Други документи

Възражение-Относно стартиралото производство за издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квотата за улов на калкан през 2018

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 037/13.12.2017.

До

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Доц. Галин Николов

Възражение

Относно стартиралото производство за издаване на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квотата за улов на калкан през 2018. По силата на издадено Уведомление изх. №9100-20285/01.12.2017. Изпратено ни с писмо Ваш изх.№ 6300-20538/05.12.2017. Вие твърдите, че критериите за допустимост, начина на разпределение на националната квота и други въпроси касаещи увовът на калкан са дискутирани с представители на риболовният бранш.

Това не отговаря на истината. Възразяваме. Официално обсъждане с участието на БГ ФИШ не е проведено. Нещо повече, през тази година ние като най-голяма браншова асоциация с най-голям флот, Ви изпратихме предварително предложения и варианти, за разпределение на квотата за калкан,които да бъдат обсъдени с всички заинтересувани страни на общ форум преди започването на процедурата по издаване на общият административен акт.

Възразяваме защото:

Нашите предложения отново не бяха взети под внимание ,както до сега през годините и това за пореден път буди съмнения относно мотивите ИАРА да издава документи и проекти на заповеди, с които облагодетелства и удовлетворява определен кръг риболовци. Прилаганите до сега практики,не дават гаранция за прозрачност и равнопоставеност при разпределението и усвояването на квотата в годините назад. Този факт буди съмнения и създава прецедент на едни кораби всяка година да се присъждат все по-големи количества квота за сметка на техните колеги от други сдружения. Възразяваме срещу процентното съотношение на разпределението на квотата за калкан между двете сдружения. Не са ни присъдени количества квоти от индивидуалният трансфер на кораби към нашата асоциация. Не е преизчислен индексът на индивидуалните квоти на корабите членове на БГ ФИШ. Не е анализиран и процентно не е приспаднато допълнително раздавани квоти на определени кораби във всички години назад извършвали дейност по подпомагане или изписване на квота в края на всяка календарна година. Ощетени сме от не разпределени допълнителни квоти, не са ни добавени количества на новоприети кораби и заповедта не отразява реално членската ни маса към днешна дата. Не са отнети от други кораби количества квоти задържани в дадено сдруженията въпреки, че са напуснати от определен брой кораби. Не са приспаднати от други сдружение процентно натрупаните количества от присъдените им година за година проценти квота от общият дял. Тези факти говорят за не прозрачност, не проследимост и невъзможност за обратна проверка.

Г-н Николов, ИАРА има ли зависимости?

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ внесе в деловодството Ви още през ноември месец 2018 г. писмо с предложения за „Предстоящото разпределение на квотата за калкан между желаещите да участват в усвояването и през 2018“. Напомняме Ви, че АПРП БГ ФИШ внася от години подобни писма с предложения за нови варианти на разпределението на квотата за калкан и/или несъгласие със сегашната практика. Текстът е с конкретни предложения и посочва различни варианти и методика за разпределение на квотата между признатите браншови асоциации. Така с нашите предложения данните са проверими, прозрачни и не будят съмнение относно воденето на статистиката, изписването, надписването и присъждане на данни от уловите:

1. Предлагаме цялата квота да се разпределя от признатите асоциации по следната методика.

1.1 От цялата квота 33,3% да се даде по равно на корабите кандидатстващи и отговарящи на критериите за допустимост;

1.2 От цялата квота 33,3% да се даде на всички кораб като коефициент, който се получава от сбора на БРТ на корабите кандидатстващи и отговарящи на критериите за допустимост, които са делител на това количество квота. В последствие всеки от допуснатите кораби получава количество равно на БРТ на кораба умножен по коефициента;

1.3. От цялата квота 33,3% да се даде на всички кораб като се изчислят историческите му данни на корабът през последните 5 години. Да се преизчислят историческите данни, като им се присъдят всички данни, които те са декларирали като улови, независимо в кое сдружение са били. Това е демократичният подход, който дава право на корабособствениците да избират по добрите условия в дадено сдружение, а не да се чувстват крепостни членове. Квотата върви с корабът, а не със сдружението както до сега се предлага и практикува от ИАРА при разпределението на квотата. Прилаганите до сега практики,не дават прозрачност и равнопоставеност при разпределението и усвояването на квотата в годините, което буди съмнения за не европейски практики и създава прецедент на едни всяка година да се присъждат все по-големи количества квота за сметка на техните колеги от други сдружения.

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

 

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре