Други документи

Възражение относно проект на заповед за разпределение на квотата за калкан през 2017 година

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, +359887212197 www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg

ДО:
ИЗПЪЛНИТЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Г-Н ВАЛЕНТИН ВЪЛКОВ
КОПИЕ ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
Относно: проекта на заповед за разпределението на квотата на калкан през 2017.
УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ се възползва от възможността дадена ни от Ваше Уведомление за откриване на производство на общ административен акт за условията и реда за разпределение на квота за улов на калкан за 2017 г./№Z-16305/25.11.2016. Възразяваме срещу целият проект на заповед, възразяваме срещу процентното разпределение на квотата на калкан между двете признати асоциации 75% към 25%, срещу изградената и прилагана години наред схема за разпределение на квотата за калкан, което ощетява едни за сметка на други риболовци. До сега прилаганата схема е предложение преди години на нашите колеги и е базирана на основата на исторически данни. Регламента дава такава възможност, но не е задължителна според същият. Настояваме ИАРА да се откаже от тази система вземайки предвид до сега исторически данни от 5-6 до 10 години назад. Предлагаме изцяло да се промени философията и практиката за разпределение и раздаване на индивидуална или колективна квота на членовете на признатите браншови асоциации. Видно е, че тази система е антисоциална, силно рестриктивна, значително непрозрачна, винаги облагодетелства само определени кораби и не дава възможност за моделиране и надграждане в полза на обществото, както и на представителите на сектора. Нещо повече това вече възбужда сериозно напрежение сред членовете на БГ ФИШ и сред други нечленуващи в нашата асоциациите оператори на риболовни кораби, за които е видно все по-голямото количество квота калкан присъждано на едни кораби за сметка на други. На всички е ясно, че ползваните исторически данни е възможно да са манипулирани в годините, тъй като те освен чрез декларации за произход не са подкрепени с доказателства за реално продадени количества калкан/фактури/, не са подплатени с реално ангажирани и заети рибари по трудови договори, не всички са „изсветлени“ с платени данъци от страна на придобилите по декларации дивият ресурс от калкан и не са доказани с реално членство на корабите в едно или друго сдружение. Всички тези действия в годините доведоха до натрупване на сериозни количество улови за определени кораби. Факт е , че тази година нашата квота по силата на поредният проект на заповед се понижава с повече от 2000 килограма и на-базата на миналогодишната квота от 10 000 килограма вече е с 20% по надолу. За нас членовете и ръководството на Асоциация БГ ФИШ като най-голямата браншова организация с представителни функции за риболов по цялото море ни предстои в следващите няколко години по тази „порочна“ практика да стигнем до квота 0/нула/ килограма. Разбираме, че условията на разпределение поредното ръководство на ИАРА ги е заварило такива, но ви приканваме да анализирате нашите доводи и да промените още тази година методите за разпределението на квотата за калкан. Предлагаме ви два възможни варианта за разпределение на квотата от вас, защото е видно, че не се оценява социалният момент, не се взема в предвид възможностите на регламента, погазват се бизнес правилата за прозрачност, предвидимост и равнопоставеност пред закона. Така направената схема за разпределение на квотата е геометрична прогресия, която системно увеличава количествата за едни за сметка на други и неминуемо ще се стигне изземване на квотата ни. Това на практика ще удовлетвори тенденцията все по-малко кораби да ловят калкан, но ще породи още по-голяма напрежение сред риболовците.
1.Като първи вариант, който може би изисква по-голяма подготовка, но е изпълним Ви предлагаме да разделите полагащата се квота на Р България на“N“ на брой квоти и да ги обявите за продажба на срещу заплащане. Нека всеки да си купи колкото желае но не повече от …..;
2. Като втори вариант, който работи и се прилага от БГ ФИШ Ви предлагаме да разделите дела от квотата за асоциациите на две равни части. От първата част да присъдите на всеки заявен от двете асоциации кораб ловил през миналата година по равно количество калкан независимо от други данни и параметри. Втората половина от квотата да я разделите на сбора от бруторегистъртонажа/БРТ/ на корабите ловили през миналата годна и полученото число-коефициент да умножите по брутотонажа/БРТ/ на всеки кораб. Така всеки кораб член на което и да е сдружение ще получи първоначално например по 200 кг и второто количество ще бъде според БРТ на кораб например ако коефициента е 10, то за кораб с 50 БРТ ще се присъдят още 500 кг, а за кораб с 5 БРГ каквато е една малка лодка ще се присъдят още 50 кг. Така един голям кораб има възможност да получи около 700 кг. квота за година а една малка лодка около 250 кг. за същият период. Това според нас е най-справедливо, отразява социалният момент, съпоставим е с разходите на риболовният съд според големината и броя на екипажа на всеки риболовен съд, отразява и разходите му за гориво и възможностите му за по-далечно плаване и възможностите му да лови повече риба на по големи риболовни полета. Като задължителни или допълнителни критерии поставете още условия:
-платен данък печалба за 2015 г.;
-осигурено поне едно лице на риболовният съд през 2016 г.
.
За всички новожелаещи, ако отговарят на условията и имат заявено желание да му се присъжда дял само от заделената от ИАРА 1000 кг. квота. Новокандидатствалите като натрупат 2 или 3 годни опит в калканолова и са членове на признатите браншови асоциации, които от години отстояват и защитават интересите на сектора пред ЕК и пред Държавата и чак тогава да се включат в разпределението на общата квота за предстоящата година.
Прилагането на предложеният от нас принцип за разпределение, ще сведе до минимум рестрикциите и ограничения наложени от видимо трудната за обратно проследяване система на исторически данни и на разпределение чрез точкуване на критериите. Нека се зачитат правата на бизнеса и възможността за старт и на новожелаещите.
Възразяваме срещу I т. 3, буква „в“ количеството за БГ ФИШ и предлагаме да бъде изписано в килограми 10550 кг. вместо 25%, като бъдат присъдени от общата квота на Р България. Точка 4- Индивидуалните квоти да бъде вписано не повече от 28-поради прием на три нови члена.
Възразяваме и срещу II т. 4. Недопустимо е да се квалифицира като тежко нарушение по смисълът на Рег. 1005/2008 г. наличието на наказателно постановление, след като то може да бъде за една риба или за малоценни видове или за формално нарушение, заплатено и издължено към хазната. Не е нормално да се търсят наказателни постановления с 10 години давност. Да отпаднат от заповедта всички вътрешни правила на асоциациите, които са интегрирани в заповедта, защото те са обект на индивидуални актове на асоциациите.
Възразявам срещу III. Предлагаме да отпадни цялата и да се приложи принципа за определяне на индивидуалните квоти предложен и използван от БГ ФИШ.
Настояваме да присъдите количествата калкан за квотата на корабите които миналата година станаха наши членове БС 222 –РК 29, КВ 6262 – РК Хищник, КВ 6296 – РК Пираня. Ние им раздадохме от нашият дял но не получихме нищо за тях от полагащата им се квота от ИАРА съгласно действащата схема за разпределение. Настояваме да присъдите дял от общата квота и на тази, които станаха наши членове тази година -РК „Вълнобор, кораб „Св. Никола“ с рег. Ах 278 и кораб„ЦикламаV“с рег. № АХ 215. На мястото на кораби Р/К 21 с рег.№ВН 418 и Р/К Акула 1 с рег №ВН , които са наши членове и тази година ги изваждаме от списъка и на тяхно място поставяме нов оператор -кораб Р/К Акула 1с рег. №.8535и още един от горе посочените кораби. Така нашето искане е списъкът на БГ ФИШ да стане 27 бр.Преценете допустимостта на посочените кораби, които тацзи година станаха наши членове и ни информирайте своевременно преди да разпределим индивидуалната квота на нашите членове.
РК„Вълнобор“ e нов оператор желаещ да му се присъди квота. Всички в годините са имали в определен период квота, което явно показва, че е пропуснато да ни се присъди техният дял, както до сега се прилагаше схемата, както и на други кораби сменили асоциациите си. Моля да присъдите полагащите ни се количества от миналата и тази година, да промените схемата за разпределение съгласно нашият прозрачен начин, който се прилага в БГ ФИШ и да ни присъдите дял от годишната квота за 2017 г., който ние оценяваме на 10550 кг. по сега действащата схема, тъй като и стари данни на кораби преминали при нас не са ни присъдени. Като заключение ви информирам, че Асоциация като БГ ФИШ, по собствени данни за 2015 г. отчита улови от Черно море в размер на над 92% от общото количество за страната и притежаваме риболовен флот над 1/3 от брутотонажа/БРТ/на страната. Корабите собственост на наши членове са 76 бр. от които почти всички най-големи РК. Въпреки това БГ ФИШ ежегодно е подложена да и се отнемат количества от квотата.
Настояваме да отпадне изискването за подаден статистически формуляр.
Очакваме да вземете най-правилното решение относно проекта на заповедта, което възможно най-пълно да удовлетворява исканията на всички. Очакваме да преизчислите квотата за АПРП БГ ФИШ в килограми и да ни посочите какво количество трябва да разпределяме между нашите членове.
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре