Други документи

Писмо до Заместник министъра на МЗХГ Янко Иванов относно Закона за Водите

Писмо до Заместник министъра на МЗХГ Янко Иванов относно Закона за Водите

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

 

Изх. №028/21.09.2018

 

ДО:

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

ДОЦ. Д-Р ЯНКО ИВАНОВ

 

 

Относно: Нуждата от политическо решение за законови промени, свързани с ограниченията и разделенията, които налага Закона за Водите (ЗВ) и неравностойното положение, в което са поставени различния тип рибовъдни обекти.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,

 

 

АПРП БГ ФИШ се обръща към Вас като ресорен заместник министър за животновъдството. Рибовъдството като част от животновъдството е в прерогативите на МЗХГ, но попада под юрисдикцията на МОСВ по силата на Закона за Водите. За Европа и света, той се явява като стратегически сектор. Изпитваме изключително сериозни затруднения при отглеждането на риба в проточни басейни, притиснати от законодателството, което ни поставя в неравностойно положение спрямо останалите рибовъдни стопанства. За проточните басейни се изисква поставянето на водоизмервателни устройства, които са абсолютно безпредметни при условие, че такса водовземане по закон отпадна за аквакултура.

Въпреки че ЗВ беше изменен и условието да се събира такса водовземане беше отменено, и сега някои Басейнови Дирекции (БД) продължават да съставят актове за държавни вземания. Поради неплатени такси и липса на водоизмервателни устройства отказват продължаването на разрешителни, което практически води до спиране на дейността.

Настояваме за среща на ниво министри от МЗХГ и МОСВ, да изложим нашите доводи и да предложим решение за промяна в ЗВ.

 

 

Предлагаме допълнение към чл.194а в Закона за Водите:

 

  1. Създава се нова алинея 5, която гласи: В случаи на ползване на повърхностни води с цел аквакултура, не се изисква монтиране на водоизмервателно устройство.
  2. Предлагаме терминът „водоползване“ за целите на аквакултурата да се въведе за всички рибовъдни стопанства.

 

АПРП БГ ФИШ е силно обезпокоена от текстове в ЗВ, които поставят една и съща дейност под няколко различни режима: 1) регистрираните рибовъдни стопанства на проточна вода, на които се начисляват такси водовземане и се изискват водоизмервателни устройства, които са много скъпи, трудни или невъзможни за монтиране; 2) садковите рибовъдни стопанства в язовири, от които не се изискват нито такси, нито водоизмервателни устройства; 3) общински и ведомствени рибарници на проточни води и язовири, от които не се изискват такива; 4) нерегистрирани рибарници, които продават изключително в сивия сектор и не плащат нищо. Видно е противоречието със Закона за защита на конкуренцията.

 

 

Отбелязваме, че многократно сме писали до институциите, но съществено развитие по въпроса досега няма: Изх. № 007 - 07.03.2018г. до МЗХГ и Юлиян Марков, техен Вх. №:15-91- 7.03.2018г.; Изх. № 012 - 20.04.2018г. до Нено Димов, МОСВ, копие до В. Велев, АИКБ, техен Вх.№ 15-00-41 - 23.04.2018г.; Изх.№ 013 - 23.04.2018г. до Й. Апостолов, Зам.-пр. на Комисията по земеделието, храни и гори в НС; Изх.№018 - 04.05.2018г. до ПГ Обединени патриоти, техен Вх.№ ПГ-806-01-81 - 04.05.2018г.;

Изх.№021 - 14.05.2018г. до Председателя на Комисиято по ок. среда и водите, копие до Комисията по околната среда и водите в НС.

Затова се обръщаме към вас за съдействие за осъществяване на нужните законодателни промени.

 

 

 

 

С уважение,

Йордан Господинов

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре