Други документи

Коментари насоки Мярка 2.2 "Продуктивни инвестиции в аквакултура" - второ писмо

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №018-09.06.2016.
МЗХ Вх.№15-268/10.06.2016.

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-Н СВИЛЕН КОСТОВ

Уважаеми г-н Заместник Министър,

Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури” на ПМДР.

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава допълнително следното становище с въпроси, за които на този етап от предоставените ни документи няма яснота по следните казуси:

1. Подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност.
Как ще се доказва енергийната и ресурсна ефективност на предприятието и колко процента от инвестицията трябва да попада за да се зачете Енергийната ефективност?

2. Подобряване на безопасността и условията на труд.
Как ще се доказват подобряването на безопасните условия на труд в предприятието и колко процента от инвестицията трябва да попада за да се зачете този критерий?

3. Иновации в стопанството.
Как ще се доказват иновации в стопанството в предприятието и колко процента от инвестицията трябва да попада за да се зачете този критерий?

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре