Други документи

Писмо до БД Черноморски район - мониторинг

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №021-27.06.2016.

ДО
ДЕРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
ИНЖ.ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Уважаеми госпожо Директор,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ като призната организация с представителни функции за региона на Черно море желае да ни предоставите за обществено ползване данните които събирате и систематизирате за мониторинга на морето, водите в крайбрежната зона, устията и крайморските езера. Информацията ни е нужна, за да подпомогнем сектора при стремежа му да произвежда безопасни, качествени и екологосъобразни храни и суровини.
В тази връзка моля да ни предоставите:

1.Информация и данни с резултатите от провеждания държавен мониторинг на крайбрежните води за развъждане на миди през последните три години включително за първото тримесечие на 2016. Моля информацията да съдържа данни по точки на пробовземане, райони, полета и координатите им..
2. Информация и данни с резултатите от провеждания собствен мониторинг на крайбрежните води за развъждане на миди през последните три години включително за първото тримесечие на 2016.Моля информацията да съдържа данни по точки на пробовземане, райони, полета и координатите им.
3. Информация за нормативният акт от националното законодателство, по който вменявате задължения за изготвяне на собствена мониторингова програма на фирмите пожелали да получат разрешително от БДЧР за поле за изграждане на мидена плантация.
4. Информация, кой е акта на ЕС, който е имплемантиран/транспонирон в национален документ и задължава собствениците на мидени ферми да извършват мониторинг на водата, по показатели, който не касае качеството и безопасността на храните и суровините и които вие предварително вписвате в разрешителното за поле, за изграждане на мидена плантация.
5. Информация с адреси на акредитираните лаборатории в Р България, които имат право да извършват изследванията заложени от вас като показатели за собствана мониторингова програма.
6. Кои методи и за кои показатели са акредитирани в българските лаборатории.
7.Кои са лицензираните пробовземачи/поименно и телефони и електронни адрес за връзка/в Р България.
8.Кой са европейските такива?
8. Какви са разценките и къде е публикувана тарифата за пробовзмане и режийните разходи на лицата, които имат права да вземат проби?
9. Има ли неакредитирани лаборатории в Р България/частни ли държавни/ които да извършват същите изследвания не за целита на официалният държавен мониторинг?

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре