Други документи

Становище на БГ ФИШ по текста на новата Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №025-24.09.2015.
МЗХ Вх. №15-455/28.09.2015.
ДО: МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

КОПИЕ ДО:
Г-Н ИВАЙЛО СИМЕОНОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
"МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО"

СТАНОВИЩЕ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ разгледа Вашето предложениие за нов вариант на «Програма за морско дело и рибарство 2014-2020» /ПМДР/, както и Индикативен годишен план за 2016 г., изпратени ни за обсъждане в електронен вариант от Дирекция морски дело и рибарство при МЗХ на 23.09.2015 г.

Прилагаме следните коментари по така предложените ни текстове:

I. Индикативен годишен план.

1. Предложеният график за стартиране на проекти по мерките "Продуктивни инвестиции в аквакултура" и "Преработване на продуктите от риболов и аквакултура" е неприемлив. Настояваме същите да бъдат отворени за прием на проекти най - късно в началото на 2016 г. веднага след полученото одобрение на ПМДР от страна на ГД МОРЕ, потвърдено като краен срок месец ноември 2015 г. от Министър Танева;
2. Предложеният график за стартиране на проекти по мярка "Диверсификация и нови форми на доход" за риболовците, както и дейностите по диверсификация и нови форми за доход за операторите в сектор аквакултура (допустима дейност по мярка 2.2) е неприемлив. Тези возможности са очквани от сектор "Рибарство" с години, и ще бъде заявен интерес от страна на потенциални кандидати с най-малко 200 проекта при първото отваряне на мерките (което следва да бъде отразено в индикаторите за резултат в ПМДР). Отново настояваме мярката, да бъде отворена за прием на проекти, най късно в началото на 2016 г.
3. С цел навременна подготовка на проектните ни предложения, настояваме най-късно до края на месец ноември 2015г. да бъдат публикувани наредбите/насоките регламентиращи реда и условията за кандидатстване по следните мерки:

"Продуктивни инвестиции в аквакултура"
"Преработване на продуктите от риболов и аквакултура"
"Диверсификация и нови форми на доход"

Наредбите/насоките следва да съдържат критерии за допустимост за кандидата, детайлно разписани инвестиционни разходи, както и списък на изискуемите при кандидатстване документи. Упоменатия по-горе срок за публикуване на нормативната база не бива да бъде характеризиран от страна на администрацията, като прищявка на сектора, а е основна необходимост поради технологичното време необходимо за окомплектоване на проектната документация от страна на кандидатите.

С гореизложеното считаме, че при ненавременна реакция на управляващия орган, закъснението на изпълнението на програмата ще бъде фатално, като освен бъдещи отписвания на средства, ще бъдат изгубени и допълнителните бюджетни резерви (в размер от 6% до 7%) упоменати във финансовия план на ПМДР. Държим да отбележим, че ако този индикативен график бъде изпълнен в публикувания от администрацията вариант, то 2016г. ще бъде отново отписана за сектора, чието съществуване и пазарен дял зависят пряко от възможностите за предоставяне на структурна подкрепа. Също така, считаме че в случай на прием на проекти края на 2016г., и тяхното евентуално одобрение в средата на 2017г., както и технологично време за осъществяването на проектните предложения, срокът за изпълнението на индикаторите (т.нар. milestones) заложени за 2018г. ще бъде под въпрос, и неминуемо ще доведе до гореупоменатите редукции.

II. ПМДР.

1. Настояваме в програмата да бъде разписано, че ежегодно ще бъде организирано от МЗХ участие в най-голямото изложение «СИЙ ФУУД ЕКСПО» в Брюксел, посредством изграждане на национален щанд, на който структуроопределящите производители на риба и преработватели в сектор "Рибарство" ще бъдат поканени да промотират своята продукция.

На база опит от предходният програмен период настояваме Управляващият орган-МЗХ да бъде бенефициент на този проект, тъй като при посещенията ни на изложенията, този подход е общоевропейска практика за другите страни членки, и България е единствената страна която не е представена. Държим да отбележим че мотивите ни за исканото разписване на тази дейност , са вследствие на получаване на разнопосочни становища от управляващият орган относно допустимостта на подобен проект с кандидат асоциация БГ ФИШ, както и тълкователни мнения от страна на експерти, относно допустимоста на разходите;

2. Финансовият инженеринг, който е представен на страница 219 на ПМДР е недостатъчно обосновани. Това е една от мерките, на които «бизнеса» разчита, считаме че е необходимо по-подробно и детайлно разписване. Мотивите ни за това искане са свързани с притеснения, тъй-като съгласно текста в ПМДР се твърди че ще бъде преразпределен съществуващ финансов ресурс от старата програма. В същото време тези средства от Национален Гаранционен Фонд, към Българска банка за развитие в момента са предвидени за изплащане на наддоговорираните проекти по мярка 2.1 от старата ОПРСР 2007-2013. В тази връзка считаме, че е необходимо да бъде разписан ясен бюджет за изпълнение на мярката свързана с финансов инженеринг, ведно с упоменаване на релевантните инвестиционните мерки, които ще бъдат подкрепени с държавни гаранции при усвояване на заемен ресурс от страна на кандидатите;
3. Финансовият план на страница 179 включва разпределен бюджет за 2015 г., която изтича. Настояваме бюджета от настоящата година да бъде прехвърлен в графата за 2016 г., поради риск от загуба на средства на по-късен етап (правила N+3 и N+2). Считаме че искането ни е обосновано в предвид късният старт на програмата и невъзможността през настоящата година да бъдат разплатени средства по проекти;
4. Настояваме за разписани в ПМДР гаранции, че от бюджетите по инвестиционни мерки няма впоследствие да бъдат прехвърляни средства за финансови инструменти. Категорично сме против и бъдещи редукция на бюджетите на тези мерки вследствие на бъдещи финансови корекции, тъй като бюджета на програмата е малък и евентуално намаляване би лишило «бизнеса» от единствената структурна подкрепа, на която може да разчита;
5. Настояваме в текстовете да залегне, като критерий за оценка на проекти при кандидатстване по инвестиционните мерки в ПМДР опростен финансов модел/опростени разходи вместо бизнес план за кандидатстване с малки проекти до 50 хил. евро бедвъзмедна финансова помощ;

В допълнение прилагаме писмо с вече отправени към МЗХ искания с Изх. №020-24.08.2015 ваш Вх. № МЗХ 15-412/24.08.2015., приложение № 1 към настоящото становище, които се надяваме да бъдат разгледани и разписани в съответната секции на програмата.

Уважаема министър Танева,
настоящото становището на АПРП БГ ФИШ е свързано с придобит опит и случили се събития, през предходния програмен период, които се надяваме да бъдат избегнати от страна на управляващия орган МЗХ. С настоящото становище също така заявяваме, че ще бъдем на разположение при съвместно решаване на проблемите свързани с програмирането, като се надяваме на ползотворно сътрудничество.

С уважение:
Д-р Йордан Господинов
Изпълнителен директор и Представляващ
АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре