Други документи

До МЗХ и до МС - БГ ФИШ в защита на бенефициентите

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89,+359887212197
www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 009.29.03.2017.
МЗХ Вх. №15-159/30.03.2017
МС Вх.№08.01-34/30.03.2017.

ДО
ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОПИЕ ДО
Г-ЖА МАЛИНА КРУМОВА
СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

ОТНОСНО: Публикуване на списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „Преработка на продуктите от риболов и аквакултури” по ПМДР 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

На 28.03.2017 г. на адрес www.eufunds.bg Управляващият орган (УО) на ПМДР 2014- 2020 г. е публикувал списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти - BG14MFOP001-5-004 „Преработка на продуктите от риболов и аквакултури”.

Видно от списъка на етап административно съответствие са отхвърлени над 60 % от подадените проектни предложения по процедурата. Мотивите посочени от оценителната комисия за отхвърлянето на значителна част от проектните предложения будят дълбоко безпокойство предвид императивните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Условията за кандидатстване по процедурата - BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Предвид факта, че към настоящия момент България се намира в средата на програмния период и УО на ПМДР е съумял да отвори един единствен път Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” през 2016 г. е изключително притеснително, че в пълен разрез с нормативно установени норми се отхвърлят съществени за сектора планирани инвестиционни намерения на база силно компрометирани мотиви.

От съществено значение в казуса е й пълното неглижираме и неспазване на сроковете за назначаване и работа на оценителната комисия регламентирани в чл. 33 от ЗУСЕСИФ. Още по шокиращо нарушение е допуснато в периода на оценка на проектните предложения, УО на ПМДР се е нуждаел от шокиращите 164 дни, за да достигне до извода, че в значителна част от проектните предложения липсват документи, които реално са представени от кандидатите чрез ИСУН 2020 на етап кандидатстване. Пример за друг силно обезпокоителен аргумент, който е ползван за отхвърляне на проектни предложения е на база работата на държавни институции и в частност, в оформлението на издаваните от тях документи, което се явява извън полето на компетентност, отговорност и контрол на кандидатите.

По отношение на описаните по-горе закононарушения моля да вземете под внимание, че нито един административен акт не дерогира нормативен такъв, какъв то е ЗУСЕСИФ, за да бъде ползван като извинение за нарушенията.

В заключение моля да съобразите, че през наближаващата 2018 г. УО на ПМДР следва да отчете постигане на междините цели заложени в ПМДР 2014 – 2020 г., което би изглеждало във формата единствено на получени трудови възнаграждения от служителите на УО, без договориран, верифициран и сертифициран и един проект на кандидат-бенефициент.

Във връзка с гореизложеното и предвид очакваните писмени възражения от кандидатите по процедурата моля, за Вашата намеса с оглед осигуряването и гарантирането на законосъобразност и целесъобразност в действията на Управляващия орган и в частност на оценителната комисия по процедурата.

29.03.2017 г. С уважение:
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре