Други документи

Теми за консултативния съвет по рибарство към Министъра на МЗХ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага на Вашето внимание две теми за включване в дневният ред на предстоящото свикване на Консултативният съвет по рибарство към Министъра на МЗХ
1.Проблеми при добива, окачествяването, пречистването, опаковането, етикетиране и експедирането на пясъчни миди.
Липсва на мониторинга на водите за добив на двучерупчести. Морето не е картирано. Няма трайно маркирани и класифициране на зоните за добив на пясъчна мида от компетентният орган-БАБХ. Всички срокове съгласно регламентите на ЕО са изтекли. Липсва лабораторните изследвания на необходимото европейско ниво за всички биотоксини съгласно Регламента 853/2004. Това възпрепятства окачествяването на мидите и затруднява българските оператори. Мидите не се опаковат съгласно изискванията, не се етикират правилно,не се пречистват и се експедират от обекти или транспортни средства, които не отговарят на изискванията на регламента. Най-често мидите се експедират от фирми или лица, които единствено имат разрешителни за експедиционен център, а такъв физически няма или не съответства на изискванията на регламентите от хигиенният пакет/ХП/.
Решаването на проблема е да се маркират, картират и класифицират зоните съгласно регламентите от ХП. Да се подобри лабораторният контрол. Да се отнемат разрешителните на обектите, които не покриват изискванията за експедиционни центрове съгласно законодателството за безопасност на храните.Да се включи в националната мониторингова програма изследвания на миди и вода за съответните изследвания. Да се прецизира размножителният период на пясъчните миди и да се преустановява ежегодно уловът им в този период. За да се намали сивата икономика в този подсектор предлагаме всички, на които се издава разрешително за улов на бяла мида, задължително да бъдат юридически лица или ако не са, да се регистрират в НАП, като физически лица.
2. ПМС Р Е Ш Е Н И Е № 78 от 26 януари 2017 годинаm„ЗА НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА „РИБНИ РЕСУРСИ” ЕООД – СОЗОПОЛ И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА“. Тази практика окончателно отнема едно от трите рибарски пристанища във Варна , Балчик и Созопол, които въпреки, че са в забранителният списък се раздържавяват. Това може да се окаже лоша практика и другите две да последват същата участ. Нещо повече, тези пристанища бяха поименно залегнали в „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013“ и са стратегически за сектора и за страната като крайна граница на ЕО.
Решението е в ново ПМС и стратегия за развитието на рибарските от страна на МЗХ пристанища. Предлагаме включване на АПРП БГ ФИШ в управлението им.

Д-р Йордан Господинов – Изпълнителен директор и представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре