Други документи

Предложение на БГ ФИШ относно публикувания проект за заповед на Министъра на МЗХГ за временна забрана улова на бяла пясъчна мида от видовете Donax Trunculus и Chamelia Gallina

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 012/30.06.2017.
До:
Президента на Република България г-н Румен Радев,
Министър Председателя на Р България г-н Бойко Борисов,
Министъра на МЗХГ г-н Румен Порожанов,
Министъра на МОСВ г-н Нено Димов,
Министъра на МВР г-н Валентин Радев,
Министъра на МФ г-н Владислав Горанов,
Директора на ИАРА доц. д-р Галин Николов
Парламентарна група на ПП ГЕРБ, председател г-н Цветан Цветанов
Парламентарна група на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, председател г-жа Корнелия Нинова
Парламентарна група на ОП, председател г-н Волен Сидеров
Парламентарна група на ДПС, председател г-н Мустафа Карадайъ
Парламентарна група на ПП Воля, председател г-жа Гергана Стефанова
Всички медии

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с публикувания проект за заповед на Министъра на МЗХГ за временна забрана улова на бяла пясъчна мида от видовете Donax Trunculus и Chamelia Gallina, Ви изпращаме нашето становище.
След като се запознахме с проекто-заповедта, искаме да Ви информираме за следното:
Ние сме съгласни да се въведе временна забрана за улов от 60 дни годишно и това съгласие сме го изразили в писмо до МЗХ още месец февруари тази година, тъй като разбираме най-добре колко важно е опазването на тези видове от изчезване. Гарантирането на популацията на мидата ще допринесе за запазване поминъка на няколко хиляди семейства по Черноморието (рибари и техните семейства, както и нашите работници, заети в рибно-преработвателната индустрия) и развитие на националната ни индустрия.
Нашето становище изразяваше забрана от 30 дни в периода на размножаване на мидата и касаеше основно и само вида Donax Trunculus, защото той е основният, който ловим и преработваме. Ние предлагаме вече забраната да бъде общо 60 дни: 30 дни през пролетта, когато е първият размножителен период на мидата, обикновено април/май месец, и 30 дни забрана през втория период на размножаване, който е септември/октомври. Това наше мнение се базира на многогодишния ни опит с този вид, който имат нашите рибари и предприятия. Всяка година определянето на точната дата на стартиране на забраната предлагаме да се определя съвместно с представители на асоциациите и ИАРА, след извършване на проверки на мястото на улова и мястото на преработване. За Ваша информация законодателството в други страни членки на ЕС, където има популация от този вид, се урежда конкретно за всяка година и е с обща продължителност 30 дни, само през пролетта.
Категорично сме против забраната да бъде налагана извън периода на размножаване, тъй като налагането й във всеки един друг период от годината няма да доведе до постигане на целите, заложени в заповедта.
Също така искаме постоянна забрана да бъде наложена във връзка с минималния размер за улов на мидата от вида Donax Trunculus, който да бъде 2,5 см, защото екземплярите само над този размер са зрели и така се гарантира запазване на младата популация и нейното понататъчно размножаване.
В тази връзка искаме гарантиране въвеждане на по-високи санкции при неспазване на зададените условя, както и засилени проверки по време на забраната. Това е важно за предотвратяване контрабандата на този вид, която съществува и в момента и постигане на реални резултати от законовата промяна.
Спешно искаме да се извършат редакции на Закона за рибарството и аквакултурите и да се разрешат уредите за добив на Donax Trunculus, които се използват в целия Европейски Съюз. За сведение сега действащият регламент има текстове, които могат директно да се имплементират в Закона за рибарството и аквакултурите/ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1967/2006 НА СЪВЕТА от 21 декември 2006 година относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море,
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
б) „драги“ са съоръжения, които са или подвижно теглени от основния двигател на лодката (лодкови драги), или се теглят от моторизирана лебедка от закотвен съд (механизирани драги) с цел улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери, и които се състоят от мрежеста торба или метален кош, монтиран на неподвижно закрепена рамка
или пръчка с различни размер и форма, чиято долна част може да носи стъргало, което от своя страна би могло да бъде кръгло, остро или назъбено, и може да бъде или да не бъде съоръжено с приспособления за спускане на товара и потапящи се капаци. Някои драги са оборудвани с хидравлични приспособления (хидравлични драги). За целите на настоящия регламент драги, теглени ръчно или с ръчна лебедка в плитки води, с или без лодка, за улов на двучерупчести, коремоноги и сюнгери (ръчни драги) не се считат за теглени съоръжения;
На срещата във Варна, в хотел „Черно Море“ през април тази година, на която присъстваха всички, имащи отношение по този въпрос страни, а именно бизнесът в лицето на Асоциациите, науката, в лицето на двата института по Аквакултури – Пловдив и Варна и контролните органи – МЗХ и ИАРА стана ясно, че науката не е подготвена с достатъчно собствени изследователски данни за вида бяла пясъчна мида Donax Trunculus. За този вид, обитаващ шелфа на Черно море няма изготвени обективни, реални изследвания и изработени на тяхна база становища за състоянието и запаса до сега. Всички изводи на научните работници и изследователски институти се базират на аналогия с изследвания за същия вид, извършени на територията на други държави и по отношение на други морски басейни. Взетото отношение от страна на научните специалисти е единствено на база публикувани статии в чуждестранни издания и интернет пространството и категорично не отразяват спецификата на хабитата на този вид миди в района на Черно море, нито по отношение дълготрайността на живота им, нито по отношение конкретните периоди на размножаване в годината.
В становището на специалистите се отразява, че забраната трябва да бъде въведена само през пролетния период, което показва, че ние като страната с практика и опит повече от 5 години имаме много по-ясна представа за размножаването и опазването на вида.
Не е направен и социално икономически анализ и как това ще се отрази.
Моля, бъдете информирани, че тъй като това е наш основен поминък, ще отстояваме до последно и с всички възможни законови средства и начини нашата позиция по правилното въвеждането на тази временна забрана.
Гр. София
30.06.2017 г.
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и представляващ Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре