Други документи

Въпроси към БАБХ за коментари и разисквания в деня на Общото събрание на БГ ФИШ на 12.05.2017

1.Мониторинга на водите за добив на двучерупчести от дивата природа.
2.Класифициране на зоните за добив на пясъчна мида от компетентният орган.
3.Възможности за лабораторни изследвания на мидите на необходимото европейско ниво относно всички биотоксини съгласно Регламентите от хигиенният пакет.
4.Проблемна практика на търговия с риба и други водни животни с последваща повторна продажба директно от лодката при добив независимо дали е от морето или от сладководно производство без опаковки, пакетаж и необходимите етикети доказващи, обекта в който са заготвени, приготвени или обработени, поставени под лед или преработени, тоест с неизяснен произход за обратна проследяемост по отношение на безопасността на суровината/храната.
Това възпрепятства българските оператори, които имат нелоялна конкуренция в лицето на сивата икономика, която от свое страна не произвежда при необходимите хигиенни изисквани, не инвестира в обекти, машини и съоръжения, не спазва хигиенните норми залегнали в законодателството, компрометира българското производство на европейският пазар и прави дъмпинг на цените. Мидите и рибата често не се опаковат съгласно изискванията, не се етикират правилно,не се пречистват а се експедират от обекти или транспортни средства, които не отговарят на изискванията на регламента. Най-често мидите се експедират от фирми или лица, които единствено имат разрешителни за експедиционен център, а такъв физически няма/не съществува или не съответства на изискванията на регламентите от хигиенният пакет/ХП/. Експедират се от пристанищни площадки или директно от корабите/лодките, след като се добиват от некласифицирани зони, без да преминават през пречиствателен център за постигане на параметрите изискани от регламента /борса, тържище или производствен цех, предприятие/. Рибата също се препродава по няколко пъти от лодката и по веригата се губи нейният произход и обратна проследяемост, защото няма етикет на обекта извършващ първата продажба.
Съществуват няколко експедиционни центъра за миди с разрешителните на обектите, които не покриват изискванията за експедиционни центрове съгласно законодателството за безопасност на храните. Мидите могат да се пречистват в одобрени центрове със съответната апаратура и процедури. Рибата е нужно да се продава от тържища, борси или предприятия/цехове.

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре