Други документи

Писмо до Томислав Дончев

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №012-23.02.2016.

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКАА
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

Уважаеми г-н Дончев,

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ в началото на 2016 г. отправи запитване относно допустимостта за кандидатстване по „Оперативна програма развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика/МТСП/ и допустимостта за кандидатстване по „Програмата за морско дело и рибарство“ към Министерството на земеделието и храните/МЗХ/ от представители на рибовъдната, риболовна и/или преработвателната индустрия за осигуряване на организиран транспорт от работодателя „До“ и „От“ работното място за заетите в съответното предприятие до 12 месеца.
В резултат бяха получени отговори, от които става ясно, че демаркацията между отделните програми определя източник на подкрепа за този вид разход ОП „ Развитие на човешките ресурси“. От друга страна в съществуващата процедура сектор „Рибарство“ е определен като недопустим сектор.
Сегашната ситуация дискриминира и силно ограничава възможността за ползване на ресурси, достъп до който имат всички останали икономически оператори извън сектор „ Рибарство“.
Предвид гореизложеното моля за Вашето съдействие, да бъде предоставена възможност и достъп на представители на рибовъдната, риболовна и преработвателната индустрия до схеми за подпомагане визиращи за осигуряване на организиран транспорт от работодателя „До“ и „От“ работното място за заетите.
Прилагаме:
- копие на писмо питане към двете министерства;
- копие на писмо отговор от МТСП;
- копие на писмо отговор от МЗХ.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре