БГ закони

НАРЕДБА № 34 от 8 октомври 2008 г.„Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност"

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 34 от 8 октомври 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на безвъз-мездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство" на Република България, финансирана от Бвропейския фонд по рибар-ство за периода 2007 - 2013 г.
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансо-ва помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" от приори-тетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на бъл-гарския риболовен флот" по Оперативна програ-ма за развитие на сектор „Рибарство" 2007 - 2013 (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство (ЕфР).
Чл. 2.Подпомагат се инвестиционни проек-ти, които допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, както следва:
1. подобряване на безопасността на борда на
риболовния кораб;
2. подобряване на селективността на рибо-
ловните уреди;
3. подобряване на работните условия и хиги-
ената на борда на риболовния кораб;
4. подобряване на качеството на продуктите
и на местата за съхраняване на уловите;
5. повишаване на енергийната ефективност
и подмяна на основните двигатели.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при спазване изис-кванията на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/
2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд по
рибарство (ЕфР) (ОВ, 15.08.2006, L 223), публи-
куван на български език в Специално издание
2007 г. на Официален вестник, глава 04 - Ри-
барство, том 09, стр. 224, и на Регламент на
Комисията (ЕО) № 498/2007 от 26 март 2007 г.
(ОВ, 10.05.2007 , L 120) за определяне на под-
робни правила за прилагането на Регламент на
Съвета (ЕО) № 1198/2006, и в съответствие с
Регламент на Съвета (ЕО) № 2371/2002 относ-
но трайното опазване и експлоатация на риб-
ните ресурси в рамките на Общата политика по
рибарство на EC (OJ C 203 E, 27.8.2002, p. 284).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българ-ския риболовен флот" се кандидатства с отде-лен проект.

СТР. 6

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 90(2) За финансово подпомагане по реда на тази
наредба с нов проект за даден риболовен кораб
се кандидатства след извършване на оконча-
телно плащане по предходен проект.
(3) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват едновременно по пове-
че от една мярка от приоритетна ос № 1 с отдел-
ни проекти съгласно условията и реда за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
по съответните наредби за прилагане на ОПРСР.
Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА фИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I Обхват на дейностите
Чл. 5. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за проекти за инвестиции на борда на риболовния кораб по следните сектори, по-сочени в заявлението за кандидатстване съг-ласно приложение № 1:
1. сектор 01: Закупуване на оборудване за
подобряване на безопасността на борда;
2. сектор 02: Закупуване на оборудване за
подобряване на условия на труд на борда на
риболовния кораб;
3. сектор 03: Закупуване на оборудване за
подобряване на хигиена на борда на риболов-
ния кораб;
4. сектор 04: Закупуване на оборудване за
подобряване на качеството на продукта на ри-
боловния кораб-уловената риба или други
водни организми;
5. сектор 05: Закупуване на оборудване за
подобряване на енергийната ефективност;
6. сектор 06: Закупуване на оборудване за
селективност на улова;
7. сектор 07: Подмяна на двигател;
8. сектор 08: Подмяна на риболовния уред;
9. сектор 09: Други инвестиции на борда на
риболовните кораби и селективност.
Раздел II финансови условия
Чл. 6. (1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет въз основа на финансовото разпределение, по-сочено в глава 7 на ОПРСР.
(2) Двадесет на сто от безвъзмездната фи-нансова помощ по приоритетна ос № 1 се пре-доставя за изпълнение на планове за възстано-вяване на рибните запаси.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ е в размер 40 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от ЕфР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.


(2) При изплащане на безвъзмездната фи-
нансова помощ в изпълнение на плановете за
възстановяване на рибните запаси 85 на сто от
средствата се осигуряват от ЕфР и 15 на сто от
държавния бюджет на Република България.
(3) Изключение по ал. 1 за размера на одоб-
рените инвестиционни разходи са инвестиции-
те по чл. 5, т. 7, свързани с подмяна на основния
двигател нариболовниякораб, като безвъзмезд-
ната финансова помощ е в размер 20 на сто от
размера на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи при спазване на усло-
вията по ал. 1 и 2.
(4) Изключение по ал. 1 за размера на одоб-
рените инвестиционни разходи са инвестиции-
те за дребномащабния крайбрежен риболов, при
които безвъзмездната финансова помощ е в
размер 60 на сто от размера на одобрените и
реално извършени инвестиционни разходи при
спазване на условията по ал. 1 и 2.
(5) Изключение по ал. 1 за размера на одоб-
рените инвестиционни разходи са инвестиции-
те за дребномащабния крайбрежен риболов,
свързани с подмяна на основния двигател по
ал. 3 и 4, при които безвъзмездната финансова
помощ е в размер 40 на сто от размера на одоб-
рените инвестиционни разходи при спазване на
условията на ал. 1 и 2.
(6) Намаляване на размера на безвъзмезд-
ната финансова помощ по предходните алинеи
се допуска само при процедурата на ограничен
бюджет по чл. 20.
(7) Максималният размер на безвъзмездна-
та финансова помощ за един риболовен кораб
за целия програмен период не трябва да надви-
шава левовата равностойност на лимита, опре-
делен на база формула за изчисление съгласно
приложение № 2.
(8) Изключения относно максималния раз-
мер на безвъзмездната финансова помощ по
ал. 1 се допускат при дейности, свързани със
защита на уловите и риболовните уреди от
хищници.
(9) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един риболовен кораб не
трябва да бъде по-малък от левовата равно-
стойност на 1000 евро.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска при усло-вията и по реда на чл. 22 и 23.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда на тази наредба в случай, че за същата инвес-тиция е одобрен за подпомагане и/или е полу-чил безвъзмездна финансова помощ от наци-оналния бюджет и/или от други програми на Общността.

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 7Раздел III Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова по-мощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Тър-говския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отгова-
рят на следните изисквания:
1. да са собственици на риболовни кораби,
регистрирани в Регистъра на риболовните ко-
раби на Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА);
2. да нямат изискуеми публични задълже-
ния към държавата;
3. да нямат изискуеми задължения към ИАРА
и Държавен фонд „Земеделие" (ДфЗ);
4. да не са обявени в несъстоятелност или да
са в открито производство по несъстоятелност;

5. да не са в производство по ликвидация
(с изключение на ЕТ);
6. да са заявили вписване в Търговския ре-
гистър към Агенцията по вписванията.

(3) He ce предоставя безвъзмездна финансо-
ва помощ от ЕфР на кандидати, които са били
или в момента се намират в процедура по въз-
становяване на отпусната безвъзмездна финан-
сова помощ, при установено нарушение на раз-
поредбите по чл. 31.
(4) He ce предоставя безвъзмездна финансо-
ва помощ на собственици на риболовни кораби,
извършвали незаконен, недеклариран и нерег-
ламентиран риболов за последните 3 години.
Раздел IV Изисквания към проектите
Чл. 11. Инвестициите по реда на тази наред-ба се реализират за риболовни кораби, регист-рирани в Регистъра на риболовните кораби за стопански риболов.
Чл. 12. (1) Подпомагат се проекти при след-ните условия:
1. риболовният кораб трябва да е произве-
ден 5 или повече години преди датата на канди-
датстване, като увеличаването на тонажа на
кораба поради модернизиране на основната
палуба, предназначено за повишаване на без-
опасността на борда, за подобряване на услови-
ята и хигиената на труда, както и на качеството
на продуктите, не увеличава риболовния капа-
цитет на кораба;
2. безвъзмездна финансова помощ се пре-
доставя еднократно за смяна на основен двига-
тел/и на риболовния кораб за целия програмен
период, като новият двигател трябва да:
а) има същата или по-малка мощност от екс-плоатирания преди подмяната двигател за из-вършващи риболов кораби с габаритна дължи-

на под 12 т, които не са съоръжени с влачещ риболовен уред съгласно приложение № 3;
б) има най-малко 20 на сто по-ниска мощ-
ност от експлоатирания преди подмяната дви-
гател за кораби до 24 m габаритна дължина;
в) се подменя с по-икономичен, като новият
двигател трябва да бъде с най-малко 20 на сто
по-ниска мощност от експлоатирания преди
подмяната двигател за траулери с габаритна
дължина повече от 24 т, при условие че корабът
попада в обхвата на планове, изготвени в съот-
ветствие с насоки на Общността за държавна
помощ с цел оздравяване и преструктуриране на
фирми, изпаднали в затруднение и одобрени от
министъра на земеделието и храните;
г) за кораби до 24 m габаритна дължина и
при траулери с габаритна дължина над 24 m
намалението на мощността на двигателя тряб-
ва да бъде извадено от референтното ниво, впи-
сано в Регистъра на риболовните кораби на
Република България.
(2) Когато се постига намаляване с 20 на сто
на мощността на двигателя съгласно ал. 1, на-
малението трябва да бъде извършено на база на
индивидуалните технически характеристики на
двигателя на риболовния кораб.
(3) Безвъзмездната финансова помощ за за-
щита на уловите и уредите от хищници, вклю-
чително чрез промяна на материала на части-
те на риболовния уред, се предоставя, при ус-
ловие че не се повишава риболовното усилие
на кораба или не се намалява селективността
на риболовния уред, както и при условие че са
взети всички мерки за избягване на физичес-
кото увреждане на хищниците съгласно раз-
поредбите на директиви на Съвета на EC 79/
409/ЕИО и 92/43/ЕИО и Закона за рибарство-
то и аквакултурите.
(4) Собствениците на риболовни кораби
могат да кандидатстват за подмяна на риболо-
вен уред с цел постигане на определена селек-
тивност, при условие че:
1. риболовният кораб е засегнат от план за
приспособяване на риболовното усилие, вслед-
ствие на което променя риболовния си метод и
напуска съответния риболовен район, за да отиде
в друг район, където състоянието на ресурсите
позволява осъществяването на риболов,
или
2. новият риболовен уред е по-селективен и
отговаря на признатите критерии и практики
за опазване на околната среда, които надхвър-
лят съществуващите, регламентирани в право-
то на Общността и в Закона за рибарството и
аквакултурите задължения.
(5) Безвъзмездна финансова помощ за пър-
ва подмяна на риболовен уред се отпуска:

СТР. 8

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 901. при съответствие с новите технически
изисквания за селективност съгласно правото
на Общността безвъзмездна финансова помощ
се отпуска до датата, в която тези изисквания
станат задължителни, или по изключение за
кратък период след тази дата, който период е
регламентиран в правото на Общността;
2. при намаляване въздействието на рибо-
лова върху видовете, които нямат търговско
значение.

(6) Подмяната на риболовен уред на борда
на риболовния кораб по ал. 5 се финансира до
два пъти в рамките на програмния период
2007-2013 г.
(7) Риболовният кораб трябва да има регис-
трация в Регистъра на риболовните кораби като
действащ риболовен кораб през последните две
календарни години, считано от датата на кан-
дидатстване.
Чл. 13. За проектите, реализирани с цел га-рантиране на съответствие със стандартите на Общността, касаещи околна среда, човешко здраве и здраве на животните, хигиена и хуман-но отношение към животните, с изключение на случаите по чл. 12, ал. 5, безвъзмездна финан-сова помощ се отпуска до датата, на която тези стандарти станат задължителни за риболовни-те кораби.
Раздел V Допустимост на разходите
Чл. 14. (1) Допустими за финансиране са разходите, посочени в заявлението за кандидат-стване, предназначени за постигане целите по чл. 2, както следва:
1. закупуване и инсталиране на нови ма-
шини и оборудване (вкл. компютърно), съо-
ръжения и други, пряко свързани с предвиде-
ната инвестиция, включително разходи, вклю-
чени в продажната цена за осъществяване на
доставка, инсталиране,изпитване и въвежда-
не в експлоатация на оборудването/машини-
те/съоръженията;
2. закупуване на ноу-хау, патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне и изпълне-
ние на проекта;
3. закупуване на софтуер, включително раз-
ходите за доставка, инсталиране, изпитване и
въвеждане в експлоатация;
4. предварителни разходи за инженерни про-
учвания, оценки и анализи;
5. въвеждане на системи за контрол на ка-
чеството, безопасни условия на труд и опазва-
не на околната среда и водите и достигане на
съответствие с международно признати стан-
дарти;
6. подмяна на основния/те двигател/и;


7. подмяна на риболовен уред;
8. ремонт на корпус и обшивка.
(2) Допустими за безвъзмездна финансова
помощ са разходи, извършени след подписване
на договора по чл. 19, ал. 2, с изключение на
разходите по ал. 1, т. 2 и 4.
(3) Допустими са разходите, извършени в пе-
риода 1.I.2007 - 31.XII.2015 г.
Чл. 15. He ce предоставя безвъзмездна фи-нансова помощ за:
1. инвестиции, които водят до увеличаване
площта на помещенията, в които се съхраняват
уловите;
2. строителство на риболовни кораби;
3. данък добавена стойност (ДДС), с изклю-
чение на невъзстановимия ДДС;
4. финансови задължения, включително лих-
ви по заеми и лихви по лизинг;
5. оперативни разходи, включително разхо-
ди по поддръжка и наеми;

6. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равно-
стойност на 15 000 евро, за която няма референ-
тни цени и/или за която кандидатът не е полу-
чил най-малко две независими и съпоставими
оферти от доставчици, оригиналите от които са
приложени към заявлението за кандидатства-
не, с изключение на разходите по чл. 14, ал. 1,
т. 2 и 4; за недопустими се считат офертите, ко-
ито не съдържат следните реквизити: лого на
фирмата, срок на валидност на офертата, дата
на офертата, подпис и печат на оферента;
7. банкови такси и разходи, свързани с га-
ранции;
8. частта от разходите за инженерни проуч-
вания, оценки, анализи и изготвяне на техни-
чески проект, които са на стойност над 5 на сто
от общата стойност на допустимите разходи по
проекта или надвишават левовата равностой-
ност на 25 000 евро;
9. частта от безвъзмездната финансова по-
мощ, надвишаваща размера на премията на
кораба при постоянно прекратяване на рибо-
ловни дейности посредством нарязване на скрап,
изчислена съгласно приложение № 2;

10. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
11. плащане в натура;
12. разходи, извършени преди датата на под-
писване на договора по чл. 19, ал. 2, с изключе-
ние на предвидените в чл. 14, ал. 1, т. 2 и 4;
13. лизинг извън рамките на срока на изпъл-
нение на инвестицията и остатъчната стойност,
която не става притежание на ползвателя на
помощта;
14. прехвърляне на участия в търговски дру-
жества;

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 915. инвестиции, които не са свързани с дей-ността на финансирания проект.
Глава трета
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗ-ДНА фИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 16. (1) Започването и приключването на приема на заявления за кандидатстване се оп-ределят със заповеди на изпълнителния дирек-тор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 ра-ботни дни преди датата на започване и 20 ра-ботни дни преди датата на приключване на приема на заявления за кандидатстване на електронните страници на ИАРА, на Минис-терство на земеделието и храните и на Раз-плащателната агенция (РА), както и на общо-достъпно място в ИАРА и териториалните й звена (ТЗ).
Чл. 17. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно прило-жение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на регистра-ция на кораба.
(2) Заявлението за кандидатстване се по-
дава лично от кандидата или от упълномоще-
но от него лице, което представя изрично но-
тариално заверено пълномощно за кандидат-
стване пред ИАРА за безвъзмездна финансо-
ва помощ от ЕфР.
(3) Документите за кандидатстване трябва
да отговарят на следните изисквания:

1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от канди-
дата, подредени по реда съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се пред-
ставят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в слу-
чаите, когато оригиналният документ е изгот-
вен на чужд език, той трябва да бъде придружен
с превод на български език, извършен от заклет
преводач, а когато документът е официален по
смисъла на ГПК - да бъде легализиран или с
апостил.

(4) При подаване на документите в ТЗ на
ИАРА в присъствието на кандидата се извър-
шва опис на приложените документи към заяв-
лението за кандидатстване.
(5) При непълнота на документите съглас-
но приложение № 1 ТЗ на ИАРА връща заяв-
лението на кандидата за отстраняване на не-
пълнотите.


(6) В случаите по ал. 5 заявлението за кан-
дидатстване в представения вид може да бъде
прието в ТЗ на ИАРА, ако кандидатът писме-
но декларира, че е запознат с резултата от
проверката и изрично изрази желанието си то
да бъде прието.
(7) При приемане на заявлението служите-
лят издава входящ номер на заявлението за
кандидатстване и изпраща комплекта докумен-
ти в ИАРА - централна администрация.
Чл. 18. (1) В срок до три месеца от подаване-то на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на за-
явлението със:
а) целите, дейностите и изискванията на тази наредба и критериите за избор на проекти (при-ложение № 4), приети от Комитета за наблюде-ние на ОПРСР;
б)гарантираниябюджетсъгласночл. 6, ал. 2.
(2) В случаи на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените във връзка с чл. 18 факти ИАРА
писмено уведомява кандидата, който в срок до
10 работни дни може да отстрани посочените
нередовности, непълноти и/или неясноти чрез
представяне на допълнителни и/или нови доку-
менти, включително документи, извън посоче-
ните в приложение № 1, свързани с одобрение
на заявлението за кандидатстване.
(3) В случай че по даден проект е необходи-
мо експертно становище на друг орган или ин-
ституция или е изпратено писмо за отстраня-
ване на нередовност, срокът по ал. 1 спира да
тече до получаването на отговор.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният дирек-
тор на ИАРА изпраща на кандидата мотивира-
но уведомително писмо за отказ на проекта.
(5) Проектите с положителен резултат от
извършените проверки се разглеждат от екс-
пертна комисия за осигуряване на прозрач-
ност (ЕКОП), която се назначава от изпълни-
телния директор на ИАРА. Експертната ко-
мисия за осигуряване на прозрачност изразя-
ва писмено становище пред изпълнителния
директор на ИАРА.
Чл. 19. (1) Изпълнителният директор на ИАРА одобрява/отхвърля проекта съгласно разпоредбите по чл. 18, за което писмено уве-домява кандидата с мотивирано уведомител-но писмо.

СТР. 10

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 90(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът или упълномощено от него
лице с нотариално заверено пълномощно се
явява за подписване на договор за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ.
(3) Договорът се подписва от изпълнител-
ния директор на ИАРА и кандидата в три едно-
образни екземпляра.
(4) При неявяване или неподписване на до-
говора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безвъзмездна финан-
сова помощ по одобрения проект и може да кан-
дидатства отново за същата инвестиция по реда
на тази наредба.
Чл. 20. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане проекти надхвърля наличния бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за избор на проекти, при-ети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнител-но класиране по реда на приемането на заявле-нията за кандидатстване.
Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА фИ-
НАНСОВА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Чл. 21. (1) Безвъзмездната финансова по-мощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция.
(2) Изплащане на безвъзмездната финансо-ва помощ преди завършване на цялата инвести-ция е допустимо при спазване на изискванията по чл. 22, 23 и 24.
Чл. 22. (1) Авансово плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора по чл. 19, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 20 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска, при усло-
вие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от три месеца от датата на подпис-
ване на договора по чл.19, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изис-
ква неотменима банкова гаранция в полза на
РА в размер 110 на сто от стойността на авансо-
вото плащане.
(6) Срокът на валидност на банковата га-
ранция по ал. 5 трябва да е с шест месеца по-
дълъг от срока на договора по чл. 19, ал. 2.

(7) Банковата гаранция по ал. 5 се осво-бождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за изплащане разходи, съответст-ваща на безвъзмездната финансова помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 23. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава заяв-ка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДфЗ, в регионал-ните разплащателни агенции на РА (РРА - РА) по място на извършване на инвестицията, като прилага документите съгласно приложение № 5.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от датата на под-
писване на договора по чл. 19, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите в присъс-
твието на ползвателя на помощта.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА - РА връща докумен-
тите на ползвателя на помощта заедно с писме-
но изложение на липсите и нередовностите.

(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 ползвателят на помощта има
право в рамките на срока по чл. 22, ал. 4 отново
да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за из-
плащане на безвъзмездната финансова помощ
ползвателят на помощта получава номер на
заявката.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва аван-
совото плащане.
Чл. 24. (1) При кандидатстване за оконча-телно плащане ползвателят на помощта по-дава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на Дф „Земеде-лие", в РРА - PA no място на извършване на инвестицията и прилага документите съглас-но приложение № 6.
(2) Заявката за окончателно плащане се по-
дава след извършване на инвестицията, не по-
късно от 15 работни дни от изтичане на срока за
извършване на инвестицията, посочен в дого-
вора по чл. 19, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от ползвателя. В
случай на представяне на заверени от ползвате-
ля на помощта копия на документи техните
оригинали се осигуряват за преглед от служи-
телите на РРА - РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1 в
присъствието на ползвателя на помощта.

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 11(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригинал-
ният документ е изготвен на чужд език, той
трябва да бъде придружен с превод на българ-
ски език, извършен от заклет преводач, а кога-
то документът е официален по смисъла на ГПК,
той трябва да бъде легализиран или с апостил.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА връща документите
на ползвателя на помощта заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от кой-
то са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите пол-
звателят на помощта има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за из-
плащане на безвъзмездната финансова помощ
ползвателят на помощта получава номер на
заявката.
Чл. 25. (1) В срок до три месеца от регистри-ране на заявката за плащане заедно с всички необходими документи, доказващи извършена-та инвестиция, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. извършва проверка на място за установя-
ване на фактическото съответствие с предста-
вените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва изпла-
щането на безвъзмездната финансова помощ
след извършен анализ за установяване на фак-
тическо съответствие и съответствие по доку-
менти между одобрения инвестиционен проект
и извършената инвестиция;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на ползвателя на помощта;
5. изпраща уведомително писмо на ползва-
теля на помощта за извършеното плащане.

(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1 или непълнота и неяснота в заявените
данни и посочените факти ЦУ на РА писмено
уведомява ползвателя на помощта, който в срок
до 10 работни дни от деня на уведомлението
може да отстрани констатираните нередовнос-
ти, непълноти и/или неясноти чрез представя-
не на допълнителни и/или нови документи, из-
вън посочените в приложение № 6.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен в
следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, този срок се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на РА, в случай че по даден проект е необхо-
димо становище на други органи или инсти-
туции, както и в случаите, когато в резултат

от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
Чл. 26. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 25, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непъл-
нота или неяснота на заявените данни и посо-
чените факти;
2. установи несъответствие между одобре-
ните и фактически извършени инвестиции;
3. ползвателят на помощта не отстрани не-
редовностите, непълнотите и/или неяснотите в
срока по чл. 25, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжал-ване пред министъра на земеделието и храни-те по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 27. В случаите, когато е отказано изпла-щане на безвъзмездната финансова помощ, ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същата инвестиция.
Глава пета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 28. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 12 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започ-ва да тече от датата на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
Чл. 29. (1) В случай на необходимост от из-вършване на промени в изпълнението на про-екта, които не водят до увеличаване срока по чл. 28, ал. 1, ползвателят представя в ИАРА заявление за изменение и допълнение на дого-вора по чл. 19, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Заявленията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната аген-
ция може да поиска допълнителни уточняващи
документи, както и да извърши проверка на мяс-
то при необходимост.
(3) He ce приемат предложения за измене-
ние и допълнение на договора по чл. 19, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената без-
възмездна финансова помощ, до промяна пред-
назначението на одобрената инвестиция или до
увеличаване на срока за изпълнение на инвес-
тицията, надхвърлящ максималния срок, опре-
делен в чл. 28.
(4) В срок до един месец ИАРА одобрява или
мотивирано отказва одобрение на заявлението
за изменение и допълнение на договора по чл. 19,
ал. 2, за което ползвателят получава писмено
уведомление.

СТР. 12

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 90(5) В срок до 10 работни дни от датата на
получаване на писменото уведомление за одоб-
рение на промяната ползвателят трябва да се
яви в ИАРА за подписване на анекс към догово-
ра по чл. 19, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда на
чл. 19.
Чл. 30. Най-късно до края на изпълнението на проекта ползвателите на помощта трябва да отговарят на всички нормативно установени изисквания, отнасящи се до извършваните от тях дейности.
Чл. 31. За период 5 години от датата на под-писване на договора по чл. 19, ал. 2 ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен:
1. да използва по предназначение придоби-
тите въз основа на одобрения проект активи;
2. да не продава, дарява, преотстъпва под
каквато и да е форма ползването на активите,
предмет на подпомагане, с изключение на слу-
чаите, когато това се изисква по закон;
3. да не заличава риболовния кораб от Ре-
гистъра на риболовните кораби;
4. да извършва стопански риболов, удосто-
верено чрез попълването на риболовен днев-
ник и декларация за произход не по-малко от 50
дни годишно;
5. да съхранява всички оригинални докумен-
ти, свързани с инвестицията, които не се изис-
кват в оригинал при подаване на заявлението
за кандидатстване или на заявката за плащане;
6. за проекти, надвишаващи левовата рав-
ностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок
след извършване на окончателното изплащане
на безвъзмездната финансова помощ, да поста-
ви на видно място на риболовния кораб табела,
указваща, че инвестициите на борда на рибо-
ловния кораб са реализирани с финансовата
помощ по ОПРСР и ЕфР.
Чл. 32. Изпълнителната агенция по рибар-ство и аквакултури осъществява последващ кон-трол върху целевото използване на инвестици-ите за сроковете по чл. 31.
Чл. 33. (1) Ползвателят е длъжен да предос-тавя всяка поискана информация, свързана с предмета на инвестицията по тази наредба, на упълномощени представители на ИАРА, Ми-нистерството на земеделието и храните, РА, Министерството на финансите, Сметната па-лата на Република България, Европейската ко-мисия, Европейската сметна палата, Европей-ската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на кон-трол върху документите и договорните условия на всички ползватели и техните подизпълните-ли и доставчици, свързани с инвестицията.


(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 31.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европей-
ската комисия извършва оценка или наблюде-
ние на ОПРСР, ползвателят на помощта поема
задължението да осигури и предостави на упъл-
номощените лица цялата необходима инфор-
мация, свързана с подпомаганите дейности по
реда на тази наредба.
Чл. 34. Ползвателят е длъжен да води счето-водство по реда на Закона за счетоводството с отделна аналитична счетоводна сметка за ин-вестициите, за които е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕфР за период 5 години, считано от датата на подписване на договора по чл. 19, ал. 2.
Чл. 35. (1) Ползвателят на безвъзмездната финансова помощ е длъжен да сключи и под-държа валидна застраховка на имуществото -предмет на подпомагане, в полза на РА срещу рисковете, изброени съгласно приложение № 7, за срока от подаване на заявка за плаща-не до изтичане на срока по чл. 31, като е длъ-жен всяка година да подновява застраховател-ните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при тотална щета на застрахованото иму-
щество в резултат на събитие, покрито по ус-
ловията на договора за застраховка, застрахо-
вателят изплаща обезщетението на РА до раз-
мера на получената безвъзмездна финансова
помощ;
2. при частично погиване на застрахованото
имущество обезщетението се изплаща на пол-
звателя на помощта.

(3) Със сумата на застрахователното обез-
щетение, когато същото се изплаща на РА, се
намалява размерът на задължението на пол-
звателя на помощта към РА.
(4) При настъпване на частична щета пол-
звателят на помощта е длъжен да възстанови
подпомогнатия актив.
(5) При отказ на застрахователя да застрахо-
ва имуществото - предмет на подпомагане, се
изисква писмено становище от застрахователя
за направения отказ.
Чл. 36. Разплащателната агенция осъщест-вява последващ контрол върху изпълнение на изискванията по чл.35.
Чл.37. При неспазване на условията по чл. 31 - 35 включително се взема решение от-носно обявяването на получената по реда на тази наредба безвъзмездна финансова помощ за изискуема и се открива процедура по въз-становяване на отпусната безвъзмездна фи-нансова помощ.

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

СТР. 13Глава шеста ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 38. С цел осигуряване на публичност и прозрачност ИАРА публикува на електронна-та си страница следната информация за всеки нов проект:
1. име на ползвателя и наименование на
проекта;
2. приоритетна ос, мярка и дейност;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „сектор „Рибарство" е секторът от иконо-
миката, който обхваща всички дейности по ри-
болов, производство, преработка и маркети

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре