Новини

Резултати от Заседание на консултативният съвет по рибарство

Резултати от Заседание на консултативният съвет по рибарство

На 22 МАРТ 2018 г. от 14:00 ч. в София в сградата на МЗХГ - зала Голям колегиум се проведе ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО РИБАРСТВО КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Срещата се ръководи лично от Министърът на МЗХГ г-н Порогжанов. Участие взеха неговият заместник г- н Добрев, ИД на ИАРА доц. Николов, директори на дирекции представители на БАБХ, ММОСВ, научните институти и Заместник председателя на Комисията по Земеделие в НС г-н Йордан Апосторлов.

Асоциация на производителите на рибни БГ ФИШ участва с четирима свои представители и активно се включи в излагането на проблемите и в дебатите по всички теми. Даде редица конструктивни предложения в следствие на, което Министър Порожанов се разпореди за спешни действия по проучване и изследване на запасите, местообитанията , спецификата на биологията и възможностите за улов с различни средства на запасите от „бяла мида“. От коментарите стана ясно, че е абсолютно възможно финансирането на такъв проект , в който да участват научните институти.

Относно предстоящи промени в Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/:

1. Определяне на мерки, насочени към устойчиво управление на запасите от бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Chamelea gallina, Donax trunculus, Anadara inaequivalvis) в Черно море.Регулиране на стопанския улов на запасите от бяла пясъчна мида.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предложи следните мотиви:

Недопустимо е смесването на четири самостоятелни вида миди под общото название "бяла пясъчна мида" Всяка от тези четири вида миди трябва да има различен законен минимален размер на улов. Всяка от тези четири вида миди се лови на различна дълбочина и трябва да бъде с различни законово разрешени методи за улов поради спецификата на вида и зоната на улов.

Например, в Турската акватория на Черно Море е разрешен улов на Chamelea gallina с хидравлична драга с минимален размер 17mm при дневен лимит от 15 000кг на кораб !!! В Турция забраната за улов на Donax trunculus, Chamelea gallina е в сила от 1 Май до 31 Август всяка година. През другото време на годината уловът практически няма ограничения.

Относно предложението на МЗХГ в В чл. 35 се създава ал. 7 за забрана на улова на бяла пясъчна мида с уреди и средства освен с водолазен способ: БГ ФИШ предложи да се ползва текста на: РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез

технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) (19) „драги“ са уреди, теглени от основния корабен двигател (корабна драга) или

буксирани от моторизирана лебедка от закотвен съд (механизирани драги) с

цел улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, и които се състоят от

мрежеста торба или метален кош, монтиран на неподвижно закрепена рамка

или пръчка с различни размер и форма, чиято долна част може да носи

стъргало, което от своя страна би могло да бъде кръгло, остро или назъбено, и

евентуално съоръжено с приспособления за спускане на товара и потапящи се

капаци. Някои драги са оборудвани с хидравлични приспособления

(хидравлични драги). Драгите, теглени ръчно или с ръчна лебедка в плитки

води за улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, със или без лодка

(ръчни драги), не се считат за теглени уреди за целите на настоящия регламент;

В В чл. 44 се създават ал. 1, 2, 3, 4 и 5:

БГ ФИШ предлага „(1) Дневният улов на "бяла пясъчна мида"(Donax trunculus) да бъде поне 120/ килограма на водолаз.

Относно т (3) Забранява се уловът на бяла пясъчна мида през тъмната част на денонощието.

БГ ФИШ, категорично не приема и предлага: да е разрешен улова и вечерта тъй като мидата излиза излиза почти на пъвърхността на дъното/според твърдения на рибари наблюдаващи от години процеса/ търсейки повече светлина и хранителна маса и това е най-удобното време за улов със уреди за риболов със слабо въздействие морското дъно. Допълнително и температурата е значително по-ниска вечерта, което спомага за запазване на качеството на мидата по цялата верига до крайният клиент.

Относно (4) Със заповед на изпълнителния директор на ИАРА ежегодно до 15 януарисе определят разрешените пристанища за разтоварване на улов от бяла пясъчна мида.

БГ ФИШ предлага да отпадне този текст за разрешените пристанища за улов от "бяла пясъчна мида"(в частта за вида Donax trunculus). Придвижването на малките лодки до определени пристанища на голямо разстояние от мястото на улов прави улова икономически неизгоден - загуба на време, гориво и качество на мидата.

Относно: . В чл. 77а се създават ал. 1, 2, 3 и 4:

„(1) Който надвиши определения дневен лимит за улов на бяла пясъчна мида в нарушение на чл. 44, ал. 1 се наказва с глоба от 600 до 1500 лв./наполовина да се намалят/БГ ФИШ предлага да се намалят на: 100 до 300лв

(2)Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. БГ ФИШ предлага да се намалят на 500 до 1000лв

(3) Който извършва улов на бяла пясъчна мида през тъмната част на денонощието в нарушение на чл. 44, ал. 3 се наказва с глоба от 600 до 1000 лв. БГ ФИШ предлага да ОТПАДА

(4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага с имуществена санкция в размер от 700 до 1300 лв. БГ ФИШ предлага да ОТПАДА

(5) Който разтовари улов от бяла мида в пристанище различно от тези определени в заповедта по чл. 44, ал. 4 се наказва с глоба от 600 до 1200 лв. БГ ФИШ предлага да ОТПАДА

(6) Когато нарушението по ал. 5 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага с имуществена санкция в размер от 800 до 1500 лв. БГ ФИШ предлага да ОТПАДА

(7) Който не спазва определените със заповед на изпълнителния директор на ИАРА други мерки за регулиране на улова на бяла пясъчна мида в нарушение на чл. 44, ал. 5 се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв. БГ ФИШ предлага да се намалят на-100 до 300лв

(8) Когато нарушението по ал. 7 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. “ БГ ФИШ предлага да се намалят на 500 до 1000лв

В приложение №1 към чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел В „Други водни организми” се създава ред №16:

  1. Бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Donax trunculus, Chamelea gallina, Anadara inaequivalvis (Scapharca inaequivalvis)) от 15 април до 31 юли„

Предложението на BG FISH e по един месец пролет + 1 месец есен

  1. В Раздел Г. „Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина” редове от №16 до №18 стават съответно от №17 до №19.

§7. В приложение №2 към чл. 38, ал. 1 ред 80 се изменя, както следва:

  1. Бяла пясъчна мида (Mya arenaria, Donax trunculus, Chamelea gallina, Anadara inaequivalvis (Scapharca inaequivalvis)) предложението на администрацията е 2 см”.

Предложението на БГ ФИШ по видове е за следните размерни групи:

Mya arenaria - 2.0cm

Donax trunculus - 2.5cm

Chamelea gallina - 2.0cm

Anadara inaequivalvis (Scapharca inaequivalvis) - 2.0cm

Относно възможните изменения на Закона за водите, които касаят вменяването на необходимостта да се монтират водоизмервателни устройства, при условие, че рибопроизводството на дължи такса водовземате и някои други проблемни казуси на ЗВ, БГ ФИШ излага следните мотиви и очаква с нетърпение среща между Министъра на Околната среда и водите, Министърът на Министерството на земеделието, храните и горите, който пое инициативата да е медиатор за подобна среща с участието на рибопроизвоствените асоциации, на която да се изяснят проблемните текстове създаващи спънка на рибовъдите и да се търси спешна законодателна промяна. Пълният текст на казусите и мотивите за искани законодателни промени в ЗВ от страна на БГ ФИШ можете да видите тук.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
 
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре