Други документи

До МЗХ относно нов регламент за технически мерки за опазване на видовете

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №015-28.04.2016.
Вх. E-mail от28.04.2016 г до МЗХ-Дирекция МДР и ППРБ в Брюксел
ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ МОРСКИ ДЕЛО И РИБАРСТВО В МЗХ
Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

Уважаеми г-н Симеонов,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ предлага допълнение и промени на Приложение X на Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки. След преглед на представените ни текстове на документи и обстоен анализ на останалите приложения от горе цитираният проект на регламент отнасящи се за различни морета и географски ширини подготвихме и ви предоставяме текстове, които да защитят интересите на сектора и на Р България. Отчитайки информацията за спецификата и особеностите на Черно море, с която разполагаме и на база на наши наблюдения подчинени на виждането ни за екологосъобразин подход ние подготвихме и предлагаме следните текстове на приложение X:
ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Черно море
Част А
Минимални референтни размери за опазване

Вид Минимален референтен размер
за опазване
Калкан 45 см
Цаца 7 см
Хамсия 9 см
Сафрид 10 см
Чернокоп /лефер/ 13 см
Барбун 10 см
Черупкови /donax-venus/ 25 мм
Рапани без ограничения

Част Б
1.Минимални размери на отвора за теглени риболовни уреди в Черно море се използват трални торби със следните размери на отвора на мрежата.

Размер на отвора Географски район Условия

Най малко 14 мм цялата зона Целеви улов на цаца ,
хамсия, сафрид, чернокоп ,
барбун.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Минимални размери на отвора на статични мрежи .
В Черно море се използват статични мрежи със следните размери на отвора.

Размер на отвора Географски Условия
Район
Най малко 400 мм цялата зона целеви риболов на калкан
Най малко 32 мм цялата зона целеви риболов на сафрид ,
чернокоп ,барбун
Най малко 22 мм цялата зона целеви риболов на зарган

Част С
Затворени зони или зони с ограничен достъп
1.Сезонна забрана за риболов за опазване на калкана
Забранява се целевия риболов ,трансбордирането,разстоварването и първата продажба на калкан в периода от 15 април до 15 юни всяка година във водите на съюза в Черно море .
Част Д
Ограничение за използване на драги
1. При улов на рапани максимална ширина на драгата - 4 м.
2. При улов на черупчести /donax-venus/ максимална ширина на драгите -1,50 м.

Част Е
Ограничение в използването на теглени риболовни уреди

1. Забранява се използването на тралове оборудвани с овални или правоъгълни трални дъски / не предназначени за работа в пелагиала / и оборудвани на долната яка с вериги или въжета с пълнеж с олово монтирани към мрежестата част на долната яка за извършване на дънно тралене .
2. Забранява се използването на теглени уреди за целеви улов на калкан.
3. Ограничение за оборудване на пелагични и полупелагични тралове при работа в пелагиала и придънния слой .
а. Трала да бъде оборудван с трални дъски криловидни /тип Зюберкрюба /или V- образни криловидни позволяващи работа в пелагиала.
б. Долната яка на трала се оборудва с мек грунтроп / стоманено въже ф - 15 мм омотано с мрежа или въже до постигане на диаметър 10 см или използването на пласмасови плътни ролки .
в. Мекия грунтроп се закрепя към мрежестата част на долната яка на разстояние минимум 20 см с въженца, дължината на мекия грунтроп е еднаква с дължината долната яка.
с. Оборудването с тежести на мекия грунтроп кото плавучест /отрицателна / не трябва да превишава подемната сила на поплавъците / FLOATS/ на горната яка .


Част Г

Мерки за смекчаване с цел опазването на уязвимите видове и местообитания
1. Мерки за намаляване на случайния улов на китоподобни

1.1 На кораби с обща дължина ,равна или надвишаваща 12 метра се забранява да разполагат статични мрежи в под зони VIII и IX на ICES без същевременното използване на активни акустични устройства за отблъскване .
1.2 Точка 1.1 не се прилага за риболовни операции, извършвани единствено за целите на научни изследвания , които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавите членки или засегнатите държави членки и които целят разработване на нови технически мерки за намаляване на случайния улов и убиването на китоподобни.
1.3 Чрез научни изследвания и пилотни проекти държавите членки осъществяват мониторинг и оценка на ефективността на устройствата за смекчаване, описани в точка 1.1 в съответните риболовни дейности и зони.

2. Ограничения в използването на драги
Забранява се използването на тралове или драги на дълбочина над 1000 м.
Господин Симеонов, надяваме се да вземете в предвид нашите предложения, навреме да ги внесете за разглеждане и да отстоявате интересите, така че нашите искания да намерят отражение в текстовете на регламента

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре