Други документи

Писмо до Министър Танева - Рибни ресурси ЕООД да стане Държавно предприятие

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish@abv.bg
Изх. №003-18.01.2016.
МЗХ Вх. № 15-23/20.01.2016.
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Уважаема г-жо Танева

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/изпраща това искане, като предлагаме мотиви, анализ и становище за съхранение и спасение на рибарските пристанища с оглед зачестилите напоследък практики те да се използват за други цели и с оглед на това, че постоянно се затруднява използването им по предназначение. Предлагаме търговското дружество «Рибни ресурси ЕООД» като дружество на МЗХ да се преструктурира в държавно предприятие.

МОТИВИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД СЪС 100% ЕДНОЛИЧНО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА В ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РИБНИ РЕСУРСИ“

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Запазване на рибарските пристанища и дейността „Рибни ресурси” ЕООД като собственост и политика на Министерството на земеделието и храните
Израз на положителното отношение на управлението на държавата към развитието на рибарството в България е Решение № 648 от 21 юли 2009 г. на Министерския съвет на Република България за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие в капитала „Рибни ресурси” ЕООД, с предмет на дейност: пристанищни дейности, свързани с корабоплаването, както и други дейности, които не са забранени от закона. Министърът на земеделието и храните е определен да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството.
На основание на Решение № 829 на Министерски съвет от 19.12.2008 г. собствеността на рибарско пристанище „Пристанище Созопол” беше прехвърлена на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), а с РМС № 648 от 21.07.2009 г. на еднолично дружество с ограничена отговорност „Рибни ресурси”.
С Решение № 677 на Министерски съвет (РМС) от 15 септември 2010 г., собствеността на рибарско пристанище „Варна” е прехвърлена на МЗХ, а с РМС № 321 от 19 май 2011 г., на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала „Рибни ресурси”, в едно с поземлени имоти с идентификатори по КК: ПИ 10135.5502.551, с площ 2833 кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване; ПИ 10135.5502.102, с площ 3065 кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина и ПИ 10135.5502.103, с площ 3864 кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.
С РМС № 781 от 01.11.2010 г. на МЗХ е предоставен за управление имот в гр. Балчик,а на основание на Решение № 321 на Министерски съвет от 19.05.2011 г. собствеността на рибарско пристанище „Балчик” e прехвърлена на еднолично дружество с ограничена отговорност „Рибни ресурси”.
В капитала на „Рибни ресурси” ЕООД са внесени като непарична вноска недвижими имоти с обща площ от 21`439 кв.м., за които са издадени Актове за частна държавна собственост.
Всички пристанища са вписани в регистъра на пристанищата на Република България с издадени Удостоверения за регистрация и на основание чл. 95, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и съответните протоколи на комисията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, на рибарските пристанища са издадени валидни Удостоверения за експлоатационна годност с предназначение: „домуване и приставане на рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба”.
Всички рибарски пристанища са извън обхвата на генералните планове за развитие на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас.
Пристанищната инфраструктура в рибарските пристанища се нуждае от реконструкция и модернизация за достигане на адекватен на нуждите капацитет, условия за безопасно приставане, престояване и обслужване на рибарски кораби и осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенич¬но оборудване за разтоварване, временно съхраняване и продажба на уловите, както и за подобряване на работните условия.
Показател за положителното развитие на пристанищата и отношението на рибарите и жителите на гр. Созопол, гр. Варна и гр. Балчик към дейността на „Рибни ресурси” ЕООД са редовно провежданите общи събрания с рибарските общности в градовете и изпълнените в резултат на това 75 договора за съвместна дейност, които ангажират и участват в препитанието на повече от 500 рибари и техните семейства.
В регистъра на пристанищата на ИА „Морска администрация” към момента са регистрирани общо 11 рибарски пристанища, от които 3 са собственост на МЗХ, 3 са частна собственост и 5 са общинска собственост. Освен рибарските пристанища, собственост на МЗХ, към момента, всички останали по своите параметри и възможности за приемане на риболовни кораби са по-скоро „лодкостоянки” без възможности да приемат и обслужват големи рибарски кораби извършващи стопански риболов. Те са използвали недостатъците на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) за да се регистрират като рибарски пристанища.Общинските пристанища, които са 5 на брой са регистрирани само по времето и за срока за усвояване на средства по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007–2013 г./ и две от тях са с изтекли Удостоверения за експлоатационна годност. Досегашният опит при общинското управление на подобни обекти недвусмислено показва, че първото което предприема новия собственик е да търси начини и способи за приватизирането на пристанищата и да смени предназначението им във възможно най-кратък срок, като те да престават да бъдат рибарски (пристанище „Черноморски риболов”, Несебър; пристанище „Черноморски риболов”, Созопол и пристанище „Черноморски риболов”, Бургас). Показателен е и примера на новоизграденото с европейски средства общинско рибарско пристанище „Сарафово”, чиято перспектива е да остане празно, поради неизпълнение на условията и липсата на професионализъм за получаване на Удостоверение за експлоатационна годност, неизбежно високите такси наложени от общините за поддръжка и обслужване на пристанището и изплащане на вложените високи разходи при изграждането им.
Рибарските пристанища собственост на МЗХ, съгласно Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите, изпълняват държавната политика за развитие на сектор „Рибарство” в Република България и са основния проводник и инструмент на МЗХ за прилагането на общата политика на Европейската комисия (изискванията на Регламент № 1198 от 2006 г. на Съвета на Европейския съюз за създаването на Европейския фонд по рибарство, както и на Регламент № 498/2007 на Европейската комисия, съдържащ подробните правила за прилагане на Регламент № 1198 от 2006 г. на Съвета на ЕС за финансиране на сектора със средства от Европейския фонд по рибарство и „Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020)”).
Създаването на Държавно предприятие „Рибни ресурси“ и опубличаването на имотите, предоставени за управление на предприятието ще гарантира сигурност в областта на рибарството и внедряване на интегрираната морска политика за гарантиране на безопасно и стабилно предлагане на морски храни, устойчиво, контролирано и конкурентно рибарство, здрава морска среда и проспериращи крайбрежни общности. Рибарските пристанища собственост на МЗХ предоставят пристанищни услуги според предназначението и регистрацията си и отговарят на всички изисквания които поставя Европейския съюз и ЗМПВВППРБ по отношение на експлоатационната годност, и са единствените рибарски пристанища, с които държавата регулира сигурността на шенгенските граници и контролира извършването на незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Те са съществен компонент в риболовната дейност в България и от особена важност за работната заетост и държавен контрол в сектор „Рибарство”. Извършени са подготвителни действия,при изявени воля и желание, в капитала на дружеството и като собственост на МЗХ да бъдат привлечени и още черноморски рибарски пристанища и рибарски пристанища по р. Дунав, чиято регистрация предстои.
Освен създаването на подходящи условия за безопасно приставане, обслужване и престояване на рибарските кораби, за разтоварване, провеждане на търгове за първа продажба и осъществяване на контрол и окачествяване на уловите, не на последно място е и осигуряването и разширяване на достъпа на потребителите до рибни борси и пазари от първа ръка и запазване на значителният социален ефект за рибарското съсловие в пристанищните градове и региони.
Участието и контрола на държавата при функционирането на системите за сигурност с надсистемна реакция в средата на рибарските пристанища, като концентратор на струпвания от хора не е обхваната от до сега действащите системи за морска сигурност и не отчита бързо еволюиращата „схема на негативните фактори” и възможността им за „спонтанна самоорганизация”. За да се постигне това е необходим държавен контрол, собственост и държавно финансиране на рибарските пристанища с атрактивно градско разположение и интензивен трафик за създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационните мероприятия на страната като гранична шенгенска зона, посредством системна интеграция на ниски командни нива, свързана с интензивността на заплахите и нивото на конфликтите, които противно на теоретичните допускания и планиране не са свързани с териториално разпределение, важността и големината на обектите.
„Рибни ресурси” ЕООД е включено в Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК „Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях”, т.е. държавното участие в капитала на дружеството да не подлежи на приватизация. Това, както и предоставянето на рибарските пристанища в активите на МЗХ е предприето с цел да се запази държавната собственост при определяне на специалното отношение за определяне на общата основа на устойчивия риболов и социалната политика на държавата в областта на рибарството. Всички активи на „Рибни ресурси” ЕООД са необходими за дейността на дружеството и не са налице финансово-икономически предпоставки за приватизация, продажба или отчуждавания в полза на други физически или юридически лица, в това число и на общини. Опитите за прехвърляне на едно или на всички рибарски пристанища към друг собственик или предоставянето им на концесия ще доведе до конфликт в нарушаването на първоначалните условия за предоставяне на тази собственост на МЗХ. „Рибни ресурси” ЕООД е създадено от държавата за да осъществява политиката на ЕС в областта на рибарството, а не да печели от дейността на рибарите, продажбата на имоти или тяхното предоставяне на концесия в ръцете на частното управление и инициатива. Изграждането на модерни рибарски пристанища в гр. Созопол, гр. Варна и гр. Балчик, предоставянето им за управление на едно Държавно предприятие и осъществяването на политиката на ЕС в областта на рибарството в Р. България е основен стратегически приоритет за държавата и респективно за Министерството на земеделието и храните. В тази връзка, всякакъв опит за промяна на собствеността, управлението и предназначението както на целите пристанища, така и на части от тяхната територия може да доведе до обратен иск на държавата за възстановяване на собствеността и предоставяне на управлението на имотите на предишните собственици в лицето на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на отбраната.
Цялата рибарска общност и браншовите организации в сектор „Рибарство" разчитат, че държавните рибарските пристанища ще бъдат не само съхранени като публична държавна собственост, но и реконструирани и модернизирани чрез усвояването на европейски средства по Оперативна програма за морско дело и рибарство /2014-2020/ от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
2. Промяна на собствеността на земята на рибарските пристанища от частна държавна в публична държавна собственост и преструктуриране на „Рибни ресурси” ЕООД в Държавно предприятие „Рибни ресурси“
Във връзка с изложената по-горе необходимост от запазване на рибарските пристанища и дейността на „Рибни ресурси” ЕООД като собственост и политика на Министерството на земеделието и храните, следва да се образува Държавно предприятие "Рибни ресурси" - юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон на което държавата да предостави рибарски пристанища като имущество - публична държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.
По този начин, „Рибни ресурси“, като държавно предприятие ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Приходите на Държавно предприятие "Рибни ресурси" ще се формират от:
- пристанищните такси;
- приходи от собствена дейност;
- лихви по депозити на собствени средства и по просрочени плащания;
- държавния бюджет;
- дейности, свързани с осъществяването на предмета на дейност;
- безвъзмездно предоставени средства (дарения);
- безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.
Средствата ще се разходват за:
- осъществяване предмета на дейност на Държавно предприятие "Рибни ресурси";
- осигуряване безопасността на корабоплаването в акваторията на територията на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните;
- издръжка на Държавно предприятие "Рибни ресурси".
Държавата ще участва във финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на рибарските пристанища по чл. 107 от ЗМПВВППРБ, собственост на Министерството на земеделието и храните, включително в създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване на отбранително-мобилизационни мероприятия на страната.
При образуването на Държавно предприятие "Рибни ресурси" и обявяването на имотите ползващи се със стопанска цел, свързана с пряката им дейност за публична държавна собственост, като израз на добра управленска практика и проява на демократичност ще бъдат уредени и данъчни облекчения, предвидени в чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за местните данъци и такси. Пълното освобождаване от местния данък върху недвижимите имоти за стимулиране на инвестирането в определената сфера на икономиката ще заличи повече от две трети от сегашните задължения на „Рибни ресурси” ЕООД, а чрез предоставянето на пристанищни услуги и съпътстващи дейности бързо ще бъде покрита натрупаната загуба и предприятието ще се превърне в печелившо, ефективно контролирано от държавата и допринасящо за развитието, контрола и сигурността в сектор „Рибарство”.
Държавно предприятие "Рибни ресурси" ще управлява пристанищната инфраструктура и другите дълготрайни активи на рибарските пристанища. Срещу имуществото на предприятието - публична държавна собственост, няма да може да се насочва принудително изпълнение и за Държавно предприятие "Рибни ресурси" няма да може да се открива производство по несъстоятелност.

II. ПРЕДПОСТАВКИ
1. 80% от задълженията на „Рибни ресурси” ЕООД представляват натрупани през годините държавни такси и данъци, които при преобразуването дружеството в Държавно предприятие и промяна на собствеността на земята в публична, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси не ще бъдат дължими;
2. Част от натрупаните задължения от „Рибни ресурси“ ЕООД към съответните общини са предадени за принудително изпълнение на частни съдебни изпълнители, което блокира работата на дружеството и поставя пред реална опасност отчуждаването на имотите на дружеството и принудителното им приватизиране;
3. Като член на НАТО и ЕС, България е част от системата за сигурност на тези организации. Като страна член на ЕС с подготвителни действия за предстоящо включване в границите на Шенгенското пространство сме задължени да приемаме подходящи мерки за сигурността на пристанищните съоръжения и посещаващите ги кораби и едновременно с това за запазване на публично достъпния характер на тези пристанища. Едновременно с това, ние поемаме допълнителни отговорности по осигуряване на морската безопасност в районите на рибарските пристанища, съгласно Директива 2005/65/ЕО за повишаване сигурността на пристанищата и Наредбата за условията и реда за постигане сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони от 25.11.2014 г. Само в условията на управление като Държавно предприятие, съвместно с Пристанищната власт и експерти в съответната област от Министерството на вътрешните работи или от призната организация по сигурността ще се определят уязвимите (критичните) места във всяка зона и най-вече зоните за сигурност в една открита и публично общодостъпна пристанищна територия на която следва да се направи Оценка на сигурността, План за сигурност и в крайна сметка да се постигне сигурност на пристанищното съоръжение.
4. Само чрез създаването на държавно предприятие, в изпълнение на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите, държавната политика за развитие на сектор „Рибарство” в Република България и прилагането на общата политика на Европейската комисия, към досегашните три рибарски пристанища може да се предвиди и осъществи присъединяването на още рибарски пристанища в Черно море и р. Дунав;
5. Основна цел на преструктурирането на „Рибни ресурси” ЕООД като Държавно предприятие е укрепването на пристанищната инфраструктура с цел осигуряване на една държавно контролирана, доходна и конкурентноспособна риболовна индустрия в дългосрочен план;
6. До сега не са усвоени европейски средства поради наличието на задължения, запори и липсата на предварително налични не малко средства и държавна помощ за необходимите подготвителни действия, проектиране и самоучастие;
7. Държавно предприятие „Рибни ресурси“ ще може да бъде бенефициент по Оперативна програма за морско дело и рибарство /2014-2020/ от Европейския фонд за морско дело и рибарство, която предвижда усвояването па европейски средства за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища в България в размер на 8 000 000 /осем милиона/ евро;
8. Освен по програма „Морско дело и рибарство“ през следващия програмен период предприятието ще може да бъде бенефициент и по следните програми:
- Европейски фонд за регионално развитие;
- Оперативна програма „Транспорт“;
- Приоритетна ос „Техническа помощ“;
- Други проекти, финансирани със средства на ЕС;
9. С изграждането, модернизирането и реконструкцията на държавните пристанища в Черно море и р. Дунав като рибарски пристанища от европейски тип, ще се покрият нуждите на този важен бранш в северната и южната част на Българското Черноморие и по поречието на р. Дунав;
10. Например, държавата е предоставила три пристанища за обществен транспорт (останалите са предоставени на концесия) за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което разполага с бюджетна издръжка, пет регионални дирекции и персонал от над 400 човека;
11. Преобразуването на „Рибни ресурси” ЕООД в Държавно предприятие „Рибни ресурси“, като юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. З от Търговския закон следва да стане чрез промяна в Закона за рибарството и аквакултурите (дадено в приложение);
12. Предлагам, изработването на това становище и обосновката за промяна в Закона за рибарството и аквакултурите да стане съвместно с новоучредената Дирекция „Морско дело и рибарство" на Министерството на земеделието и храните и участието на признатите Асоциации от рибарския бранш;
13. Държавното регулиране на събираните пристанищните такси също може да бъде законодателен инструмент, който да защитава интересите на рибарския сектор и да насърчи използването на по-малко замърсяващи кораби, както това вече е предвидено в Директива 2000/59/ЕО.
14. Органи на управление на Държавно предприятие "Рибни ресурси" ще са:
- министърът на земеделието и храните;
- управителният съвет;
- генералният директор.
15. Държавата предоставя на предприятието имущество - публична държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет за изпълнение на предмета му на дейност, като срещу имуществото не може да се насочва принудително изпълнение;
16. Държавно предприятие "Рибни ресурси" ще управлява пристанищната инфраструктура, другите дълготрайни активи и сигурността на рибарските пристанищата;
17. Управителният съвет ще приема годишната програма на Държавното предприятие за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на рибарските пристанища и ще я предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните.
Риболовът е много повече от икономическа дейност за Република България, той е начин на живот за голяма част от населението в пристанищните региони и политика за предотвратяване ННН риболов и управление на граничната сигурност на Р. България. Тясно обвързан с уникалните характеристики на различните морски екосистеми, той заема централно място по отношение на идентичността и просперитета на множество наши крайбрежни общности. С приемането на Националния стратегически план за рибарството и аквакултурите и Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” бе създадена политика и стратегия за устойчиво развитие в областта на рибарството.
Сектор рибарство има специфична роля, както в земеделието на Република България, така и в националната икономика като цяло. Стопанският риболов е особено важен за населението в черноморските райони, тъй като се явява средство за препитание и има важен дял в местната икономика.
Подобряването на имиджа на държавните рибарски пристанищата и предоставянето на по-широк обществен достъп до тях са разрешими чрез прякото участие на държавата в управлението и контрола на предприятието и търсенето и проучването на средства за сътрудничество с местните власти. Това може да бъде извършено на равнище градско планиране, например по отношение на предлагане на обществен транспорт – но също и чрез организиране на пристанищни празненства, дни на отворените врати или подобни мероприятия. Следва да се правят опити за съчетаване на пристанищните дейности с културата, морския туризъм и изобщо с развитието на градовете.
Приемането на Оперативната програма в съответствие с изискванията на Регламент на Съвета на Европейския съюз № 1198 от 2006 г. за създаването на Европейския фонд по рибарство, както и на Регламент на Европейската комисия № 498/2007 съдържащ подробните правила за прилагане на Регламент на Съвета на ЕС № 1198 от 2006 г. дава възможност за финансиране на сектора със средства от Европейския фонд по рибарство за финансовия период 2014 г. – 2020 г.
Приложение: Глава шеста „а” от Закона за рибарството и аквакултурите.

Очакваме решение на казуса.
София
18.01.2016.
Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре