Други документи

Отговор от Комисията на писмото за спешна помощ за сектора

Reply No. 53367

Dear Dr Gospodinov,

Thank you for your letter of 5 April 2022 concerning the impacts of the war in Ukraine on Bulgarian fishery, aquaculture and processing sector.

Indeed, we are facing a very serious crisis. The war in Ukraine has disrupted the supply of raw materials and energy, trade and markets, the labour force, fishing activities, and other aspects. Many fishers do not go at sea because it costs them more to work than to stay in port. The whole fleet is becoming virtually unprofitable. The aquaculture and processing sectors are also hardly hit by the increase of costs.

In this situation, the Commission has taken quick and strong action by activating (on 25 March 2022) the crisis mechanism of the European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). This mechanism allows Member State to grant financial compensation from the EMFAF for the income forgone and additional costs of all operators of the value chain.

The measures are retroactively eligible as of 24 February 2022 till 31 December 2022, and Member States can start implementing them even if their EMFAF programme is not yet adopted. The Commission has informed the Member States’ Managing Authorities of the EMFAF crisis mechanism and provided technical guidance and invited them to start implementing the measures as soon as possible.

There are also other crisis packages, in particular a Temporary Crisis Framework on State aid measures that apply also to the fisheries and aquaculture sectors and can provide support to mitigate the impact of the crisis. Member States can set up schemes to grant aid in any form, up to EUR 35 000, for companies affected by the crisis and active in the fisheries and aquaculture sector. There is a possibility to combine the various packages.

Please note that we are also looking into a possible amendment to the Regulation on the previous fund (the European Maritime and Fisheries Fund, EMFF) to include similar measures in the 2014-2020 EMFF programming period.

We would like to point out that the crisis measures are not regular subsidies but emergency support responding to a dramatic situation stemming from an exceptional event. They are limited in time (until end of 2022), thus will not generate grant dependency.

Temporary crisis measures should not in any way impede the long-term efforts towards the structural energy transition of the sector to reduce dependency on fossil fuels. This transition should be a priority of the 2021-2027 EMFAF programmes.

Lastly, we would like to assure you that the Commission is actively listening to the concerns of all stakeholders and closely monitoring the socio-economic situation and assessing its impact. We keep close contact with the Bulgarian authorities on the impacts of the crisis and they provide us with regular updated information on the state of play as the situation evolves. In this respect, we have encouraged the Bulgarian authorities to advance with the implementation of the EMFAF crisis mechanism.

 

Уважаеми д-р Господинов,

Благодарим ви за вашето писмо от 5 април 2022 г. относно въздействието на войната в Украйна върху българския сектор на рибарството, аквакултурата и преработката.

 

Наистина сме изправени пред много сериозна криза. Войната в Украйна наруши доставките на суровини и енергия, търговията и пазарите, работната сила, риболовните дейности и други аспекти. Много рибари не ходят в морето, защото им струва повече да работят, отколкото да останат в пристанището. Целият флот става практически нерентабилен. Секторите на аквакултурата и преработката също са силно засегнати от увеличаването на разходите.

 

В тази ситуация Комисията предприе бързи и решителни действия, като активира (на 25 март 2022 г.) кризисния механизъм на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EMFAF). Този механизъм позволява на държавите-членки да предоставят финансова компенсация от EMFAF за пропуснатите приходи и допълнителните разходи на всички оператори от веригата на стойността.

 

Мерките са допустими със задна дата от 24 февруари 2022 г. до 31 декември 2022 г. и държавите-членки могат да започнат да ги прилагат, дори ако тяхната програма EMFAF все още не е приета. Комисията информира управляващите органи на държавите-членки за кризисния механизъм на EMFAF и предостави технически насоки и ги покани да започнат да прилагат мерките възможно най-скоро.

 

Съществуват и други кризисни пакети, по-специално Временна кризисна рамка относно мерките за държавна помощ, които се отнасят и за секторите на рибарството и аквакултурите и могат да предоставят подкрепа за смекчаване на въздействието на кризата. Държавите-членки могат да създадат схеми за отпускане на помощ под всякаква форма, до 35 000 евро, за компании, засегнати от кризата и активни в сектора на рибарството и аквакултурите. Има възможност за комбиниране на различните пакети.

 

Моля, имайте предвид, че ние също разглеждаме възможно изменение на регламента за предишния фонд (Европейският фонд за морско дело и рибарство, ЕФМДР), за да включим подобни мерки в програмния период на ЕФМДР 2014-2020 г.

 

Бихме искали да отбележим, че мерките при криза не са редовни субсидии, а спешна подкрепа в отговор на драматична ситуация, произтичаща от извънредно събитие. Те са ограничени във времето (до края на 2022 г.), поради което няма да генерират зависимост от безвъзмездни средства.

 

Временните кризисни мерки не трябва по никакъв начин да възпрепятстват дългосрочните усилия за структурен енергиен преход на сектора за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Този преход трябва да бъде приоритет на програмите EMFAF за 2021-2027 г.

 

И накрая, бихме искали да ви уверим, че Комисията активно се вслушва в опасенията на всички заинтересовани страни и следи отблизо социално-икономическата ситуация и оценява нейното въздействие. Поддържаме тесни контакти с българските власти относно последиците от кризата и те ни предоставят редовна актуална информация за текущото състояние с развитието на ситуацията. В това отношение ние насърчихме българските власти да напреднат с прилагането на кризисния механизъм EMFAF.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре