Други документи

„Валли Фиш БГ“ ЕООД стартира процедура

На 10.09.2018 г. „Валли Фиш БГ“ ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Доставка на 2 бр. контейнери (оборудвани люпилня и рекултивационна система)“, в изпълнение на проект №BG14MFOP001-2.006-0037-C01 “База за изкуствено размножаване на аквакултурни видове“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ от ПМДР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС : 188 444.22 лева без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане 10.09.2018

Крайна дата за подаване на оферти 28.09.2018

Интернет адрес: Публичната покана и документацията за участие са публикувани на сайта на https://eumis2020.government.bg/bg

Офертите трябва да бъдат изпратени на: Оферти се подават единствено чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg – интернет адреса на Информационната система за управление, изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС и България 2020 (ИСУН)

На 10.09.2018 г. „Валли Фиш БГ“ ЕООД стартира процедура за избор с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС 160 с наименование и предмет „Доставка на 2 бр. контейнери (оборудвани люпилня и рекултивационна система)“, в изпълнение на проект №BG14MFOP001-2.006-0037-C01 “База за изкуствено размножаване на аквакултурни видове“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ от ПМДР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Прогнозна стойност в лева, без ДДС : 188 444.22 лева без ДДС

Дата на обявление на процедура за външно възлагане 10.09.2018

Крайна дата за подаване на оферти 28.09.2018

Интернет адрес: Публичната покана и документацията за участие са публикувани на сайта на https://eumis2020.government.bg/bg

Офертите трябва да бъдат изпратени на: Оферти се подават единствено чрез ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg – интернет адреса на Информационната система за управление, изпълнение и наблюдение на средствата от ЕС и България 2020 (ИСУН)

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре