ЕС закони

Предложение за РЕГЛАМЕНТ за забрана на риболова с плаващи мрежи

Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за забрана на риболова с плаващи мрежи, за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) № 1967/2006 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия, след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти, като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ,
в съответствие с обикновената законодателна процедура, като имат предвид, че:
(1) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета установява рамка на управление за опазването на морските биологични ресурси и управлението на рибарството, чийто обект са те.
(2) Устойчивата експлоатация на морските биологични ресурси следва да се основава на подхода на предпазливост, който произтича не само от принципа на предпазливост, посочен в член 191, параграф 2, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, но също така и от международните ангажименти на Съюза, както е отразено в споразумението на ООН относно рибните запаси , и по-специално член 6, както и от най-добрите налични научни доказателства.
(3) Общата политика в областта на рибарството следва да допринася за защитата на морската среда, за устойчивото управление на всички видове, експлоатирани с търговска цел, и по-специално за постигането на добро екологично състояние до 2020 г., както е предвидено в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета .
(4) В резултат на загрижеността относно въздействието върху околната среда на големите плаващи мрежи с дължина повече от 2,5 km, довели до значителен процент на случайна смъртност на защитени видове, в няколко резолюции на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ОСООН) — резолюции № 44/225 от 22 декември 1989 г, № 45/197 от 21 декември 1990 г. и № 46/215 от 20 декември 1991 г. — се призовава за налагане на мораториум върху тези риболовни уреди.
(5) По същия начин чрез Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета се установява обща рамка за управление на опазването на рибните ресурси посредством технически мерки под формата на цялостно общо ограничение на дължината на плаващите мрежи до максимум 2,5 km, както и забрана корабите да използват или носят на борда плаващи мрежи, предназначени за улов на определени видове.
(6) Освен това с Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета се забранява на корабите да използват за риболов или да носят на борда плаващи мрежи от 1 януари 2008 г. в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд.
(7) Целите на опазването по отношение на случайната смъртност на защитени видове, преследвани чрез горепосочените правила на Съюза за плаващите мрежи, продължават да бъдат валидни и следва да бъдат подсилени.
(8) Определението на плаващите мрежи следва да бъде подобрено, за да се осигури по-голяма яснота и еднаквост при разбирането и прилагането на правилата за плаващите мрежи от страна на държавите членки.
(9) Освен това е необходимо да се разшири обхватът на това определение, така че да включва всички идентифицирани нови видове плаващи рибарски мрежи, различни от плаващите хрилни мрежи, разработени за определени видове риболов. Особено важно е чрез това определение да бъдат обхванати уреди, които за разлика от плаващите хрилни мрежи са изработени от две или повече парчета мрежа, които се провесват едновременно и успоредно на горното(ите) въже(та), но се използват в близост до повърхността на водата по същия начин както плаващите хрилни мрежи, имат подобно въздействие върху морските ресурси и следователно трябва да бъдат обект на съгласувани мерки за управление.
(10) Настоящата законодателна рамка на Съюза относно плаващите мрежи показа слабости и пропуски в правилата, които се оказаха лесни за заобикаляне и неефективни по отношение на преодоляване на загрижеността за опазването, свързана с този риболовен уред.
(11) Риболовът с плаващи мрежи се извършва от неопределим брой дребномащабни многофункционални риболовни кораби, по-голямата част от които осъществяват дейност, без да бъдат предмет на редовни дейности по научни или контролни наблюдения. Поради малкия мащаб на тези риболовни дейности, който улеснява избягването на наблюдението, усилията за контрол и правоприлагане не са довели до желаните резултати с оглед на опазването на морските ресурси, по-специално по отношение на определени защитени видове.
(12) Продължава да се докладва за наличието на незаконни дейности с плаващи мрежи, извършвани от риболовни кораби на Съюза, насочени по-специално към видовете, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 847/97, които са причина за отправяне на критики по отношение на неспазването от страна на Съюза на приложимите международни задължения в това отношение.
(13) Нещо повече, риболовът с плаващи мрежи близо до или на повърхността на водата продължава да бъде причина за сериозна загриженост за инцидентен улов на дишащи въздух животни, като например морски бозайници, морски костенурки и морски птици, които най-често са класифицирани като строго защитени видове съгласно законодателството на Съюза.
(14) Освен това е доказано, че системите за наблюдение и докладване, установени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета (Директива за местообитанията) , са неефективни за идентификацията и регистрирането на антропогенните причини за смъртта на строго защитени видове в резултат на риболовни дейности.
(15) Екосистемният подход към управлението на риболова изисква отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морските екосистеми да се сведе до минимум и нежеланият улов да се избягва и намали доколкото е възможно.
(16) С оглед на горепосочените причини и с цел да се преодолее по подходящ начин загрижеността за опазването, която този риболовен уред продължава да предизвиква, както и за постигане на екологичните цели и целите на правоприлагането по ефективен и ефикасен начин, като същевременно се вземат предвид минималните социално-икономически въздействия, е необходимо да се въведе пълна забрана за всички кораби на Съюза да носят на борда или да използват какъвто и да било вид плаващи мрежи във всички води на Съюза, независимо дали осъществяват дейност във водите на Съюза или извън тях, както и за кораби, които не са от Съюза, но са във водите на Съюза.
(17) За по-голяма яснота на законодателството на Съюза е необходимо също така да се заличат всички други разпоредби, свързани с плаващите мрежи, чрез изменение на регламенти (ЕО) № 850/98 , (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) № 1967/2006 , и отмяна на Регламент (ЕО) № 894/97.
(18) За корабите, извършващи риболов с малки плаващи мрежи, може да е нужно известно време, за да се приспособят към новата ситуация, и да е необходим период за постепенно спиране на тяхното използване. Ето защо настоящият регламент следва да влезе в сила на 1 януари 2015 г.
ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Приложно поле
Настоящият регламент се прилага за всички риболовни дейности в обхвата на Общата политика в областта на рибарството, както е определено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Член 2
Определение
1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
2. В допълнение „плаваща мрежа“ означава мрежа, изработена от едно или повече парчета мрежа, които се провесват едновременно и успоредно на горното(ите) въже(та), държи се на повърхността на водата или на известно разстояние под тази повърхност с помощта на плаващи механизми и плава по течението свободно или с кораба, към който може да е прикрепена. Тя може да бъде снабдена с механизми за стабилизиране на мрежата или за ограничаване на отклонението ѝ като морска котва или котва на дъното, прикрепена към единия край на мрежата.

Член 3
Забрана на плаващите мрежи
Забранява се:
а) уловът на морски биологични ресурси с плаващи мрежи и
б) носенето от страна на риболовните кораби на какъвто и да било вид плаващи мрежи на борда

Член 4
Изменения на свързаните регламенти
1. В член 20 от Регламент (ЕО) № 850/98 параграф 3 се заличава:
2. Регламент (ЕО) № 812/2004 се изменя както следва:
а) член 1a се заличава;
б) в приложение I точка A, буква б) и точка Д, буква б) се заличават;
в) в приложение III точка Г се заличава.
3. Член 2, буква о), член 9 и член 10 от Регламент (ЕО) № 2187/2005 се заличават.
4. В приложение II параграф 1) от Регламент (ЕО) № 1967/2006 думите „и плаващите рибарски мрежи“ се заличават.

Член 5
Отмяна
Регламент (ЕО) № 894/97 се отменя.

Член 6
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2015 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
Съставено в Брюксел на […] година.
За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател

Документът съдържа допълнителен текст, видим само за членове на Асоциацията.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре