Други документи

БГ ФИШ изпрати писмо до Премиера на Р България и до Министъра на МЗХГ относно рибарските пристанища в Созопол и Балчик

БГ ФИШ изпрати писмо до Премиера на Р България и до Министъра на МЗХГ относно рибарските пристанища в Созопол и Балчик

 

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

 

БГ ФИШ

 

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

IBAN: BG32UNCR70001502334136,UNCRBGSF ИК №131015001

 

Изх.№025/13.08.2018 г.

 

МС - Вх.№08.01-100/14.08.2018.

 

МЗХГ – Вх.№ 15-307/14.08.2018.

 

 

 

ДО

 

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

 

 

ДО

 

МИНИСТЪРА НА МЗХГ Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

 

 

 

КОПИЕ ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ Г-Н СОРИН МАНАИЛА

 

 

 

Относно:

 

  1. Статута, стопанисването, усъвършенстване, управлението и експлоатация на рибарските пристанища в Созопол и Балчик по предназначение;
  2. Относно належащата нужда от подпомагане на аквакултурните ферме със средства по Deminimis.

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

 

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНАИЛА,

 

 

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ е силно притеснена от стартиралата в МЗХГ инициатива по вливане на „Рибни ресурси“ ЕООД гр. Созопол-търговско дружество с 100% държавно участие в „Напоителни системи“ ЕАД гр. София

 

Рибни ресурси ЕООД е държавна фирма създадена да стопанисва и модернизира трите ключови за рибарството в България пристанища във Варна, Балчик и Созопол.

 

Ние бяхме навреме запознати с проекта и в последствие с влязлото в сила ПМС №2 78 от 26 януари 2017 година за НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА „РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД - СОЗОПОЛ И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА".

 

Тази практика окончателно отне едно от трите рибарски пристанища въпреки, че са в забранителният списък, се раздържавяват. Това може да се окаже лоша практика и другите две да последват същата участ, което е видно от писмо Изх. №12-2330/08.06.2018 г. на Министъра на МЗХГ г-н Порожанов до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол с искане разрешение за сливане на дружеството „Рибни ресурси“ ЕООД гр. Созопол с „Напоителни системи“ ЕАД гр. София.

 

Напомняме че, тези пристанища бяха поименно залегнали в „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство“2007-2013 г. и са стратегически за сектора на черноморския риболов и за страната като крайна граница на ЕС.

 

През изтеклия програмен период, нито едно от тях не бе модернизирано със средства от Оперативната програма, като тези определени средства за рибарски пристанища бяха изгубени за сектора на едромащабният риболовен флот и бяха усвоени за реновиране на общински пристанища, без същинска икономическа, екологична и социална полза за сектора.

 

В Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. като стратегически важни за страната рибарски пристанища, са посочени пристанищата собственост на ”Рибни ресурси” ЕООД в Балчик, Созопол и Варна-Аспарухово кея, както и пристанище Несебър.

 

Финансирането и модернизацията на тези стратегически за сектора пристанища бе предвидено да се извърши със средства по „Програмата“. До този момент не са предприети никакви дейности по модернизация на тези пристанища, собственост на ”Рибни ресурси” ЕООД, като тенденцията е отново средствата да бъдат насочени към стопанисвани от общините нови обекти, въпреки че изграждането на нови рибарски пристанища не е допустимо по регламент.

 

Настояваме през настоящият програмен период да се модернизират действащите и стратегически за черноморския риболов пристанища?

 

Пристанищата във Варна Балчик и Созопол, са тези които в момента приемат разтоварванията на риба и други водни организми на по -голямата част едромащабният риболовен флот.

 

1.Молим да назначите проверка и спешно да ни отговорите защо не се изпълнява стратегическата визия по „Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020! Молим ви да запазите предназначението, собствеността и управлението и да се модернизирайте рибарските пристанища в Созопол и Балчик, съгласно европейските изисквания за приставане, домуване, стоварване, окачествяване, първа продажба и съхранение на риба и други водни организми. При евентуално вливане на „Рибни ресурси“ ЕООД гр Созопол в „Напоителни системи“ ЕАД гр. София би се стигнало до продаване на активите на „Рибни Ресурси“ ЕООД и последваща промяна предназначението на тези пристанища. Това би довело до срив на сектора.

 

2. Молим за сектор аквакултура през 2018 г. да бъдат отпуснати и предоставени под формата на помощ средства по Deminimis.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

Управителен съвет на АПРП БГ ФИШ

 

д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

13.08.2018., гр.София

 

 

УВАЖЕНИЕ:

Управителен съвет на АПРП БГ ФИШ

д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

13.08.2018., гр.София

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре