕТ);
3. заедно или поотделно един или повече
държавни органи не трябва да притежават по-
вече от 25 на сто от капитала или да контроли-
рат пряко или непряко повече от 25 на сто от
броя на гласовете в общото събрание на юриди-
ческото лице - кандидат;
4. едноличните търговци и юридическите
лица да са вписани или заявили вписване в
Търговския регистър към Агенцията по впис-
ванията.
(4) He ce предоставя безвъзмездна финансо-
ва помощ от ЕфР на кандидати, които са били
или в момента се намират в процедура по въз-
становяване на отпусната безвъзмедна финан-
сова помощ в резултат на преместване на про-
изводственадейноствнарушениеначл. 35, т. 3.
Раздел IV Изисквания към проектите
Чл. И.Инвестициите по реда на тази наред-ба се реализират на територията на Република България.
Чл. 12. (1) Подпомагат се проекти, които:
1. не оказват отрицателно въздействие вър-
ху околната среда;
2. не водят до свръхпроизводство на даден
вид аквакултура на пазара.

(2) Наличието на свръхпроизводство от да-
ден вид аквакултура се обявява със заповед на
изпълнителния директор на ИАРА след извър-
шване на съответните проучвания и анализи.
(3) Безвъзмездна финансова помощ за про-
екти за производство на нови видове се отпуска
само при условие, че:
1. технологиите за отглеждането им са изпи-тани и технически утвърдени, и

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 532. е получено разрешение за отглеждането им от Министерството на околната среда и води-те съгласно процедурата в Закона за биологич-ното разнообразие.
Чл. 13. (1) Кандидатите представят заявле-ние за кандидатстване по образец с приложено инвестиционно намерение части А и Б (по об-разец) съгласно приложение № 1, което доказ-ва икономическата и техническата жизнеспо-собност на проекта.
(2) Инвестиционното намерение по ал. 1 се изготвя за период не по-малък от 5 години, а в случаите на подпомагане за строително-мон-тажни работи (СМР) периодът е 10 години.
Чл. 14. (1) За проекти, изпълнявани върху имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане трябва да представи:
1. документ за учредено право на строеж в/у
имота за срок не по-малък от пет години към
датата на кандидатстване за разходи, предвиж-
дащи СМР, или
2. представи документ за ползване върху
имота за срок не по-малък от пет години към
датата на кандидатстване.
(2) Когато в проекта се предвиждат строи-телно-монтажни работи, кандидатът предста-вя работен проект и/или архитектурно заснема-не и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.
Чл. 15. За проектите, реализирани с цел га-рантиране на съответствие със стандартите на Общността, касаещи околна среда, човешко здраве и здраве на животните, хигиена и хуман-но отношение към животните, безвъзмездната финансова помощ може да се одобрява до дата-та, на която тези стандарти стават задължител-ни за предприятията.
Чл. 16. He ce предоставя безвъзмездна фи-нансова помощ за проекти, включващи инвес-тиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията по Закона за биоло-гичното разнообразие и съответните подзако-нови нормативни актове за неговото прилага-не, както и предвидените ограничения в запо-ведите за определянето на тези места и плано-вете за управлението им.
Раздел V Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени в заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за постигане на целите по чл. 2:
1. разходи за строително-монтажни работи;
2. закупуване и инсталиране на нови маши-
ни и оборудване (вкл. компютърно), съоръже-

ния и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване на достав-ката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съо-ръженията;
3. специализирана складова техника и скла-
дови транспортни средства за обслужване на
фермата: електрокари и мотокари, транспалет-
ни колички и хладилни контейнери, както и
специализиран транспорт за превоз на зариби-
телен материал;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне и изпълне-
ние на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително раз-
ходите за доставка, инсталация, тестване и въ-
веждане в експлоатация;
6. предварителни разходи за подготовка на
проекта, инженерни проучвания, оценки, ана-
лизи и изготвяне на технически и/или техноло-
гичен проект;
7. закупуване на земя, която има пряка връз-
ка с предвидената инвестиция и е в размер до 10
на сто от общите допустими разходи по проекта;
8. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/
или електроенергия, необходими за производс-
твената дейност на кандидата;
9. сервизни плавателни съдове, които обс-
лужват и са пряко свързани с аквакултурното
производство;

10. въвеждане на системи за контрол на ка-
чеството, безопасни условия на труд и опазване
на околната среда и водите и достигане на съот-
ветствие с международно признати стандарти;
11. пунктове за продажба на собствена про-
дукция във ферми за производство на аквакул-
тури;
12. обучение на персонала на фермата във
връзка с дейността по проекта;
13. съоръжения и оборудване за подобрява-
не безопасността и условията на труд;
14. инвестиции в пречиствателни съоръже-
ния за отпадни води и оборудване, свързано с
опазването на околната среда.
(3) Допустими са разходи, извършени след подписването на договора по чл. 22, ал. 2, с из-ключение на разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7.
(4) Допустими са разходите по ал. 2, т. 4, 6 и 7, извършени в периода 1.01.2007 - 31.12.2015 г.
Чл. 18. He ce предоставя безвъзмездна фи-нансова помощ за:
1. закупуване на земя, която няма пряка връз-
ка с дейността;
2. закупуване на земя и изграждане на ин-
фраструктура за обучение - над 10 на сто от об-
щите допустими разходи по проекта;
3. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване;

СТР. 54

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 914. финансови задължения, включително лих-
ви по заеми и лихви по лизинг;
5. разходи за изграждане на жилищни поме-
щения и на сгради, несвързани с производстве-
ната дейност;
6. оперативни разходи, вкл. разходи по под-
дръжка и наеми;
7. зарибителен материал и дейности по за-
рибяване;
8. закупуване на транспортни средства, кои-
то не са пряко свързани с производствената
дейност на кандидата и са за превоз на жива
риба, с изключение на специализиран транс-
порт за превоз на зарибителен материал;
9. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равно-
стойност на 15 000 евро, за която няма референт-
ни цени и/или за която кандидатът не е получил
най-малко две независими и съпоставими офер-
ти от доставчици, оригиналите от които са при-
ложени към заявлението за кандидатстване, с
изключение на разходите по чл. 17, ал. 2, т. 4, 6
и 7; за недопустими се считат оферти, които не
съдържат следните реквизити: лого на фирма-
та, срок на валидност на офертата, дата на офер-
тата, подпис и печат на оферента;
10. банкови такси и разходи, свързани с га-
ранции;
11. частта от разходите за подготовка на
проекта, инженерни проучвания, оценки, ана-
лизи, включително финансови, изготвяне на
технически и/или технологичен проект, които
са на стойност над 5 на сто от общата стойност
на допустимите разходи по проекта или надви-
шават левовата равностойност на 25 000 евро;
12. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
13. плащане в натура;
14. разходи, извършени преди датата на под-
писване на договора по чл. 22, ал. 2, с изключе-
ние на предвидените в чл. 17, ал. 2, т. 4, 6 и 7;
15. лизинг, извън рамките на срока на из-
пълнение на инвестицията и остатъчна стой-
ност, която не става притежание на ползвателя
на помощта;
16. инвестиции във възобновяеми енергий-
ни източници (ВЕИ), които не обслужват пря-
ко дейността на кандидата;
17. прехвърляне на участия в търговски дру-
жества;
18. инвестиции, свързани с търговия на дреб-
но, с изключение на пунктове за продажба към
ферми за производство на аквакултури;

19. закупуване на съществуващи сгради и
прилежаща инфраструктура;
20. инвестиции, които не са свързани с дей-
ността на финансирания проект;
21. плавателни съдове, които не обслужват и
не са пряко свързани с производството на аква-
култури.

Глава трета
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗ-МЕЗДНА фИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одобря-ване на проектите
Чл. 19. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се оп-ределят със заповеди на изпълнителния дирек-тор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работ-ни дни преди датата на започване и 20 работни дни преди датата на приключване приема на заявления за кандидатстване на електронната страница на ИАРА на Министерството на земе-делието и храните и на Разплащателната аген-ция, както и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.
Чл. 20. (1) Кандидатите подават заявление по образец съгласно приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на извършване на инвестицията.
(2) За проекти, за които мястото на извърш-
ване на инвестицията попада в териториалния
обхват на повече от едно ТЗ, заявлението може
да бъде подадено в едно от тях.
(3) Заявлението за кандидатстване се пода-
ва лично от кандидата или от упълномощено от
него лице, което представя изрично нотариал-
но заверено пълномощно за кандидатстване
пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ
от ЕфР.
(4) Документите за кандидатстване трябва
да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от канди-
дата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се пред-
ставят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е из-
готвен на чужд език, той трябва да бъде прид-
ружен с превод на български език, извършен
от заклет преводач, а когато документът е офи-
циален по смисъла на Гражданско-процесу-
алния кодекс (ГПК) - да бъде легализиран или
с апостил.

(5) При подаване на документите в ТЗ на
ИАРА в присъствието на кандидата се извърш-
ва опис на приложените документи към заявле-
нието за кандидатстване.
(6) При непълнота на документите съглас-
но приложение № 1 ТЗ на ИАРА връща заяв-
лението на кандидата за отстраняване на не-
пълнотите.
(7) В случаите по ал. 6 заявлението за кан-
дидатстване в представения вид може да бъде
прието в ТЗ на ИАРА, ако кандидатът писме-

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 55но декларира, че е запознат с резултата от проверката и изрично изрази желанието си то да бъде прието.
(8) При приемане на заявлението служите-лят издава входящ номер на заявлението за кандидатстване и изпраща комплекта докумен-ти в ИАРА - Централна администрация (ЦА).
Чл. 21. (1) В срок до три месеца от подава-нето на заявлението за кандидатстване ЦА на ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на за-
явлението със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба и критериите за избор на проекти (приложение № 3), приети от Комитета за наб-людение на ОПРСР;
б)гарантираниябюджетсъгласночл. 6, ал. 2.
(2) В случаи на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените факти ИАРА писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни може
да отстрани посочените нередовности, непъл-
ноти или неясноти чрез представяне на допъл-
нителни и/или нови документи, включително
документи, извън посочените съгласно прило-
жение № 1, свързани с одобрението на заявле-
нието за кандидатстване.
(3) В случай, че по даден проект е необходи-
мо експертно становище на друг орган или ин-
ституция или е изпратено писмо за отстранява-
не на нередовност, срокът по ал. 1 спира да тече
до получаване на отговор.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният дирек-
тор на ИАРА изпраща на кандидата мотивира-
но уведомително писмо за отказ на проекта.
(5) Проектите с положителен резултат от
извършените проверки се разглеждат от Екс-
пертна комисия за осигуряване на прозрач-
ност (ЕКОП), която се назначава от изпълни-
телния директор на ИАРА. Експертната ко-
мисия за осигуряване на прозрачност изразя-
ва писмено становище пред изпълнителния
директор на ИАРА.
Чл. 22. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява/отхвърля проекта съгласно разпоредбите по чл. 21, за което писмено уве-домява кандидата с мотивирано писмо.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване на писменото уведомление за одобрение на проекта кандидатът или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор за предоставя-не на безвъзмездна финансова помощ.


(3) Договорът се подписва от изпълнител-
ния директор на ИАРА и кандидата в три едно-
образни екземпляра.
(4) При неявяване или неподписване на до-
говора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безмъзмездна финан-
сова помощ по одобрения проект и може да
кандидатства отново за същата инвестиция по
реда на тази наредба.
Чл. 23. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане проекти надхвърля наличния бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти, при-ети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнител-но класиране по реда на приемането на заявле-нията за кандидатстване.
Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА фИ-
НАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Чл. 24. (1) Безвъзмездната финансова по-мощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Плащане преди завършване на цялата инвестиция е допустимо при спазване на разпо-редбите по чл.25, 26 и 27.
Чл. 25. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 22, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 20 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при усло-
вие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от три месеца от датата на подпис-
ване на договора по чл. 22, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се пред-
ставя неотменима банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 на сто от стойността на авансо-
вото плащане.

(6) Срокът на валидност на банковата га-
ранция по ал. 5 трябва да покрива срока на до-
говора по чл. 22, ал. 2, удължен с 6 месеца.
(7) Банковата гаранция по ал. 5 се освобож-
дава, когато РА установи, че сумата на одобре-
ните за плащане разходи, съответстваща на
безвъзмездната финансова помощ, свързана с
инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 26. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заяв-ка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в регионални-те разплащателни агенции на PA (PPA - PA) no място на извършване на инвестицията, като прилага документите съгласно приложение № 4.

СТР. 56

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 91(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписване на
договора по чл. 22, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите в присъс-
твието на ползвателя на помощта.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА - РА връща докумен-
тите на ползвателя на помощта заедно с писме-
но изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има
право в рамките на срока по чл. 25, ал. 4 отново
да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за пла-
щане ползвателят на помощта получава номер
на заявката.
(7) В срок 25 работни дни от регистриране на
заявката за авансово плащане РА изплаща одоб-
рената сума или мотивирано отказва авансово-
то плащане.
Чл. 27. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.
(2) Междинно плащане може да бъде отпус-
кано само след завършване на обособена част
от инвестицията, заложена като такава в дого-
вора по чл. 22, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за одоб-
рена обособена част от инвестицията, при усло-
вие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 3000 евро.
(4) Междинно плащане може да бъде заяве-
но не по-късно от шест месеца преди изтичане
на крайния срок за извършване на инвестиция-
та в договора по чл. 22, ал. 2.
Чл. 28. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане ползвателят на по-мощта подава заявка за плащане (по образец), утвърден от изпълнителния директор на РА в РРА - PA no място на извършване на инвести-цията и прилага документите съгласно прило-жение № 5.
(2) Заявка за окончателно плащане се пода-
ва след извършване на инвестицията не по-къс-
но от 15 работни дни от изтичане на срока за
извършване на инвестицията, посочен в дого-
вора по чл. 22, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъ-
дат представени в оригинал, нотариално заве-
рено копие или копие, заверено от ползвателя.
В случай на представяне на заверени от полз-
вателя на помощта копия на документи техни-
те оригинали се осигуряват за преглед от слу-
жителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1 в
присъствието на ползвателя на помощта.
(5) Документите по ал. 1 и 2 се представят на
български език. В случаите, когато оригинал-

ният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на българ-ски език, извършен от заклет преводач, а кога-то документът е официален по смисъла на ГПК - да бъде легализиран или с апостил.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА връща документите
на ползвателя на помощта заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от кой-
то са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
ползвателят на помощта има право в рамките
на срока по ал. 3 отново да подаде заявка за
плащане.
(8) След приемане на документите за пла-
щане ползвателят на помощта получава номер
на заявката.
Чл. 29. (1) В срок до три месеца от регистри-ране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършена-та инвестиция, РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съот-
ветствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва изпла-
щането на безвъзмездната финансова помощ
след извършен анализ за установяване на фак-
тическо съответствие и съответствие по доку-
менти между одобрения инвестиционен проект
и извършената инвестиция;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на ползвателя на помощта;
5. изпраща уведомително писмо на ползва-
теля на помощта за извършеното плащане.

(2) В случай на нередовност на документи-
те по ал. 1 и 2 или непълнота и неяснота в
заявените данни и посочените факти ЦУ на
РА писмено уведомява ползвателя на помощ-
та, който в срок до 10 работни дни от деня на
уведомлението може да отстрани констати-
раните нередовности, непълноти и/или неяс-
ноти чрез представяне на допълнителни и/или
нови документи, извън посочените съгласно
приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в
следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, този срок се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, в случай че по даден проект е необхо-
димо становище на други органи или инсти-
туции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 57Чл. 30. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 29, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непъл-
нота или неяснота на заявените данни и посо-
чените факти;
2. установи несъответствие между одобре-
ните и фактически извършените инвестиции;
3. ползвателят на помощта не отстрани не-
редовностите, непълнотите и пропуските в сро-
ка по чл. 29, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжал-ване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и хра-ните.
Чл. 31. В случаите, когато е отказано изпла-щане на безвъзмездната финансова помощ, ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.
Глава пета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 32. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започ-ва да тече от датата на подписване на договора по чл. 22, ал. 2.
Чл. 33. (1) В случай на необходимост от из-вършване на промени в изпълнението на про-екта, различни от тези по чл. 32, ал. 1, ползва-телят на помощта представя в ИАРА искане за изменение и допълнение на договора по чл. 22, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Заявленията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при не-
обходимост.
(3) He ce приемат предложения за измене-
ние и допълнение на договора по чл. 22, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената без-
възмездна финансова помощ, до промяна пред-
назначението на одобрената инвестиция или до
увеличение на срока за изпълнение на инвести-
цията, надхвърлящ максималния срок, опреде-
лен в чл. 32.
(4) В срок до един месец ИАРА одобрява или
мотивирано отказва заявлението за изменение
идопълнениенадоговорапочл. 22, ал. 2, закоето
ползвателят получава писмено уведомление.
(5) В срок до 10 дни от получаване на писме-
ното уведомление за одобрение на промяната
ползвателят трябва да се яви в ИАРА за под-
писване на анекс към договора по чл. 22, ал. 2.

(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на чл. 22.
Чл. 34. (1) Най-късно до края на изпълнени-ето на проекта ползвателите на помощта тряб-ва да отговарят на всички нормативно устано-вени изисквания, отнасящи се до извършвани-те от тях дейности.
(2) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти трябва да бъ-
дат регистрирани по реда на чл. 25 ЗРА.
(3) Когато по проект е изграден пункт за
продажба на риба на територията на аквакул-
турната ферма, обектът трябва да бъде регист-
риран по Закона за храните.
Чл. 35. За период 5 години от датата на сключ-ване на договора по чл. 22, ал. 2 ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва полз-
ването на активите, предмет на подпомагане,
под каквато и да е форма, с изключение на слу-
чаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на под-
помогнатата дейност;
4. да съхранява всички оригинални докумен-
ти, свързани с инвестицията, които не се изис-
кват в оригинал при подаване на заявлението
за кандидатстване или заявката за плащане;
5. за проекти, надвишаващи левовата рав-
ностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок
след окончателното изплащане на безвъзмезд-
ната финансова помощ да постави на видно
място на обекта табела, указваща, че изгражда-
нето на обекта или закупуването на оборудва-
нето е осъществено с безвъзмездната финансо-
ва помощ на ОПРСР и ЕфР.
Чл. 36. Изпълнителната агенция по рибарс-тво и аквакултури осъществява последващ кон-трол върху целевото използване на инвестици-ите за сроковете по чл. 35.
Чл. 37. (1) Ползвателят е длъжен да предос-тавя всяка поискана информация, свързана с предмета на инвестицията по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Ми-нистерството на земеделието и храните, РА, Министерството на финансите, Сметната па-лата на Република България, Европейската ко-мисия, Европейската сметна палата, Европейс-ката служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на кон-трол върху документите и договорните условия на всички ползватели и техните подизпълните-ли и доставчици, свързани с инвестицията.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 35.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейс-
ката комисия извършва оценка или наблюде-
ние на ОПРСР, ползвателят на помощта поема

СТР. 58

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 91задължението да осигури и предостави на упъл-номощените лица цялата необходима инфор-мация, свързана с подпомаганите по реда на тази наредба инвестиции.
Чл. 38. Ползвателите са длъжни да водят счетоводство по реда на Закона за счетоводст-вото, като поддържат отделна аналитична сче-товодна сметка за инвестициите, за които са получили безвъзмездна финансова помощ от ЕфР за период 5 години, считано от датата на подписване на споразумението по чл. 22, ал. 2.
Чл. 39. (1) Ползвателите на безвъзмездна финансова помощ са длъжни да сключат и под-държат валидна застраховка на имуществото -предмет на подпомагане, в полза на РА срещу рисковете съгласно приложение № 6, за срока от подаване на заявката за окончателно плаща-не до изтичането на срока по чл. 35, като са длъжни всяка година да подновяват застрахо-вателните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при тотална щета на застрахованото иму-
щество в резултат на събитие, покрито по усло-
вията на договора за застраховка, застрахова-
телят изплаща обезщетението на РА до разме-
ра на получената безвъзмездна финансова по-
мощ;
2. при частично погиване на застрахованото
имущество обезщетението се изплаща на полз-
вателя на помощта.

(3) Със сумата на застрахователното обез-
щетение, когато то се изплаща на РА, се нама-
лява размерът на задължението на ползвателя
на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета полз-
вателят на помощта е длъжен да възстанови
подпомогнатия актив.
(5) При отказ на застрахователя да застрахо-
ва имуществото, предмет на подпомагане, се
изисква писмено становище от застрахователя
за направения отказ.
Чл. 40. Разплащателната агенция осъщест-вява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл.39.
Чл. 41. При неспазване на условията по чл. 35 - 39 включително се взема решение от-носно обявяването на получена по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ за изис-куема и се открива процедура по възстановява-не на отпусната безвъзмездна финансова помощ.
Глава шеста ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 42. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронната си страница следната информац<

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре