Други документи

БАБХ да спре - Сивата икономика в риболова, опаковането, етикетирането и транспорта на риба от нерегламентирани места

БАБХ да спре - Сивата икономика в риболова, опаковането, етикетирането и транспорта на риба от нерегламентирани места

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

Изх. №015-01.05.2018.

БАБХ Вх. № 6291/02.05.2018

ДО Д-р Дамян Илиев-Изпълнителен Директор на БАБХ

Относно: Сивата икономика в риболова, опаковането, етикетирането и транспорта на риба от нерегламентирани места

Уважаеми Д-р Илиев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, се нуждае от съдействие и засилване на контрола относно лицата и фирмите , които не спазват или се опитват да заобикалят разпоредбите на Закона за храните, Закона за ветеринарно медицинската дейност и Рег. 852/04, 853/04.

Има практика да се опакова и етикетира риба директно на борда на риболовни кораби и да се товари на регистрирани хладилни превозни средства с цел транспорт и последваща продажба или препродажба в други страни, например в Гърция. Съгласно официалните регистри на БАБХ в Р България няма кораби – фабрики, както и плавателни средства, които да покриват изискванията на обекти и на тях да може да се извършва процедури по опаковане , етикетиране, хладилно съхранение и или обработка на риба. Следователно рибата трябва да се доставя на единственото изградено за целта тържище в гр. Бургас или на изградените в близост рибопреработвателни предприятия, които покриват всички ветеринарно санитарни и хигиенни изисквания за прием, окачествяване, сортиране, опаковане, етикетиране и хладилно съхранение на рибата. Съществуващите риболовни кораби в България са пригодени само за риболов и не разполагат с помещения за складиране, сортиране, окачествяване, съхранение на опаковки, етикети, дезинфектанти, други помощни съоръжения, машини и уреди. Няма кораби с разработени и утвърдени НАССР системи, което красноречиво говори, че се опакова и в последствие се транспортират суровини и храни от животински произход в цялата страна и/или зад граница с неизяснен произход или заготвени в нерегламентирани обекти. Същите по закон подлежат на конфискация и унищожение в екарисаж. Напомня ме , Ви че в регламентирани и одобрени от БАБХ обекти ветеринарният контрол изисква спазване на всички норми за производство и опаковане на сурови и храни от животински произход, което струва много средства ва всички ни, а същевременно се допуска опаковане и транспортиране на риба в нерегламентирани обекти, каквито са риболовните съдове и хладилни транспортни средства.

Надяваме се на Вашата своевременна реакция, разпореждане на целенасочени и системни действия, ако е наложително съвместно с други органи и институции, така че да се сведе проблема до минимални граници, защото гореописаните действия на лица и фирми са наша нелоялно конкуренция, създават дъмпинг на пазара, лишават държавата от ветеринарни такси, данъци, осигуровки за работници и ни принуждава да търсим и ние реализация в сивата икономика.

Като доказателство можем да ви посочим, че фирмите ловящи масово риби от видовете калкан, сафрид, барбуня, лефер/чернокоп и други подават в ИАРА декларации да десетки и стотици тонове улов, а в счетоводните им отчети по видове фигурират продажби няколко пъти, до няколко десетки пъти по-малки количества.

С уважение:

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре