Други документи

. Настояваме да се промени и редактира текста на чл. 194 „а“ от Закона за водите

. Настояваме да се промени  и редактира текста на чл. 194 „а“ от Закона за водите

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

Изх. №021-14.05.2018 г.

 

ДО

Председател на Комисията по околната среда и водите:

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

КОПИЕ ДО

ДО:

Комисията по околна среда и води в НС

Относно : разпоредбите на чл. 194 ал. от ЗВ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ моли за извършване на промени в Закона за водите. Настояваме да се промени и редактира текста на чл. 194 „а“, така че да отпадне нуждата от монтиране на водоизмервателни устройства за повърхностни води използване за аквакултура, които са на проточен принцип и се връщат обратно в речното корито или дебита на реката частично или изцяло преминава през рибарниците.

 

Нашето искане е продиктувано от желанието ни да се отстранят една неправда, а именно съгласно сега съществуващите разпоредби на Закона за водите за дейността аквакултура в язовирите/изкуствени водни обекти/ не се изисква монтиране на водоизмервателни устройства, а за дейността аквакултура в изкуствено изградени водни обекти/рибарници/ по протежението на реките, които ползват проточни повърхностни води се изисква монтирането на водоизмервателни устройства.

Моля да промените текста на ЗВ в чл. 194 да добие следният вид.

Предлагаме допълнение към чл.194“а“ в Закона за Водите.

 

  1. Създава се нова алинея 5 която гласи : В случаи на отнемане на повърхностни води с цел аквакултура за съществуващи обекти, когато водите се възвръщат в първоначалния водоизточник не е задължително монтиране на водоизмервателно устройство.
  2. Алинея 6 : В случаите на чл.194, ал. 11 не се задължава монтирането на водоизмервателни устройства.

 

Прилагаме следните мотиви и обосновка за нашето искане:

През последните години при производството на сладководна риба в акваферми (регистрирани животновъдни обекти) възникнаха няколко конфликтни казуса свързани с прилагането на различните закони имащи отношение към аквакултурната дейност. Считаме, че промяната в нормативната уредба е ключов елемент към развитието на този динамичен сектор, както и за осъществяване на адекватен контрол от страна на държавните институции.

Проблеми възникнали с прилагането на Закона за Водите е отказ от страна на БД за продължаване на разрешителните за водоползване чрез водовземане от повърхностни води с цел аквакултура. Проблема касае вече изградените класически басейнови стопанства за шаранови и пъстървови риби. Мотивите използвани за отказ от страна на БД са :

-Незаплатени такси за използваната вода за аквакултурна дейност по тарифата и ЗВ от титулярите .

-Неизпълнение на условията по издаденото разрешително. В издаденото разрешително са вписани текстове от закона, че се изисква поставянето на водоизмервателно устройство независимо дали се използва повърхностна или подземна вода. На практика това задължава титуляря дори и да има последвала промяна в законовата рамка за подобно изискване, както и случай на невъзможност за поставяне на такова устройство. На повечето стопанства няма условия за монтиране на устройства, а дори и да се монтират не биха отчитали достоверна информация. Физичния състав на водата (примеси от различно естество), сечението на водопреносната мрежа, както и температурния режим ( замръзване при ниски температури ) на използваната вода в стопанствата са твърде променливи, което би довело до недостоверно отчитане на количествата вода от устройствата. При част от стопанствата водоизмервателните устройства трябва да се поставят в началото на водоснабдителната мрежа( канали), което е извън тяхната собственост и създава невъзможност за охрана. Цената на водоизмервателните устройства е висока. Това създава неравностойни условия между проточни и язовирни стопанства. Основната цел за поставяне на водоизмервателно устройство е измерване на количеството вода за целите на изчисляването на сумите по дължимите такси, каквито аквакултурата съгласно ЗВ не дължи. Бихме искали да отбележим, че изискването за монтиране на водоизмервателни устройства при издаване на разрешителни по ЗВ не се третира еднозначно от различните БД на територията на страната. Имаме данни, че при издаване на разрешителни за аквакултура по ЗВ при наети от рибовъди язовири на „Напоителни Системи” ЕАД и различни общини също не се вписва задължение за поставяне на водоизмервателни устройства въпреки използването на речни води за напълване. Така рибата произведената в стопанства с водоизмервателни устройства става неконкурантно способна на останалите стопанства, които нямат изискване за монтиране на водоизмервателни устройства.

 

С уважение,

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре