Други документи

Писмо до МОСВ-Зоните по НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море

Писмо до МОСВ-Зоните по НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com

Изх. №014-01.05.2018.

МОСВ Вх. №15-00-44/02.05.2018

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА МОСВ

Относно: Зоните по НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море.

Уважаеми господин Министър,

 

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, се нуждае от точна и достоверна информация относно утвърдените вече Зоните по НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море, плановете за управление и предстоящото разширение на съществуващите такива. Моля да ни предоставите карти и списъка на «Зоните по Натура 2000 в морето, както и утвърдените вече планове и проектите на плановете за управление. Настояваме да бъдем включени по места при разглеждането и представянето на проектите на плановете, както и да се иска нашето становище предварително при изготвянето на плановете. Позицията ни относно ограниченията на рибностопанската дейност в тези полета, както и нужните компенсации за рибарите е особено важна за нас като представителна организация за риболова по морето. Моля да ни предоставите тази информация, както и занапред своевременно да ни информирате и да ни отправяте покани за участници при подготовката и съставянето на зоните и плановете за управление на новите зони.

 

С уважение:

 

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре