ЕС закони

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2236 НА СЪВЕТА от 16 декември 2019 година за определяне за 2020 година на възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда, че Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква при приемането на мерки за опазване да се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително — когато е целесъобразно — докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

(3)

Задължение на Съвета е да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов, включително — когато е целесъобразно — на някои функционално свързани с това условия. В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов се определят в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), установени в член 2, параграф 2 от същия регламент. В член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се предвижда възможностите за риболов да бъдат разпределени на държавите членки така, че да осигуряват относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки рибен запас или вид риболов.

(4)

Съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов на запасите, обхванати от специални многогодишни планове, следва да се определят в съответствие с правилата, предвидени в тези планове.

(5)

Многогодишният план за риболова на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море бе установен с Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета (2) и влезе в сила на 16 юли 2019 г. Съгласно член 4, параграф 1 от посочения регламент възможностите за риболов на запасите, посочени в член 1 от него, следва да бъдат определени, така че да се постигне смъртност от риболов на равнището на максималния устойчив улов постепенно и поетапно до 2020 г., доколкото е възможно, и най-късно до 1 януари 2025 г. Възможностите за риболов следва да бъдат изразени като общо допустимо риболовно усилие и да бъдат определени в съответствие с режима на риболовното усилие, установен в член 7 от посочения регламент. Поради това общото допустимо риболовно усилие следва да бъде намалено с 10 % спрямо изходното равнище, изчислено в съответствие с член 7, параграф 4 от посочения регламент.

(6)

На 42-рото си годишно заседание през 2018 г. Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) прие Препоръка GFCM/42/2018/1 относно многогодишен план за управление на европейска змиорка в Средиземно море, който определя мерки за управление на европейска змиорка (Anguilla anguilla) в Средиземно море (географски подзони 1—27 на GFCM). Тези мерки предвиждат годишен период на забрана от три последователни месеца, който да бъде определен от всяка отделна държава членка в съответствие с целите за опазване на Регламент (ЕО) № 1100/2007 (3) на Съвета, националния(ите) план(ове) за управление за европейската змиорка и времевите миграционни модели на европейската змиорка в държавата членка. В съответствие с посочената препоръка забраната се прилага за всички морски води на Средиземно море и за водите с ниска соленост, като устията, крайбрежните лагуни и преходните води. Тази мярка следва да се въведе в правото на Съюза.

(7)

На 42-рото си годишно заседание през 2018 г. GFCM прие също така Препоръка GFCM/42/2018/8 за допълнителни спешни мерки през 2019 г. – 2021 г. за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море (географски подзони 17 и 18), която предвижда ограничения на улова и на риболовното усилие за дребни пелагични видове за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в географските подзони 17 и 18 на GFCM (Адриатическо море). Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза. Максималните ограничения на улова се определят само за една година и без да се засягат други евентуални мерки, които ще се приемат в бъдеще, както и евентуална схема за разпределение между държавите членки.

(8)

На 43-тото си годишно заседание през 2019 г. GFCM прие Препоръка GFCM/43/2019/5 относно многогодишен план за управление за устойчив риболов на дънни видове в Адриатическо море (географски подзони 17 и 18), с която беше въведен режим на риболовното усилие за някои запаси от дънни видове. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(9)

Предвид особеностите на словенския флот и неговото незначително въздействие върху запасите от дребни пелагични видове и дънни видове, е целесъобразно да се запазят съществуващите риболовни модели и на словенския флот да се гарантира достъпът до минимално количество дребни пелагични видове, както и минимално риболовно усилие по отношение на запасите от дънни видове.

(10)

На 43-тото си годишно заседание през 2019 г. GFCM прие Препоръка GFCM/43/2019/3 за изменение на Препоръка GFCM/41/2017/4 относно многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море (географска подзона 29 на GFCM). С посочената препоръка се въвеждат актуализиран регионален общ допустим улов (ОДУ) и схема за разпределение на квотите за калкан, както и други мерки за опазване на същия запас, по-специално двумесечен период на забрана на риболова и ограничение на риболовните дни до 180 на година. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза.

(11)

В съответствие с предоставеното от GFCM научно становище е необходимо да се запази сегашното равнище на смъртност от риболов, за да се гарантира устойчивостта на запаса от цаца в Черно море. Поради това е целесъобразно да се продължи определянето на автономна квота за посочения запас.

(12)

Възможностите за риболов следва да се определят въз основа на наличните научни становища, като бъдат отчетени биологичните и социално-икономическите фактори, и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на риболова, както и въз основа на мненията, изразени при консултациите със заинтересованите страни.

(13)

С Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (4) бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително — съгласно членове 3 и 4 от посочения регламент — разпоредби за гъвкавост по отношение на предпазния и аналитичния ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определяне на равнищата на ОДУ Съветът решава за кои запаси не се прилага член 3 или 4 от същия регламент, по-специално въз основа на биологичното състояние на запасите. Наскоро с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 беше въведен механизмът за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години за всички запаси, за които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, с цел да се избегне прекомерната гъвкавост, която би накърнила принципа на разумната и отговорна експлоатация на морските биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на ОПОР и би причинила влошаване на биологичното състояние на запасите, следва да се предвиди членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 да се прилагат към аналитичните ОДУ само когато не се използва гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(14)

Използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов, предоставени на риболовните кораби на Съюза, е уредено с Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (5), и по-специално с членове 33 и 34 от него, които се отнасят до записването на улова и риболовното усилие и съобщаването на данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Във връзка с това е необходимо да се определят кодовете, които да бъдат използвани от държавите членки при изпращането до Комисията на данни относно разтоварването на запасите, обхванати от настоящия регламент.

(15)

С цел да се избегне прекъсването на риболовните дейности и да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2020 г. От съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му.

(16)

Възможностите за риболов следва да се използват при пълно спазване на правото на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят за 2020 година възможностите за риболов, приложими в Средиземно море и Черно море за някои рибни запаси или групи рибни запаси.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби на Съюза, използвани при риболова на следните рибни запаси:

а)

европейска змиорка (Anguilla anguilla) в Средиземно море съгласно определението в член 4, буква б);

б)

синьо-червена скарида (Aristeus antennatus), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris), червена скарида (Aristaeomorpha foliacea), мерлуза (Merluccius merluccius), норвежки омар (Nephrops norvegicus) и барбуня (Mullus barbatus) в западната част на Средиземно море съгласно определението в член 4, буква в);

в)

хамсия (Engraulis encrasicolus) и средиземноморска сардина (Sardina pilchardus) в Адриатическо море съгласно определението в член 4, буква г);

г)

мерлуза (Merluccius merluccius), норвежки омар (Nephrops norvegicus), обикновен морски език (Solea solea), океанска розова скарида (Parapenaeus longirostris) и барбуня (Mullus barbatus) в Адриатическо море съгласно определението в член 4, буква г);

д)

цаца (Sprattus sprattus) и калкан (Psetta maxima) в Черно море съгласно определението в член 4, буква д).

2.   Настоящият регламент се прилага и по отношение на любителския риболов, когато той е изрично посочен в съответните разпоредби.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, формулирани в член 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Освен това се прилагат следните определения:

а)

„международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

б)

„любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи морски ресурси за развлечение, туризъм или спорт;

в)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава:

i)

при видовете риболов, спрямо които се прилага изключението от задължението за разтоварване по член 15, параграфи 4—7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 — количеството риба от всеки запас, което може да се разтоварва всяка година;

ii)

при всички други видове риболов — количеството риба от всеки запас, което може да се улови в рамките на една година;

г)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза или на държава членка;

д)

„автономна квота на Съюза“ означава ограничение на улова, разпределено автономно на риболовните кораби на Съюза при липсата на договорен ОДУ;

е)

„аналитична квота“ означава автономна квота на Съюза, за която е налице аналитична оценка;

ж)

„аналитична оценка“ означава количествена оценка на тенденциите за даден запас въз основа на данни за биологичните характеристики и експлоатацията на запаса, за които в резултат на научен преглед е установено, че са с достатъчно добро качество за осигуряване на научно становище относно възможностите за бъдещ улов.

Член 4

Риболовни зони

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения на зони:

а)

„географски подзони на GFCM“ означава зоните съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6);

б)

„Средиземно море“ означава водите в географските подзони 1—27 на GFCM съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

в)

„западната част на Средиземно море“ означава водите на географските подзони 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на GFCM съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

г)

„Адриатическо море“ означава водите на географските подзони 17 и 18 на GFCM съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011;

д)

„Черно море“ означава водите в географската подзона 29 на GFCM съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011.

ДЯЛ II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

ГЛАВА I

Средиземно море

Член 5

Европейска змиорка

1.   Всички дейности на риболовни кораби на Съюза, както и други риболовни дейности на Съюза за улов на европейска змиорка (Anguilla anguilla), по-точно целеви, случаен и любителски риболов, се уреждат с разпоредбите на настоящия член.

2.   Настоящият член се прилага за Средиземно море и за водите с ниска соленост, като устия, крайбрежни лагуни и преходни води.

3.   На риболовните кораби на Съюза се забранява риболовът на европейска змиорка във води на Съюза и международни води в Средиземно море за период от три последователни месеца, който се определя от всяка държава членка. Периодът на забрана за риболов е съобразен с целите за опазване, определени в Регламент (ЕО) № 1100/2007, с действащите национални планове за управление и с времевите миграционни модели на европейската змиорка в съответните държави членки. Държавите членки съобщават на Комисията определения от тях период най-късно един месец преди влизането в сила на забраната и във всички случаи не по-късно от 31 януари 2020 г.

ГЛАВА II

Западна част на Средиземно море

Член 6

Запаси от дънни видове

1.   Общото допустимо риболовно усилие за запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море за 2020 година е определено в приложение I към настоящия регламент.

2.   Държавите членки управляват общото допустимо риболовно усилие в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2019/1022.

Член 7

Предаване на данни

Държавите членки записват и предават на Комисията данните за риболовното усилие в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) 2019/1022.

Когато държавите членки изпращат на Комисията данни за риболовното усилие съгласно настоящия член, те използват кодовете на групите за целите на риболовното усилие, посочени в приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА III

Адриатическо море

Член 8

Дребни пелагични видове

1.   Уловът на средиземноморска сардина (Sardina pilchardus) и хамсия (Engraulis encrasicolus) от риболовни кораби на Съюза в Адриатическо море не може да надхвърля равнищата, определени в приложение II към настоящия регламент.

2.   Корабите на Съюза, извършващи риболов на средиземноморска сардина и хамсия в Адриатическо море, разполагат с не повече от 180 риболовни дни годишно. В рамките на този общ брой от 180 риболовни дни максималният брой риболовни дни за целеви улов на сардина е 144, а за целеви улов на хамсия — също 144.

Член 9

Запаси от дънни видове

1.   Общото допустимо риболовно усилие за запасите от дънни видове в Адриатическо море за 2020 година е определено в приложение II.

2.   Държавите членки управляват общото допустимо риболовно усилие в съответствие с членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 10

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно разтоварването на улова по запаси и данни относно риболовното усилие, те използват кодовете на запасите и кодовете на групите за целите на риболовното усилие, посочени в приложение II към настоящия регламент.

ГЛАВА IV

Черно море

Член 11

Разпределяне на възможности за риболов на цаца

Автономната квота на Съюза за цаца (Sprattus sprattus), нейното разпределяне между държавите членки, както и — когато е целесъобразно — функционално свързаните с това условия, са посочени в приложение III към настоящия регламент.

Член 12

Разпределяне на възможности за риболов на калкан

ОДУ за калкан (Psetta maxima), който е приложим във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в Черно море, и разпределянето на този ОДУ между държавите членки, както и — когато е целесъобразно — функционално свързаните с това условия, са посочени в приложение III към настоящия регламент.

Член 13

Управление на риболовното усилие за калкан

За риболовните кораби на Съюза — независимо от тяхната обща дължина — с разрешение за риболов на калкан във водите на Съюза в Черно море не се допуска превишаване на 180 риболовни дни годишно.

Член 14

Период на забрана за риболов на калкан

На риболовните кораби на Съюза се забранява да извършват каквато и да е риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба, по отношение на калкан във водите на Съюза в Черно море от 15 април до 15 юни.

Член 15

Специални разпоредби относно разпределянето на възможностите за риболов в Черно море

1.   Разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки, определено в членове 11 и 12 от настоящия регламент, не засяга:

а)

размените, извършени съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009; и

в)

приспаданията, извършени съгласно членове 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат, когато държава членка използва възможността за гъвкавост по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 16

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно разтоварването на количествата цаца и калкан, уловени във водите на Съюза в Черно море, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение III към настоящия регламент.

ДЯЛ III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2019 година.

За Съвета

Председател

J. LEPPÄ


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за установяване на многогодишен план за риболова на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 (ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 17).

(4)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347, 30.12.2011 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РИБОЛОВНО УСИЛИЕ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАПАСИТЕ ОТ ДЪННИ ВИДОВЕ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СРЕДИЗЕМНО МОРЕ

В таблиците в настоящото приложение се определя общото допустимо риболовно усилие (в риболовни дни) с разбивка по групи запаси, определени в член 1 от Регламент (ЕС) 2019/1022, и по общата дължина на корабите за всички видове тралове (1) за риболов на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море.

За всички общо допустими риболовни усилия, определени в настоящото приложение, се прилагат правилата, посочени в Регламент (ЕС) 2019/1022 и в членове 26—35 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Под „риболовни зони“ се разбират географските зони на GFCM.

За целите на настоящото приложение се прилага следната сравнителна таблица на латинските и общоприетите наименования на рибни запаси:

Научно наименование

Трибуквен код

Общоприето наименование

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Червена скарида

Aristeus antennatus

ARA

Синьо-червена скарида

Merluccius merluccius

HKE

Мерлуза

Mullus barbatus

MUT

Барбуня

Nephrops norvegicus

NEP

Норвежки омар

Parapenaeus longirostris

DPS

Океанска розова скарида

Общо допустимо риболовно усилие в риболовни дни

а)

води около остров Алборан, Балеарски острови, Северна Испания и Лионски залив (географски подзони 1, 2, 5, 6 и 7)

Група запаси

Обща дължина на корабите

Испания

Франция

Италия

Код на групата за целите на риболовно усилие

Барбуня в географски подзони 1, 5, 6 и 7; мерлуза в географски подзони 1, 5, 6 и 7; океанска розова скарида в географски подзони 1, 5 и 6; норвежки омар в географски подзони 5 и 6.

< 12 m

2 260

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

24 284

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

46 277

5 144

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

16 240

6 258

0

EFF1/MED1_TR4

Синьо-червена скарида в географски подзони 1, 5, 6 и 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m и < 18 m

1 139

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m и < 24 m

10 822

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

9 066

0

0

EFF2/MED1_TR4

б)

остров Корсика, Лигурско море, Тиренско море и остров Сардиния (географски подзони 8, 9, 10 и 11)

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре