Други документи

Индикативен план 2016 г на Програмата за морско дело и рибарство

ПРОЕКТ!!! ПРОЕКТ!!! ПРОЕКТ!!!
Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, съ-финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМДР) 2014-2020 г.
2016-ТА ГОДИНА

№ Наимено-вание на процедурата Цели на предоставя-ната БФП по процедурата Вид процедура за предоставяне на БФП по чл. 3 от ПМС № 107/2014 г. Извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения Общ размер на БФП по процедурата /лв./ Допустими кандидати Примерни допустими дейности Категории допустими разходи Максимален
% на съ-финансиране Дата на обявяване на процедурата Краен срок за подаване на проектни предложения Представлява ли процедурата/част от нея : Размер на БФП за проект /лв./
държавна помощ минимална помощ минимален максимален
Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“

1 Мярка 1.5.
Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми екосистеми компесационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности. Процедура на подбор на проекти Не 1 000 000 Лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство; Публично -правни организации; Научни или технически органи; Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ; Организации на производителите. Разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 100 % 2-ро тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
2
2 Мярка 1.3.
Окончателно преустановяване на риболовните дейности Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда Процедура на подбор на проекти Не
1 681 035 Лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, които са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на ЕС Мерки за окончателното преустановяване на риболовните дейности, само когато това е постигнато чрез скрапирането на риболовни кораби (бракуване).
Модифициране на корабите за извършване на дейности, различни от търговския риболов. Компесаторни плащания 100 % 3-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
3
3 Мярка 1.1.
Диверсификация и нови форми на доход Подобряване на конкурентноспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд. Процедура на подбор на проекти Не 1 500 000 Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор рибарство. Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 50%-80% 3-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
4

Мярка 1.8.
Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки Намаляване въздействието на рибарството върху морската среда; подобряване конкурентноспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително и дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд. Процедура на подбор на проекти Не 10 000 000 Лица регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство, признати рибарски организации; Публично-правни органи; Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; Организации на производителите. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, подобряване енергийната ефективност, подпомагане опазването на околната среда и подобряване безопасността и условията на труд, чрез инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 100 % 4-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
Приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”
1 Мярка 2.1.
Иновации Предоставяне на подпомагане за засилване на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания Процедура на подбор на проекти Не
1 000 000 Лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура; Научни или технически организации. Технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда. Иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови, устойчиви производствени методи, в т.ч. на адаптирани към местните условия технологии за размножаване и отглеждане на нови, перспективни видове и разработване на технологии за производство на продукти с повишена биологична стойност; Проучване на техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 100 % 3-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
2
2 Мярка 2.2.
Продуктивни инвестиции в аквакултура Подобряване на конкурентноспособността и жизнеспособността на на предприятията в сектора на Аквакултурата, включително подобряване на безопасността на условията на труд, по-специално на МСП. Процедура на подбор на проекти Не 20 000 000 Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура. Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове. Осъвременяване на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност; Възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции насочени към предотвратяването отлагането на утайки; Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 50% 4-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
Приоритет 3 „Насърчаване на изпълнението на ОПОР“

1 Мярка 3.2.
Събиране на данни Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване събирането на данни. Процедура на директно предоставяне Не 9 737 81,99 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Национални, транснационални и поднационални многогодишни програми за вземане на проби, при условие че се отнасят за запаси, обхванати от ОПОР; Участие на представители на държавите членки и на регионалните органи в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни становища; Научни изследвания в открити води; Подобряване на системите за събиране и за управление на данни и извършване на пилотни проучвания с цел подобряване на съществуващите системи за събиране и управление на данни. Оперативни разходи, разходи за услуги. 100 % 1-во тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
2
2 Мярка 3.1.
Контрол и изпълнение Подпомагене мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава административната тежест. Процедура на директно предоставяне Не
14 542 923, 84 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, системи за откриване на кораби (VDS), системи за видеонаблюдение и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска, представяне (чрез уебсайтове, свързани с контрола), обмен и разработване на методи за вземане на проби във връзка с данните, свързани с риболовните дейности, както и взаимното свързване на междусекторни системи за обмен на данни; закупуване на други средства за контрол, включително устройства за измерване на мощността на двигателя и оборудване за претегляне. Компесаторни плащания 100 % 1-во тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
Приоритет 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”
1 Мярка 4.2.
Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в регионите, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика. Процедура на подбор на проекти Не 31 753 475, 29 Местни инициативни рибарски групи. Подпомагане за изпълнението на стратегиите за водено от общностите местно развитие може да се предоставя за: Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури;
Подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури; Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата; Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство; Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 50% 3-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
Приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”
1
Мярка 5.1.
Мерки за предлагане на пазара Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури. Процедура на подбор на проекти Не 1 897 155.10 Кооперации, с изключение на кооперативните съюзи по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите, събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност, учредени от група производители на един или няколко вида риба или други водни организми. Създаване на организации на производители; Търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и аквакултура. Оперативни разходи, разходи за услуги. 50%-100 % 2-ро тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено
2
2 Мярка 5.4.
Преработване на продуктите от риболов и аквакултури Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара. Процедура на подбор на проекти Не
10 000 000 Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове. Осъвременяване на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност; Възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции насочени към предотвратяването отлагането на утайки; Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия. Инвестиционни разходи, разходи за услуги. 50 % 3-то тримесечие Не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата не не Предстои да бъде уточнено Предстои да бъде уточнено

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре