Други документи

Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ За конференция на тема „Устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион“ – Брюксел 07.06.2017

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 011/06.06.2017.
Позиция на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
За конференция на тема „Устойчивото развитие на рибарството в Черноморския регион“ – Брюксел 07.06.2017.
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, е призната в Р България асоциация с представителни функции за риболов за района на Черно море. Ние години наред предлагаме законодателни промени на национално и европейско ниво, които да доведат до устойчивост на сектора, да се използват екологосъобразни, щадящи околната среда методи и техники за риболов, които в максимален размер да запазят екосистемите и местообитанията. Днес секторът е изправен пред предизвикателствата на съвремието.
1. Увеличението на зоните по Натура 2000 създава сериозни напрежение и опасение за поминъкът на риболовната дейност. Съществува неизвестност и не прозрачност при определянето и увеличението на зоните. Има неяснота относно изготвянето на плановете за управление. Системно се неглижират големите браншови организации. Отговорните институции често не присъстват по покана на асоциациите на техни събрания и организиране събития. Понякога изпращат чиновници от ниско ниво, след което логично не следва нищо . ;
2. Нямаме яснота относно анализите от проведените изследвания, резултатите, взетите решения и провежданата политика в управлението на Черноморският басейн, както от Международните институции, комисии и научно технически съвети, така и от национални такива.;
3. Очакваме и се надяваме ЕК да вземе решение за увеличение на квотата за улов на калкан, тъй като продължаваме да сме единствени притиснати от нейният минимален размер, за разлика от другите държави в черноморският басейн, които ловят вида, който оказа се мигрира и на изток и на юг.;
4. Продължава неяснотата относно равният достъп в Европейските черноморски води и различното тълкуване на възможностите за риболов от страна на Български и Румънски кораби в съседни води.;
Считаме, че като данъкоплатци на страна членка от ЕО имаме право и очакваме повече от институциите, за да градим устойчивост на секторът и да се възползваме по-пълноценно от членството си в общността. Спецификата и особеностите на Черно море изискват по-голяма внимание и повече вслушване в гласа на представителите на бранша.
Гр. София
Д-р Йордан Господинов:
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре