Други документи

Коментари насоки мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №017-08.06.2016.
МЗХ Вх. №15-267/10.06.2016.

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-Н СВИЛЕН КОСТОВ

Уважаеми г-н Заместник Министър,

Относно: Обява на Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти по по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентноспособни и основани на знания аквакултури” на ПМДР.


Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ дава следното становище с коментари, мотиви и предложения за изменение и допълнение както следва:

1 .Наличие на излишен Документ №18 "Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 /три/ финансови години 2013, 2014, 2015"

Мотиви: защо е необходимо да се предоставя отчет за заетите лица за 3 години назад? Средносписъчния брой на заетите лица е изчисляван само за предходната година, аналогично на програмите за развитие на селските райони, конкурентоспособност и др, като ангажимента на кандидата е да го поддържа минимум 5 години, за да получи точките при ранкиране за запазване на работните места.

Предложение: Документ 18 да се замени със "справка за труд неделима част от отчета за приходи и разходи на кандидата за последната предходна година", откъдето е виден средносписъчния брой на персонала.

2. Въпрос за чуждестранните оференти ще се изисква ли заверка с апостил, тъй-като в предходния програмен период бе изискуем документ и по този начин се удостоверяваше че фирмата оферент съществува. Мотивите на администрацията бяха че не може да бъде извършена проверка в търговския регистър?

3. Заложеният във бизнес плана дисконтов фактор от 8% (r=8%) е твърде висок.

Мотиви: ставката от 8% е била валидна през 2007-2009 г, когато дружествата се финансираха с кредити при банкови лихви от 8-10 процента. В момента кандидатите се финансират при банкови лихви от 4-5%.

Предложение:показателя да отразява адекватно пазарната ситуация и дисконтовия фактор (r) да бъде равен на 4%.

4. Документ 15 следва да бъде оставен с текст единствено за декларацията за определяне на вида предприятие, тъй-като Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия отказва да издава подобни удостоверения. Обръщаме внимание че декларацията се изисква също и като документ №32.

5. Транспортно средство – Да се намали % на дните заетост на 30-40%

6.Необходими ли са оферти за консултантски услуги за изготвяне и подаване на проекти?

7.Задължително ли е застраховане?

8.Административният договор е със срок 5 години след подписване.
Мониторинг е 5 години след окончателно плащане.
Предлагаме срока да тече от датата на подписването на договора.

9.Ако не се докаже 50% приход от рибовъдство:
- намаляват се точките
Или
- се отхвърля проекта

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре