Други документи

До Министър МОСВи до Комисията по ОСВ в НС - против забраните в зони по НАТУРА 2000

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 020/15.08.2017.

До:
Министъра на МОСВ г-н Нено Димов,

Копие до:
Председателя на комисията по околна среда и води в НС г-жа Ивелина Василева

Уважаеми Г-н Димов,
Уважаема г-жо Василева
На основание чл. 8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ/АПРП БГ ФИШ/ на 14.08.2017 г., проведохме мирен протест на открито пред сграда на ИАРА в гр. Бургас
Ние от АПРП БГ ФИШ, други представителите на сектор рибарство и заинтересовани лица протестираме срещу:
1. Изготвените и картирани зони по НАТУРА 2000 в акваторията на българската част на Черно море, както и предстоящото тяхно разширение.;
2. Настояваме за преразглеждане и прекартиране на зоните тъй като те покриват изцяло вековните риболовни полета за стопански риболов на риба и нерибни хидробионти. Тези зони не са консултирани и съобразени с местните рибарски сдружения и признатите браншови асоциации. Не е извършен анализ на икономическият и социален фактор от въвеждането на зони по НАТУРА 2000. ;
3. Настояваме да се изместят зоните в райони навътре в морето, където системно не се ловят морски обитатели, поради факта, че сега очертаните зони са и естествени миграционни пътища на проходните риби пристигащи през Босфора и пребиваващи за кратко около бреговете на Р България.;
3. Настояваме спешно да ни предоставите научните становища и доклади провокирали очертаването на точно тези зони и мотивите за големината и координатните им.;
4. Настояваме да ни предоставите мотивите и аргументите на кои екологични организации и експерти са довели до изготвянето на зоните и кои са мотивите да се разписват забрани в „Заповедите“ за използване на уреди за улов или за улов на видове, които ЕО Регламенти, закона за Рибарството и аквакултурите или Закона за биологичното разнообразие не забранява за улов и използване.;
5. Настояваме да ни предоставите, кои ваши служители са работили и/или работят и сега за екологични организации и са предоставяли експертни становища доброволно или срещу заплащане за изготвяне на документи по НАТУРА 2000 в акваторията на Черно море.
Уважаеми господин Димов,
Уважаема г-жо Василева
Очакваме да предприемете спешни действия по нашите искания и да ни предоставите исканата информация.
С уважение,
Д-р Йордан Господинов-
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре