Други документи

До министър Танева - да се преструктуриране на търговско дружество с ограничена отговорност „рибни ресурси“ еоод със 100% еднолично държавно участие в капитала в държавно предприятие „рибни ресурси“

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №025-01.09.2016.

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВАТАНЕВА

Уважаеми г-жо Танева

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага текстове, които да влязат в текстовете за промени на Закона за рибарството и аквакултурите, касаещи рибарските пристанища.
Глава шеста „а”
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
(Нов - ДВ, бр.)
Държавно предприятие "Рибни ресурси"

Чл. 53а. (1) Министърът на земеделието и храните ръководи и контролира пристанищната дейност на рибарските пристанища по чл. 107 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България.
(2) Министърът на земеделието и храните осъществява правомощията си чрез Държавно предприятие "Рибни ресурси", създадено като юридическо лице на бюджетна издръжка по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище гр. София и с район на действие от географския паралел на българо-турската граница до географския паралел на българо-румънската граница.
Чл. 53б. (1) Държавно предприятие "Рибни ресурси":
1. обезпечава сигурността и безопасността на рибарските пристанищата по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България, и осигурява равнището на обявените категории рибарски пристанища и стандарти при изпълнение на функциите, поети като задължения от държавата по силата на международни договори, както и решава всички въпроси от непосредствен обществен интерес;
2. координира управлението и поддържането на рибарските пристанищата по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България;
3. изготвя, поддържа и съхранява регистър с база данни за терените, сградите, пристанищните съоръжения, пътните и железопътните подходи, подводните, подземните и надземните комуникации на пристанищната инфраструктура и субструктура на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България;
4. организира поддържането на съществуващите и изграждането на нови пристанищни оперативни акватории, защитни съоръжения и други;
5. подпомага министъра на земеделието и храните при осъществяване на контрола по изпълнението на договорите, сключени с Държавно предприятие "Рибни ресурси", които са извън компетенциите и правомощията на генералния директор на предприятието;
6. дава разрешения за достъп до рибарските пристанища, собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България;
7. контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за охрана на труда и за безопасно осъществяване на товарно-разтоварни операции от квалифициран за съответния вид работа персонал;
8. създава условия за изпълнението на разпоредбите по отбранително-мобилизационната подготовка и пожарна безопасност и защита на населението в рибарските пристанища, собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България и за осъществяването на гранично полицейския режим;
9. контролира спазването на изискванията за свободен достъп и прилагане на еднакви конкурентни условия за операторите на пристанищни дейности;
10. събира, обработва и предоставя пристанищни статистически данни;
11. събира акваториални такси, линейни кейови такси и такси битови отпадъци за рибарските пристанища, собственост на Министерството на земеделието и храните;
12. дава задължителни предписания по чл. 104, ал. 3;
13. издава задължителни предписания относно използваните претоварни технологии и съблюдава спазването на технологичните правила за обработка на кораби и товари на кей и рейд;
14. контролира спазването на условията и на реда за извършване на пристанищни дейности и услуги;
15. извършва и други дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 53в. (Нов - ДВ, бр. г.) (1) Държавата предоставя на Държавно предприятие "Рибни ресурси" имущество - публична държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.
(2) Държавно предприятие "Рибни ресурси" управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на рибарските пристанища по чл. 107 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), собственост на Министерството на земеделието и храните.
(3) Срещу имуществото - публична държавна собственост, предоставено на Държавно предприятие "Рибни ресурси", не може да се насочва принудително изпълнение.
(4) За Държавно предприятие "Рибни ресурси" не може да се открива производство по несъстоятелност.
Чл. 53г. (Нов - ДВ, бр. г.) (1) Предметът на дейност на Държавно предприятие "Рибни ресурси" е:
1. изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните, освен в случаите, когато това е възложено на концесионер или на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала; тези дейности се съгласуват с министъра на околната среда и водите;
2. управление на собствеността в рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните;
3. обезпечаване на достъп до пристанищата, собственост на Министерството на земеделието и храните в Република България;
4. поддържане на съществуващите и изграждане на нови оперативни пристанищни акватории, обслужващи рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните, като тези дейности се съгласуват с Изпълнителна агенция Морска администрация;
6. събиране и разходване на пристанищните такси. Таксите се заплащат преди отплаването на кораба от пристанището и включват:
- линейни кейови такси;
- такса матрапазка дейност;
- такса бункероване;
- такса за използване на пристанищната територия;
- такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
7. изготвяне, поддържане и съхраняване на регистър, съдържащ данни за рибарските пристанища по чл. 107 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), собственост на Министерството на земеделието и храните;
8. подпомагане министъра на земеделието и храните при осъществяване на контрола по изпълнението на концесионните договори и договорите с едноличните търговски дружества за извършване на пристанищни услуги и на дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ;
9. сключване на договори с пристанищни оператори за извършване на пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност;
10. подаване регулярно на статистически данни, съгласно чл. 94 от ЗМПВВППРБ, обслужващи системата за контрол на движението на корабите по море и за информация към българската речна информационна система;
11. отговорност за наличието, изпълнението и поддържането на плановете за сигурност на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните;
12. (1) извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а в рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните.
(2) Държавно предприятие "Рибни ресурси" не може да участва в търговски дружества, които по занятие извършват пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2 от ЗМПВВППРБ.
Чл. 53д. Органи на управление на Държавно предприятие "Рибни ресурси" са:
1. министърът на земеделието и храните;
2. управителният съвет;
3. генералният директор.
Чл. 53е. Министърът на земеделието и храните:
1. упражнява правата на собственост на държавата в Държавно предприятие "Рибни ресурси";
2. назначава и освобождава членовете на управителния съвет;
3. назначава и освобождава генералния директор на Държавно предприятие "Рибни ресурси";
4. разрешава участието на Държавно предприятие "Рибни ресурси" в търговски и граждански дружества, както и в юридически лица с нестопанска цел;
5. утвърждава правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Рибни ресурси";
6. утвърждава структурата, щата и средствата за работна заплата на Държавно предприятие "Рибни ресурси";
7. утвърждава годишната програма на Държавно предприятие "Рибни ресурси" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните;
9. одобрява годишния счетоводен баланс и отчет на Държавно предприятие "Рибни ресурси".
Чл. 53ж. (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително генералния директор, които се назначават от министъра на земеделието и храните за срок 5 години.
(2) Министърът на земеделието и храните назначава и освобождава членовете на управителния съвет и сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.
(3) Членовете на управителния съвет не могат да извършват от свое или от чуждо име конкурентна дейност и да бъдат в договорни отношения с други предприятия, дружества и сдружения със сходен предмет на дейност.
(4) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което е:
1. осъждано за престъпление от общ характер;
2. съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет.
(5) Договорът за управление с член на управителния съвет се прекратява преди изтичането на срока на действието му, когато лицето:
1. не отговаря на изискванията на закона;
2. нарушава или не изпълнява условията, предвидени в закона или в договора за управление;
3. е подало писмена молба за освобождаване;
4. по решение на министъра на земеделието и храните - с едномесечно предизвестие.
(6) В случаите по ал. 5 или при смърт на член на управителния съвет министърът на земеделието и храните назначава нов член за срок до края на първоначалния мандат и сключва с него договор.
(7) Управителният съвет:
1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател и го освобождава;
2. избира и освобождава заместниците на генералния директор по предложение на генералния директор;
3. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Рибни ресурси" и го предлага на министъра на земеделието и храните за утвърждаване;
4. приема годишните програми на Държавно предприятие "Рибни ресурси" за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните и ги предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните;
5. предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните структурата, щата и средствата за работна заплата на Държавно предприятие "Рибни ресурси";
6. приема годишния счетоводен баланс и отчет на Държавно предприятие "Рибни ресурси" и ги представя за одобряване от министъра на земеделието и храните;
7. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) назначава регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен баланс и отчет;
8. приема проекти на решения за участие на Държавно предприятие "Рибни ресурси" в международни и национални организации с нестопанска цел и ги предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните;
9. обсъжда предложенията на генералния директор за изменение на пристанищните такси и предлага на министъра на земеделието и храните да предприеме необходимите действия за тяхната промяна.
(8) Управителният съвет може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. За представляването е необходимо изрично пълномощно за всеки конкретен случай.
(9) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(10) Управителният съвет може да взема решения и при неприсъственост, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
Чл. 53з. (1) Генералният директор на Държавно предприятие "Рибни ресурси":
1. представлява Държавно предприятие "Рибни ресурси" пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. ръководи цялостната дейност на Държавно предприятие "Рибни ресурси";
3. сключва договори за дейностите, извършвани от Държавно предприятие "Рибни ресурси";
4. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Държавно предприятие "Рибни ресурси";
5. се отчита за своята дейност пред управителния съвет.
(2) Генералният директор може да делегира някои от правомощията си по ал. 1 на други служители от Държавно предприятие "Рибни ресурси" след одобряване от управителния съвет.
Чл. 53и. (1) Приходите на Държавно предприятие "Рибни ресурси" се формират от:
1. пристанищните такси;
2. приходи от собствена дейност;
4. лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
5. държавния бюджет;
6. дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност по чл. 1, ал. 1;
7. безвъзмездно предоставени средства (дарения);
8. безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.
(2) Средствата по ал. 1 се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на Държавно предприятие "Рибни ресурси" по чл. 53г, ал. 1;
2. осигуряване безопасността на корабоплаването в акваторията на територията на на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните;
3. издръжка на Държавно предприятие "Рибни ресурси".
Чл. 53к. Държавата участва във финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните, включително в създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия на страната.
Чл. 53л. (1) На основата на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план за транспорта на България, ежегодно до 31 октомври на предходната година Държавно предприятие "Рибни ресурси" представя за утвърждаване от министъра на земеделието и храните годишна програма за следващата календарна година. Годишната програма съдържа подробна информация за приходите, разходите, инвестициите и финансиранията.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре