Новини

БАБХ да участва в създаването и съгласуването на закони

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ

БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197, www.bgfish.com E-mail: bgfish@bgfish.com

IBAN: BG32UNCR70001502334136,UNCRBGSF ИК №131015001

 

Изх.№023/11.06.2018 г.

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

 

ДО

МИНИСТЪРА НА МЗХГ Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

 

ДО

МИНИСТЪРА НА МОСВ Г-Н НЕНО ДИМОВ

 

КОПИЕ ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПОСНОСТ НА ХРЕАНИТЕ Д-Р ДАМЯН ИЛИЕВ

 

 

Относно: Необходимостта Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/, в качеството ѝ на компетентен орган по здравеопазване на животните и безопасността на храните да участва в създаването и съгласуването на закони, законови промени и подзаконови нормативни актове, касаещи рибарството (риболов, аквакултура, преработка, търговия, съхранение и др.).

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ПОРОЖАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДОН ДИМОВ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ИЛИЕВ

 

 

Във връзка с течаща подготовка на промени в текстове на закони в съответните министерства или процедури по промени на текстове в Народното събрание Ви информираме че:

Приемането на Р България в ЕС се осъществи благодарение и на транспонирано и приложено ветеринарно-медицинско законодателство далеч преди да бъдем приети за членове на Общността. Повече от половината от възприетото в български закони и наредби европейско законодателство е в областта на ветеринарната медицина. То касае здравеопазване на животните, транспорт, клане и съхранението на суровини и храни от животински произход, както тяхната преработка и последваща търговия на дребно и едро, включително в заведенията за обществено хранене. Всички цитирани по-горе дейности са под контрола на Компетентният орган – БАБХ.

В тази връзка настояваме подготовката и съгласуването на текстове на Закони, които касаят горецитираните обекти и дейности да се извършва със задължителното участие на представители на Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/. Такива са Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за водите, Закона за животновъдството, и всички закони които касаят сграден, фонд и оборудване, както и контрол на същите от различни ведомство, където има досег с живи животни, суровини и храни/ риба и нерибни хидробионти/. Обратното вече води все по-чести случаи на законови изменения, които противоречат на европейските норми или възпрепятстват развитието на сектор рибарство-животновъдство/ аквакултурата/, риболов, стоварване на риба, преработката и търговията с храни и суровини от животински произход.

Надяваме се да се съобразите с важността и компетенциите на БАБХ, като включите техни представители за активно участие във всички законови промени (по компетентност) и да не подлагате на риск производството и търговията с храни и суровини от животински произход на територията на ЕО и износа за трети страни.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

д-р Йордан Господинов - Изпълнителен Директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

11.06.2018., гр.София

 


Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре