Други документи

Неотложна нужда от корективи мерки в управлението на „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 -2020

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ

гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com

E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

Изх. № 034/23.11.2017.

До

Заместник министър председателя на Република България

Г-н Томислав Дончев

До

Председателя на комисията по земеделие, храни и гори в Народното събрание

г-жа Десислава Танева

 

Относно: Неотложна нужда от корективи мерки в управлението на „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 -2020

 

Уважаеми г-н Дончев,

Уважаема г-жо Танева,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се обръща към Вас с призив за съдействие и предприемане на спешни корективи мерки в управлението на „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 -2020 г.

Към настоящият момент прилагането на „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 -2020 е повече от обезпокоително. Действията на Управляващия орган в Министерство на земеделието, храните и горите често се свеждат до пълно погазване на приложимата нормативна рамка, в частност Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Липсва изцяло комуникация със сектора, което води до напълно погрешно адресиране на нуждите.

Липсата на координация е особено показателна за изключителното забавяне в прилагането на мерките, в частност на оценката на постъпилите проектни предложения.

„Програмата за морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. е основен инструмент за интервенция в сектор „Рибарство“. Нейното неадекватно управление не само ще доведе до негативен резултат в отчитането на междините цели през 2018 г. , но и до значителни пропуснати ползи за сектора.

Апелираме и настояваме да предприемете действия, които да допринесат за нормалното функциониране и администриране на програмата, в съответствие със ЗУСЕСИФ и подзаконовите нормативни актове, което несъмнено ще минимизира риска от финансови загуби за България и секторът.

 

С уважение,

Д-р Йордан Господинов-

Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре