Други документи

До консултативният съвет по рибарство към Министърът на МЗХГ

Изпращам Ви част от текстовете, които касаят улова на двучерупчести /бяла мида/ и калкан за коментар и подпомагане на Консултативният съвет към Министъра на МЗХГ.

Ползваме част от становище на доц. Пехливанов от БАН, Консултативният съвет за Черно море-препоръка и нова процедура разработена от БГ ФИШ, както са изложени по-долу и в прикачен файл.

1. Становище на Централната лаборатория по обща екология – БАН

 

По отношение на т. нар. бяла мида (миди от род Donax sp., Venus gallina) смятаме, че добиването им с гребло с фиксирана дължина на дръжката може да е приемливо с оглед опазването на морските екосистеми и устойчивото използване на биологичните ресурси, тъй като чрез определена разрешена дължина на дръжката на греблото, добивът може да се ограничи в динамичната прибойна зона на морето. В тази зона при съответен разрешителен режим, лимитиращ площта и дълбочината на добива на пясъчни миди, може да се постигне пренебрежимо малко въздействие върху дънните съобщества. Селективността по отношение размерите на събираните организми може да се осъществява чрез размерите на отворите на мрежата.

Изготвил становището:(Ст.н.с. д-р Л. Пехливанов)/Материалът е взаимстван от [цитат на статията в интернет пространството.

 

2.Разработена е методика за разпределение на квотата. Отбелязваме, че повишението на квотата е голям успех. Възможно е квотата да бъде разделена на части и за се купува от отговарящите кораби или най справедливо ще е да се прилага новата методика на БГ ФИШ:

От офисът Предлагаме на ИАРА цялата квота да се разпределя от признатите асоциации?

 

2.1 От цялата квота 33,3% да се даде по равно на корабите кандидатстващи и отговарящи на критериите за допустимост;

 

2.2 От цялата квота 33,3% да се даде на всички кораб като коефициент, който се получава от сбора на БРТ на корабите кандидатстващи и отговарящи на критериите за допустимост, които са делител на това количество квота. В последствие всеки от допуснатите кораби получава количество равно на БРТ на кораба умножен по коефициента;

 

2.3. От цялата квота 33,3% да се даде на всички кораб като се изчислят историческите му данни на корабът през последните 5 години. Да се преизчислят историческите данни, като им се присъдят всички данни, които те са декларирали като улови, независимо в кое сдружение са били. Ощетените кораби да се индексират с коефициент за всеки отделен случай, които по порочна практика или не е присъдена квотата им от минал период или е частично или изцяло задържана от дадено сдружение, като наследство. Това е демократичният подход, който дава право на корабособствениците да избират по добрите условия в дадено сдружение, а не да се чувстват крепостни членове. Квотата върви с корабът, а не със сдружението както до сега се предлага и практикува от ИАРА при разпределението на квотата. Цялото количество квота надписано на отделни Сдружения, присъдено им като допълнително разпределение в годините или участвали с отделни кораби като подпомагане усвояването на квота да се отнеме по години и да се раздаде по равно на всички. Прилаганите до сега практики,не дават прозрачност и равнопоставеност при разпределението и усвояването на квотата в годините, което буди съмнения за не европейски практики и създава прецедент на едни всяка година да се присъждат все по-големи количества квота за сметка на техните колеги от други сдружения.

 

3. Препоръка на Консултативният съвет за Черно море /КСЧМ/ е в прикаченият файл.

 

До старта на КСР ще представим и становище на други учени или институти.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре