Други документи

Протокол от Годишно отчетно Общо събрание на БГ ФИШ

Протокол
от проведеното на 12.05.2017 г. в х-л „Свети Никола „ в гр. Сливен Годишно отчетно Общо събрание на Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
Гости на събранието бяха:
Доц. Галин Николов-Изпълнителен Директор на ИАРА;
Д-р. Ваня Чикова-завеждащ лаборатория заразни болести по рибите в ЦНДНИВМИ-София;
Д-р Даскалов –главен инспектор от дирекция контрол на храните при БАБХ – София;
Д-р Тачо Пашов – Председател на НАР Стара Загора
И др. представители на БАБХ
Спонсори на събитие бяха фирмите „Линде газ“ България и „Оотек“ България

По точка 1 от Дневният ред-Избор на водещ на събрание и протоколчик-преброител.
Събранието бе открито в 16.00 часа с един час закъснение поради липса на кворум в предварително обявеният в поканата начален час 15.00 часа за свикване на събранието. Общото събранието откри Изпълнителният директор на АПРП БГ ФИШ д-р Й. Господинов и предложи за водещ на събранието и за протоколчик да бъде избран Изпълнителният директор. Други предложения не постъпиха. Събранието единодушно избра д-р Господинов за водещ, преброител и протоколчик на събранието.
По точка 2 от дневният ред -Приемане на годишен отчетен доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2016 г. –Д-р Господинов почете Годишния отчетен доклад на Управителният съвет за дейността на асоциацията. Същият бе гласуван и приет единодушно.
По точка 3 от дневният ред -Приемане на финансовия доклад за дейността на АПРП БГ ФИШ за 2016 г.-д-р Господинов разясни финансовия доклад и акцентира, че финансовият резерв към началото на 2017 г. се е увеличил над 17 хил. лева въпреки, че през 2016 г. са направени големи разходи в размер на 4000 лв. за членски внос в Консултативният съвет за Черно море, Закупена е на лизинг нов автомобил „Тойота Корола“, като само встъпителната вноска е над 5000 лв. Направени са и значителни разходи за командировки поради честите пътувания до Бургас и Варна във връзка със спецификата на дейността, провеждането на семинари, обучения, кръгли маси, протести, заседания на Общото събрание и на Управителният съвет и други мероприятия организирани от БГ ФИШ или участие на Изпълнителният директор в подобни.
Г-н Петър Василев-Черноморски риболов“ АД коментира, че за нуждите на офиса е препоръчително да се наеме под някаква форма на заетост секретарка.
Събранието гласува единодушно приемането на финансовият доклад и отчета.
По точка 4 от дневният ред -Вземане на решения за просрочени задължения на членове/членски внос/ към АПРП БГ ФИШ- д-р Господинов информира събранието, че с малки изключения всички членове на Общото събрание са издължили членският внос за първото тримесечие на 2017 г. Фирмите които системно не са си плащали членският внос през 2016 г. отпадат и се заличават като редовни членове на асоциацията а именно:
-„ Трансимпекс фишинг“ ООД;
- „Кофлекс“ООД
-„ ФИШ ФАРМ БГ“ ЕООД-/тази фирма отново проявява интерес да поднови членството си/
Общото събрание взе решение и гласува задълженията им за неплатен членски внос на тези бивши членове да отпаднат и да не се търсят за събиране.
В асоциацията през 2016 г.замразиха членството си „Славянка“ АД и „Агамемнон“ ЕООД
Нови членове на асоциацията със своите риболовни кораби считано от 01.01.2017 година са: --РК «Циклама 5» с рег. № АХ 215, Циклама ЕООД»- Йордан Каракашев;
-РК 258«Несебър фиш» ЕООД, Кирил Жеглев;
-РК „Вълнобор“- фирма «Джи енд дни корсар» ООД-Бургас, г-н Георги Андонов;
-РКСв. Никола с рег. Ах 278 «Аквахънт ЕООД»- гр. София-Атанас Иванов;

По точка 5 от дневният ред -Други теми и събеседване:
Думата взе Николай Павлов- СД „Динг Павлови и сие“ и категорично се противопостави на твърдението на Министъра на МОСВ и на Министъра на МЗХ от 2016 г. , които обвиниха рибарите за смъртта на делфините. Той изтъкна редица доводи за други възможни причини, включително и смърт на младите делфини вследствие на военните учения и проведените подводни взривове от тях при учения пред българският бряг или от сонарни изследвания чрез детонация за петрол. В следствие на това и рибата е изчезнала за дълъг период от време на далеч от нашият бряг и при редица риболовни излети корабите му са улавяли мъртва риба, което беше потвърдено и от г-н Петър Василев-„Черноморски риболов“ АД. Николай Павлов изказа притеснение относно драстично увеличените райони па НАТУРА 2000, което практически им отнема районите за риболов. Това негово твърдение бе последвано от коментари и явна подкрепа от всички присъстващи заинтересовани в сектора представители.
Д-р Господинов предложи заинтересованите членове на УС и други фирми да вземат участие и да се изкажат на предстоящите форуми в гр. Констанца на 26.05.2017 г. –където Консултативният съвет за Черно море свиква кръгла маса по проблемите на риболова в Черно море, защитени зони, разрешени и забранени уреди за риболов, както и научните доказателства за състоянието на морето и неговият екологичен статус. Д-р Господинов покани заинтересованите членове на УС да се регистрират и да участват в предстоящата на 07.06.2017 г. Конференция за Устойчивото развитие на рибарството в Черноморският регион, която ще се състои в Брюксел и за, която всеки от членовете на БГ ФИШ ще получи покана и линк за регистрация и за участие.
Г-н Петър Василев постави на разглеждане и коментар темата за проверките, които извършва гранична полиция на море.Фирма „Черноморски риболов“ АД пое ангажимента да осъществи среща с ръководството на тази институция на място в гр. Бургас. БГ ФИШ чрез своя представител, ще настоява проверките да са съобразени с дейността по риболова, най-малко да пречат на дейността и да са съпроводени с присъствието на инспектор от ИАРА, който е единственият компетентен орган по контрол на риболова.
По отношение на пропуските в Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/ събранието взе решение в последната седмица на месец май да се проведе среща на Управителният съвет и да се изготви писмо-становище до МОСВ, МЗХГ, МС, ИАРА, КСЧМ и ЕК и до Брюксел като се предложи да се прилага изцяло европейското законодателство и да се разпишат и в нашият закон /описание/ на уредите да улов на дънни и пелагични видове. Да се търси вариант за включване в законодателството ни уреди и средства, които да са максимално щадящи морското дъно и да са екологосъобразни така, че това да позволява да се ловят селективно дънни и придънни видове без това да засяга сериозно околната среда. Фирмите от гр. Бургас, където е най-голямото струпване на риболовен флот и на преработка ще организират срещата на Управителният съвет , като определят място и дата за срещата и изготвяне на становището.Възможностите си предложи и фирма „Черноморски риболов“ АД за използване на офиса и при съставяне на становището.
Г-н Владимир Стоянов изрази незадоволство от работата на институциите и акцентира, че ако БГ ФИШ не отправи писменно искане той лично ще информира институциите, че нищо не е направено по отношение на класификация на зоните за добив на бели миди, няма напредък по лабораторният контрол на суровината и мониторинг на водата от страна на държавните мониторингонви програми. Г-н Стоянов акцентира, че трябва да се въведе забрана за улов на миди, за да може през размножителният период мидата да почине и да и се даде възможност да се запази вида, за да има бизнес за години напред. Той предложи още по драстично предложение забрана от три месеца , за разлика от досега исканото от БГ ФИШ за едномесечна забрана. Именно три месечна забрана, според него ще извади от оборот фирмите от сивият сектор. Неговото становище е, че да се чакат учените е нелогично, защото те може още две години да не направят изследвания на запаса и на полетата. В коментарите се включиха и представителите на БАБХ и на ИАРА. БАБХ изразиха за пореден път становище, че желание имат , но не зависи от тях това решение, както и всичко, което трябва да се извърши зависи от финансирането на МЗХГ.
От ИАРА доц. Галин Николов заяви, че ако има такова предложение от БГ ФИШ, то той има възможността и ще задвижи процедурата за въвеждане на забрана за улов по време на размножаване на даден вид.
Г-н Владимир Стоянов пое ангажимента да изготви подобно искане. Събранието в лицето на четиримата членове на Управителният съвет присъствали на форума съгласуваха и потвърдиха в последващ телефонен разговор за такова решение за искане за 3 месечна забрана през размножителният период предложено от „Черноморски риболов“ АД. Същото не беше подложено на гласувано от Общото събрание поради пропуск на водещият в следствие промяна на ритъма на водене на събранието, честите спонтанни изказвания и неспазване на процедурата по даване и отнемане на думата.
В 18.30 часа водещият на събранието обяви Закриване на събранието.
Присъственият списък с подписите на присъстващите е неразделна час от този протокол.
Изготвил протокола водещият на събранието д-р Йордан Господинов- Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре