Други документи

До Министър Танева-предложение за финансово разпределение на средствата по новата Програма за морско дело и рибарство

НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РИБНИ ПРОДУКТИ – БГ ФИШ
гр. София, бул. “Витоша” № 31-33, ет. 6, тел./факс 02/981 75 89, www.bgfish.com
E-mail: bgfish@bgfish.com, bgfish1964@gmail.com
Изх. №020-24.08.2015.

ДО
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

Уважаема Министър Танева

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ /АПРП БГ ФИШ/ на свое заседание на Управителният съвет взе решение и изготви позиция по най-важните финансови параметри касаещи новата «Прогрома за морско дело и роборство 2014-2020», които ще са най-работещи и благоприятни за развитие на сектора според нас.
Предлагаме на Вашето внимание следните наши предложения:
- процентно финансирането на проектите по новата програма /ПМДР/да е 50%;
- размера на «тавана» на субсидията да е 2,5мил. евро /два и половина милиона евро/;
-оператори, които имат по-малко от три години история в сектора да получават субсидия до 300 000 евро/триста хиляди/.
- разпределението на средствата по мерки- за направление Аквакултура субсидията да е 22% от общият финансов размер на програмата и направление преработка субсидията да е също 22% от общият размер на програмата;
- размера на малките проекти, за бързо осъществяване на покупка на машини , оборудване и др. да е 50 000 евро/петдесет хиляди евро/;
- до 3 месеца след подписване на договора бенефициента да докаже финансов ресурс и до 6 месеца след подписването на договора да е изградил 20% от строителството. Да се предвиди клауза в договора, когато при не изпълнение на тези параметри договорът се прекратява едностранно от управляващият орган;
-да се изготвят нов механизъм и критерии за избор на рибарски групи, като и размерът на финансирането да е поравно между тях;
-разходи направени след 01.01.2014 г. за машини, съоръжения и оборудване да се признават;
-управляващият орган /МЗХ/ да сключи договори с другите програми, така че представителите на сектор рибарство да могат да кандидатстват и по други програми/на социалното министерство на МОСВ, Конкурентоспособност и други, които не се финансират дейности по ПМДР
Считаме, че предложението ни е в синхрон с новата европейска политика в областта на рибарството и кореспондира с регламента на ЕО и политиката за развитието на сектора.

Д-р Йордан Господинов-Изпълнителен директор и Представляващ АПРП БГ ФИШ

Назад

Fishland
Пал БГ
Морски дар
Диавена
Морски риболов
Динг Созопол
Black Sea Fishery
Електра
Делта Индъстри
Нагоре