Други документи

Жалба - квота калкан 2017 - до Министъра на МЗХ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. № 002/16.01.2017.
Вх.МЗХ №15-24/16.01.2017л
ЧРЕЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИАРА
Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ
ДО:
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

ЖАЛБА
Относно: Заповед РД-7/04.01.2017. на Изпълнителният директор на ИАРА за разпределението на квотата на калкан през 2017.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ отправя до Вас тази жалба, като категорично се противопоставяме срещу изградената и прилагана години наред схема за разпределение на квотата за калкан, което ощетява едни за сметка на други риболовци. До сега прилаганата схема е базирана на основата на исторически данни. Жалбата ни е срещу тази система за разпределение на квотата, която взема в предвид до сега исторически данни натрупани в години назад. Справедливо е още тази година изцяло да се промени философията и практиката за разпределение и раздаване на индивидуална или колективна квота на членовете на признатите браншови асоциации. Видно е, че тази система е непрозрачна, винаги облагодетелства само определени кораби, антисоциална, силно рестриктивна, и не дава възможност за моделиране и надграждане в полза на обществото, както и на представителите на сектора. Нещо повече това вече възбужда сериозно напрежение сред членовете на БГ ФИШ, ощетява ни системно, както и други нечленуващи в нашата асоциациите оператори на риболовни кораби, за които е видно все по-голямото количество квота калкан присъждано на едни кораби за сметка на други. На всички е ясно, че ползваните исторически данни е възможно да са манипулирани в годините, тъй като те освен чрез декларации за произход не са подкрепени с доказателства за реално продадени количества калкан/фактури/, не са подплатени с реално ангажирани и заети рибари по трудови договори, не всички са „изсветлени“ с платени данъци от страна на придобилите по декларации дивият ресурс от калкан и не са доказани с реално членство на корабите в едно или друго сдружение. Нещо повече, има присъждани данни само и на точно определени кораби, като допълнително раздадена квота в края на годината , в някои от годините само за определени кораби. Всички тези действия в годините доведоха до натрупване на сериозни количество улови за определени кораби, като сега отделни кораби притежават 2-3 пъти повече количество калкан от своите колеги. Факт е, че тази година нашата квота по силата на поредната заповед се понижава с повече от 1600 килограма и на-базата на миналогодишната квота от 10 000 килограма вече е с близо 20% по надолу. За нас членовете и ръководството на Асоциация БГ ФИШ като най-голямата браншова организация с представителни функции за риболов по цялото море ни предстои в следващите няколко години по тази „порочна“ практика да стигнем до квота 0/нула/ килограма. Така направената схема за разпределение на квотата е геометрична прогресия, която системно увеличава количествата на едни за сметка на други и неминуемо ще се стигне до изземване на квотата ни. Заповедта за разпределение на квотата трябва да оценява социалният момент, да не противоречат на регламента, да не погазват бизнес правилата за прозрачност, предвидимост и равнопоставеност пред закона. Години наред възразяваме срещу непрозрачността при присъждане на исторически данни. Тази година в законните срокове внесохме в деловодството на ИАРА писмо с възражение срещу проекта на заповедта и предложихме и варианти за промяна. Същите не бяха взети под внимание. Нещо повече, даже не получихме отговор на тях. Това силно ни притеснява и събужда други асоциации относно разпределението, управлението и контрола на уловите на калкан през годините. Очакваме вашата реакция.
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре